Forskrift om adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

DatoFOR-2014-06-06-889
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse06.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2007-09-27-1379, FOR-2008-04-10-410
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-10
Kunngjort01.07.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til privatisteksamen mv. ved NMBU

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 6. juni 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-10 tredje ledd.

Kap. 1. Definisjoner

§ 1-1.Med student menes i denne forskrift en person som er tatt opp til et definert studieprogram eller emne ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i samsvar med lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7.
§ 1-2.Med privatist menes en person som går opp til eksamen etter bestemmelsene i lov om universiteter og høyskoler, § 3-10, uten å være tatt opp til et studieprogram ved NMBU.
§ 1-3.I denne forskrift blir det skilt mellom tre hovedtyper vurdering:
a)Langsgående vurdering (vurdering underveis i undervisningsperioden)

Dette gjelder emner der hele, eller en vesentlig del av, prøvingen skjer underveis i undervisningsperioden, ved bruk av innleveringsoppgaver osv.

b)Vurdering i form av avsluttende prøve

Dette gjelder emner der prøvingen skjer i form av en avsluttende prøve; skriftlig, muntlig eller på annen måte.

c)Særskilt eksamen

Dette gjelder emner som normalt har langsgående vurdering, jf. a), men der det i emnebeskrivelsen er fastsatt at det er anledning til å gå opp til ein særskilt, avsluttende prøve, som kommer isteden for vurdering underveis i undervisningsperioden.

Kap. 2. Rettigheter

§ 2-1.Privatistenes rettigheter ved NMBU er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med lov om universiteter og høyskoler. Med forelesning menes formidling av kunnskap til den samlede studentgruppen i emnet/emnene, og hvor deltakernes egenaktivitet som hovedregel er begrenset til enkeltspørsmål og kommentarer.
§ 2-2.Det instituttet som har ansvar for emnet/emnene, kan gi privatister adgang til undervisning som ikke er offentlig. Dette gjelder ikke for veterinær- og dyrepleierstudiet hvor slik adgang ikke gis.

Kap. 3. Oppmelding

§ 3-1.Privatister må søke om eksamensadgang, og om å få melde seg opp til eksamen innen fastsatte frister. Dokumentasjon av generell og ev. spesiell studiekompetanse må vedlegges oppmeldingen. For privatister gjelder også at tilsvarende kompetanse som studieplanen angir frem til aktuell eksamen må være bestått og dokumenterbar for å kunne avlegge eksamen som privatist.

Kap. 4. Eksamensavgift

§ 4-1.Privatister må betale eksamensavgift etter følgende sats:
-i emner med 15 studiepoeng eller mindre: kr 3000,-
-i emner hvor de faktiske utgifter overstiger normen på kr 3000, justeres eksamensavgiften i tråd med merutgiftene.

Styret kan endre satsen for eksamensavgiften når kostnadene ved eksamensgjennomføringen endrer seg.

§ 4-2.Eksamensavgiften må være betalt innen fastsatt frist. Privatister som ikke har betalt avgiften innen fristen, har ikke adgang til eksamen. NMBU kan i særlige tilfelle gjøre unntak fra bestemmelsene i denne paragrafen.

Kap. 5. Krav for å gå opp til eksamen

§ 5-1.Privatister har normalt ikke anledning til å ta eksamen i emner som har krav om godkjente øvinger, semesteroppgaver eller andre obligatoriske aktiviteter.

Det instituttet privatisten er tilknyttet, avgjør hvorvidt privatisten skal prøves i kunnskaper og ferdigheter på en annen måte, enn hva tilfellet er for studenter som er opptatt til et definert studieprogram eller emne. Dette gjelder ikke for veterinær- og dyrepleierstudiet.

Privatister som ikke oppfyller fastsatte krav har ikke adgang til eksamen.

Kap. 6. Registrering m.m.

§ 6-1.Privatister skal registrere seg og betale alle avgifter som kreves for å kunne gå opp til eksamen ved NMBU. Privatister som har betalt semesteravgift har rett til studentkort og adgang til de velferdstilbud som gis av Studentsamskipnaden i Ås (SiÅs) eller Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO).

Kap. 7. Vedtaksmyndighet

§ 7-1.I saker der vedtaksmyndighet ikke er lagt til universitetsstyret, treffes avgjørelser i henhold til denne forskrift av rektor eller den han/hun gir fullmakt.

Kap. 8. Klage

§ 8-1.Klage på vedtak etter denne forskriften sendes Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Klagefristen er 3 uker, jf. § 29 i forvaltningsloven.

Kap. 9. Sluttbestemmelser

§ 9-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft f.o.m. 6. juni 2014.

Fra samme dato opphører forskrift 27. september 2007 nr. 1379 om adgang til å gå opp til eksamen mv. som privatist ved Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) og forskrift 10. april 2008 nr. 410 om løyve til å gå opp som privatist til eksamen mv. ved Noregs veterinærhøgskole.