Forskrift om unntak fra forsikringsplikt

DatoFOR-2014-06-13-725
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1961-02-03-§3, FOR-2008-11-07-1199
Kunngjort13.06.2014   kl. 15:40
KorttittelForskrift om unntak fra forsikringsplikt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 13. juni 2014 med hjemmel i lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova) § 3 fjerde ledd første punktum, jf. forskrift 7. november 2008 nr. 1199 om overføring av forvaltningsansvar for lov 3. februar 1961 om ansvar for skade som motorvogner gjer (bilansvarslova), frå Samferdselsdepartementet til Justis- og politidepartementet. Fremmet av Samferdselsdepartementet.

I

Loven gjelder ikke for selvbalanserende kjøretøy som nevnt i forskrift 4. oktober 1994 nr. 918 om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften) § 2-5 nr. 4 sjette ledd.

II

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.