Forskrift om virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte

DatoFOR-2014-06-17-807
DepartementKommunal- og moderniseringsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-15-1455, FOR-2004-06-24-1461
Gjelder forNorge
HjemmelStortingsvedtak
Kunngjort24.06.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift om distriktsrettet investeringsstøtte mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet 17. juni 2014. Jf. ESAs vedtak 91/14/COL.

Kapittel I. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften avgrenser det geografiske virkeområdet for distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte i samsvar med det notifiserte regionalstøttekartet.1

Formålet med distriktsrettet investeringsstøtte er å stimulere til investeringer i bedrifter i virkeområdet der utfordringene for lønnsom næringsvirksomhet er størst.

Formålet med regional transportstøtte er å dekke deler av transportkostnadene til foretak som produserer eller bearbeider varer innenfor det geografiske virkeområdet.

1Jf. Guidelines on regional State aid for 2014–2020, 2013/C, 209/01, gruppeunntak, vedtak godkjent av EFTA Surveillance Authority.
§ 2.Definisjoner

Følgende definisjoner legges til grunn i denne forskriften:

1.Distriktsrettet investeringsstøtte: Offentlig støtte til foretak for investeringer i materielle driftsmidler og immaterielle rettigheter.
2.Immaterielle rettigheter: Eiendeler anskaffet gjennom en overføring av teknologi som patentrettigheter, lisenser, erfaringsbasert kunnskap eller ikke-patentert teknisk kunnskap.
3.Materielle eiendeler/driftsmidler: eiendom, bygninger, anlegg, maskiner og verktøy.
§ 3.Geografisk virkeområde

Distriktsrettet investeringsstøtte og regional transportstøtte kan tildeles i følgende kommuner:

FylkeKommune
FinnmarkAlle kommuner.
TromsAlle kommuner.
NordlandAlle kommuner.
Nord-TrøndelagAlle kommuner med unntak av Levanger og Stjørdal.
Sør-TrøndelagTydal, Selbu, Midtre Gauldal, Holtålen, Røros, Meldal, Rennebu, Oppdal, Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Rissa, Agdenes, Ørland, Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne.
Møre og RomsdalAure, Smøla, Halsa, Rindal, Surnadal, Sunndal, Tingvoll, Gjemnes, Averøy, Eide, Sandøy, Midsund, Nesset, Rauma, Vestnes, Haram, Stordal, Stranda, Norddal, Ørsta, Volda, Sande, Vanylven.
Sogn og FjordaneAlle kommuner.
HordalandMasfjorden, Fedje, Modalen, Vaksdal, Samnanger, Kvam, Voss, Granvin, Ulvik, Eidfjord, Ullensvang, Odda, Jondal, Kvinnherad, Tysnes, Fitjar, Etne.
RogalandUtsira, Kvitsøy, Sauda, Suldal, Hjelmeland, Lund, Sokndal.
Vest-AgderSirdal, Kvinesdal, Hægebostad, Audnedal, Åseral, Marnardal, Flekkefjord, Farsund.
Aust-AgderRisør, Gjerstad, Vegårshei, Tvedestrand, Åmli, Evje og Hornnes, Bygland, Valle, Bykle.
TelemarkNotodden, Kragerø, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad, Tinn, Hjartdal, Seljord, Kviteseid, Nissedal, Fyresdal, Tokke, Vinje.
BuskerudNore og Uvdal, Rollag, Krødsherad, Sigdal, Hol, Ål, Hemsedal, Gol, Nes, Flå.
OpplandDovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Gausdal, Vestre Toten, Søndre Land, Nordre Land, Sør-Aurdal, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre, Vang.
HedmarkKongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Eidskog, Grue, Åsnes, Våler, Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal, Os.
ØstfoldRømskog, Marker, Aremark.

Kapittel II. Distriktsrettet investeringsstøtte

§ 4.Type investeringer som kan støttes

Det kan tildeles støtte til følgende investeringer i materielle eiendeler1 og/eller immaterielle rettigheter1 som er tilknyttet:

a)Etablering av et nytt foretak.
b)Utvidelse og eller oppgradering av et etablert foretak.
c)Diversifisering av et foretaks produksjon til å omfatte flere produkter.
d)Grunnleggende endring i produksjonsprosessen i et etablert foretak.
e)Oppkjøp av et foretak som skal etableres, forutsatt at selve etableringen ikke ville skjedd uten investeringsstøtten og at investoren er uavhengig foretaket som kjøpes.

Investeringsstøtten kan ikke dekke kjøp av aksjene i foretaket.

1Jf. definisjon i § 2.
§ 5.Støtteintensitet

Maksimal støtteintensitet for investeringsstøtte er: 

Størrelse på foretakStorMellomstorLiten
Prosent1Inntil 15 %Inntil 25 %Inntil 35 %
Antall ansatte250 og flereFra og med 50 til 250Færre enn 50
1Prosent av støtteberettiget kostnad.

Kapittel III. Forholdet til skatteloven

§ 6.Skattefri virksomhetsinntekt

Distriktsrettet investeringsstøtte etter retningslinjene for regionalstøtte og regional investeringsstøtte etter retningslinjene for gruppeunntak:

a)Regnes som skattefri virksomhetsinntekt.1
b)Skal ikke trekkes fra kostpris ved beregning av årlige og totale avskrivninger.2
c)Regnes som en del av vederlaget ved salg av driftsmiddelet før det har gått fem år etter at det ble ervervet.3
1Jf. lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) § 5-31 bokstav a.
2Jf. skatteloven § 14-42 andre ledd siste punktum.
3Jf. skatteloven § 14-44 første ledd andre punktum.

Kapittel IV. Transportstøtte

§ 7.Næringer som kan motta transportstøtte

Alle næringer kan motta transportstøtte, med følgende unntak:

1.Alle aktiviteter innen transport og lagring, næringshovedområde H.
2.Alle aktiviteter innen energisektoren;
a.Næring 05 – Bryting av steinkull og brunkull
b.Næring 06 – Utvinning av råolje og naturgass
c.Næringsgruppe 07.21 – Bryting av uran- og thoriummalm
d.Næringsgruppe 08.92 – Stikking av torv for energiformål
e.Næringshovedgruppe 09.1 – Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass
f.Næringshovedgruppe 09.9 – Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift for utvinning av steinkull, brunkull, uran eller thorium
g.Næringsgruppe 16.29 – Produksjons av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer for energiformål
h.Næring 19 – Produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter for energiformål
i.Næringsgruppe 20.13 – Produksjon av andre uorganiske kjemikalier
j.Næringsgruppe 24.46 – Produksjon av kjernebrensel
k.Næringsgrupper 35.11, 35.12 og 35.13 – Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet
l.Næringsgrupper 35.21 og 35.22 – Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett
m.Næringshovedgruppe 35.3 – Damp- og varmtvannsforsyning.
§ 8.Generelle vilkår

Regional transportstøtte kan tildeles dersom følgende vilkår er oppfylt:

a)Foretaket som mottar støtten har produksjons- eller bearbeidelsessted innenfor det geografiske virkeområdet jf. § 3.1
b)Foretaket bærer hele kostnaden for forsendelsen.
c)Transporten skjer med jernbane, båt, fly eller ved veitransport i yrkesmessig trafikk.
1Foretak med forretningsadresse utenfor det geografiske virkeområdet for transportstøtte, men som har produksjonsavdeling innenfor, kan gis transportstøtte for sendinger foretatt av avdelingen i virkeområdet for transportstøtte. Det forutsettes at det fremlegges avdelingsregnskap, herunder en revidert oversikt over støtteberettigede transportkostnader (revisoruttalelse i samsvar med DnR Revisjons ISA 800).
§ 9.Den støtteberettigede transportavstanden

Det kan gis støtte til ut- og inntransport fra det geografiske virkeområdet til eller fra den norske landegrensen eller norsk havn.

For forsendelser i Norge gis det støtte for hele avstanden.

Det samme gjelder for forsendelser som går via Sverige og/eller Finland og tilbake til Norge.

For forsendelser som ender i Sverige eller Finland, og som er minimum 350 km, gis det støtte for transporten frem til norsk grense.

Ved forsendelse til andre land enn Sverige eller Finland gis det støtte til og fra norsk grense, såfremt den totale avstanden fra foretakets plassering og norsk grense for forsendelsen er minst 350 kilometer.

§ 10.Støtteintensitet for regional transportstøtte 
Transportavstand i km.Fra og med 340 km til 700 kmFra og med 700 km og mer
Støttebeløp i prosent30 %40 %
§ 11.Utmåling av transportstøtten

Utmålingen av støtte for et regnskapsår skal foretas:

a)På bakgrunn av foretakets samlede dokumenterte støtteberettigede kostnader.
b)Ut fra den mest økonomiske transportmåten og den korteste veien mellom produksjons-, bearbeidelses- og leveringssted.

Kapittel V. Øvrige bestemmelser

§ 12.Rapporteringsplikt

Samtlige midler som tildeles i henhold til denne forskriften skal rapporteres etter Kommunal- og moderniseringsdepartementets bestemmelser.1

1Jf. lov 27. november 1992 nr. 117 om offentlig støtte § 2 og forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 2.
§ 13.Omgjøring og krav om tilbakebetaling

Vedtak om tilskudd kan helt eller delvis omgjøres før utbetaling eller kreves helt eller delvis tilbakebetalt etter utbetaling dersom departementet, fylkeskommunen eller andre tilskuddsforvaltere finner at tilskuddet er i strid med EØS-avtalen.

Ved tilbakebetaling etter disse reglene skal det legges til renter og renters renter fastsatt av ESA, gjeldende fra den dagen støtten ble mottatt til tidspunktet for tilbakebetalingen.1

1Jf. forskrift 4. desember 1992 nr. 907 om offentlig støtte § 5.
§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. juli 2014. Fra samme tid oppheves forskrift 15. desember 2006 nr. 1455 om geografisk virkeområde og bruk av dei regional- og distriktspolitiske verkemidla og forskrift 24. juni 2004 nr. 1461 om nasjonal transportstøtte.