Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.

DatoFOR-2014-06-20-852
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-2006-08-29-1009
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1999-01-29-6-§10, FOR-2006-08-18-991
Kunngjort27.06.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om ansattes representasjon i interkom. selskaper mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 29. januar 1999 nr. 6 om interkommunale selskaper § 10 tolvte ledd, jf. delegeringsvedtak 18. august 2006 nr. 991.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)ansatt: person som arbeider i selskapet eller er i lovfestet permisjon. Ferievikarer anses likevel ikke som ansatt.
b)hovedstilling: arbeidsforhold hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 50 prosent av arbeidstiden for ansatte i heltidsstilling som utfører arbeid av samme art.
c)deltidsstilling: arbeidsforhold hvor det skal arbeides gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden for ansatte i heltidsstilling som utfører arbeid av samme art. Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver ansatt i deltidsstilling som en halv.
d)lokal fagforening: fagforening i selskapet eller avdeling av fagforening i selskapet som utelukkende har ansatte i selskapet som medlemmer, og som er bundet av tariffavtale med selskapet eller arbeidsgiverorganisasjon som selskapet er medlem av (bedriftsklubb e.l.).
§ 2.De ansattes rett til å bli representert i styret

Dersom selskapet har 30 ansatte eller færre, har representanter for de ansatte i selskapet tilsvarende møterett i styret som etter kommuneloven § 26 nr. 1, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 sjuende ledd.

Dersom selskapet har flere enn 30 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at ett styremedlem og en observatør med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 åttende ledd.

Dersom selskapet har flere enn 50 ansatte kan et flertall av de ansatte kreve at inntil en tredjedel men minst to, av styrets medlemmer med varamedlemmer velges av og blant de ansatte, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 niende ledd.

Dersom selskapet har flere enn 200 ansatte skal de ansatte velge ett styremedlem med varamedlem i tillegg til den representasjonen som følger av foregående ledd. Det kan inngås avtale mellom selskapet og et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer to tredeler av de ansatte om at det isteden skal velges to observatører og varamedlemmer, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 tiende ledd.

§ 3.Fremsettelse av krav om styrerepresentasjon

Krav om styrerepresentasjon etter lov om interkommunale selskaper § 10 må støttes av et flertall av de ansatte, og rettes skriftlig til selskapets styre.

§ 4.Endring og opphør av de ansattes styrerepresentasjon

Utvidelse av de ansattes representasjon som følge av økning i antall ansatte, jf. lov om interkommunale selskaper § 10 niende ledd, skjer når funksjonstiden for de ansattes styremedlemmer, observatører og varamedlemmer utløper.

Styret kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter lov om interkommunale selskaper § 10 åttende ledd skal opphøre dersom selskapet har 30 ansatte eller færre.

Styret kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter jf. lov om interkommunale selskaper § 10 niende ledd skal opphøre dersom selskapet har 50 ansatte eller færre.

De ansattes styrerepresentasjon opphører når funksjonstiden for de ansattes styremedlemmer og varamedlemmer utløper. Representasjon etter lov om interkommunale selskaper § 10 åttende ledd etableres samtidig med opphør av representasjon etter lov om interkommunale selskaper § 10 niende ledd.

Styret kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter lov om interkommunale selskaper § 10 tiende ledd skal opphøre dersom selskapet har 200 ansatte eller færre. De ansattes styrerepresentasjon opphører når funksjonstiden for de ansattes styremedlemmer, observatører og varamedlemmer utløper.

Kapittel II. Regler om valg til selskapets styre

§ 5.Regler om valget

Medlemmer, observatører og varamedlemmer til styret velges av og blant de ansatte i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg.

Valget skal foregå som forholdstallsvalg dersom minst en femtedel av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som representerer minst en femtedel av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen.

Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen.

§ 6.Stemmerett

De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett.

Ansatte i hovedstilling har en hel stemme. Ansatte i deltidsstilling har en halv stemme.

Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en ansatt i deltidsstilling har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Daglig leder som er styremedlem på aksjonærenes vegne har ikke stemmerett.

§ 7.Valgbarhet

Den som velges må være ansatt i selskapet på valgdagen.

Den som ikke har stemmerett etter § 6 fjerde ledd, er heller ikke valgbar.

§ 8.Opprettelse av valgstyre

Hvert valg ledes av et valgstyre som opprettes av selskapet sammen med de ansattes tillitsvalgte. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder. De ansatte og selskapet skal ha minst en representant hver i valgstyret.

§ 9.Valgstyrets oppgaver

Valgstyret skal fastsette datoen for valget. Valgdatoen skal kunngjøres med en frist på to måneder. Samtidig med kunngjøringen skal det være tilgjengelig en liste over de som har stemmerett og er valgbare.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, og fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er fremsatt, kunngjøre en liste over hvem som har stemmerett og er valgbare i hver valgkrets. Valgstyret skal fastsette og kunngjøre fristen for å fremme krav om forholdstallsvalg i valgkretsene. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til styremedlemmer, observatører og varamedlemmer. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås personlige varamedlemmer. Forslag må være levert valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om forslagene er i samsvar med kravene i loven og forskriften, og undersøker om de foreslåtte kandidatene er villige til å motta valg. Valgstyrets avgjørelse skal forelegges forslagsstillerne, som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslagene skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

Dersom valgstyret finner det hensiktsmessig at valget deles opp, kan det etableres særskilte stemmestyrer. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyrer i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret skal utarbeide nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte og selskapet er enig om dette. Frist for å fremme forslag til kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 10.Utgifter ved valget

Utgiftene til valget dekkes av selskapet.

Kapittel III. Valgmåter og valgresultat

§ 11.Flertallsvalg

Alle som har stemmerett, har forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag bør inneholde inntil det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Forslaget skal være skriftlig og det skal fremgå hvem som er forslagsstiller. Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider skal fremgå av forslaget.

Når de ansatte skal velge to eller flere styremedlemmer, skal forslaget alltid inneholde minst en kandidat av hvert kjønn. Dette er likevel ikke et krav dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

Valgstyret skal senest en uke før valgdagen kunngjøre en liste over de foreslåtte kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Det skal fremgå av listen hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler med de foreslåtte kandidatenes navn i alfabetisk rekkefølge, med opplysning om hvor i selskapet de arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på, og det skal fremgå av stemmesedlene hva som kan føre til at de blir forkastet.

Det skal avgis stemme på inntil det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon, oppføring av andre navn enn dem som er foreslått eller andre oppføringer eller rettelser, skal ikke tas i betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes.

§ 12.Fordeling av verv ved flertallsvalg

Styremedlemmer, observatører og varamedlemmer er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

Dersom det skal velges to eller flere styremedlemmer og fremgangsmåten for fordeling av styreplassene fører til at et av kjønnene ikke blir representert, rykker nærmeste kandidat på listen fra det underrepresenterte kjønn opp i det omfang som er nødvendig for å sikre slik representasjon. Det samme gjelder for varamedlemmer. Dette gjelder likevel dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

§ 13.Forholdstallsvalg

Forslag til liste må være undertegnet av minst seks personer med stemmerett, eller lokal fagforening.

Forslaget til liste må inneholde like mange navn som det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Det er kun anledning til å stille som kandidat på en liste.

Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider må fremgå av forslaget.

Dersom det skal velges to eller flere styremedlemmer, skal et forslag alltid inneholde minst en kandidat av hvert kjønn. Det samme gjelder for varamedlemmer. Dette er likevel ikke et krav dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med godkjente forslag.

Det kan bare avgis stemme på en liste. Kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger fører til at stemmeseddelen forkastes.

§ 14.Fordeling av verv ved forholdstallsvalg

Styrevervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har fått, på følgende måte: Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt tilsvarende antall ganger som det antall styremedlemmer, observatører og varamedlemmer som skal velges.

Første medlemsplass tilfaller listen som har den høyeste kvotienten. Neste plass tilfaller listen som har den nest høyeste kvotienten osv. Dersom det skal velges observatører, tilfaller første observatørplass listen som har den høyeste kvotienten etter at styremedlemmer er valgt. Dersom flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt.

Dersom det skal velges to eller flere styremedlemmer, og fremgangsmåten for fordeling av verv fører til at et av kjønnene ikke er representert, rykker nærmeste kandidat på listen fra det underrepresenterte kjønn opp i det omfang som er nødvendig for å sikre slik representasjon. Dersom kandidatene er valgt inn fra forskjellige lister, foretas opprykk av det underrepresenterte kjønn på listen som den fikk den laveste kvotienten ved valget. Dette gjelder likevel dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

§ 15.Valgkrets

Selskapet kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges styremedlemmer og observatører. Alle ansatte skal tilhøre en valgkrets. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkretsen de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

Valget kan foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg av og blant de ansatte i den enkelte valgkrets.

Dersom et styremedlem eller en observatør slutter å ha sitt arbeidssted i den delen av virksomheten som tilhører valgkretsen vedkommende er valgt fra, opphører vervet.

Dersom det skal velges to eller flere representanter og valget skal gjennomføres i valgkretser, gjelder følgende ordning dersom resultatet av valget innebærer at det ikke er valgt representanter av begge kjønn til styret: Kandidaten eller listen som fikk lavest oppslutning målt i antall stemmer i forhold til antallet stemmeberettigete i den enkelte valgkrets erstattes av nærmeste kandidat på listen fra det underrepresenterte kjønn i det omfang som er nødvendig for å sikre korrekt representasjon. Det samme gjelder for varamedlemmene. Dette gjelder likevel ikke dersom et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av samlet antall ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

§ 16.Varamedlemmer

Ved flertallsvalg bør det velges så mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer og observatører, med tillegg av to.

Ved forholdstallsvalg bør hver liste ha så mange varamedlemmer som den er har styremedlemmer og observatører, med tillegg av to. Dersom det skal velges personlige varamedlemmer, bør det velges to varamedlemmer for hvert styremedlem og hver observatør.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser bør det i hver krets velges like mange varamedlemmer som det skal velges styremedlemmer og observatører, med tillegg av to.

Det skal velges varamedlemmer av begge kjønn med mindre et av kjønnene utgjør mindre enn 20 prosent av de ansatte i selskapet på valgtidspunktet.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmene fra samme liste som det styremedlem eller den observatør vedkommende skal erstatte. Dersom det er valgt observatører, skal observatøren rykke opp på styremedlems plass og første varamedlem skal innkalles som observatør. Dette gjelder likevel ikke dersom det er valgt personlige varamedlemmer.

Dersom et styremedlem varig fratrer sitt verv, blir observatøren eller varamedlemmet som rykker opp på vedkommendes plass, ordinært styremedlem.

§ 17.Resultatet av valget

Valgresultatet skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Valgresultatet skal meddeles selskapets ledelse og lokale fagforeninger ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De ansatte skal orienteres om valgresultatet.

§ 18.Funksjonstid og møteplikt

Valg skal finne sted annethvert år. Funksjonstiden regnes fra valget og opphører når nye representanter er valgt det året valgperioden utløper. Dersom de ansatte ikke har valgt nye representanter på dette tidspunktet, fungerer sittende styremedlemmer, observatører og varamedlemmer inntil nye er valgt. Gjenvalg kan finne sted.

Styremedlem, observatør og innkalt varamedlem har møteplikt med mindre vedkommende har gyldig forfall.

Når det foreligger særlige forhold, har styremedlem, observatør og varamedlem rett til å fratre før valgperioden er ute.

Dersom styremedlem, observatør eller varamedlem slutter i selskapet, opphører vervet.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte representantene resten av valgperioden.

§ 19.Suppleringsvalg

Det skal holdes valg på styremedlemmer, observatører og varamedlemmer i valgperioden når det er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i styret.

Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de vervene som er igjen når opprykksordningen i § 16 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som følger av § 9, men likevel ikke kortere enn to uker før valgdagen.

Kapittel IV. Søknad om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer og tvisteløsning mv.

§ 20.Søknad om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer

Dersom reglene i lov om interkommunale selskaper om ansattes rett til representasjon i styrende organer, eller reglene i denne forskriften vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon, kan Bedriftsdemokratinemnda, jf. forskrift 20. juni 2014 nr. 851 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. § 53, gi helt eller delvis unntak fra disse.

Det kan ikke gis unntak fra kravet om kjønnsfordeling i lov om interkommunale selskaper § 10 første ledd.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Unntak fra reglene i lov om interkommunale selskaper eller denne forskriften gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

§ 21.Hvem som kan søke om unntak

Søknad om unntak kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening.

Selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening kan hver for seg søke Bedriftsdemokratinemnda om at et vedtak blir opphevet eller endret. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

§ 22.Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknaden fremmes av selskapet, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknaden fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening skal uttalelse fra selskapet vedlegges.

§ 23.Tvisteløsning mv.

Forskrift 20. juni 2014 nr. 851 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. § 52 – § 55 gjelder tilsvarende.

§ 24.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 29. august 2006 nr. 1009 om ansattes rett til representasjon i styrer for interkommunale selskaper.