Forskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea

DatoFOR-2014-05-09-626
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse09.05.2014
Sist endretFOR-2015-12-21-1850
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort13.05.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om restriktive tiltak mot Republikken Guinea

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 9. mai 2014 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1850.

I

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 1284/2009
(1)EUs vedlagte forordning (EU) nr. 1284/2009 om visse spesifikke restriktive tiltak mot visse personer og enheter i lys av situasjonen i Republikken Guinea (som endret av forordning (EU) nr. 269/2011, forordning (EU) nr. 1295/2011, forordning (EU) nr. 49/2013, forordning (EU) nr. 517/2013, forordning (EU) nr. 380/2014) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2)Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge».
(3)Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg III, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4)Henvisningene til virkeområdet i artikkel 18 skal forstås som «forskriftens virkeområde slik dette er fastlagt i § 1».
(5)Det er forbudt å kjøpe varer og teknologi oppført i vedlegg I til forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.
(6)Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Det gjør heller ikke bestemmelser om at fysiske og juridiske personer, enheter og organer skal gi opplysninger til Kommisjonen. Videre er også følgende artikler EU-interne og kommer ikke til anvendelse: 12, 13, 15–19. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg III.
0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1850.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene mot Republikken Guinea.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

§ 6.Forskriftens ikrafttredelse

II

Nye vedlegg A og I til III skal lyde: Vedlegg A, Vedlegg 1, Vedlegg II, Vedlegg III.

III

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1850.

RÅDSFORORDNING (EU) nr. 1284/2009
av 22. desember 2009
om innføring av visse spesifikke restriktive tiltak mot Republikken Guinea

Artikkel 1

I denne forordning menes med

d)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavender og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter eller verdier påløpt eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev,
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller formuesgoder,
e)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
f)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
g)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
h)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten.
Artikkel 2(opphevet)
Artikkel 3 (opphevet)
Artikkel 4(opphevet)
Artikkel 5(opphevet)
Artikkel 6
1.Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, besittes eller kontrolleres av de fysiske og juridiske personene, enhetene og organene som er oppført på listen i vedlegg II, skal fryses.
2.Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet for, verken direkte eller indirekte, eller gjøres tilgjengelige til fordel for de fysiske og juridiske personene, enhetene og organene som er oppført på listen i vedlegg II.
3.Vedlegg II inneholder en liste over de personene som den internasjonale undersøkelseskommisjonen har fastslått er ansvarlige for hendelsene 28. september 2009 i Republikken Guinea, samt fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er assosiert med dem, og som Rådet har oppført på listen i samsvar med artikkel 4 nr. 1 i rådsbeslutning 2010/638/FUSP av 25. oktober 2010 om restriktive tiltak rettet mot Republikken Guinea.1
4.Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller følge å omgå forbudene nevnt i nr. 1 og 2.
1EUT L 280 av 26.10.2010, s. 10.
Artikkel 7

Forbudene i artikkel 6 nr. 2 skal ikke medføre noen form for ansvar for fysiske og juridiske personer, enheter eller organer som har stilt penger eller formuesgoder til rådighet, dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med disse forbudene.

Artikkel 8
1.Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, kan gjøre unntak fra artikkel 6 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til at visse frosne penger eller formuesgoder frigis eller stilles til rådighet forutsatt at pengene eller formuesgodene
a)er nødvendige for å dekke de grunnleggende behov hos de personene som er oppført på listen i vedlegg II, samt familiemedlemmer de forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og legebehandling, skatter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer og refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyrer for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, forutsatt at medlemsstaten minst to uker før tillatelsen gis, har underrettet de øvrige medlemsstater og Kommisjonen om hvorfor den anser at en bestemt tillatelse bør gis.
2.Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 9
1.Medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, kan gjøre unntak fra artikkel 6 og gi tillatelse til at visse frosne penger eller formuesgoder frigis dersom følgende vilkår er oppfylt:
a)pengene eller formuesgodene det gjelder, er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett fastsatt før den dato da personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 6 ble listeført, eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene det gjelder, utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret ved en slik tilbakeholdsrett eller anerkjent som gyldige i en slik avgjørelse, innenfor de rammer som er fastsatt av gjeldende lover og forskrifter om slike fordringshaveres rettigheter,
c)tilbakeholdsretten eller avgjørelsen er ikke til fordel for en person, en enhet eller et organ oppført på listen i vedlegg II, og
d)anerkjennelse av tilbakeholdsretten eller avgjørelsen ikke er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten.
2.Medlemsstaten skal informere de andre medlemsstatene og Kommisjonen om alle tillatelser som gis i henhold til nr. 1.
Artikkel 10
1.Bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 skal ikke forhindre at finans- eller kredittinstitusjoner i EU i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført fra tredjeparter til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal straks underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
2.Bestemmelsene i artikkel 6 nr. 2 får ikke anvendelse på beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller andre former for avkastning på disse kontiene, eller
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato da den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 3 ble oppført i vedlegg II,

forutsatt at rentene, andre inntekter, betalinger eller finansielle instrumenter fryses i samsvar med artikkel 6 nr. 1.

Artikkel 11

Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.

Artikkel 12
1.Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter eller organer
a)omgående gi opplysninger som vil fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 6, til medlemsstatenes kompetente myndigheter, som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III, der de er bosatt eller befinner seg, og gi opplysningene til Kommisjonen, direkte eller gjennom de kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg III,
b)samarbeide med denne kompetente myndigheten om verifisering av opplysningene.
2.Enhver tilleggsopplysning som Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for den berørte medlemsstaten.
3.Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal bare brukes til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 13

Kommisjonen og medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal gi hverandre alle andre relevante tilgjengelige opplysninger i forbindelse med denne forordning, særlig om problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser fra nasjonale domstoler.

Artikkel 14

Vedlegg II inneholder opplysninger, i den grad slike opplysninger er tilgjengelige, om listeførte fysiske personer slik at disse kan identifiseres på tilfredsstillende vis.

Opplysningene kan omfatte

a)etternavn og fornavn, herunder eventuelle dekknavn og titler,
b)fødselsdato og fødested,
c)statsborgerskap,
d)passnummer og identitetskortnummer,
e)skattenummer og trygdenummer,
f)kjønn,
g)adresse eller andre opplysninger om oppholdssted,
h)stilling eller yrke,
i)listeføringsdato.

Vedlegg II kan også inneholde opplysninger for identifikasjon som fastsatt i dette nummer om de listeførte personenes familiemedlemmer, forutsatt at disse opplysningene er nødvendig i et gitt tilfelle utelukkende for å verifisere identiteten til denne listeførte personen.

Vedlegg II skal også angi årsakene til oppføringen på listen, f.eks. stilling.

Artikkel 15

Kommisjonen skal ha myndighet til å endre vedlegg III på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 15a
1.Når Rådet beslutter at en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ skal omfattes av tiltakene nevnt i artikkel 6 nr. 1, skal vedlegg II endres tilsvarende.
2.Rådet skal meddele sin beslutning, herunder begrunnelsen for listeføringen, til den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i nr. 1 enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å komme med merknader.
3.Dersom det kommer merknader eller fremlegges vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet om dette.
4.Listen i vedlegg II skal gjennomgås jevnlig og minst hver tolvte måned.
Artikkel 16
1.Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene skal være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2.Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om disse reglene umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
Artikkel 17
1.Medlemsstatene skal utpeke de kompetente myndigheter nevnt i denne forordning og identifisere dem på eller ved hjelp av nettsidene oppført i vedlegg III.
2.Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om sine kompetente myndigheter umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
3.Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg III benyttes.
Artikkel 18

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle luftfartøyer og fartøyer under en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer innenfor eller utenfor EUs territorium som er statsborgere i en medlemsstat,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter eller organer med hensyn til forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 19

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I (opphevet)

0Opphevet ved forskrift 21 des 2015 nr. 1850.

Vedlegg II 

Annex 2: List of natural and legal persons, entities or bodies referred to in Article 6(3)

Name
(and possible aliases)
Identifying information
(date and place of birth (d.o.b. and p.o.b.), passport (Pass.)/ID card number, etc.)
Reasons
1.Captain Moussa Dadis CAMARAd.o.b: 01.01.64 or 29.12.68 Pass: R0001318Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
2.Commandant Moussa Tiégboro CAMARAd.o.b: 01.01.68 Pass: 7190Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
3.Colonel Dr. Abdoulaye Chérif DIABYd.o.b: 26.02.57 Pass: 13683Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
4.Lieutenant Aboubacar Chérif (alias Toumba) DIAKITÉPerson identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea
5.Lieutenant Jean-Claude PIVI (alias Coplan)d.o.b: 01.01.60Person identified by the International Commission of Inquiry as responsible for the 28 September 2009 events in Guinea.

Vedlegg III

[Lenker er gjengitt som i Utenriksdepartementets kunngjøring i Norsk Lovtidend, Lovdatas anm.] 

Websites for information on the competent authorities and address for notification to the European Commission 

BELGIUM 

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAIN

http://alturl.com/mwddj 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.htm 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA

http://alturl.com/qsrxf 

NETHERLANDS

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu  

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Address for notifications to the European Commission:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgiumm

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu 

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1850.