Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

DatoFOR-2014-06-25-865
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 9
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endretFOR-2014-12-22-1896 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§10-6, LOV-1997-02-28-19-§10-7
Kunngjort27.06.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 10-6 og § 10-7.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 des 2014 nr. 1592, 22 des 2014 nr. 1896.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften omfatter medlemmer som fyller vilkårene i folketrygdloven § 10-6 Stønad til bedring av funksjonsevnen i dagliglivet.

§ 2.Aktivitetshjelpemidler – definisjon

Til et medlem over 26 år kan det gis stønad til aktivitetshjelpemidler.

Med aktivitetshjelpemiddel menes et hjelpemiddel, herunder ortopediske hjelpemidler, som er spesielt utviklet for at personer med nedsatt funksjonsevne skal kunne delta i fysisk aktivitet. Det kan gis stønad til å bedrive aktivitet alene eller sammen med andre. Det kan også gis stønad til hjelpemidler som er spesielt utviklet for å aktivisere bevegelsesapparatet dersom personen ikke er i stand til å benytte seg av ordinære aktivitetshjelpemidler.

Det gis ikke stønad til hobbyaktiviteter eller til hjelpemidler som omfattes av forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2 tredje ledd, første punktum. Det gis ikke stønad til vanlig sportsutstyr og konkurranseutstyr.

Ved stønad til ortopediske aktivitetshjelpemidler gjelder forskrift 18. april 1997 nr. 336 om stønad til dekning av utgifter til ortopediske hjelpemidler, brystprotese, ansiktsdefektsprotese, øyeprotese og parykk § 3 og § 4 tilsvarende.

0Endret ved forskrifter 12 des 2014 nr. 1592 (i kraft 1 jan 2015), 22 des 2014 nr. 1896 (i kraft 1 jan 2015).
§ 3.Utlånsordning

Aktivitetshjelpemidler lånes ut gjennom hjelpemiddelsentralen. Hjelpemidlet er folketrygdens eiendom og skal leveres tilbake når det ikke lenger er i bruk.

Ortopediske aktivitetshjelpemidler blir medlemmets eiendom.

Utgifter til innkjøp og reparasjon dekkes av folketrygden innenfor en årlig budsjettramme fastsatt av Stortinget.

§ 4.Egenandel

Medlemmet skal betale egenandel med 10 prosent av kjøpesummen for hjelpemidlet. Egenandelen skal maksimalt tilsvare 4000 kroner per hjelpemiddel.

§ 5.Spesialtilpasning av ordinært utstyr

Folketrygden dekker fullt ut utgifter til spesialtilpasning av ordinært utstyr.

§ 6.Klageadgang

Vedtak etter folketrygdloven kan påklages til NAV Klageinstans og videre ankes inn for Trygderetten.

Avslag som skyldes manglende budsjettmidler, vil ikke kunne påklages.

§ 7.Annen lovgivning

Retten til ytelser etter denne forskriften faller bort i den utstrekning ytelsene kommer inn under ansvarsområdet til annen lovgivning, jf. folketrygdloven § 10-8.

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.