Forskrift om særskilte delingstall i pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer

DatoFOR-2014-06-26-920
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2011-12-16-60-§2-5
Kunngjort04.07.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om pensjonsordning for stortingsrep mv

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 26. juni 2014 med hjemmel i lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer (stortings- og regjeringspensjonsloven) § 2-5 tredje ledd.

§ 1.Virkeområde og formål

Forskriften gjelder fastsettelse av særskilte delingstall etter § 2-5 i lov om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. De særskilte delingstallene gjelder for årskullene 1943 til og med 1962 og skal sikre at levealdersjusteringen mellom årskull er den samme som i folketrygden.

§ 2.Særskilte delingstall

I fastsettelsen av de særskilte delingstallene benyttes samme forholdstall og delingstall som benyttes ved beregning av alderspensjon fra folketrygden.

Det særskilte delingstallet er forholdet mellom tallet 1 og summen av a og b:

a)Andelen av alderspensjonen i folketrygden som det aktuelle årskullet får beregnet som en ytelse (folketrygdloven kapittel 3 og 19) delt på produktet av forholdstallet ved uttakstidspunktet og tallet 13,42.
b)Andelen av alderspensjonen i folketrygden som det aktuelle årskullet får beregnet som en pensjonsbeholdning (folketrygdloven kapittel 20) delt på delingstallet ved uttakstidspunktet.

Det særskilte delingstallet avrundes til to desimaler.

§ 3.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2014.