Forskrift til selskapslovens regler om de ansattes rett til representasjon i styrende organer

DatoFOR-2014-06-20-853
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
EndrerFOR-1985-12-13-2096
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1985-06-21-83-§2-10, LOV-1985-06-21-83-§2-13, LOV-1967-02-10-§28
Kunngjort27.06.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om de ansattes representasjon i styrende organer

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 20. juni 2014 med hjemmel i lov 21. juni 1985 nr. 83 om ansvarlige selskaper og kommandittselskaper (Selskapsloven) § 2-10 og § 2-13 annet ledd og lov 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) § 28 tredje ledd.

Kapittel I. Innledende bestemmelser

§ 1.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)ansatt: person som arbeider i selskapet eller er i lovfestet permisjon. Ferievikarer anses likevel ikke som ansatt.
b)hovedstilling: arbeidsforhold hvor det skal arbeides gjennomsnittlig minst 50 prosent av arbeidstiden for ansatte i heltidsstilling som utfører arbeid av samme art.
c)deltidsstilling: arbeidsforhold hvor det skal arbeides gjennomsnittlig mindre enn 50 prosent av arbeidstiden for ansatte i heltidsstilling som utfører arbeid av samme art. Når det i denne forskriften kreves et bestemt antall ansatte, telles hver ansatt i deltidsstilling som en halv.
d)gjennomsnittlig antall ansatte de tre siste regnskapsår: det antall ansatte som fremkommer ved å legge sammen antall ansatte ved utgangen av de tre siste regnskapsår og dele på tre.
e)lokal fagforening: fagforening i selskapet eller avdeling av fagforening i selskapet som utelukkende har ansatte i selskapet som medlemmer, og som er bundet av tariffavtale med selskapet eller arbeidsgiverorganisasjon som selskapet er medlem av (bedriftsklubb e.l.).

Reglene i denne forskriften gjelder også for virksomhet som utøves for enkeltpersoners regning og risiko, jf. selskapsloven § 1-1 tredje ledd.

§ 2.Næringsmessig avgrensning

Selskapslovens bestemmelser om ansattes rett til representasjon selskapsmøte og styre gjelder for alle selskaper, med unntak av selskaper som driver bank- og finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet, forlegging av aviser og formidling av nyheter og annet stoff til presse, kringkasting mv. (nyhetsbyråer).

Selskap som driver virksomhet som hører under flere næringer, er omfattet av reglene om ansattes rett til representasjon med mindre et flertall av de ansatte arbeider i næringer som er unntatt. Det samlede antall ansatte i selskapet er avgjørende for når de ansatte kan kreve representasjon i selskapsmøtet eller styret, og når et kommandittselskap skal ha styre.

Det samme gjelder for konserner eller grupper av selskaper som driver virksomhet som hører under flere næringer.

Kapittel II. Ansattes rett til representasjon i selskapsmøtet og styre

§ 3.Ansattes rett til representasjon i selskapsmøtet og opprettelse av styre

De ansatte har rett til å velge medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet etter selskapsloven § 2-9 første ledd dersom selskapet de siste tre regnskapsår har hatt mer enn 30 ansatte.

De ansatte har rett til å velge medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet etter selskapsloven § 2-9 andre ledd dersom selskapet de siste tre regnskapsår har hatt mer enn 50 ansatte.

De ansatte skal velge medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet etter selskapsloven § 2-9 tredje ledd dersom selskapet siste tre regnskapsår har hatt mer enn 200 ansatte.

Dersom et selskap hvor de ansatte har rett til å velge medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet har styre, har de ansatte rett til representasjon i dette.

I kommandittselskaper hvor de ansatte har rett til representasjon i selskapsmøtet, skal det opprettes styre.

Dersom en ansatt eller lokal fagforening krever det, skal selskapet legge fram oversikt over antall ansatte i selskapet slik at det kan avgjøres om vilkårene for representasjon er oppfylt.

§ 4.Fremsettelse av krav om representasjon i selskapsmøtet

Krav om representasjon etter selskapsloven § 2-9 første ledd må støttes av to tredeler av de ansatte, og krav om representasjon etter statsforetaksloven § 2-9 andre ledd må støttes av et flertall av de ansatte. Kravet må rettes skriftlig til selskapsmøtet innen utgangen av mai måned.

§ 5.Endring og opphør av de ansattes representasjon

Utvidelse av de ansattes representasjon som følge av økning i antall ansatte, jf. selskapsloven § 2-9 andre ledd, skjer når funksjonstiden for de ansattes medlemmer og varamedlemmer utløper.

Selskapsmøtet kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter selskapsloven § 2-9 første ledd skal opphøre dersom selskapet i de tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt færre enn 30 ansatte.

Selskapsmøtet kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter selskapsloven § 2-9 andre ledd skal opphøre dersom selskapet i de tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt færre enn 50 ansatte.

Selskapsmøtet kan beslutte at de ansattes rett til representasjon etter selskapsloven § 2-9 tredje ledd skal opphøre dersom selskapet i de tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt færre enn 200 ansatte.

De ansattes representasjon opphører når funksjonstiden for de ansattes medlemmer og varamedlemmer utløper. Representasjon etter selskapsloven § 2-9 første ledd etableres samtidig med opphør av representasjon etter statsforetaksloven § 2-9 andre ledd, og representasjon etter selskapsloven § 2-9 andre ledd etableres samtidig med opphør av representasjon etter statsforetaksloven § 2-9 tredje ledd.

Kapittel III. Regler om valg til selskapsmøtet

§ 6.Regler om valget

Medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet velges av og blant de ansatte i selskapet.

Valget skal være hemmelig og skriftlig. Elektronisk valg anses for å være skriftlig.

Valget skal foregå som flertallsvalg.

Valget skal foregå som forholdstallsvalg dersom minst en femtedel av de som har stemmerett eller lokale fagforeninger som representerer minst en femtedel av de som har stemmerett skriftlig krever det senest seks uker før valgdagen.

Valget skal foregå i valgkretser dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte skriftlig krever det senest syv uker før valgdagen.

§ 7.Stemmerett

De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett.

Ansatte i hovedstilling har en hel stemme. Ansatte i deltidsstilling har en halv stemme.

Dersom valgresultatet åpenbart avslører hvordan en ansatt i deltidsstilling har stemt, skal valgstyret avrunde valgresultatet opp til nærmeste hele stemme.

Daglig leder som er medlem av selskapsmøtet som deltaker eller på vegne av deltakerne, og ansatte som eier mer enn en tidel av selskapets nettoformue eller har minst så stor andel i overskudd og underskudd, har ikke stemmerett.

§ 8.Valgbarhet

Den som velges må være ansatt i selskapet på valgdagen.

Vedkommende kan ikke ha verv som ansatterepresentant i flere selskapers styrende organer samtidig. Dette gjelder likevel ikke verv i flere styrende organer innenfor samme konsern eller gruppe av foretak.

§ 9.Opprettelse av valgstyre

Hvert valg ledes av et valgstyre som opprettes av selskapet sammen med de ansattes tillitsvalgte. Valgstyret skal bestå av minst tre personer med stemmerett, hvorav en leder. De ansatte og selskapet skal ha minst en representant hver i valgstyret.

§ 10.Valgstyrets oppgaver

Valgstyret skal fastsette datoen for valget. Valgdatoen skal kunngjøres med en frist på to måneder. Samtidig med kunngjøringen skal det være tilgjengelig en liste over de som har stemmerett og er valgbare.

Valgstyret skal kunngjøre fristen og vilkårene for å kreve forholdstallsvalg, og fristen og vilkårene for å kreve at valget skal gjennomføres i valgkretser.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, skal valgstyret umiddelbart etter at krav om dette er fremsatt, kunngjøre en liste over hvem som har stemmerett og er valgbare i hver valgkrets. Valgstyret skal fastsette og kunngjøre fristen for å fremme krav om forholdstallsvalg i valgkretsene. Fristen kan ikke settes kortere enn en uke etter kunngjøringen.

Valgstyret skal senest fire uker før valgdagen kunngjøre om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg, og oppfordre dem som har forslagsrett til å fremme forslag til medlemmer og varamedlemmer til selskapsmøtet. Dersom valget skal foregå som forholdstallsvalg, kan det foreslås personlige varamedlemmer. Forslag må være levert valgstyret senest tre uker før valgdagen.

Valgstyret avgjør om forslagene er i samsvar med kravene i loven og forskriften, og undersøker om de foreslåtte kandidatene er villige til å motta valg. Valgstyrets avgjørelse skal forelegges forslagsstillerne, som må rette eventuelle mangler straks. De godkjente forslagene skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

Dersom valgstyret finner det hensiktsmessig at valget deles opp, kan det etableres særskilte stemmestyrer. Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser, kan det etableres stemmestyrer i hver valgkrets. Stemmestyrene oppnevnes av valgstyret blant dem som har stemmerett.

Valgstyret skal utarbeide nødvendige retningslinjer for gjennomføringen av valget.

Valgstyret kan fastsette kortere frister for gjennomføring av valget dersom et flertall av de ansatte eller lokale fagforeninger som representerer et flertall av de ansatte og selskapet er enig om dette. Frist for å fremme forslag til kandidater kan ikke settes kortere enn to uker før valgdagen. Godkjente forslag skal kunngjøres senest en uke før valgdagen.

§ 11.Utgifter ved valget

Utgiftene til valget dekkes av selskapet.

Kapittel IV. Valgmåter og valgresultat

§ 12.Flertallsvalg

Alle som har stemmerett, har forslagsrett. Forslagsrett har også lokal fagforening.

Et forslag bør inneholde inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Forslaget skal være skriftlig og det skal fremgå hvem som er forslagsstiller. Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider skal fremgå av forslaget.

Det bør foreslås minst en kvinnelig kandidat dersom det er mer enn en tredel kvinnelige ansatte i selskapet.

Valgstyret skal senest en uke før valgdagen kunngjøre en liste over de foreslåtte kandidatene i alfabetisk rekkefølge. Det skal fremgå av listen hvem som er forslagsstiller til den enkelte kandidat.

Valgstyret skal utarbeide stemmesedler med de foreslåtte kandidatenes navn i alfabetisk rekkefølge, med opplysning om hvor i selskapet de arbeider og hvem som er forslagsstiller. Valgstyret skal informere velgerne om hvordan de skal gå fram for å markere på stemmeseddelen hvem de stemmer på, og det skal fremgå av stemmesedlene hva som kan føre til at de blir forkastet.

Det skal avgis stemme på inntil det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Det kan bare stemmes på kandidater som er foreslått. Kumulasjon, oppføring av andre navn enn dem som er foreslått eller andre oppføringer eller rettelser, skal ikke tas i betraktning ved opptelling av stemmene.

Dersom det er avgitt stemme på flere kandidater enn det antall som skal velges, skal stemmeseddelen forkastes.

§ 13.Fordeling av verv ved flertallsvalg

Medlemmer og varamedlemmer er valgt i den rekkefølge stemmetallene tilsier.

Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 14.Forholdstallsvalg

Forslag til liste må være undertegnet av minst seks personer med stemmerett eller lokal fagforening.

Forslaget til liste må inneholde like mange navn som det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges. Navnene føres opp i den rekkefølge de foreslås valgt. Det er kun anledning til å stille som kandidat på en liste.

Kandidatenes navn og opplysning om hvor i selskapet de arbeider må fremgå av forslaget.

Det bør foreslås minst en kvinnelig kandidat på hver liste dersom det er mer enn en tredel kvinnelige ansatte i selskapet.

Valgstyret utarbeider stemmesedler i samsvar med godkjente forslag.

Det kan bare avgis stemme på en liste. Kumulasjon eller andre endringer, tilføyelser eller strykninger fører til at stemmeseddelen forkastes.

§ 15.Fordeling av verv ved forholdstallsvalg

Vervene skal fordeles på listene i forhold til det antall stemmer hver liste har fått, på følgende måte: Man fører opp de kvotienter som fremkommer når hver listes stemmetall deles med 1,4 - 3 - 5 - 7 osv. inntil hvert stemmetall er delt tilsvarende antall ganger som det antall medlemmer og varamedlemmer som skal velges.

Første medlemsplass tilfaller listen som har den høyeste kvotienten. Neste plass tilfaller listen som har den nest høyeste kvotienten osv. Dersom flere lister har samme kvotient, avgjøres det ved loddtrekning hvilken liste vervet skal tilfalle.

Dersom det bare fremkommer ett forslag til liste, er de som er foreslått på denne listen valgt.

§ 16.Valgkrets

Selskapet kan deles inn i like mange valgkretser som det skal velges medlemmer. Alle ansatte skal tilhøre en valgkrets. De ansatte har bare stemmerett og er bare valgbare i den valgkretsen de tilhører. I tvilstilfelle avgjør valgstyret hvilken valgkrets en ansatt tilhører.

Valget kan foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg av og blant de ansatte i den enkelte valgkrets.

Dersom et medlem slutter å ha sitt arbeidssted i den delen av virksomheten som tilhører valgkretsen vedkommende er valgt fra, opphører vervet.

§ 17.Varamedlemmer

Ved flertallsvalg bør det velges så mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer, med tillegg av to.

Ved forholdstallsvalg bør hver liste ha så mange varamedlemmer som den er har medlemmer, med tillegg av to. Dersom det skal velges personlige varamedlemmer, bør det velges to varamedlemmer for hvert medlem.

Dersom valget skal gjennomføres i valgkretser bør det i hver krets velges like mange varamedlemmer som det skal velges medlemmer, med tillegg av to.

Varamedlemmene innkalles i den rekkefølge de er valgt. Dersom det har vært forholdstallsvalg, innkalles varamedlemmene fra samme liste som det medlem vedkommende skal erstatte. Dette gjelder likevel ikke dersom det er valgt personlige varamedlemmer.

Dersom et medlem varig fratrer sitt verv, blir varamedlemmet som rykker opp på vedkommendes plass, ordinært styremedlem.

§ 18.Resultatet av valget

Valgresultatet skal føres inn i en valgprotokoll som underskrives av valgstyret. Valgresultatet skal meddeles selskapets ledelse og lokale fagforeninger ved oversendelse av valgprotokollen. Protokollen oppbevares av selskapet. De ansatte skal orienteres om valgresultatet.

§ 19.Funksjonstid og møteplikt

Valg skal finne sted annethvert år. Funksjonstiden regnes fra valget og opphører når det er valgt nye representanter i det året valgperioden utløper. Gjenvalg kan finne sted.

Medlem i selskapsmøtet og innkalt varamedlem har møteplikt med mindre vedkommende har gyldig forfall.

Når det foreligger særlige forhold, har medlem og varamedlem rett til å fratre før valgperioden er ute.

Dersom medlem eller varamedlem slutter i selskapet, opphører vervet.

Dersom det foretas suppleringsvalg, fungerer de nyvalgte representantene resten av valgperioden.

§ 20.Suppleringsvalg

Det skal holdes valg på medlemmer og varamedlemmer i valgperioden når det er nødvendig for å opprettholde de ansattes representasjon i selskapsmøtet.

Suppleringsvalg skal foretas for å fylle de vervene som er igjen når opprykksordningen i § 17 er fulgt.

Valget ledes av det valgstyret som fungerte ved siste ordinære valg. Valgstyret avgjør om valget skal foregå som flertallsvalg eller forholdstallsvalg.

Valgstyret kan fastsette kortere frister enn de som følger av § 10, men likevel ikke kortere enn to uker før valgdagen.

Kapittel VI. Valg av medlemmer til styret

§ 21.Valg av medlemmer til styret

Dersom det er opprettet styre i selskaper som de tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt mer enn 30 og 50 ansatte, kan de ansatte kreve å få velge henholdsvis ett styremedlem og en observatør og inntil en tredel, men minst to av styrets medlemmer og varamedlemmer, jf. selskapsloven § 2-13 annet og tredje ledd og § 3-10 femte og sjette ledd.

Kravet må støttes av henholdsvis to tredeler og et flertall av de ansatte i selskapet, og rettes skriftlig til selskapsmøtet eller selskapets styre innen utgangen av mai måned.

§ 22.De ansattes valg av medlemmer til styret

Medlemmene til styret velges av og blant de ansatte i selskapet,

For gjennomføringen av valget gjelder bestemmelsene i § 6 til og med § 20 tilsvarende så langt de passer.

Dersom det avholdes samtidige valg til selskapsmøtet og styret, kan det valgstyret som er nevnt i § 9 fungere som valgstyre for begge valgene. Tilsvarende gjelder ved separate valg til selskapsmøtet og styret.

§ 23.Styrerepresentasjon i selskaper med flere enn 200 ansatte

Dersom det er opprettet styre i selskap som de tre siste regnskapsår gjennomsnittlig har hatt flere enn 200 ansatte, skal de ansatte velge ett styremedlem og varamedlem i tillegg til den representasjon som følger av selskapsloven § 2-13 tredje ledd.

Et flertall av de ansatte, eller lokale fagforeninger som representerer to tredeler av de ansatte kan meddele selskapet at man ønsker å inngå avtale om isteden å velge to observatører og varamedlemmer.

Kapittel VII. Avtale om å etablere felles representasjonsordning

§ 24.Avtale om å etablere felles representasjonsordning

Et konsern, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte i konsernet kan inngå avtale om å etablere en felles representasjonsordning som innebærer at alle ansatte i konsernet er stemmeberettigede og valgbare ved valg til morselskapets styre jf. selskapsloven § 2-10 tredje ledd.

Det samme gjelder for gruppe av foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse.

§ 25.Avtalens innhold

Avtale om å etablere en felles representasjonsordning skal være skriftlig, og angi hvem som har inngått avtalen. Det kan ikke avtales at de ansatte skal si fra seg rett til representasjon etter selskapsloven § 2-9 og § 2-13.

Kapittel VIII. Søknader om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer, om felles representasjonsordninger og valgklager

§ 26.Søknad om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer

Dersom reglene selskapsloven om ansattes rett til representasjon i styrende organer, eller reglene i denne forskriften vil medføre vesentlige ulemper eller er uhensiktsmessig for gjennomføringen av de ansattes rett til representasjon, kan Bedriftsdemokratinemnda, jf. § 33, gi helt eller delvis unntak fra disse.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Unntak fra reglene selskapsloven eller denne forskriften gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

§ 27.Hvem som kan søke om unntak

Søknad om unntak kan fremmes av selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening.

Selskapet, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening kan hver for seg søke Bedriftsdemokratinemnda om at et vedtak blir opphevet eller endret. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

§ 28.Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknaden fremmes av selskapet, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknaden fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening skal uttalelse fra selskapet vedlegges.

§ 29.Søknad om å etablere felles representasjonsordning

Tilhører et selskap et konsern eller annen gruppe foretak som er knyttet sammen gjennom eierinteresser eller felles ledelse, og vilkårene for å inngå avtale etter § 24 ikke er oppfylt, kan nemnda fastsette særlige ordninger for konsernet eller gruppen, jf. selskapsloven § 2-10 fjerde ledd.

Valg av de ansattes representanter utsettes til vedtak er fattet, med mindre nemnda bestemmer noe annet.

Nemnda kan sette vilkår for vedtaket.

Nemnda kan til enhver tid oppheve eller endre vedtaket dersom vilkårene ikke oppfylles eller forholdene endrer seg.

Nemndas vedtak om felles representasjonsordning gjelder for ubestemt tid med mindre nemnda bestemmer noe annet.

§ 30.Hvem som kan søke om å etablere felles representasjonsordning

Søknad om å etablere felles representasjonsordning kan fremmes av konsernet, gruppen, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte.

Konsernet, gruppen, et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte kan hver for seg søke om at et vedtak om felles representasjonsordning oppheves eller endres. Slik søknad kan fremmes til enhver tid.

§ 31.Søknadens innhold

Søknaden skal være skriftlig og begrunnet.

Dersom søknad fremmes av konsernet eller gruppen, skal uttalelse fra lokale fagforeninger vedlegges. Dersom søknad fremmes av et flertall av de ansatte eller lokal fagforening som representerer et flertall av de ansatte, skal uttalelse fra konsernet eller gruppen vedlegges.

§ 32.Valgklager

Valgstyrets vedtak kan påklages til nemnda. Dette gjelder likevel ikke vedtak om stemmerett og valgbarhet.

Selskapet, lokal fagforening og den som har stemmerett har klagerett. Klageren må ha rettslig klageinteresse.

Klage må fremmes innen to uker fra det tidspunkt vedtaket er kunngjort for de ansatte.

Klagen skal leveres til valgstyret som forbereder klagebehandlingen. Reglene i forvaltningslovens kapittel VI gjelder så langt de passer.

Nemndas vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages.

Kapittel IX. Nemnd til å behandle søknader om unntak fra reglene om ansattes rett til representasjon i styrende organer, om å etablere felles representasjonsordninger og valgklager

§ 33.Nemnd til å behandle søknader om unntak mv. og valgklager

Søknad om unntak fra selskapslovens regler om ansattes rett til representasjon i styrende organer og i denne forskriften, om å etablere felles representasjonsordninger og valgklager behandles av Bedriftsdemokratinemnda, jf. forskrift 20. juni 2014 nr. 851 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv. § 53.

§ 34.Saksbehandlingsregler

For nemndas saksbehandling etter § 26 og § 29 gjelder forvaltningsloven.

Nemndas vedtak kan ikke påklages. Departementet kan av eget tiltak beslutte å overprøve nemndas vedtak.

§ 35.Voldgiftsavgjørelse av enkelte tvister

Tvister etter § 1, § 2, § 3 og § 5 kan bringes inn for nemnda som voldgiftsrett, dersom partene er enige om det og tvisten ikke faller inn under reglene i § 32 første ledd.

Selskapet og lokal fagforening har søksmålskompetanse.

Dersom tvisten gjelder etablering eller opphør av representasjon i selskapsmøte styrerepresentasjon etter selskapsloven § 2-9 første og andre ledd, § 2-13 andre ledd og § 3-10 tredje ledd, har også de som har forslagsrett etter § 14 andre ledd, søksmålskompetanse.

Selskapet må være part i tvisten som bringes inn for nemnda som voldgiftsrett.

Når tvisten bringes inn for nemnda, skal det vedlegges skriftlig voldgiftsavtale, jf. lov 14. mai 2004 nr. 25 om voldgift (voldgiftsloven) kapittel 3. Voldgiftsavtalen kan ikke ha særlige regler om nemndas saksbehandling, jf. voldgiftsloven § 21.

Partene kan ikke avtale at nemnda skal ha en annen sammensetning enn den som følger av forskrift 20. juni 2014 nr. 851 om de ansattes rett til representasjon i aksjeselskapers og allmennaksjeselskapers styre og bedriftsforsamling mv.

Partene kan ikke forbeholde seg en rett til å anke nemndas avgjørelse inn for en ny voldgiftsrett.

Nemndas voldgiftsdom skal begrunnes.

For nemndas saksbehandling etter denne paragraf gjelder for øvrig reglene i voldgiftsloven.

§ 36.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014 Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 13. desember 1985 nr. 2096 til selskapslovens bestemmelser om de ansattes rett til representasjon i styringsorganene.