Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i enkelte land i EØS

DatoFOR-2014-05-22-675
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse22.05.2014
Sist endret
EndrerFOR-2009-02-16-198
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort30.05.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om beskyttelsestiltak mot svinepest i EØS

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 22. mai 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 12, § 15 og § 19 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 3b (beslutning 2013/764/EU).

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å forebygge spredning av klassisk svinepest ved samhandel med levende svin, sæd, ova og embryo av svin og ferskt svinekjøtt og kjøttprodukter av svin fra enkelte EØS-land.

§ 2.Forbud

Det er forbudt å innføre levende svin fra områder angitt i vedlegg 1 til denne forskrift.

Det er forbudt å innføre rånesæd, egg og embryo fra svin fra områder angitt i vedlegg 1 til denne forskrift.

Det er forbudt å innføre ferskt svinekjøtt og tilberedt svinekjøtt, samt kjøttprodukter bestående av eller som inneholder svinekjøtt fra svin som holdes i virksomheter i de områder angitt i vedlegg 1 til denne forskrift.

§ 3.Unntak for innførsel av ferskt svinekjøtt og tilberedt svinekjøtt, samt kjøttprodukter bestående av eller som inneholder svinekjøtt

Som unntak fra § 2, tredje avsnitt, kan ferskt svinekjøtt og tilberedt svinekjøtt, samt kjøttprodukter bestående av eller som inneholder svinekjøtt fra svin som holdes i virksomheter i de områder angitt i vedlegg 1 til denne forskrift, innføres dersom:

enten

a)svinene kjøttet stammer fra har oppholdt seg på virksomheter hvor følgende gjelder:
-det er ikke registrert dokumentasjon for klassisk svinepest de siste 12 måneder og den ligger utenfor beskyttelsessoner eller overvåkningssoner opprettet i henhold til direktiv 2001/89/EF
-svinene har vært holdt i virksomheten i minst 90 dager og det er ikke satt inn levende svin i virksomheten de siste 30 dagene før forsendelse til slakteriet
-det gjennomføres en biosikkerhetsplan som er godkjent av kompetente myndigheter
-kompetente myndigheter foretar tilsyn minst to ganger i året som:
i)er gjennomført i henhold til retningslinjene gitt i kapittel III i vedlegg til vedtak 2002/106/EF
ii)omfatter en klinisk undersøkelse i overensstemmelse med de kontroll- og prøvetakingsmetoder gitt i kapittel IV, avsnitt A, i vedlegg til vedtak 2002/106/EF
iii)omfatter kontroll av at de tiltak som er gitt i artikkel 15, strekpunkt 2, bokstav b), andre ledd, samt fjerde til syvende ledd i direktiv 2001/89/EF, er gjennomført,

og

-virksomheten er omfattet av en plan for overvåkning av klassisk svinepest, som den kompetente myndigheten gjennomfører i overensstemmelse med de prøvetakingsmetoder gitt i kapittel IV, avsnitt F, punkt 2, i vedlegg til vedtak 2001/106/EF, slik at det er foretatt laboratorieundersøkelser med negative resultater minst tre måneder før forsendelse til slakteriet, eller
-virksomheten er omfattet av en plan for overvåkning av klassisk svinepest, som den kompetente myndighet gjennomfører i overensstemmelse med de prøvetakingsmetoder gitt i kapittel IV, avsnitt F, punkt 2, i vedlegg til vedtak 2001/106/EF, og laboratorieundersøkelser med negative resultater minst ett år før forsendelse til slakteriet, og offentlig veterinærmyndighet har foretatt en klinisk undersøkelse for klassisk svinepest i overensstemmelse med kontroll- og provetakingsmetodene gitt i kapittel IV, avsnitt D, punkt 1 og 3, i vedlegg til vedtak 2001/106/EF, innen det er gitt tillatelse til å sende svinene til slakteriet

eller

b)det gjeldende svinekjøttet, tilberedte kjøttet eller kjøttproduktene:
-er framstilt og tilvirket i overensstemmelse med artikkel 4, strekpunkt 1 i direktiv 2002/99/EF
-er gjenstand for utstedelse av veterinærsertifikat i overensstemmelse med artikkel 5 i direktiv 2002/99/EF
-ledsages av det relevante helsesertifikatet til bruk ved samhandel innen EØS jf. forordning (EF) nr. 599/2004, idet sertifikatets del II skal inneholde følgende påskrift:

«Dette produkt er i overensstemmelse med beslutning 2013/764/EU av 13. desember 2013 som dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i visse medlemsland».

§ 4.Særskilte helsemerker og krav ved utstedelse av sertifikat for annet svinekjøtt fra berørte medlemsland

Annet ferskt svinekjøtt og tilberedt svinekjøtt, samt kjøttprodukter bestående av eller inneholdende svinekjøtt enn det som nevnes i § 3 fra berørte medlemsland skal forsynes med et særskilt helsemerke, som ikke skal være ovalt, og som ikke skal kunne forveksles med:

a)identifikasjonsmerket for tilberedt kjøtt og kjøttprodukter bestående av eller inneholdende svinekjøtt som gitt i avsnitt I i vedlegg II i forordning (EF) nr. 853/2004 og
b)helsemerket for ferskt svinekjøtt som gitt i avsnitt I, kapittel III, i vedlegg I i forordning (EF) nr. 853/2004.
§ 5.Tilsyn m.m.

Mattilsynet fører tilsyn med at bestemmelsene i forskriften og enkeltvedtak fastsatt med hjemmel i forskriften blir oppfylt, jf. matloven § 23. Mattilsynet kan fastsette enkeltvedtak for å sikre at bestemmelsene i forskriften blir oppfylt, herunder om smittesanering, stenging og virksomhetskarantene, jf. matloven § 23 til § 25.

§ 6.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 7.Straff

Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskriften eller bestemmelser og vedtak gitt i medhold av den, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 8.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. februar 2009 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Vedlegg 1

1.Bulgaria

Hele Bulgarias område.

2.Kroatia

Regionene: Karlovac, Sisak-Moslavina, Slavonski Brod-Posavina og Vukovar-Srijem.

3.Latvia

I Alūksnes novads: Pededzes og Liepnas pagasti.

I Rēzeknes novads: Pušas, Mākoņkalna og Kaunatas pagasti.

I Daugavpils novads: Dubnas, Višķu, Ambeļu, Biķernieku, Maļinovas, Naujenes, Tabores, Vecsalienas, Salienas, Skrudalienas, Demenes og Laucesas pagasti.

I Balvu novads: Vīksnas, Kubuļu, Balvu, Bērzkalnes, Lazdulejas, Briežuciema, Vectilžas, Tilžas, Krišjāņu og Bērzpils pagasti.

I Rugāju novads: Rugāju og Lazdukalna pagasti.

I Viļakas novads: Žiguru, Vecumu, Kupravas, Susāju, Medņevas og Šķilbēnu pagasti.

I Baltinavas novads: Baltinavas pagasts.

I Kārsavas novads: Salnavas, Malnavas, Goliševas, Mērdzenes og Mežvidu pagasti.

I Ciblas novads: Pušmucovas, Līdumnieku, Ciblas, Zvirgzdenes og Blontu pagasti.

I Ludzas novads: Ņukšu, Briģu, Isnaudas, Nirzas, Pildas, Rundēnu og Istras pagasti.

I Zilupes novads: Zaļesjes, Lauderu og Pasienes pagasti.

I Dagdas novads: Andzeļu, Ezernieku, Šķaunes, Svariņu, Bērziņu, Ķepovas, Asūnes, Dagdas, Konstantinovas og Andrupenes pagasti.

I Aglonas novads: Kastuļinas, Grāveru, Šķeltovas og Aglonas pagasti.

I Krāslavas novads: Aulejas, Kombuļu, Skaistas, Robežnieku, Indras, Piedrujas, Kalniešu, Krāslavas, Kaplavas, Ūdrīšu og Izvaltas pagasti.

4.Romania

Hele Romanias område.