Forskrift om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsforskriften)

DatoFOR-2014-06-24-857
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2016-11-21-1346
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-43-§3, LOV-2012-06-22-43-§4, LOV-2012-06-22-43-§5, LOV-2012-06-22-43-§10, LOV-2012-06-22-43-§11
Kunngjort27.06.2014   kl. 15.30
KorttittelA-opplysningsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 24. juni 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 3, § 4, § 5, § 10 og § 11.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1780, 2 feb 2016 nr. 91, 21 nov 2016 nr. 1346.

Opplysningspliktens omfang

§ 1-1.Hvem forskriften gjelder for

Denne forskrift gjelder for arbeidsgivere som er opplysningspliktig etter a-opplysningsloven § 2.

§ 1-2.Identifikasjon av opplysningspliktige

Det skal gis opplysninger om

a.organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer for den opplysningspliktige og
b.opplysningspliktiges navn.
0Endret ved forskrift 21 nov 2016 nr. 1346.
§ 1-3.Identifikasjon av inntektsmottaker

Hvis inntektsmottaker i særlige tilfeller ikke har eller kan få fødselsnummer eller D-nummer når opplysningsplikten etter a-opplysningsloven § 3 inntrer, skal det gis opplysninger om inntektsmottakerens navn og fødselsdato. Det skal eventuelt gis opplysning om ansattnummer. I tillegg skal det gis opplysninger om internasjonalt nummer for identifikasjon, samt opplysning om hvilket land som har utstedt nummeret.

§ 1-4.Opplysninger om innsendelsen

Det skal gis opplysninger om

a.et referansenummer for meldingen og
b.hvilken kalendermåned opplysningene gjelder,
c.dato for lønnsutbetaling for arbeidsgiver som leverer opplysninger etter § 3-1 annet ledd.

Dersom meldingen er en erstatningsmelding skal det angis referansenummer for den meldingen som erstattes.

Frist for levering av opplysninger

§ 2-1.Frist for levering av opplysninger

Opplysningene skal leveres senest den 5. i måneden etter utløpet av den kalendermåned opplysningene gjelder.

Opplysninger om føderåd skal leveres senest den 5. januar i året etter inntektsåret.

Arbeidsgiver som plikter å sende melding til arbeidstakerregisteret etter fristen i a-opplysningsloven § 4 tredje ledd, jf. § 25-1 annet ledd første punktum, gis unntak fra fristen slik at opplysninger skal gis etter den alminnelige frist i første ledd. Ved alvorlige eller gjentatte brudd på opplysningsplikten kan det i medhold av § 6 nr. 3 i Aa-registerforskriften bestemmes at unntaket ikke skal gjelde.

Opplysninger om lott eller part ved fiske- eller fangstvirksomhet skal leveres for desember det året inntekten ble opptjent, når utbetalingen skjer etter årsskiftet. Slike opplysninger skal leveres senest 20. februar året etter inntektsåret.

Faller fristen på en lørdag, søndag eller helligdag utskytes fristen til første påfølgende virkedag.

For arbeidsgiver som leverer opplysninger etter forskriften § 3-1 annet ledd, skal opplysningene gis senest første virkedag etter den enkelte lønnsutbetaling.

0Endret ved forskrifter 18 des 2014 nr. 1780, 2 feb 2016 nr. 91.

Sted for levering og leveringsmåte

§ 3-1.Hvordan opplysningene skal leveres

Opplysningene skal leveres i den form Skattedirektoratet bestemmer.

Opplysningspliktige som omfattes av avgiftsfritak i folketrygdloven § 23-2 sjette til åttende ledd kan levere opplysningene på forenklet a-melding.

§ 3-2.Søknad om fritak for elektronisk levering

Skattedirektoratet kan gi tillatelse til at private arbeidsgivere som skal rapportere for to eller færre inntektsmottakere for en kalendermåned gir opplysninger på papirblankett når det på grunn av særlige forhold vil være urimelig å kreve elektronisk levering av opplysningene.

Søknad om fritak for elektronisk levering av opplysningene kan fremmes samtidig med levering av opplysninger på papirblankett.

Fritak for elektronisk levering gjelder så lenge arbeidsgiver oppfyller vilkårene etter første ledd.

§ 3-3.Hvor opplysninger på papirblankett skal leveres

Opplysninger som gis på papirblankett leveres til den mottaksadresse som Skattedirektoratet bestemmer.

Tvangsmulkt og overtredelsesgebyr

§ 4-1.Når tvangsmulkt kan ilegges

Tvangsmulkt kan ilegges når følgende opplysninger ikke er levert innen fristen i a-opplysningsloven § 4, jf. forskriften § 2-1:

a.organisasjonsnummer, D-nummer eller fødselsnummer for opplysningspliktige,
b.organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer for inntektsmottaker,
c.opplysninger om leveransen etter forskriften § 1-4,
d.opplysninger etter a-opplysningsloven § 3.

Det kan også ilegges tvangsmulkt dersom opplysninger ikke er gitt i den form Skattedirektoratet har bestemt etter § 3-1.

§ 4-2.Fastsettelse av tvangsmulkt

Tvangsmulkt skal normalt utgjøre 1/10 rettsgebyr per dag per inntektsmottaker det ikke er gitt pliktige opplysninger om, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1 annet ledd.

I særlige tilfeller kan dagsatsen settes lavere eller høyere enn det som følger av første ledd.

Tvangsmulkt begynner å løpe fra den dag som fastsettes i vedtaket om tvangsmulkt og løper frem til den opplysningspliktige har oppfylt sin opplysningsplikt.

§ 4-3.Når overtredelsesgebyr kan ilegges

Overtredelsesgebyr kan ilegges når følgende opplysninger ikke er levert innen fristen a-opplysningsloven § 4, jf. forskriften § 2-1:

a.organisasjonsnummer, D-nummer eller fødselsnummer for opplysningspliktige,
b.organisasjonsnummer, fødselsnummer eller D-nummer for inntektsmottaker,
c.opplysninger om leveransen etter forskriften § 1-4,
d.opplysninger etter a-opplysningsloven § 3.

Det kan også ilegges overtredelsesgebyr dersom opplysninger ikke er levert i den form Skattedirektoratet har bestemt etter forskriften § 3-1.

Det skal ikke ilegges overtredelsesgebyr dersom det er påløpt tvangsmulkt for samme forsinkelse.

§ 4-4.Fastsettelse av overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyret skal normalt utgjøre ¼ rettsgebyr per dag forsinkelsen har vart, jf. lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr § 1 annet ledd.

I særlige tilfeller kan gebyret settes høyere eller lavere per dag enn det som følger av første ledd.

Overtredelsesgebyret beregnes fra og med dagen etter fristen i § 2-1 til den dag opplysningene ble gitt.

Ikrafttredelse

§ 5-1.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.