Forskrift om utmelding fra pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

DatoFOR-2014-05-20-663
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse01.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-06-26-11-§34
Kunngjort27.05.2014   kl. 15:15
Rettet05.06.2014 (tittel)
KorttittelForskrift om utmelding fra apotekpensjonsordning

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 20. mai 2014 med hjemmel i lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 34 første ledd.
Rettelser: 05.06.2014 (tittel).

§ 1.Virkeområde og utfyllende bestemmelser

Forskriften gjelder for virksomheter som har arbeidstakere som er særskilt innlemmet etter lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 1 tredje ledd.

Styret kan gi utfyllende bestemmelser til forskriften.

§ 2.Utmelding

En virksomhet kan søke om utmelding fra pensjonsordningen. Søknaden skal være skriftlig og skal sendes til pensjonsordningen. Vedtak om utmelding treffes av departementet etter anbefaling fra styret.

Utmelding skal skje med virkning fra et årsskifte. Frist for å søke om utmelding er fire måneder før utmeldingstidspunktet. I særskilte tilfeller kan en kortere frist og et annet utmeldingstidspunkt godtas.

Dersom en virksomhet avvikles eller endres slik at vilkårene for tilknytning til pensjonsordningen ikke lenger er til stede, kan departementet treffe vedtak om utmelding etter at styret har avgitt uttalelse i saken. Det samme gjelder dersom en virksomhet misligholder premiebetaling.

§ 3.Medlemmets og virksomhetens stilling ved utmelding

Medlemmet får på utmeldingstidspunktet oppsatte rettigheter i samsvar med lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv.

Virksomheten skal etter utmeldingen betale de fremtidige pensjonsforpliktelsene knyttet til oppsatte pensjonsrettigheter og pensjoner. Styret avgjør om virksomheten kan gjøre opp ansvaret gjennom et engangsoppgjør.

§ 4.Beregning av sluttoppgjør

Når arbeidstakere i en virksomhet meldes ut av pensjonsordningen, skal det beregnes og fastsettes et sluttoppgjør for virksomheten. Ved beregning av sluttoppgjøret, skal de opptjente rettighetene i pensjonsordningen omregnes til oppsatte rettigheter på virkningstidspunktet for utmeldingen. Beregning av engangsoppgjør etter § 3 inngår i sluttoppgjøret.

De beregnede avsetningene av oppsatte rettigheter etter første ledd, virksomhetens andel av allerede oppsatte rettigheter, og pensjonistenes rettigheter, skal sammenstilles med virksomhetens andel av pensjonsordningens fond på virkningstidspunktet for utmeldingen. Dersom sammenstillingen viser en overfinansiering, skal beløpet utbetales til virksomheten senest fire måneder etter at sluttoppgjøret er fastsatt. Hvis sammenstillingen viser en underfinansiering, skal virksomheten innbetale beløpet som ekstraordinær premie senest fire måneder etter at faktura er tilsendt.

Det skal beregnes renter på sluttoppgjøret fra virkningsdato for utmeldelsen og fram til forfallsdato for inn- eller utbetaling av sluttoppgjørsbeløpet. Rentesatsen fastsettes av styret i pensjonsordningen.

For krav som er forfalt gjelder lov om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 29 nr. 1 tredje ledd tilsvarende.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juni 2014.