Forskrift om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon

DatoFOR-2014-06-18-837
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endretFOR-2017-03-20-368
EndrerFOR-2010-11-30-1498
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2010-02-19-5-§24, LOV-2010-02-19-5-§30
Kunngjort26.06.2014   kl. 16.30
KorttittelForskrift om tilsyn med AFP-ordninger

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 18. juni 2014 med hjemmel i lov 19. februar 2010 nr. 5 om statstilskott til arbeidstakere som tar ut avtalefestet pensjon i privat sektor (AFP-tilskottsloven) § 24, jf. § 30.
Endringer: Endret ved forskrift 20 mars 2017 nr. 368.

§ 1.Formål

Forskriften skal sikre at administrasjon og finansiering av ordninger for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor er i samsvar med AFP-tilskottsloven og de godkjente vedtektene for ordningene.

§ 2.Tilsynsmyndighet

Arbeids- og sosialdepartementet fører tilsyn med ordningene.

Departementet kan oppnevne en person til å føre tilsyn med ordninger for AFP etter AFP-tilskottsloven kapittel 4 når ordningene ikke administreres av Fellesordningen for avtalefestet pensjon i privat sektor (heretter kalt Fellesordningen). Departementet fastsetter en godtgjørelse for tilsynet. Godtgjørelsen dekkes av pensjonsordningen.

§ 3.Tilsyn

Ved utøvelsen av tilsynet kan departementet ta opp ethvert forhold som kan stride mot rammene i AFP-tilskottsloven, og de godkjente vedtektene for vedkommende ordning. Departementet kan forelegge aktuelle spørsmål for eksterne instanser til vurdering. Departementet kan, etter å ha forelagt spørsmålet for partene i vedkommende ordning for AFP, gi pålegg om endringer i drift eller finansiering.

§ 4.Om tilsynet

Departementet innkaller Fellesordningen til to årlige tilsynsmøter med mindre tilsyn kan gjennomføres på annen måte, herunder ved dokumentbasert tilsyn. Fellesordningens styre og administrasjon skal være representert under tilsynsmøtene. Både departementet og Fellesordningen kan ta initiativ til møter i tillegg til tilsynsmøtene.

Arbeids- og sosialdepartementet skal dokumentere tilsynet på egnet måte. Departementet utarbeider referat fra møter med Fellesordningen. Utkast til referat forelegges Fellesordningen for eventuelle merknader. Referatet skal sendes Fellesordningen med gjenpart til Riksrevisjonen. Ved dokumentbasert tilsyn skal departementet dokumentere tilsynet i et eget brev, som sendes Fellesordningen med gjenpart til Riksrevisjonen.

0Endret ved forskrift 20 mars 2017 nr. 368.
§ 5.Rapporter

Som grunnlag for tilsyn skal Fellesordningen to ganger i løpet av året utarbeide en rapport. Tidspunktene for rapportene er april og oktober, med mindre departementet bestemmer noe annet. Rapportene skal inneholde:

-Utviklingen i antall mottakere av AFP og utgiftene til AFP, premieinngang, fondsopplegg og anbringelse av pensjonsordningens midler.
-En vurdering av risiko og utfordringer knyttet til administrasjon, dekningsgrad for fremtidige forpliktelser, finansiering, fondsoppbygging og kapitalforvaltning.
-En vurdering av samhandlingen med Arbeids- og velferdsetaten.
-Andre forhold av vesentlig betydning for tilsynet med Fellesordningen.

En av rapportene skal i tillegg inneholde:

-Årsregnskap.
-Styrets årsberetning.
-Årlig revisjonsberetning.

Fellesordningen skal oversende den aktuelle rapporten og andre nødvendige saksdokumenter til departementet minst sju virkedager før tilsyn avholdes.

0Endret ved forskrift 20 mars 2017 nr. 368.
§ 6.Opplysningsplikt

Departementet kan kreve at Fellesordningen og Arbeids- og velferdsdirektoratet gir de opplysninger som anses nødvendige for å utøve tilsynet.

Fellesordningen skal ubedt sende protokoll fra styremøtene i ordningen, og plikter å informere departementet straks dersom rammebetingelsene endres eller det oppstår risiko eller avvik som har betydning for tilsynet. De samme gjelder ved behov for endringer i lov og regelverk som Fellesordningen forvalter eller avklaring av rammer og retningslinjer som departementet har gitt.

§ 7.Krav til dokumentasjon

Den formelle dialogen med Fellesordningen skal være skriftlig og dokumenterbar.

§ 8.Tilsynsperson oppnevnt etter § 2

Tilsynsperson som er oppnevnt etter § 2 andre ledd kan kreve opplysninger etter § 6 første ledd og skal ubedt sendes styrevedtak i vedkommende AFP-ordning samt oppgaver over antall mottakere av AFP og utviklingen i ordningens finansiering.

Tilsynspersonen kan ta opp ethvert forhold som kan stride mot rammene i AFP-tilskottsloven og de godkjente vedtektene for vedkommende ordning, og skal straks gjøre departementet kjent med slike forhold. Tilsynspersonen skal sende en årsrapport til departementet om tilsynet. Frist for dette er 1. mars.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.

Fra samme tid oppheves forskrift 30. november 2010 nr. 1498 om tilsyn med ordninger for avtalefestet pensjon.