Forskrift om opplysningsplikt og angrerett mv.

DatoFOR-2014-06-20-777
DepartementBarne- og likestillingsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse20.06.2014
Sist endret
EndrerFOR-2001-02-27-221
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-27
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
KorttittelForskrift om opplysningsplikt og angrerett mv.

Hjemmel: Fastsatt 20. juni 2014 av Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 27 om opplysningsplikt og angrerett mv. ved fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler (angrerettloven) (gjennomføring av direktiv 2011/83/EU om forbrukerrettigheter) § 8 femte ledd og § 33.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIX nr. 7i (direktiv 2011/83/EU).

§ 1.Angreskjema

Forbrukeren skal ved avtaler der forbrukeren har angrerett i medhold av angrerettloven motta standardisert skjema for bruk av angrerett (angreskjema).

Ved avtaler om varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester, skal angreskjemaet tilsvare malen inntatt i forbrukerrettighetsdirektivet (Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2011/83/EU) vedlegg 1 B.

Ved avtaler om fjernsalg og salg utenom faste forretningslokaler av finansielle tjenester skal angreskjema for finansielle tjenester anvendes.

§ 2.Opplysningsskjema

Ved avtaler om varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester, kan den næringsdrivende gi forbrukeren opplysningsskjema for angrerett som tilsvarer malen inntatt i forbrukerrettighetsdirektivet (Europaparlaments- og Rådsdirektiv 2011/83/EU) vedlegg 1 A.

Ved avtaler om varer og tjenester som ikke er finansielle tjenester, skal opplysningene i loven § 8 første ledd bokstavene h, i og j anses gitt, dersom den næringsdrivende har gitt forbrukeren korrekt utfylt opplysningsskjema.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften gjelder fra 20. juni 2014. Fra samme tid oppheves forskrift 27. februar 2001 nr. 221 om angreskjema.