Forskrift om konfliktrådsbehandling

DatoFOR-2014-06-30-923
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse01.07.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-49-§1, LOV-2014-06-20-49-§19
Kunngjort04.07.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om konfliktrådsbehandling

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 30. juni 2014 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 49 om konfliktrådsbehandling (konfliktrådsloven) § 1 og § 19.

Kapittel 1. Konfliktrådenes organisasjon m.m.

§ 1.Organisering og oppgaver

Konfliktrådsordningen er organisert i tre nivåer: konfliktrådene på lokalt nivå, Sekretariatet for konfliktrådene på sentralt nivå og Justis- og beredskapsdepartementet som overordnet ansvarlig organ.

Sekretariatet for konfliktrådene har ansvaret for den faglige og administrative driften av konfliktrådene, ansetter konfliktrådsledere og fører tilsyn med at konfliktrådenes virksomhet utøves i samsvar med fastsatte lover og regler. Sekretariatet har ansvaret for faglig veiledning og opplæring.

Konfliktrådene behandler saker etter konfliktrådsloven § 1 og kan ikke instrueres om avgjørelsen i en sak.

§ 2.Utvalg av meklere

Konfliktrådslederen fastsetter antallet meklere etter behov.

Meklerne oppnevnes av et oppnevningsutvalg, jf. konfliktrådsloven § 4. Ved uenighet avgjøres oppnevningen ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er konfliktrådslederens stemme utslagsgivende.

De ledige vervene skal normalt kunngjøres, og interesserte skal sende skriftlig søknad til konfliktrådslederen. Konfliktrådslederen skal forberede saken og kan gi forslag til hvilke søkere som bør vurderes nærmere.

Meklerne gis godtgjøring og refusjon av utgifter etter satser som fastsettes av departementet.

Kapittel 2. Generelt om behandling av saker i konfliktrådet

§ 3.Adgang til delvis behandling av sivile saker

Konfliktrådet kan behandle deler av et saksforhold når det finnes hensiktsmessig. En sak med flere skadevoldere kan behandles delvis eller til ulik tid.

§ 4.Forberedelse til konfliktrådsbehandling

I saker som bringes inn av påtalemyndigheten eller av en offentlig etat, skal samtykke normalt foreligge før saken sendes til konfliktrådet. Konfliktrådslederen eller en mekler kan bistå med å innhente partenes og vergens samtykke.

Ansvarlig mekler skal så snart som mulig ta kontakt med partene og eventuelt verge for å avtale møtetidspunkt og om nødvendig innhente samtykke, jf. konfliktrådsloven § 11. Partene skal orienteres om hva konfliktrådsbehandlingen innebærer.

Er en verge som er varslet og som ønsker å være til stede forhindret fra å møte, skal meklingsmøtet normalt utsettes, og det skal gjøres avtale om nytt tidspunkt så snart som mulig.

§ 5.Meklingen

Mekling kan foregå på ethvert sted som finnes hensiktsmessig, men normalt ikke på noen av partenes bopel eller eiendom.

Partene skal selv søke å komme frem til en løsning. Mekleren kan bidra ved å foreslå mulige løsninger og gi forslag til avtale basert på det partene bringer inn i møtet.

Partene kan gjøre avtale om erstatning i penger eller naturalytelser. En sak kan også gjøres opp uten at det avtales noen ytelser.

Kapittel 3. Særregler for straffesaker overført fra påtalemyndigheten

§ 6.Tilfeller der konfliktrådsmøte eller avtale ikke kommer i stand

Dersom konfliktrådsmøte eller avtale ikke kommer i stand, skal saken straks og normalt senest innen 3 måneder fra oversendelsen sendes tilbake til påtalemyndigheten, med opplysning om hvorfor møte eller avtale ikke har kommet i stand. Partene skal samtidig gis melding.

§ 7.Reforhandling av avtalen

Dersom avtalen viser seg vanskelig å oppfylle, særlige forhold gjør avtalen urimelig eller avtalen er brutt, kan det gis anledning til at partene reforhandler avtalen i et nytt møte. Påtalemyndigheten skal varsles om innholdet i en reforhandlet avtale.

§ 8.Varsel om brudd på avtale

Dersom en inngått avtale blir brutt og partene ikke blir enige om en ny avtale, skal det gis varsel om bruddet til påtalemyndigheten. Det skal opplyses om hvorfor avtalen er brutt og om andre relevante opplysninger. Partene skal gis anledning til å gi en uttalelse som vedlegges varselet. Konfliktrådet kan også gi uttrykk for sitt syn på hvilke konsekvenser bruddet bør føre til.

§ 9.Melding fra partene om oppfylt eller brutt avtale

Partene skal gi melding til konfliktrådet når avtalen er oppfylt. Dersom slik melding ikke gis i rimelig tid etter den avtalte oppfyllelsesfristens utløp, skal konfliktrådslederen innhente melding fra partene.

Parten(e) skal gi melding til konfliktrådet om brudd på en inngått avtale. Den andre parten skal gis anledning til å uttale seg.

Kapittel 4. Øvrige bestemmelser

§ 10.Klage

Konfliktrådets avgjørelser kan ikke påklages.

§ 11.Arkivering av saker

Samtlige dokumenter som ikke sendes tilbake til påtalemyndigheten og kopi av inngåtte avtaler, skal arkiveres forsvarlig og oppbevares i henhold til gjeldende regelverk.

Kapittel 5. Ikrafttredelsesbestemmelser

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2014.