Forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven

DatoFOR-2014-06-30-925
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse30.06.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§34, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort04.07.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om gebyr etter dyrevelferdsloven

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 30. juni 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 34 tredje ledd, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fremme god velferd og respekt for dyr gjennom en forutsigbar, effektiv og ensartet bruk av overtredelsesgebyr.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder vilkår for at Mattilsynet kan ilegge overtredelsesgebyr ved overtredelse av dyrevelferdsloven.

§ 3.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a)overtredelsesgebyr: en administrativ sanksjon i form av et nærmere fastsatt pengebeløp den ansvarlige for en overtredelse pålegges å betale til statskassen
b)forsett: forsett foreligger når noen foretar en overtredelse
1)med hensikt, eller
2)med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller
3)holder det for mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen, og likevel velger å handle selv om dette skulle være tilfelle.

Forsett foreligger selv om lovovertrederen ikke er kjent med at handlingen eller unnlatelsen rammes av gjerningsbeskrivelsen i en bestemmelse eller et vedtak som omfattes av § 4.

c)uaktsom: En handling er uaktsom når noen handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides for handlingen.
d)omsetning: virksomhetens, samt ev. morselskapet sin salgsinntekt det siste regnskapsåret, jf. § 5 andre ledd. For virksomheter som er etablert i samme år som det år overtredelsen skjedde, beregnes omsetningen for regnskapsåret med utgangspunkt i hvor lenge virksomheten har vært i drift på overtredelsestidspunket.
e)rettsgebyr (R): betalingsenhet for tjenester i offentlig virksomhet. Rettsgebyrets størrelse er fastsatt i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.
f)folketrygdens grunnbeløp (G): Grunnbeløpet benyttes ved fastsettelse av pensjonspoeng og beregning av pensjoner fra folketrygden. Grunnbeløpet justeres hvert år.
g)virksomhet: fysiske og juridiske personer som i kommersielt øyemed er forpliktet etter dyrevelferdsloven, herunder enkeltmannsforetak og morselskap i et konsern.
§ 4.Overtredelser som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr

Mattilsynet kan ved forsettlig eller uaktsom overtredelse av følgende bestemmelser i dyrevelferdsloven, herunder forskrifter og enkeltvedtak hjemlet i disse, ilegge den ansvarlige for overtredelsen et overtredelsesgebyr:

a)§ 4 første ledd om hjelpeplikt
b)§ 6 første ledd om kompetanse
c)§ 7 om registrering og tillatelse
d)§ 9 om medisinsk og kirurgisk behandling
e)§ 11 om transport
f)§ 12 om avliving
g)§ 14 om særskilte forbud
h)§ 22 om generelle vilkår for hold av dyr
i)§ 23 om dyrs levemiljø
j)§ 24 første ledd bokstav a og b om tilsyn og stell
k)§ 26 om trening, fremvisning og underholdning
l)§ 28 om utsetting av dyr i naturen.
§ 5.Nærmere vilkår for å ilegge virksomheter overtredelsesgebyr

Virksomheter kan ilegges overtredelsesgebyr for forsettlige og uaktsomme overtredelser omfattet av denne forskrifts § 4 når overtredelsen er begått av noen som har handlet på vegne av virksomheten. Dette gjelder selv om det ikke kan anvendes sanksjon mot noen enkeltperson.

I avgjørelsen av om en virksomhet skal ilegges overtredelsesgebyr skal det særlig legges vekt på

a)overtredelsens grovhet, herunder konsekvenser og varighet av overtredelsen,
b)om virksomheten ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne ha forebygget overtredelsen,
c)om overtredelsen er begått for å fremme virksomhetens interesser,
d)om virksomheten har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen,
e)hvilke tiltak virksomheten selv har iverksatt for å avbøte virkningene av overtredelsen, og
f)om det foreligger gjentakelse.
§ 6.Individuell utmåling

Som hovedregel skal Mattilsynet foreta individuell utmåling av overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyrets størrelse skal stå i forhold til overtredelsens alvorlighetsgrad. Det skal tas hensyn til fortjenesten som den ansvarlige har hatt ved overtredelsen, og Mattilsynets kostnader i tilknytning til kontrolltiltak og behandling av saken.

Overtredelsesgebyret skal utmåles innenfor følgende grenser:

a)for fysiske personer inntil 20 R, men minst 4 R.
b)for virksomheter inntil 15 G, men minst 7 R.
§ 7.Utmåling etter faste satser for bestemte overtredelser

Ved overtredelse av følgende bestemmelser kan Mattilsynet utmåle overtredelsesgebyr etter fast sats for virksomheter på 7 R og for private personer på 4 R:

a)forskrift 8. februar 2012 nr. 139 om næringsmessig transport av dyr § 5 om godkjenning og kompetansekrav for transportør og sjåfør, jf. § 4
b)forordning (EF) nr. 1099/2009 artikkel 7 om kompetansenivå og kompetansebevis som gjennomført i forskrift 13. januar 2013 nr. 60 om avlivning av dyr
c)forskrift 12. desember 2001 nr. 1494 om hold av høns og kalkun § 8 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling av høns og kalkun, og § 14 siste ledd om kontroll med elektrisk anlegg
d)forskrift 18. februar 2003 nr. 175 om hold av svin § 16 siste ledd om kontroll med elektrisk anlegg, og § 28 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling av gris
e)forskrift 22. april 2004 nr. 665 om hold av storfe § 16 siste ledd om kontroll med elektrisk anlegg, og § 26 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling av storfe
f)forskrift 18. februar 2005 nr. 160 om velferd for småfe § 12 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling av småfe, og § 16 annet ledd om kontroll med elektrisk anlegg
g)forskrift 2. juni 2005 nr. 505 om velferd for hest § 12 femte ledd om kontroll med elektrisk anlegg, og § 26 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling av hest
h)forskrift 2. oktober 1998 nr. 951 om hold av strutsefugl § 18 om melding om dyrehold og bygninger til oppstalling
i)forskrift 17. mars 2011 nr. 296 om hold av pelsdyr § 4 om melding om hold av pelsdyr
j)forskrift 30. juli 2008 nr. 866 om bruk av krumkniv § 7 om kompetanse
k)forskrift 14. mars 2008 nr. 256 om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund § 3 om forbud.
§ 8.Betaling

Fristen for å betale overtredelsesgebyr er 30 dager fra vedtakets dato, med mindre annet er fastsatt i vedtaket. Dersom overtredelsesgebyret ikke blir betalt ved forfall, påløper forsinkelsesrenter i samsvar med lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Dersom den ansvarlige for overtredelsesgebyret er en virksomhet som inngår i et konsern, hefter både virksomhetenes morselskap og morselskapet i det konsern virksomheten er en del av, subsidiært for beløpet dersom den ansvarlige virksomhet ikke har betalt innen tre måneder fra påkrav er mottatt.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.