Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole

DatoFOR-2014-06-16-1015
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse16.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2013-05-23-546
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-9, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§5-1, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3, FOR-2007-01-31-173
Kunngjort01.08.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole 16. juni 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning.

Kapittel 1. Virkeområde

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder fra og med 16. juni 2014 for grader, studier og eksamener ved Bjørknes Høyskole og erstatter forskrift 23. mai 2013 nr. 546 om opptak, studier og eksamen ved Bjørknes Høyskole fastsatt av Høyskolestyret ved Bjørknes Høyskole av 23. juni 2013.

Forskriften gjelder for opptak til studier ved Bjørknes Høyskole, og for studenter ved Bjørknes Høyskole som har opptak til og er deltagere i flerårige, ettårige og mer kortvarige studier eller i enkeltemner.

For studieprogrammer uten NOKUT-godkjenning vil annet reglement gjelde.

Kapittel 2. Opptak

§ 2-1.Opptaksbegrensing/rangering av søkere

For opptak og rangering av søkere gjelder de regler som departementet har fastsatt i lov og forskriftsform.

Høyskolens NOKUT-godkjente studieprogrammer er i utgangspunktet åpne og uten plassbegrensninger.

Rektor fastsetter søknadsfrister. Dersom det melder seg flere søkere enn det er plasser ved søknadsfrist, baseres opptaket på reglene for poenguttrekk fastsatt i til enhver tid gjeldende forskrift.

§ 2-2.Opptak

Administrativ leder er ansvarlig for gjennomføring av opptaket. I tvilstilfeller legges saken frem for rektor til avgjørelse. Realkompetanse avgjøres av rektor etter innstilling fra faglig ansvarlig/studieleder og er en konkret faglig vurdering.

§ 2-3.Søknaden

Søknad om opptak fylles ut på høyskolens internettside. Høyskolen opererer med rullerende opptak gjennom opptaksperioden. Søknaden skal ha vedlagt attestert kopi av vitnemål fra videregående skole, tilsvarende utdannelse, eller eventuell annen dokumentasjon som er relevant for vurderingen av søknaden. Skannet kopi av dokumentasjon godtas.

§ 2-4.Opptakskriterier

Høyskolen følger til enhver tid Kunnskapsdepartementets forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning. Herav følger at alle med generell studiekompetanse kan bli tatt opp til studier ved Bjørknes Høyskole under forutsetning av at evt. tilleggskrav tilfredsstilles.

Det kreves nødvendig språkmestring. For studenter som ikke har norsk videregående skole kan norsk og engelsk dekkes ved at de gjennomfører prøver som til enhver tid er fastsatt i forskrift om opptak til høyere utdanning. 

Realkompetanse:

Det kan søkes om opptak på grunnlag av realkompetanse etter § 3-1 i forskrift om opptak til høyere utdanning. Høyskolen har dermed fastsatt følgende minstekrav til realkompetansesøkere:

1.Arbeids- og/eller utdanningspraksis i minimum 5 år.
2.Alder minst 25 år.
3.Har ikke generell studiekompetanse.
4.Norskkunnskaper tilstrekkelig til å kunne gjennomføre studiene, veiledende på VKII nivå.
5.For enkeltstudier/studieprogrammer kan det fastsettes krav ut over de generelle kravene i gjeldende studieplan.

Hvis minstekravene til realkompetanse er oppfylt, foretas det en individuell faglig vurdering av hver søker i denne kategorien slik at søkerens kompetanse er satt opp mot de faglige kravene til studiet det er søkt opptak til.

§ 2-5.Mottak av studieplass

Tilbudet om studieplass gjelder for det studieåret tilbudet er gitt. Tilbudet faller automatisk bort om søkeren ikke aksepterer tilbudet innen angitt frist etter tildeling av studieplass.

Søkeren aksepterer studieplassen ved å innbetale et depositum til høyskolen, samt ved å returnere undertegnet kontrakt til høyskolen.

§ 2-6.Klage på avgjørelsen om opptak

Klage på avgjørelsen om opptak skal rettes til høyskolen innen to uker etter at avslag på søknaden burde være kjent for søker. Klagen behandles av administrativ leder og en begrunnelse sendes søker. Dersom søker ønsker å klage på begrunnelsen, skal høyskolens klagenemnd behandle saken.

§ 2-7.Dispensasjon fra opptaksreglene

Styret kan gi regler om adgang til undervisning eller eksamen uten at personen er opptatt til studiet.

§ 2-8.Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter ved opptak

Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt. Tilsvarende gjelder for dokumenter utstedt fra falske institusjoner med hjemmel i § 3-7 i universitets- og høyskoleloven av 1. april 2005 nr. 15. Dersom falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner mottas, skal høyskolen informere NOKUT og Samordna opptak etter at forholdet er anmeldt til politiet.

Den som har søkt opptak eller godkjenning ved bruk av falskt vitnemål eller andre falske dokumenter eller dokumenter utstedt fra falske institusjoner, vil få nevnte papirer inndratt og vil ikke gis opptak eller få godkjent utdanning i inntil ett år. Vedtak om inndragning og vedtak om karantenetid etter denne bestemmelsen treffes av høyskolestyret med to tredels flertall.

Kapittel 3. Studier

§ 3-1.Krav til studiedeltakelse

Høyskolestyret kan fastsette krav til studiedeltakelse.

Bjørknes Høyskole sørger for at det som fastsettes etter denne paragraf, blir kunngjort på passende måte, og er allment tilgjengelig ved skolen.

§ 3-2.Utestenging og bortvisning

Med hjemmel i § 4-8 (1), (2), (3), (4) og (5) i universitets- og høyskoleloven av 1. april 2005 nr. 15 er det fastsatt regler for utestenging og bortvisning fra Bjørknes Høyskole i en tidsbegrenset periode i henhold til følgende forhold:

1.Fusk, eller forsøk på fusk ved eksamen, prøve, innlevering eller annen vurderingsform, jf. § 4-13 i denne forskrift.
2.Adferd som er uforenlig med et yrke og/eller som i betydelig grad kan skade høyskolen eller dens studenters omdømme.
3.Repeterende adferd som virker negativt inn på læringsmiljøet og det sosiale miljøet på skolen og som ikke opphører etter skriftlig advarsel fra høyskolestyret.

Bortvisning betyr i denne sammenheng at en student kan vises bort fra bestemte områder på høyskolen og gjelder ved saker innen forhold nr. 3 nevnt over. Ved utestenging mister studenten rett til å gå opp til eksamen for en tidsbegrenset periode og kan være et resultat av alle ovennevnte forhold.

I de saker der det i universitets- og høyskoleloven er opp til institusjonens eget styre eller klagenemnd å fatte vedtak om utestenging og bortvisning skal saken ordinært avgjøres av styret ved Bjørknes Høyskole.

Rektor kan selv eller etter innstilling fra studieleder, programansvarlig eller eksamensansvarlig fremme sak for høyskolestyret, evt. klagenemnden.

Vedtak om utestenging og bortvisning kan påklages til Felles klagenemnd for studentsaker, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet jf. § 5-1 (7) i universitets- og høyskoleloven.

Der sak om utestenging og bortvisning som følge av ovennevnte forhold er reist har studenten rett til bistand fra advokat eller tilsvarende talsperson. Bjørknes Høyskole dekker utgifter studenten har til dette.

§ 3-4.Skolepenger

Studentene er forpliktet til å betale skolepenger for normert studietid for det aktuelle studiet, men kan si opp studieplassen underveis. De økonomiske forpliktelsene som følger av oppsigelse av studieplass er beskrevet i detalj i studiekontrakten. Studentene må betale skolepenger for normert studietid selv om studiet gjennomføres på kortere tid. Vitnemål utstedes først når studentens økonomiske forpliktelser ovenfor høyskolen er oppfylt. Manglende betaling av skolepenger kan medføre tap av studieplass og ordinær rettslig inndrivelse. Semesteravgiften til pliktig medlemskap i SiO er ikke inkludert i skolepengene.

§ 3-5.Utmelding og permisjon

Dersom en student sier opp sin studieplass, framgår de økonomiske forpliktelsene av studiekontrakten. Oppsigelsen skal helst skje skriftlig og skal bekreftes mottatt av høyskolen.

Ved egen alvorlig sykdom eller andre særskilte forhold, kan studenten skriftlig søke om å få si opp studieplassen uten å måtte betale skolepenger i oppsigelsesperioden. Alvorlig sykdom må bekreftes ved legeerklæring, og på bakgrunn av denne avgjør høyskolen om fritak kan gis.

Det gis anledning til å søke om inntil ett års permisjon i løpet av studietiden. Søknad om permisjon skal sendes skriftlig. Det belastes ikke studieavgift i permisjonstiden, men vanlige oppsigelsesregler gjelder dersom studenten ikke fortsetter studiet etter endt permisjonsperiode. Studenter har rett til fødselspermisjon med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Bjørknes Høyskole kan ikke garantere at alle studieprogrammer vil starte opp hvert år.

§ 3-6.Studentenes taushetsplikt

Etter § 4-6 i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler har en student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. En taushetserklæring skal skrives under på av studenter dette er aktuelt for.

Kapittel 4. Eksamen

§ 4-1.Eksamen skal gi grunnlag for å sikre at den enkelte student holder et tilfredsstillende faglig nivå og blir vurdert i forhold til forventet læringsutbytte.
§ 4-2.Eksamensform

Eksamen på en studieenhet kan være sammensatt av en eller flere evalueringsformer. Eksempler på disse er:

-Skriftlig skoleeksamen
-Skriftlig hjemmeoppgave eller hjemmeeksamen
-Gruppeoppgaver
-Praktisk eksamen
-Muntlig eksamen
-Ved noen eksamener kan studentene trekkes ut til muntlig i stedet for skriftlig eksamen. Studentene skal i så fall ha minimum 48 timers forhåndsvarsel.

Eksamensform framgår av studieplan og emnebeskrivelsene for det enkelte studium.

§ 4-3.Eksamensråd

Eksamensråd oppnevnes av rektor etter delegasjon fra Høyskolestyret. Rådet består av en faglærer for aktuelle fag, ekstern sensor eller tilsynssensor som tilfredsstiller kravene i § 4-5, og en av høyskolens øvrige lærere. Høyskolens representanter i eksamensrådet må ha kvalifikasjoner som høyskolelektorer eller tilsvarende.

Eksamensrådet utarbeider endelig eksamen på grunnlag av forslag fra lærere i faget. Ekstern sensor/fagperson må godkjenne eksamensoppgavene. Eksamensrådet evaluerer sensorrapporten etter eksamen.

§ 4-4.Sensorat

Sensor kan være faglærer i det aktuelle faget, og/eller en ekstern sensor som ikke hører med blant høyskolens lærere. Rektoren oppnevner årlig eksterne sensorer og/eller tilsynssensorer. Sensor(ene) retter oppgaven, og avholder deretter eventuelt samsensur. Ved misforhold mellom faglærers og ekstern sensors vurdering, har ekstern sensor overordnet avgjørelsesmyndighet. Dersom det kun benyttes intern(e) sensor(er), skal ekstern tilsynssensor inngå i eksamensrådet.

§ 4-5.Ekstern sensor eller tilsynssensor

Ekstern sensor og/eller tilsynssensor skal tilfredsstille minst ett av følgende krav:

1.Være ansatt på høyskolelektor-/amanuensisnivå eller høyere ved universitet/statlig høyskole eller annen forskningsinstitusjon
2.På annen måte ha dokumentert relevant vitenskapelig kompetanse på samme nivå som nevnt under pkt. 1
3.Erfaring som sensor i vedkommende fag ved universitet/statlig høyskole.

Ekstern sensor og tilsynssensor kan ikke ha tilknytning til høyskolen ut over oppgavene knyttet til sensorrollen.

§ 4-6.Oppmelding til eksamen

Alle som er opptatt som ordinære studenter, er/har vært innrullert i emnet og har deltatt på obligatoriske kurs, kan melde seg opp til eksamen.

En kandidat anses å ha gått opp til eksamen hvis kandidaten ikke skriftlig har annullert sin eksamensoppmelding senest en uke før eksamensdagen. Studenter kan ikke gå opp til samme eksamen mer enn tre ganger. Dersom særskilt grunn foreligger, kan rektor etter søknad tillate at studenten går opp en fjerde gang. Klage på avslag på slik søknad behandles av klagenemnden. Ønsker en student å forbedre en eksamen, kan dette gjøres ved ordinære eksamener; beste karakter oppnådd i faget blir stående som endelig karakter.

§ 4-7.Godskriving av annen utdanning eller realkompetanse

Rektor avgjør om søknader om godkjenning av utdanning fra andre institusjoner under lov om universiteter og høgskoler skal godskrives studenten med samme antall studiepoeng ved Bjørknes Høyskole etter innstilling fra studieleder.

Rektor avgjør om utdanning fra utenlandsk høyere utdanningsinstitusjon eller norsk utdanningsinstitusjon som ikke går inn under lov om universiteter og høyskoler som faglig jevngod med utdanning som tilbys ved Bjørknes Høyskole etter innstilling fra studieleder.

Fritak for eksamen eller deler av eksamenspensum, kan gis når det godtgjøres at tilsvarende eller annen velegnet eksamen er avlagt ved annen institusjon. Realkompetanse kan også gi grunnlag for fritak. Rektor avgjør fritaksgrunnlaget etter innstilling fra studieleder.

§ 4-8.Gjennomføring av eksamen

Høyskolestyret godkjenner Bjørknes Høyskoles Avtale om eksamen. Hver student plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen.

§ 4-9.Særskilt bestemmelse ved netteksamen

Ved eksamen avlagt på nett har Bjørknes Høyskole anledning til å kalle inn en student til muntlig høring innen tre uker etter avlagt eksamen. Studenten gis en frist på en uke fra innkallingen til å forberede seg til den muntlige høringen. Ved muntlig høring skal eksaminator og sensor vurdere om studentens kunnskapsnivå er forenlig med den besvarelsen som ble innlevert ved netteksamen. Dersom så ikke er tilfelle, skal studenten strykes og saken oversendes til rektor for vurdering før den eventuelt sendes høyskolestyret til videre oppfølging. Ut over dette kan ikke karakteren justeres. Høyskolestyret kan bestemme at en student mister retten til å ta netteksamen og, vil da kun ha mulighet til å ta stedlig eksamen.

§ 4-10.Spesielt om eksamen i helsefag

I helsefagene kan det stilles krav om at visse spørsmål i et eksamenssett må besvares til bestått for at en bestått karakter kan gis på eksamen. Dette gjelder spørsmål som avdekker kunnskapssvikt som kan gi alvorlige helsemessige konsekvenser for pasienter eller klienter.

§ 4-11.Søknad om særskilt tilrettelegging

Dersom særlige grunner tilsier det kan studenten søke om særskilt tilrettelegging ved eksamen. Ved en slik søknad skal det vedlegges relevant dokumentasjon slik som legeerklæring eller bevis på norsk som andrespråk, som bekrefter kandidatens behov. En slik søknad skal normalt leveres høyskolen minimum tre uker før første eksamen i faget. Særordninger høyskolen legger til rette for, er eksempelvis:

1)Utvidet tid
2)Bruk av ordbøker
3)Bruk av PC på eksamen under tilsyn
4)Å skrive eksamensbesvarelse på et annet språk enn norsk.

Det kan gis tillatelse til at alternative vurderingsformer benyttes for studenter som på grunn av varige lidelser eller funksjonshemminger, eller av andre særskilte grunner ikke kan gå opp til eksamen med ordinær evalueringsform. Rektoren kan innvilge at en student får avvikende eksamensform. Søknaden må normalt være begrunnet med dokumentasjon fra sakkyndig instans.

§ 4-12.Sensur og stryk

Sensur faller senest tre uker etter eksamen dersom ikke særlige grunner gjør det nødvendig å bruke lengre tid. Høyskolestyret kan ved enkelte tilfeller gjøre unntak og fastsette lengre frist for sensur, jf. § 3-9 (4) i universitets- og høyskoleloven. Sensur meddeles alle studenter skriftlig. Ved utsettelse av sensuren, skal studentene meddeles dette så raskt som mulig.

For alle eksamener gjelder at de bedømmes enten med bestått/ikke-bestått eller med bokstavkarakterer etter en skala fra A til E for bestått og F for ikke bestått. Dårligste karakter for bestått er E. Karakterfordelingen skal over tid være tilnærmet lik på stedlig og nettbasert eksamen.

Studenten har strøket til eksamen med karakteren F. Dersom en student har avbrutt eksamen uten godkjent forfallsgrunn, får vedkommende i tillegg anførselen «ikke levert» i eksamensprotokollen. Når studenten ikke har møtt fram til eksamen uten å annullere sin eksamensmelding innen trekkfristens utløp, får vedkommende i tillegg anførselen «ikke møtt» i eksamensprotokollen. Dette regnes som ett forsøk.

§ 4-13.Forfall

Godkjent forfall gir rett til utsatt eksamen. Godkjent forfall er sykdom på eksamensdagen eller sykdom som oppstår i eksamenslokalet på eksamensdagen. Legeattest må være innlevert til høyskolens eksamenskontor innen tre (3) virkedager.

§ 4-14.Annullering av eksamen, prøve eller innlevering

Med hjemmel i § 4-7 i universitets- og høyskoleloven er det fastsatt at styret ved Bjørknes Høyskole eller høyskolens klagenemnd kan annullere eksamen, prøve eller innlevering ved fusk, forsøk på fusk, eller annen uredelig opptreden. Høyskolestyret eller klagenemnden gjør vedtak etter at saken er fremmet av rektor.

Oppdages fusk, forsøk på fusk, eller det foreligger mistanke om fusk under eksamen skal eksamensvakten notere seg studenten(e)s kandidatnummer og hva som er gjort. Høyskolens eksamensansvarlig skal informeres straks. Studenten(e) får lov til å fortsette eksamen. Eksamensansvarlig sender saken over til rektor som utformer en innstilling til Høyskolestyret.

Med fusk menes:

1.Bruk av hjelpemidler som ikke er tillatt ved eksamen
2.Plagiat
3.Hjelp til en medstudent i eksamensløsningen
4.Mottak av hjelp fra annen person
5.Brudd på avtale om eksamen.

Hvis fusk kan dokumenteres og studenten ikke kan avklare forholdet, kan høyskolestyret eller klagenemnden annullere eksamen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7 (1). Videre forfølging av saken kan være utvisning fra høyskolen for en tidsperiode, jf. § 4-8 i universitets- og høyskoleloven, samt § 3-2 i denne forskrift. Høyskolestyret kan også annullere eksamen eller prøve hvis studenten har meldt seg opp til den aktuelle eksamen på grunnlag av falskt vitnemål.

Adgang til annullering foreldes ikke.

Vedtak om annullering kan påklages til Felles klagenemnd for studentsaker, oppnevnt av Kunnskapsdepartementet, jf. § 5-1 (7) i universitets- og høyskoleloven.

Etter annullering av eksamen, plikter studenten å levere tilbake eventuelle vitnemål og karakterutskrifter.

Hvis vitnemålet kan danne grunnlag for autorisasjon for yrkesutøving, skal institusjonen gi melding om annullering til gjeldende myndighet.

§ 4-15.Utsatt eksamen

Med utsatt eksamen menes ny eksamen dersom man hadde gyldig fravær på ordinær eksamen. Utsatt eksamen arrangeres i rimelig tid etter ordinær avholdt eksamen dersom ikke særskilte forhold tilsier annet.

§ 4-16.Kontinuasjonseksamen

Ved behov gjennomføres kontinuasjonseksamen for studenter som har strøket til eksamen. Kontinuasjonseksamen avholdes samtidig med ordinær eksamen, eller tidligere dersom det er stor avstand mellom de ordinære eksamenene. Avgift for kontinuasjonseksamen fastsettes for hvert studieår av høyskolestyret.

§ 4-17.Klage på formelle feil ved eksamen og eksamensavvikling

Klage på formelle feil ved eksamen eller eksamensavvikling skal framsettes innen 3 uker etter at studenten er eller burde ha vært kjent med forholdet som begrunner klagen, jf. § 5-2 i universitets- og høyskoleloven. Klagen sendes høyskolens eksamenskontor. Klagen behandles av Høyskolestyret. Dersom det er begått formelle feil som kan ha hatt betydning for studentenes prestasjon eller bedømmelse av denne, skal sensurvedtaket oppheves. Dersom feilen kan rettes opp ved ny sensur av innlevert arbeid, foretas ny sensurering. I motsatt fall avholdes ny eksamen eller prøve med nye sensorer.

§ 4-18.Klage på sensur

Etter hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler har kandidater rett til begrunnelse for karakterfastsetting av egne prestasjoner og rett til å klage. 

Rett til begrunnelse:

Kandidaten har rett til å få begrunnelse for karakterfastsettingen av sine prestasjoner. Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må krav om slik begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

Ved annet bedømmelse må krav om begrunnelse, dersom kandidaten får meddelt karakteren elektronisk og kan fremsette krav om begrunnelse på tilsvarende måte, fremsettes innen én uke fra karakteren ble kunngjort.

Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at kandidaten har bedt om dette. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelsen og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon. Begrunnelsen gis skriftlig. 

Rett til å klage:

Kandidaten kan klage skriftlig over karakteren for sine egne prestasjoner innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort. Ny sensurering skal da foretas. Er krav om begrunnelse for karakterfastsetting eller klage over formelle feil ved oppgavegivning, eksamensavvikling eller gjennomføring av vurderingen fremsatt, løper klagefristen etter denne paragraf fra kandidaten har fått begrunnelsen eller endelig avgjørelse av klagen foreligger.

Ved ny sensurering etter klage, benyttes to nye sensorer hvorav minst en er ekstern. Klagesensoren får ingen opplysninger om kandidatens opprinnelige eksamenskarakterer.

Karakterfastsetting ved ny sensur kan ikke påklages.

Bedømmelse av muntlig og praktisk eksamen eller lignende som ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-2 (5).

Kapittel 5. Vitnemål

§ 5-1.Vitnemål

Institusjonen utferdiger vitnemål om fullført utdanningsprogram. Samtidig skal det utferdiges Diploma Supplement. For å kunne tildeles bachelorgrad med vitnemål fra Bjørknes Høyskole må studenten ha avlagt minst 60 studiepoeng ved høyskolen. Den som ikke har avsluttet utdanningen skal på anmodning gis karakterutskrift og/eller vitnemål for de eksamener eller prøver som han eller hun har bestått under forutsetning av at forpliktelsene ovenfor høyskolen er overholdt. Enkeltemner, kortere kurs eller ikke fullførte studier dokumenteres ved karakterutskrift.