Forskrift om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. (representasjonsforskriften)

DatoFOR-2014-06-20-850
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014, 01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-1998-12-18-1205
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-06-13-44-§6-4, LOV-1997-06-13-44-§6-5, LOV-1997-06-13-44-§6-35, LOV-1997-06-13-45-§6-4, LOV-1997-06-13-45-§6-5, LOV-1997-06-13-45-§6-35, LOV-1997-06-13-45-§6-37, LOV-1967-02-10-§28, LOV-1992-09-25-107-§80a
Kunngjort27.06.2014   kl. 15.30
Rettet01.01.2016 (§ 14 tredje ledd)
KorttittelRepresentasjonsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 13. juni 1997 nr. 44 om aksjeselskaper (aksjeloven) § 6-4, § 6-5 og § 6-35, lov 13. juni 1997 nr. 45 om allmennaksjeselskaper (allmennaksjeloven) § 6-4, § 6-5, § 6-35 og § 6-37, lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd og lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 80a nr. 2.
Rettelser: 01.01.2016 (§ 14 tredje ledd).

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)ansatt: person som arbeider i selskapet eller er i lovfestet permisjon. Ferievikarer anses likevel ikke som ansatt.
b)hovedstilling: arbeidsforhold hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 50 prosent av arbeidstiden for ansatte i heltidsstilling som utfører arbeid av samme art.
c)deltidsstilling: arbeidsforhold hvor det skal arbeides gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden for ansatte i heltidsstilling som utfører arbeid av samme art. Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver ansatt i deltidsstilling som en halv.
d)lokal fagforening: fagforening i selskapet eller avdeling av fagforening i selskapet som utelukkende har ansatte i selskapet som medlemmer, og som er bundet av tariffavtale med selskapet eller arbeidsgiverorganisasjon som selskapet er medlem av (bedriftsklubb e.l.).
e)kommunalt kontrollert aksjeselskap: aksjeselskap hvor kommuner og fylkeskommuner til sammen eier minst to tredjedeler av aksjene i selskapet.
§ 2.Næringsmessig avgrensning

Aksjelovens bestemmelser om ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling gjelder for alle aksjeselskaper, med unntak av selskaper som driver bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, forlegging av aviser og formidling av nyheter og annet stoff til presse, kringkasting mv. (nyhetsbyråer).

Selskap som driver virksomhet som hører under flere næringer, er omfattet av reglene om ansattes rett til representasjon med mindre et flertall av de ansatte arbeider i næringer som er unntatt. Det samlede antall ansatte i selskapet er avgjørende for når de ansatte kan kreve styrerepresentasjon eller når selskapet skal ha bedriftsforsamling.

Det samme gjelder for konserner eller grupper av selskaper som driver virksomhet som hører under flere næringer.

Selskaper som er unntatt etter første ledd kan søke departementet om å opprette bedriftsforsamling.

Kapittel II. Ansattes rett til representasjon i styre og bedriftsforsamling

§ 3.Ansattes rett til styrerepresentasjon og opprettelse av bedriftsforsamling

De ansatte har rett til å velge medlemmer, observatør og varamedlemmer til selskapets styre etter aksjeloven § 6-4 første ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 første ledd, når selskapet har flere enn 30 ansatte.

De ansatte har rett til å velge medlemmer og varamedlemmer til selskapets styre etter aksjeloven § 6-4 andre ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 andre ledd, når selskapet har flere enn 50 ansatte.

Det skal opprettes bedriftsforsamling dersom selskapet har flere enn 200 ansatte, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd og allmennaksjeloven § 6-35 første ledd.

Dersom en ansatt eller lokal fagforening krever det, skal selskapet legge fram oversikt over antall ansatte i selskapet slik at det kan avgjøres om vilkårene for representasjon er oppfylt.

§ 4.Fremsettelse av krav om styrerepresentasjon

Krav om styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 første og andre ledd og allmennaksjeloven § 6-4 første og andre ledd må støttes av et flertall av de ansatte, og rettes skriftlig til selskapets styre.

§ 5.Endring og opphør av de ansattes styrerepresentasjon

Utvidelse av de ansattes representasjon som følge av økning i antall ansatte, jf. aksjeloven § 6-4 andre ledd og allmennaksjeloven § 6-4 andre ledd, skjer når funksjonstiden for de ansattes styremedlemmer, observatører og varamedlemmer utløper.

Styret kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter aksjeloven § 6-4 første ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 første ledd skal opphøre dersom selskapet har 30 ansatte eller færre.

Styret kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter aksjeloven § 6-4 andre ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 andre ledd skal opphøre dersom selskapet har 50 ansatte eller færre.

De ansattes styrerepresentasjon opphører når funksjonstiden for de ansattes styremedlemmer og varamedlemmer utløper. Representasjon etter aksjeloven § 6-4 første ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 første ledd etableres samtidig med opphør av representasjon etter aksjeloven § 6-4 andre ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 andre ledd.

Når det er inngått avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling, jf. § 41 kan styret beslutte at ordningen med utvidet styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd skal opphøre dersom selskapet har 200 ansatte eller færre.

§ 6.Opphør av bedriftsforsamling

Bedriftsforsamlingen kan beslutte at den skal opphøre dersom selskapet har 200 ansatte eller færre.

Bedriftsforsamlingen opphører når funksjonstiden for medlemmene som er valgt av de ansatte utløper.

Dersom det er inngått avtale om å avvikle bedriftsforsamlingen, jf. § 41 opphører den når funksjonstiden for medlemmene som er valgt av de ansatte utløper, men likevel ikke før de ansatte har valgt styremedlemmer, observatører og varamedlemmer etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd.

Kapittel III. Regler om valg til selskapets styre

§ 7.Regler om valget

Medlemmer, observatører og varamedlemmer til styret velges av og blant de ansatte i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg.

Valget skal foregå som forholdstallsvalg dersom minst en femtedel av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som representerer minst en femtedel av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen.

Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen.

§ 8.Stemmerett

De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett.

Ansatte i hovedstilling har en hel stemme. Ansatte i deltidsstilling har en halv stemme.

Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en ansatt i deltidsstilling har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Daglig leder som er styremedlem på aksjonærenes vegne, og ansatte som eier mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet, har ikke stemmerett.

§ 9.Valgbarhet

Den som velges må være ansatt i selskapet på valgdagen.

For å kunne velges, må vedkommende være myndig og ikke i konkurskarantene etter konkursloven § 142 og § 143. I selskap som eier norsk skip kan man heller ikke velges uten tilslutning fra alle aksjeeiere hvis deltakelse i styret vil medføre at skipet ikke lenger er norsk.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern eller gruppe av foretak.

Den som ikke har stemmerett etter § 8 fjerde ledd, er heller ikke valgbar.

§ 10.Opprettelse av valgstyre

Hvert valg ledes av et valgstyre som opprettes av selskapet sammen med de ansattes tillitsvalgte. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder. De ansatte og selskapet skal ha minst en representant hver i valgstyret.

§ 11.Valgstyrets oppgaver

Valgstyret skal fastsette datoen for valget. Valgdatoen skal kunngjøres med en frist på to måneder. Samtidig med kunngjøringen skal det være tilgjengelig en liste over de som har stemmerett og er valgbare.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, og fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er fremsatt, kunngjøre en liste over hvem som har stemmerett og er valgbare i hver valgkrets. Valgstyret skal fastsette og kunngjøre fristen for å fremme krav om forholdstallsvalg i valgkretsene. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås personlige varamedlemmer. Forslag må være levert valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om forslagene er i samsvar med kravene i loven og forskriften, og undersøker om de foreslåtte kandidatene er villige til å motta valg. Valgstyrets avgjørelse skal forelegges forslagsstillerne, som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslagene skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

Dersom valgstyret finner det hensiktsmessig at valget deles opp, kan det etableres særskilte stemmestyrer. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyrer i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret skal utarbeide nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte og selskapet er enig om dette. Frist for å fremme forslag til kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 12.Utgifter ved valget

Utgiftene til valget dekkes av selskapet.

Kapittel IV. Valgmåter og valgresultat

§ 13.Flertallsvalg

Alle som har stemmerett, har forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag bør inneholde inntil det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Forslaget skal være skriftlig og det skal fremgå hvem som er forslagsstiller. Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider skal fremgå av forslaget.

Det bør foreslås minst en kvinnelig kandidat dersom det er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte i selskapet.

Når de ansatte i allmennaksjeselskaper, statsaksjeselskaper, statsallmennaksjeselskaper og kommunalt kontrollerte aksjeselskaper skal velge to eller flere styremedlemmer, skal forslaget alltid inneholde minst en kandidat av hvert kjønn. Det samme gjelder aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak og kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Dette er likevel ikke et krav dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

Valgstyret skal senest en uke før valgdagen kunngjøre en liste over de foreslåtte kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Det skal fremgå av listen hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler med de foreslåtte kandidatenes navn i alfabetisk rekkefølge, med opplysning om hvor i selskapet de arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på, og det skal fremgå av stemmesedlene hva som kan føre til at de blir forkastet.

Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon, oppføring av andre navn enn dem som er foreslått eller andre oppføringer eller rettelser, skal ikke tas i betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes.

§ 14.Fordeling av verv ved flertallsvalg

Styremedlemmer, observatører og varamedlemmer er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Dersom det skal velges to eller flere styremedlemmer, og fremgangsmåten for fordeling av styreplassene fører til at et av kjønnene ikke blir representert i et allmennaksjeselskap, statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap eller kommunalt kontrollert aksjeselskap, rykker nærmeste kandidat på listen fra det underrepresenterte kjønn opp i det omfang som er nødvendig for å sikre slik representasjon. Det samme gjelder aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak og kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Det samme gjelder for varamedlemmer. Dette gjelder likevel ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

§ 15.Forholdstallsvalg

Forslag til liste må være undertegnet av minst seks personer med stemmerett, eller lokal fagforening.

Forslaget til liste må inneholde like mange navn som det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Det er kun anledning til å stille som kandidat på en liste.

Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider må fremgå av forslaget.

Det bør foreslås minst en kvinnelig kandidat på hver liste dersom det er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte i selskapet.

Dersom de ansatte i allmennaksjeselskaper, statsaksjeselskaper, statsallmennaksjeselskaper og kommunalt kontrollerte aksjeselskaper, skal velge to eller flere styremedlemmer, skal et forslag alltid inneholde minst en kandidat av hvert kjønn. Det samme gjelder aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak og kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Det samme gjelder for varamedlemmer. Dette er likevel ikke et krav dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med godkjente forslag.

Det kan bare avgis stemme på en liste. Kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger fører til at stemmeseddelen forkastes.

§ 16.Fordeling av verv ved forholdstallsvalg

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har fått, på følgende måte: Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt tilsvarende antall ganger som det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges.

Første medlemsplass tilfaller listen som har den høyeste kvotienten. Neste plass tilfaller listen som har den nest høyeste kvotienten osv. Dersom det skal velges observatører, tilfaller første observatørplass listen som har den høyeste kvotienten etter at styremedlemmer er valgt. Dersom flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt.

Dersom det skal velges to eller flere styremedlemmer, og fremgangsmåten for fordeling av verv fører til at et av kjønnene ikke er representert i et allmennaksjeselskap, statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap eller kommunalt kontrollert aksjeselskap, rykker nærmeste kandidat på listen fra det underrepresenterte kjønn opp i det omfang som er nødvendig for å sikre slik representasjon. Dersom kandidatene er valgt inn fra forskjellige lister, foretas opprykk av det underrepresenterte kjønn på listen som den fikk den laveste kvotienten ved valget. Det samme gjelder aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak og kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Dette gjelder likevel dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

§ 17.Valgkrets

Selskapet kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges styremedlemmer og observatører. Alle ansatte skal tilhøre en valgkrets. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkretsen de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

Valget kan foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg av og blant de ansatte i den enkelte valgkrets.

Dersom et styremedlem eller en observatør slutter å ha sitt arbeidssted i den delen av virksomheten som tilhører valgkretsen vedkommende er valgt fra, opphører vervet.

Dersom det i et allmennaksjeselskap, statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap eller i kommunalt kontrollert aksjeselskap, skal velges to eller flere representanter og valget skal gjennomføres i valgkretser, gjelder følgende ordning dersom resultatet av valget innebærer at det ikke er valgt representanter av begge kjønn til styret: Kandidaten eller listen som fikk lavest oppslutning målt i antall stemmer i forhold til antallet stemmeberettigete i den enkelte valgkrets erstattes av nærmeste kandidat på listen fra det underrepresenterte kjønn i det omfang som er nødvendig for å sikre korrekt representasjon. Det samme gjelder for varamedlemmene. Det samme gjelder aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak og kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Dette gjelder likevel ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

§ 18.Varamedlemmer

Ved flertallsvalg bør det velges så mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer og observatører, med tillegg av to.

Ved forholdstallsvalg bør hver liste ha så mange varamedlemmer som den er har styremedlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom det skal velges personlige varamedlemmer, bør det velges to varamedlemmer for hvert styremedlem og hver observatør.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser bør det i hver krets velges like mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer og observatører, med tillegg av to.

I allmennaksjeselskaper, statsaksjeselskaper, statsallmennaksjeselskaper og kommunalt kontrollerte aksjeselskaper, skal det velges varamedlemmer av begge kjønn. Det samme gjelder aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak og kommunalt kontrollerte aksjeselskap. Dette er likevel ikke et krav dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmene fra samme liste som det styremedlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. Dersom det er valgt observatører, skal observatøren rykke opp på styremedlems plass og første varamedlem skal innkalles som observatør. Dette gjelder likevel ikke dersom det er valgt personlige varamedlemmer.

Dersom et styremedlem varig fratrer sitt verv, blir observatøren eller varamedlemmet som rykker opp på vedkommendes plass, ordinært styremedlem.

§ 19.Resultatet av valget

Valgresultatet skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Valgresultatet skal meddeles selskapets ledelse og lokale fagforeninger ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De ansatte skal orienteres om valgresultatet.

§ 20.Funksjonstid og møteplikt

Valg skal finne sted annethvert år. Funksjonstiden regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling det året valgperioden utløper. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunktet, fungerer sittende styremedlemmer, observatører og varamedlemmer inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Styremedlem, observatør og innkalt varamedlem har møteplikt med mindre vedkommende har gyldig forfall.

Når det foreligger særlige forhold, har styremedlem, observatør og varamedlem rett til å fratre før valgperioden er ute.

Dersom styremedlem, observatør eller varamedlem slutter i selskapet, opphører vervet.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte representantene resten av valgperioden.

§ 21.Suppleringsvalg

Det skal holdes valg på styremedlemmer, observatører og varamedlemmer i valgperioden når det er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de vervene som er igjen når opprykksordningen i § 18 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som følger av § 11, men likevel ikke kortere enn to uker før valgdagen.

Kapittel V. Regler om valg til bedriftsforsamlingen

§ 22.Fastsettelse av bedriftsforsamlingens størrelse

Antall medlemmer i bedriftsforsamlingen skal fastsettes senest i første ordinære generalforsamling etter at vilkåret i aksjeloven § 6-35 første ledd eller allmennaksjeloven § 6-35 første ledd er oppfylt.

I samme generalforsamling velger aksjonærene sine medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, hvorav ett medlem utpekes til å innkalle til første møte i bedriftsforsamlingen.

Ved senere valg til bedriftsforsamlingen, skal aksjonærene i siste ordinære generalforsamling før utløpet av funksjonstiden for de ansattes medlemmer i bedriftsforsamlingen, fastsette antall medlemmer i bedriftsforsamlingen og velge sine medlemmer og varamedlemmer, hvorav ett medlem utpekes til å innkalle til første møte i bedriftsforsamlingen.

Dersom det er tatt initiativ til å inngå avtale om ikke å opprette bedriftsforsamling, eller det er søkt Bedriftsdemokratinemnda om unntak fra aksjeloven § 6-35 første ledd eller allmennaksjeloven § 6-35 første ledd, kan generalforsamlingens vedtak og valg utsettes eller foretas med forbehold.

Dersom det likevel ikke inngås slik avtale eller selskapet ikke fritas fra plikten til å opprette bedriftsforsamling, skal det innkalles til ekstraordinær generalforsamling med mindre nemnda bestemmer noe annet.

§ 23.Observatører

Et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte kan beslutte at det skal velges observatører til bedriftsforsamlingen. Det kan velges inntil halvparten så mange observatører som de ansatte har medlemmer i bedriftsforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 6-35 fjerde ledd. Beslutning om hvor mange observatører som skal velges må meddeles valgstyret senest seks uker før valgdagen.

§ 24.Frist for å avholde valg

Valget bør avholdes slik at de ansattes representanter kan tre inn i bedriftsforsamlingen så snart som mulig, og senest innen tre måneder etter den ordinære generalforsamlingen.

§ 25.Regler om valget

Medlemmer, observatører og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen velges av og blant de ansatte i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg.

Valget skal foregå som forholdstallsvalg dersom minst en femtedel eller minst 200 av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som omfatter minst en femtedel eller 200 av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen.

Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen.

§ 26.Stemmerett

De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett.

Ansatte i hovedstilling har en hel stemme. Ansatte i deltidsstilling har en halv stemme.

Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en ansatt i deltidsstilling har stemt, skal valgstyret runde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Daglig leder som er styremedlem på aksjonærenes vegne og ansatte som eier mer enn 10 prosent av aksjekapitalen i selskapet har ikke stemmerett.

§ 27.Valgbarhet

Den som velges må være ansatt i selskapet på valgdagen.

For å kunne velges, må vedkommende oppfylle kravene i allmennaksjeloven § 6-36, jf. aksjeloven § 6-35 første ledd andre punktum.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern eller gruppe av foretak.

Den som ikke har stemmerett etter § 26 fjerde ledd, er heller ikke valgbar.

§ 28.Opprettelse av valgstyre

Hvert valg ledes av et valgstyre som opprettes av selskapet sammen med de ansattes tillitsvalgte. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder. De ansatte og selskapets ledelse skal ha minst en representant hver i valgstyret.

§ 29.Valgstyrets oppgaver

Valgstyret skal fastsette datoen for valget. Valgdatoen skal kunngjøres med en frist på to måneder. Samtidig med kunngjøringen skal det være tilgjengelig en liste over de som har stemmerett og er valgbare.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, og fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er fremsatt, kunngjøre liste over hvem som har stemmerett og er valgbare i hver valgkrets. Valgstyret skal fastsette og kunngjøre fristen for å fremsette krav om forholdstallsvalg i valgkretsene. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til medlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås personlige varamedlemmer. Forslag må være levert valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om forslagene er i samsvar med kravene i loven og forskriften, og undersøker om de foreslåtte kandidatene er villige til å motta valg. Valgstyrets avgjørelse skal forelegges forslagsstillerne, som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslagene skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

Dersom valgstyret finner det er hensiktsmessig at valget deles opp, kan det etableres særskilte stemmestyrer. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyrer i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret skal utarbeide nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom et flertall av de ansatte og selskapet er enig om dette. Frist for å fremme forslag til kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 30.Utgifter ved valget

Utgiftene til valget dekkes av selskapet.

§ 31.Flertallsvalg

Alle som har stemmerett, har forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag bør inneholde inntil det antall medlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Forslaget skal være skriftlig og det skal fremgå hvem som er forslagsstiller. Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider skal fremgå av forslaget.

Det bør foreslås minst en kvinnelig kandidat dersom det er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte i selskapet.

Valgstyret skal senest en uke før valgdagen utarbeide og kunngjøre en liste over de forslåtte kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Det skal fremgå av listen hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler med de foreslåtte kandidatenes navn i alfabetisk rekkefølge, med opplysning om hvor i selskapet de arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på, og det skal fremgå av stemmesedlene hva som kan føre til at den blir forkastet.

Det skal avgis stemme på inntil det antall medlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon, oppføring av andre navn enn dem som er foreslått, eller andre oppføringer eller rettelser, skal ikke tas i betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes.

§ 32.Fordeling av verv ved flertallsvalg

Medlemmer, observatører og varamedlemmer er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 33.Forholdstallsvalg

Forslag til liste må være undertegnet av minst 25 personer med stemmerett, eller lokal fagforening.

Forslaget må fremmes i form av en liste som inneholder like mange navn som det antall medlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Det er kun anledning til å stille som kandidat på en liste.

Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider må fremgå av forslaget.

Det bør foreslås minst en kvinnelig kandidat på hver liste dersom det er mer enn en tredjedel kvinnelige ansatte i selskapet.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med godkjente forslag.

Det kan bare avgis stemme på en liste. Kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger fører til at stemmeseddelen forkastes.

§ 34.Fordeling av verv ved forholdstallsvalg

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har fått, på følgende måte: Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt tilsvarende antall ganger som det antall medlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges.

Første medlemsplass tilfaller listen som har den høyeste kvotienten. Neste plass tilfaller listen som har den nest høyeste kvotienten osv. Dersom det skal velges observatører, tilfaller første observatørplass listen som har den høyeste kvotienten etter at medlemmer er valgt. Dersom flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt.

§ 35.Valgkrets

Selskapet kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges medlemmer og observatører. Alle ansatte skal tilhøre en valgkrets. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i valgkretsen de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

Valget skal foregå som flertallsvalg av og blant de ansatte i hver valgkrets. Dersom det skal velges flere kandidater i en krets, kan valget gjennomføres som forholdstallsvalg.

Dersom et medlem eller observatør slutter å ha sitt arbeidssted i den del av virksomheten som tilhører valgkretsen vedkommende er valgt fra, opphører vervet.

§ 36.Varamedlemmer

Ved flertallsvalg bør det velges så mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer og observatører, med tillegg av to.

Ved forholdstallsvalg bør hver liste ha like mange varamedlemmer som den har medlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom det skal velges personlige varamedlemmer, bør det velges to varamedlemmer for hvert medlem og hver observatør.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser bør det i hver krets velges like mange varamedlemmer som det er skal velges medlemmer og observatører med tillegg av to.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, skal varamedlemmene innkalles fra samme liste som det medlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. Dersom det er valgt observatører, skal observatøren rykke opp på medlems plass og første varamedlem skal innkalles som observatør. Dette gjelder likevel ikke dersom det er valgt personlige varamedlemmer.

Dersom et medlem varig fratrer sitt verv, blir observatøren eller varamedlemmet som rykker opp på vedkommendes plass, ordinært medlem.

§ 37.Resultatet av valget

Valgresultatet skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Valgresultatet skal meddeles selskapets ledelse og lokale fagforeninger ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De ansatte skal orienteres om valgresultatet.

§ 38.Funksjonstid og møteplikt

Valg skal finne sted annethvert år. Funksjonstiden regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamlingen i det året valgperioden utløper. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunktet, fungerer sittende medlemmer, observatører og varamedlemmer inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Medlem, observatør og innkalt varamedlem har møteplikt med mindre vedkommende har gyldig forfall.

Når det foreligger særlige forhold, har medlem, observatør og varamedlem rett til å fratre før valgperioden er ute.

Dersom medlem, observatør eller varamedlem slutter i selskapet, opphører vervet.

Dersom medlem, observatør eller varamedlem blir valgt til medlem, observatør eller varamedlem i styret, opphører vervet i bedriftsforsamlingen.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte representantene resten av valgperioden.

§ 39.Suppleringsvalg

Det skal holdes valg på medlemmer, observatører og varamedlemmer i valgperioden når det er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i bedriftsforsamlingen.

Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de vervene som er igjen når opprykksordningen i § 36 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som er gitt i § 11, men likevel ikke kortere enn to uker før valgdagen.

Kapittel VI. Bedriftsforsamlingens valg av medlemmer til styret

§ 40.Bedriftsforsamlingens valg av medlemmer til styret

Medlemmene av bedriftsforsamlingen har forslagsrett ved valg av styremedlemmer. De ansattes representanter i bedriftsforsamlingen kan bare foreslå ansatte til styrevervet.

Den som skal velges, må være myndig og ikke i konkurskarantene etter konkursloven § 142 og § 143. Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern eller grupper av foretak.

En tredjedel av bedriftsforsamlingens medlemmer kan kreve at de ansatte skal være representert med inntil en tredjedel, men minst to, av styrets medlemmer, med tillegg av varamedlemmer.

Halvparten av medlemmene som er valgt av og blant de ansatte, kan kreve at medlemmene til styret velges av de aksjonærvalgte og de ansattevalgte gruppevis.

Dersom en tredjedel av medlemmene i bedriftsforsamlingen krever det, skal valget foregå som forholdstallsvalg. De som har foreslått styremedlemmer kan kreve at deres liste skal ha like mange varamedlemmer som listen har styremedlemmer, med tillegg av to.

Det kan bare avgis stemme på en liste. Endrede eller merkede lister skal forkastes.

Styrevervene fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har fått, på følgende måte: Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 - 9 - 9,9 - 13 - 13,9 - 17 - 17,9. Første medlemsplass tilfaller listen som har høyeste kvotient. Neste plass tilfaller listen som har den nest høyeste kvotienten osv. Dersom flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Kandidatene velges i den rekkefølge de er ført opp på listene.

Når det velges representanter for de ansatte til styret i allmennaksjeselskaper eller kommunalt kontrollerte aksjeselskaper som har opprettet bedriftsforsamling, skal begge kjønn være representert. Dersom det er fastsatt i vedtektene i statsaksjeselskaper og statsallmennaksjeselskaper at bedriftsforsamlingen skal velge medlemmene til styret, skal begge kjønn være representert når det skal velges to eller flere styremedlemmer blant de ansatte. Det samme gjelder for varamedlemmer. Kravet til representasjon av begge kjønn gjelder også for aksjeselskaper som er heleide datterselskaper av statsaksjeselskap, statsallmennaksjeselskap, statsforetak eller kommunalt kontrollerte aksjeselskap.

En tredjedel av bedriftsforsamlingens medlemmer kan kreve nyvalg av medlemmer til styret. Bedriftsforsamlingen skal så snart som mulig foreta valg av styremedlemmer og varamedlemmer. Selskapets styre fortsetter å fungere inntil bedriftsforsamlingen har valgt styremedlemmer.

Denne paragrafen gjelder ikke for selskap der staten eier alle aksjene med mindre det er fastsatt i selskapets vedtekter at bedriftsforsamlingen skal velge medlemmene til styret.

Kapittel VII. Avtale om ikke å opprette eller å avvikle bedriftsforsamling og om å etablere felles representasjonsordning

§ 41.Avtale om ikke å opprette eller avvikle bedriftsforsamling

I selskaper som har plikt til å opprette eller som har opprettet bedriftsforsamling, kan selskapet, et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer to tredjedeler av de ansatte inngå avtale om ikke å opprette eller avvikle bedriftsforsamling.

Avtalen må inngås med forbehold om generalforsamlingens godkjenning dersom generalforsamlingen ikke tidligere har godkjent en slik ordning.

§ 42.Avtalens innhold

Avtale om ikke å opprette eller avvikle bedriftsforsamling skal være skriftlig og angi hvem som har inngått avtalen. Det skal fremgå hvilken representasjon de ansatte skal ha etter aksjeloven § 6-4 tredje ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 tredje ledd.

§ 43.Opphør av avtalen

Dersom en av partene ønsker å avvikle avtalen og i stedet etablere bedriftsforsamling, bør dette gjøres i god tid før funksjonstiden for de ansattes representanter går ut. De ansattes representanter i styret skal sitte fram til bedriftsforsamlingen har valgt nytt styre.

§ 44.Avtale om å etablere felles representasjonsordning

Et konsern, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte i konsernet kan inngå avtale om å etablere en felles representasjonsordning som innebærer at alle ansatte i konsernet er stemmeberettigede og valgbare ved valg til morselskapets styre eller bedriftsforsamling, jf. aksjeloven § 6-5 og allmennaksjeloven § 6-5 og § 6-35.

Det samme gjelder for gruppe av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, jf. aksjeloven § 6-5 og allmennaksjeloven § 6-5 og § 6-35.

§ 45.Avtalens innhold

Avtale om å etablere en felles representasjonsordning skal være skriftlig, og angi hvem som har inngått avtalen. Det kan ikke avtales at de ansatte skal si fra seg rett til representasjon etter aksjeloven § 6-4 og allmennaksjeloven § 6-4.

Kapittel VIII. Søknader om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer, om å etablere felles representasjonsordninger og valgklager

§ 46.Søknad om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer

Dersom reglene i aksjeloven eller allmennaksjeloven om ansattes rett til representasjon i styrende organer, eller reglene i denne forskriften vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon, kan Bedriftsdemokratinemnda, jf. § 53, gi helt eller delvis unntak fra disse.

Det kan ikke gis unntak fra kravet om kjønnsfordeling i aksjeloven § 20-6 andre ledd og allmennaksjeselskapsloven § 6-11a og § 20-6 andre ledd.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Unntak fra reglene i aksjeloven, allmennaksjeloven eller denne forskriften gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

§ 47.Hvem som kan søke om unntak

Søknad om unntak kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening.

Selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening kan hver for seg søke Bedriftsdemokratinemnda om at et vedtak blir opphevet eller endret. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

§ 48.Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknaden fremmes av selskapet, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknaden fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening skal uttalelse fra selskapet vedlegges.

§ 49.Søknad om å etablere felles representasjonsordning

Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, og vilkårene for å inngå avtale etter § 44 ikke er oppfylt, kan nemnda fastsette særlige ordninger for konsernet eller gruppen, jf. aksjeloven § 6-5 og § 6-35, og allmennaksjeloven § 6-5 og § 6-35 sjette ledd.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Nemndas vedtak om felles representasjonsordning gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

§ 50.Hvem som kan søke om å etablere felles representasjonsordning

Søknad om å etablere felles representasjonsordning kan fremmes av konsernet, gruppen, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte.

Konsernet, gruppen, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte kan hver for seg søke om at et vedtak om felles representasjonsordning oppheves eller endres. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

§ 51.Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknad fremmes av konsernet eller gruppen, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknad fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte, skal uttalelse fra konsernet eller gruppen vedlegges.

§ 52.Valgklager

Valgstyrets vedtak kan påklages til nemnda. Dette gjelder likevel ikke vedtak om stemmerett og valgbarhet.

Selskapet, lokal fagforening og den som har stemmerett har klagerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse.

Klage må fremmes innen to uker fra det tidspunkt vedtaket er kunngjort for de ansatte.

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kapittel VI gjelder så langt de passer.

Nemndas vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages.

Kapittel IX. Nemnd til å behandle søknader om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer, om å etablere felles representasjonsordninger og valgklager

§ 53.Bedriftsdemokratinemndas oppnevning og sammensetning

Departementet oppnevner en nemnd som består av tre medlemmer med personlige varamedlemmer. Nemndas medlemmer har en funksjonstid på tre år.

Lederen med varamedlem skal være nøytral.

Ett medlem med varamedlem oppnevnes etter forslag fra arbeidstakerorganisasjoner med innstillingsrett, og ett medlem med varamedlem oppnevnes etter forslag fra arbeidsgiverorganisasjoner med innstillingsrett. Innstillingsrett har de organisasjoner som er nevnt i arbeidstvistloven § 39.

Nemnda kan delegere myndighet etter § 46, § 49 og § 52 til nemndas leder.

§ 54.Saksbehandlingsregler

For nemndas saksbehandling etter § 46 og § 49 gjelder forvaltningsloven.

Nemndas vedtak kan ikke påklages. Departementet kan av eget tiltak beslutte å overprøve nemndas vedtak.

§ 55.Voldgiftsavgjørelse av enkelte tvister

Tvister etter § 1, § 2, § 3, § 5 og § 6 kan bringes inn for nemnda som voldgiftsrett, dersom partene er enige om det og tvisten ikke faller inn under reglene i § 52 første ledd.

Selskapet og lokal fagforening har søksmålskompetanse.

Dersom tvisten gjelder etablering eller opphør av styrerepresentasjon etter aksjeloven § 6-4 første og andre ledd eller allmennaksjeloven § 6-4 første og andre ledd, har også de som har forslagsrett etter § 15 første ledd, søksmålskompetanse.

Dersom tvisten gjelder etablering eller opphør av bedriftsforsamling, har også de som har forslagsrett etter § 33 første ledd, søksmålskompetanse.

Selskapet må være part i tvisten som bringes inn for nemnda som voldgiftsrett.

Når tvisten bringes inn for nemnda, skal det vedlegges skriftlig voldgiftsavtale, jf. lov om voldgift 14. mai 2004 nr. 25 (voldgiftsloven) kapittel 3. Voldgiftsavtalen kan ikke ha særlige regler om nemndas saksbehandling, jf. voldgiftsloven § 21.

Partene kan ikke avtale at nemnda skal ha en annen sammensetning enn den som følger av § 53.

Partene kan ikke forbeholde seg en rett til å anke nemndas avgjørelse inn for en ny voldgiftsrett.

Nemndas voldgiftsdom skal begrunnes.

For nemndas saksbehandling etter denne paragraf gjelder for øvrig reglene i voldgiftsloven.

§ 56.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014, med unntak av § 53 som trer i kraft 1. januar 2015. Forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v. oppheves med virkning fra 1. juli 2014.

§ 57.Overgangsregler

Den nemnd som sitter på tidspunktet for opphevelse av forskrift 18. desember 1998 nr. 1205 om ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling m.v., fungerer ut sin oppnevningsperiode med den kompetansen som følger av forskriften her.