Forskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner

DatoFOR-2014-06-20-780
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2014 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endretFOR-2016-12-22-1865 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2013-01-25-58
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-02-13-9-§15, FOR-2014-06-20-779
Kunngjort20.06.2014   kl. 15.50
KorttittelForskrift om gebyr ved Norges utenriksstasjoner

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Utenriksdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 3. mai 2002 nr. 13 om utenrikstjenesten § 21, jf. delegeringsvedtak 20. juni 2014 nr. 779.
Tilføyd hjemmel: Lov 13. februar 2015 nr. 9 om utenrikstjenesten (utenrikstjenesteloven) § 15.
Endringer: Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1865.

§ 1.Krav om gebyrer for tjenester ved norske utenriksstasjoner

Den som mottar tjenester som fremgår av vedlegget til forskriften, skal betale gebyr til norske utenriksstasjoner etter satsene i vedlegget.

Det skal ikke betales gebyr for bistand som et annet nordisk lands utenriksstasjon yter norske borgere innen rammen av det nordiske konsulære samarbeidet. Gebyr for slik bistand betales etter dette landets gebyrplikter.

§ 2.Særlig om gebyr fastsatt i utlendingsforskriften og statsborgerforskriften

Gebyrer for tjenester etter utlendingsforskriften betales i samsvar med utlendingsforskriften.

Gebyrer for behandling av søknader om statsborgerskap betales i samsvar med statsborgerforskriften.

§ 3.Tilleggsgebyr for tjenester som utføres utenfor kontorlokalene eller utenfor kontortiden

Utføres en tjeneste utenfor kontorlokalene eller utenfor kontortiden, skal det kreves et tilleggsgebyr på 50 prosent av gebyret.

Tjenestemottakeren skal på forhånd gjøres kjent med tilleggsgebyret.

§ 4.Dekning av ekstrautgifter med å utføre tjenesten

Når gebyret ikke dekker utenriksstasjonens nødvendige utgifter for å utføre tjenesten, kan utenriksstasjonen kreve dekket ekstrautgifter med å yte tjenesten, for eksempel utgifter til porto, telefon, transport, tolk og fotokopier. Det kan kreves at tjenestemottakeren betaler et depositum eller stiller sikkerhet for slike utgifter.

Utføres gebyrpliktige tjenester utenfor kontorlokalene, kan stasjonen kreve at tjenestemottakeren dekker utgiftene til diett, nattillegg og reiseutgifter etter bestemmelsene i særavtalen om reiser utenlands for statens regning med satsene for reiser utland.

Utfører utenriksstasjonen tjenester som ikke er gebyrpliktige, kan stasjonen kreve at tjenestemottakeren dekker utgiftene etter første og andre ledd etter regning. Tjenestemottakeren skal på forhånd gjøres kjent med kravet.

§ 5.Gebyrfritak, nedsettelse og ettergivelse av gebyr eller utgiftsdekning

Det betales ikke gebyr når en tjeneste er gebyrfri etter avtale med en fremmed stat.

Når det på grunn av tjenestemottakerens økonomiske stilling, uforutsette hendelser i utlandet eller andre særlige grunner vil være urimelig å kreve gebyr, kan stasjonssjefen eller den stasjonssjefen gir fullmakt fastsette i enkeltvedtak at gebyret settes ned eller faller bort. Et krav om å dekke ekstra kostnader kan frafalles av de samme grunnene.

§ 6.Betalingen av gebyret

Gebyret regnes om fra norske kroner til fremmed valuta etter den offisielle kursen på tjenestestedet. Gebyret kan avrundes oppover eller nedover med inntil ti prosent.

Gebyret skal betales samtidig som tjenesten utføres, med mindre stasjonen av særlige grunner fastsetter en betalingsmåte som gir et annet betalingstidspunkt. Betaleren skal gis kvittering for at gebyret er betalt.

§ 7.Regnskap mv.

Utenriksstasjonen skal føre regnskap over gebyrene i samsvar med god regnskapsskikk og retningslinjer fastsatt av Utenriksdepartementet.

Fagstasjoner inntektsfører gebyrene til statskassen. Valgkonsulater inntektsfører gebyrene til stasjonen, og gebyrene skal dekke utgifter til driften av stasjonen. Utenriksdepartementet kan omfordele overskudd fra et valgkonsulat for å dekke underskudd på et eller flere andre valgkonsulater.

§ 8.Offentlighetens tilgang til forskriften

Forskriften skal være offentlig tilgjengelig på utenriksstasjonene.

§ 9.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 25. januar 2013 nr. 58 om gebyrtariff for Norges utenriksstasjoner.

Vedlegg

Behandlingen av følgende gebyrpliktige tjenesterGebyrets størrelse
NOKI fremmed valuta, fastsatt av fagstasjon i samsvar med § 6
A. Pass, utlendingssaker og statsborgerskap
1. Utstedelse av vanlig reisepass (politipass)
a) for personer over 16450
b) for personer under 16270
2. Tjenester etter utlendingsforskriftenSe § 2
3. Behandling av søknad om statsborgerskapSe § 2
B. Sjøfartssaker
1. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis etter sjøloven § 5 tredje ledd510
2. Utstedelse av midlertidig farts- eller sikkerhetssertifikat eller påtegning om forlenget gyldighet for sertifikat etter forskrift 22. desember 2014 nr. 1893 om tilsyn og sertifikat for norske skip og flyttbare innretninger § 37 (gjelder for lasteskip, passasjerskip, lektere, flyttbare innretninger og dessuten for fiskefartøy med største lengde 15 meter eller mer)510
3. Bekreftelse av å ha mottatt komplett søknad om midlertidig tjeneste i sertifikatpliktig stilling (Certificate of Receipt of Application - CRA) etter forskrift 22. desember 2011 nr. 1523 om kvalifikasjoner og sertifikater for sjøfolk § 86510
C. Økonomisk bistand
Lån eller bistand ved pengeoverføringer
10 % av beløpet, men ikke mindre enn og ikke mer enn300
5 000
D. Oversettelse, avskrift mv.
1. Uoffisiell oversettelse, inklusive bekreftelse:
Den betalingen som er vanlig på tjenestestedet, men for hver påbegynt gruppe av 100 ord ikke mindre enn255
2. Rett kopi eller utskrift av protokoll, inklusive bekreftelse:
For hver side eller del av side men ikke mindre enn60
255
E. Notarialforretninger
Utstedelse av attester og bekreftelse av underskrifter
255
F. Utstedelse av midlertidig nasjonalitetsbevis for luftfartøy etter luftfartsloven § 3-14, jf. § 3-93 075
G. For bistand i kommersielle saker utover fem timer kan det kreves følgende timesats:
Alle oppdrag skal kostnadsberegnes og oversendes oppdragsgiver for godkjenning før arbeidet påbegynnes.
1 025
H. Tilleggsgebyr og dekning av ekstra utgifterSe § 3 og § 4
0Endret ved forskrift 22 des 2016 nr. 1865 (i kraft 1 jan 2017).