Forskrift om adgang til å innsende datautskrift som erstatning for ligningsskjema

DatoFOR-2014-05-14-637
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse14.05.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1980-06-13-24-§4-3, LOV-1980-06-13-24-§4-4, LOV-1980-06-13-24-§4-9, FOR-1994-11-28-1064
Kunngjort16.05.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om adgang til å innsende datautskrift

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Skattedirektoratet 14. mai 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-3 nr. 2, § 4-4 nr. 7 og § 4-9 nr. 1, jf. delegeringsvedtak 28. november 1994 nr. 1064.

I

§ 1.Adgang til å innsende datautskrift

I stedet for de ligningsskjemaer som er fastsatt av Skattedirektoratet med hjemmel i ligningsloven § 4-3 nr. 2, § 4-4 nr. 7 og § 4-9 nr. 1, kan det nyttes datautskrift dersom den tilfredsstiller kravene i denne forskrift.

Forhåndsutfylt selvangivelse for lønnstakere og pensjonister mv., skal leveres på ligningsskjema fastsatt av Skattedirektoratet.

§ 2.Innhold

Datautskrift som skal erstatte ligningsskjema, må inneholde de samme felter og poster med samme nummerering og samme tekst som det skjema utskriften skal erstatte. Nødvendige forkortelser kan godtas. Samtlige poster skal tas med selv om ikke alle anvendes.

Datautskrift for forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende skal inneholde skattyters navn, fødselsnummer, adresse og skattekommune, samt en kolonne for postnummer, en kolonne for Skattedirektoratets ledetekst til postene (som spesifisert i oppgaveregisteret), en kolonne for inntekts- og fradragsposter og en kolonne for formues- og gjeldsposter. Datautskrift av forhåndsutfylt selvangivelse for næringsdrivende kan leveres både med og uten forhåndsutfylt data.

Det skal fremgå av overskriften på utskriften at den er en datautskrift, samt hvilket skjema med navn og nummer som den erstatter.

Datautskriften skal undertegnes.

§ 3.Utforming

Datautskriften må ha tilsvarende utforming som fastsatt ligningsskjema, herunder må felter, poster og kolonner ha samme plassering.

§ 4.Kvalitet/format

Datautskriften må være av tilnærmet samme papir- og skriftkvalitet og format som det fastsatte ligningsskjema.

Datautskrift som erstatter de doble skjemaer kan leveres på A4-format. Hvert ark skal i tilfelle inneholde opplysninger om skattyters navn, skjemaoverskrift og årstall. Dersom det etter ligningsloven § 4-3 nr. 2 leveres datautskrift til erstatning for «Selvangivelse for aksjeselskaper mv.», «Selskapsoppgave for ansvarlige selskaper mv.» (RF-1215) og «Selskapsoppgave for kommandittselskaper mv.» (RF-1226), skal datautskriften i undertegnet stand legges inn i det originale skjemaet der identifikasjonsrubrikkene på side 1 må fylles ut.

§ 5.Adgang til å kreve innsendt fastsatte skjemaer

Dersom ligningsmyndighetene finner at datautskriften ikke tilfredsstiller kravene i § 2 - § 3 kan det fastsatte skjema kreves innsendt i utfylt stand.

II

Denne forskrift trer i kraft 14. mai 2014.