Forskrift om livsoppholdssatser ved utleggstrekk og gjeldsordning

DatoFOR-2014-06-13-724
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1984-06-08-59-§2-7, LOV-1992-07-17-99-§4-3
Kunngjort13.06.2014   kl. 15:40
Rettet§ 6 (01.09.2015)
KorttittelForskrift om livsoppholdssatser

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 2014 med hjemmel i lov 8. juni 1984 nr. 59 om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven) § 2-7 og lov 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsordning for privatpersoner (gjeldsordningsloven) § 4-3. Fremmet av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.
Endringer: Endres ved forskrift 22 mai 2017 nr. 621 (i kraft 1 juli 2017).
Rettelser: § 6 (01.09.2015).

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften skal sikre et felles utgangspunkt ved vurderingen av hvor mye som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og skyldnerens husstand etter dekningsloven § 2-7, og hvor mye som med rimelighet trengs til underhold av skyldneren og personer denne har lovbestemt forsørgelsesplikt for, eller lever i ekteskapsliknende forhold med, etter gjeldsordningsloven § 4-3. Forskriften skal også legge til rette for en virkelighetsnær vurdering av om en skyldner oppfyller lovens økonomiske vilkår for gjeldsordning etter gjeldsordningsloven § 1-3 første ledd.

§ 2.Anvendelse av satsene

Satsene i § 3 til § 5 skal anvendes ved den skjønnsmessige vurderingen av hvor mye som skal settes av til livsopphold etter gjeldsordningsloven § 4-3 og dekningsloven § 2-7. Satsene kan fravikes opp eller ned etter en konkret vurdering av hva som med rimelighet trengs til underhold. Fravikelse av satsene skal begrunnes.

§ 3.Satser for underhold av skyldneren og dennes ektefelle/samboer

Satsene utgjør per måned:

a)kr 7 890 for enslig skyldner,
b)kr 6 680 for skyldner som er gift eller samboer,
c)kr 13 360 for skyldner som forsørger ektefelle eller samboer.

Satsene skal dekke alminnelige forbruksutgifter, herunder utgifter til kollektivtransport. Boligutgifter er ikke inkludert.

Som boligutgifter regnes husleie, betjening av boligtilknyttet gjeld, boligforsikring, kommunale avgifter, festeavgift, nødvendig vedlikehold, felleskostnader i boligsammenslutninger og andre nødvendige utgifter som gjelder boligen. Utgifter til elektrisitet, oppvarming og innboforsikring anses ikke som boligutgifter.

§ 4.Tillegg for underhold av barn

For hvert barn som skyldneren har underholdsplikt for etter barneloven § 68, gjøres det et tillegg i satsen per måned på:

a)kr 2 365 for barn som ikke har fylt 6 år,
b)kr 3 135 for barn mellom 6 og 10 år,
c)kr 3 960 for barn fra 11 år og mer.

Tillegget inkluderer alminnelige forbruksutgifter. Barnets andel av boligutgifter og utgifter til barnepass, herunder utgifter til barnehage og skolefritidsordning, er ikke inkludert.

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med person nummer fire i husstanden. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

§ 5.Tillegg for samvær med barn

For samvær med barn i samværsklasse 1, 2, 3 og 4 etter forskrift 15. januar 2003 nr. 123 om fastsetjing og endring av fostringstilskot § 9 femte ledd, gjøres det et tillegg i satsen per måned:

a)for samværsklasse 1:
-kr 200 for barn som ikke har fylt 6 år
-kr 291 for barn mellom 6 og 10 år
-kr 350 for barn mellom 11 og 14 år
-kr 412 for barn fra 15 år og mer
b)for samværsklasse 2:
-kr 664 for barn som ikke har fylt 6 år
-kr 962 for barn mellom 6 og 10 år
-kr 1 161 for barn mellom 11 og 14 år
-kr 1 365 for barn fra 15 år og mer
c)for samværsklasse 3:
-kr 926 for barn som ikke har fylt 6 år
-kr 1 342 for barn mellom 6 og 10 år
-kr 1 619 for barn mellom 11 og 14 år
-kr 1 904 for barn fra 15 år og mer
d)for samværsklasse 4:
-kr 1 163 for barn som ikke har fylt 6 år
-kr 1 685 for barn mellom 6 og 10 år
-kr 2 032 for barn mellom 11 og 14 år
-kr 2 390 for barn fra 15 år og mer.

Det gis ikke tillegg for samværsutgifter hos skyldnere som ikke har samvær eller mindre samvær enn samværsklasse 1.

Det gjøres et fradrag i tillegget på 20 prosent fra og med barn nummer tre som skyldner har samvær med. Fradraget skal gjøres i tillegget for de yngste barna.

Tillegg for samvær med barn gjelder så lenge foreldrene har underholdsplikt etter barneloven § 68.

§ 6.Justering av satsene

Satsene i § 3 til § 5 justeres årlig i samsvar med til utviklingen i konsumprisindeksen fra Statistisk sentralbyrå. Beløpet avrundes til nærmeste krone. Justeringen gis virkning fra 1. juli hvert år.

0Endres ved forskrift 22 mai 2017 nr. 621 (i kraft 1 juli 2017).
§ 7.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

§ 8.Overgangsregler

Forskriften gjelder for utleggstrekk som besluttes etter at forskriften har trådt i kraft. Satsene gjelder ikke ved endring av utleggstrekk etter tvangsfullbyrdelsesloven § 5-16 og § 7-23, hvor utleggstrekket ble besluttet før forskriften trådte i kraft.

Forskriften gjelder for saker om gjeldsordning der gjeldsforhandling åpnes etter at forskriften har trådt i kraft. Forskriften gjelder ikke ved endring av gjeldsordning etter gjeldsordningsloven kap. 6, hvor gjeldsforhandlingen ble åpnet før forskriften trådte i kraft.