Forskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser

DatoFOR-2014-05-16-648
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 6
Ikrafttredelse01.09.2014
Sist endretFOR-2016-01-20-53
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort20.05.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om stønad til arbeids- og utdanningsreiser

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 16. mai 2014 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 13.
Endringer: Endret ved forskrifter 1 sep 2014 nr. 1127, 21 des 2015 nr. 1827, 20 jan 2016 nr. 53.

§ 1.Formål

Stønad til arbeids- og utdanningsreiser skal bidra til at personer med forflyttingsvansker på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan være i ordinært arbeid eller gjennomføre arbeidsrettet utdanning.

§ 2.Hvem kan få stønad

Stønad kan gis til personer som grunnet varig nedsatt funksjonsevne har forflytningsvansker som medfører at personen ikke kan reise til og fra arbeid eller utdanning med offentlige kommunikasjonsmidler. Med varig nedsatt funksjonsevne menes at forflytningsvanskene vil vare i mer enn ett år.

Stønaden kan gis til personer som er i ordinært arbeid eller som gjennomfører arbeidsrettet utdanning for å skaffe seg eller beholde ordinært arbeid.

Personer som av medisinske årsaker midlertidig er fratatt førerkortet og ikke kan komme seg til arbeid/utdanning på annen måte, kan innvilges stønad til tilrettelagt transport i den aktuelle perioden.

§ 3.Vilkår

Det kan gis stønad til nødvendig transport til og fra arbeid eller utdanning. Reisen må medføre så store belastninger at offentlige kommunikasjonsmidler ikke kan benyttes. Dersom deler av reisen kan gjennomføres med offentlige kommunikasjonsmidler uten at dette medfører store belastninger, gis det ikke stønad til transport for denne delen av reisen.

Stønaden gis som tilskudd til tilrettelagt transport utført av transportører med godkjent løyve for persontransport. I særlige tilfeller kan det gis stønad til leiebil for kortere perioder.

§ 4.Beregning av stønaden

Stønaden dekker de faktiske utgiftene til tilrettelagt transport, fratrukket en egenandel.

Stønaden gis tidligst fra det tidspunkt søknad er framsatt.

§ 5.Forhold til andre ytelser

Det gis ikke stønad etter denne forskriften til personer som

a)mottar grunnstønad til transport til arbeid eller utdanning, jf. folketrygdloven § 6-3,
b)mottar stønad til bil, jf. folketrygdloven § 10-7 og denne er ment å skulle benyttes til transport til arbeid eller utdanning. Det kan likevel gis stønad etter denne forskriften dersom det foreligger særlige forhold som gjør at bilen ikke kan benyttes til dette formålet,
c)er elever i grunn- eller videregående skole der kommunen eller fylkeskommunen har ansvaret for å dekke reisen til skolen,
d)deltar på arbeidsmarkedstiltak som er tildelt av Arbeids- og velferdsetaten. Det kan likevel gis stønad etter denne forskriften til personer som deltar på midlertidig eller varig lønnstilskudd jf. forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 9 og 10, eller arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd, jf. forskrift 21. desember 2012 nr. 1418 om forsøk med arbeidsavklaringspenger som lønnstilskudd,
e)mottar en full ytelse til livsopphold etter folketrygdloven, eller
f)får dekket transportutgifter til utdanning eller arbeid etter annet regelverk.

Personer som mottar sykepenger etter lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd kapittel 8, kan likevel motta stønad etter denne forskriften når de deltar i tiltaket opplæring i form av ordinær utdanning jf. forskrift 11. desember 2015 nr. 1598 om arbeidsmarkedstiltak kapittel 7.

Personer som mottar full alderspensjon etter folketrygdloven kapittel 19 eller 20, kan likevel få stønad etter denne forskriften.

0Endret ved forskrifter 1 sep 2014 nr. 1127, 21 des 2015 nr. 1827 (i kraft 1 jan 2016), 20 jan 2016 nr. 53.
§ 6.Søknad

Søknad om stønad til arbeids og utdanningsreiser fremmes for Arbeids- og velferdsetaten på det nivå Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2014.

§ 8.Overgangsregler

Bestemmelsene i § 5 gjelder ikke personer som har fått innvilget stønad til arbeids- og utdanningsreiser i regi av Arbeids- og velferdsetaten før 1. september 2014, så lenge de opprinnelige forutsetningene for å innvilge stønaden er uendret.

Personer som mottar TT-reiser til arbeid og utdanning fra Oslo kommune når denne forskriften trer i kraft, kan uavhengig av § 5 bokstav f) innvilges stønad til arbeids- og utdanningsreiser dersom de fyller de øvrige vilkårene etter denne forskriften. Stønad til arbeids- og utdanningsreiser kan innvilges under forutsetning av at stønad til TT-reiser til arbeid og utdanning fra Oslo kommune opphører.