Forskrift om brannsikring på skip

DatoFOR-2014-07-01-1099
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse15.09.2014
Sist endretFOR-2016-12-27-1884 fra 01.01.2017
EndrerFOR-1990-06-22-536, FOR-1986-06-17-1296, FOR-1972-10-02-4, FOR-1992-09-15-707
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, LOV-2007-02-16-9-§21, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort26.08.2014   kl. 15.10
Rettet27.01.2016 (oppdatert SOLAS 74)
KorttittelForskrift om brannsikring på skip

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 19, § 20 og § 21, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 56f (direktiv 2009/45/EF endret ved direktiv 2010/36/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1853, 2 feb 2015 nr. 74, 7 des 2015 nr. 1628, 29 juni 2016 nr. 850, 27 des 2016 nr. 1884.
Rettelser: 27.01.2016 (oppdatert SOLAS 74).

Kapitteloversikt:

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske

a)lasteskip med lengde (L) 24 meter eller mer eller med bruttotonnasje 500 eller mer
b)skip som skal ha passasjersertifikat
c)klasse C og D passasjerskip med lengde (L) 24 meter eller mer bygget før 1. mai 2000
d)skip med sikkerhetssertifikat for passasjerskip i utenriksfart
e)lektere.
0Endret ved forskrifter 19 des 2014 nr. 1853 (i kraft 1 jan 2015), 29 juni 2016 nr. 850 (i kraft 1 juli 2016).
§ 2.Brannsikring på skip i utenriksfart

For lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer i utenriksfart og passasjerskip i utenriksfart gjelder som forskrift:

a)Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) konsolidert utgave 2014 kapittel II-2, som endret ved MSC.365((93), MSC.380(94) og MSC.392(95).
b)Det internasjonale regelverket for brannsikkerhetssystem (FSS-koden), jf. MSC.98(73), som endret ved MSC.206(81), MSC.217(82) MSC.292(87), MSC.311(88), MSC.327(90), MSC.339(91) og MSC.367(93).
0Endret ved forskrifter 7 des 2015 nr. 1628 (i kraft 1 jan 2016), 29 juni 2016 nr. 850 (i kraft 1 juli 2016), 27 des 2016 nr. 1884 (i kraft 1 jan 2017).
§ 3.Brannsikring på skip i innenriksfart og lasteskip med bruttotonnasje under 500 i utenriksfart

§ 2 gjelder tilsvarende for

a)lasteskip i innenriksfart
b)lasteskip med bruttotonnasje under 500 i utenriksfart
c)passasjerskip i innenriksfart med største lengde 15 meter eller mer.

§ 4, § 5, § 7, § 9, § 10, § 12, § 13 og § 14 gjelder ikke for hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat. Med hurtiggående fartøy menes et fartøy som kan oppnå en hastighet på 20 knop eller mer.

Hurtiggående fartøy med lengde (L) under 24 meter som skal ha passasjersertifikat, skal oppfylle kravene i vedlegg I til forskriften her.

Hurtiggående passasjerskip i innenriksfart med største lengde under 15 meter skal oppfylle Nordisk båtstandard 1990 for yrkesbåter under 15 meter, avsnitt Y14 og avsnitt Y31.5, eller vedlegg 1 til forskriften her.

Passasjerskip i innenriksfart med største lengde under 15 meter som ikke er hurtiggående, skal oppfylle Nordisk båtstandard 1990 for yrkesbåter under 15 meter, avsnitt Y14 og avsnitt Y31.5, eller § 4, § 8 og § 17 i forskriften her.

Passasjerskip i innenriks fart med største lengde under 15 meter skal oppfylle Nordisk båtstandard 1990 for yrkesbåter under 15 meter avsnitt Y31.7.3 og Y13.6.

0Endret ved forskrifter 2 feb 2015 nr. 74 (i kraft 15 feb 2015), 29 juni 2016 nr. 850 (i kraft 1 juli 2016).
§ 4.Strukturell brannsikring på passasjerskip i innenriksfart

Kravene til strukturell brannsikring etter SOLAS regel II-2/5.3, 9.2.2 og 11 jf. § 3 gjelder ikke for passasjerskip i innenriksfart som har

a)stål eller annet likeverdig materiale i skott og dekk som skiller beboelsesrom og oppholdsrom fra maskin- og lasterom
b)stål eller annet likeverdig materiale i skott og dekk i bysser, malerskap, lamperom, bagasje-, post- og lagerrom som støter opp til innredning og dører til disse rommene, unntatt rundt bysser hvor det ikke tilberedes varm mat
c)alle trapper bygget på stålskjelett
d)klasse B-skiller i skott der det ikke er krav om stål eller annet likeverdig materiale etter bokstav a til c og
e)eksosrør og røykopptak som er arrangert slik at temperaturen ikke fører til fare for antenning.

Et skip etter første ledd bokstav a til e med bruttotonnasje 300 eller mer skal ha

a)lukket trapperom av klasse A-30 fra det dekket trappen begynner til dekket for innskipning av livbåtene
b)korridorskott som ikke er brennbart og strekker seg fra dekk til dekk og helt ut til skipssiden og
c)takplater av ikke-brennbart materiale i korridor- og trapperom.

Skip etter første ledd bokstav a til e eller andre ledd bokstav a til c bygget 1. juli 2005 eller senere skal ha mønstringsstasjoner, tilhørende innskipningsstasjoner og mellomliggende rømningsveier som er atskilt fra åpent bildekk med et klasse A-30-skille. Et skip med mønstringskapasitet og redningsfarkoster til 100 % av passasjerantallet på hver side kan ha halvparten av kapasiteten atskilt fra åpent bildekk med et klasse A-30-skille. Rømningsveiene skal ha dokumentert kapasitet for rømning mellom mønstringsstasjoner og innskipningsstasjoner.

§ 5.Fastmonterte brannslokkingsanlegg i maskin- og kjelerom på passasjerskip i innenriksfart

Kravene til fastmonterte brannslokkingsanlegg i maskin- og kjelerom etter SOLAS regel II-2/10.4 og 10.5 jf. § 3 gjelder ikke passasjerskip med bruttotonnasje under 300 i innenriksfart.

Kravene til fastmonterte brannslokkingsanlegg i maskin- og kjelerom etter SOLAS regel II-2/10.5.6 jf. § 3 gjelder ikke passasjerskip med bruttotonnasje under 2000 i innenriksfart, som er bygget før 1. august 2000.

§ 6.Roro-skip i innenriksfart med fastmontert skumslokkingsanlegg på bildekket

Roro-skip i innenriksfart som seiler en strekning som er en del av veinettet i Norge, transporterer pakket farlig last og har fastmontert skumslokkingsanlegg på bildekkene, skal oppfylle følgende krav:

a)Skumslokkingsanlegget skal ha kapasitet til minst 30 minutters drift og skumdekning på minst 6,5 l/m² /minutt i oppstillingsområdet for kjøretøy til transport av personer og varer som ikke er pakket farlig last (personbilområde) og 10 l/m² /minutt i oppstillingsområdet for kjøretøy med pakket farlig last (farlig last-område), hvor personbilområder har minst 15 meters lengde og farlig last-områder har minst 20 meters lengde.
b)Skumslokkingsanlegget skal kunne betjene et oppstillingsområde hvor det brenner og tilliggende oppstillingsområder, eller kun området hvor det brenner når skipet har ekstra beskyttelsesvegg av skum med minst 35 prosent tilleggsdekning foran og bak dette området.
c)Nødvendig mengde skumkonsentrat skal beregnes ut fra den sonekombinasjonen som gir største samtidige behov for skumlegging, jf. bokstav a og b.
d)Skumtanker skal ha nivåalarm eller se-glass.
e)Skumslokkingsanlegget skal ha strømforsyning fra hoved- og nødstrømanlegget, eller fra et eget aggregat for skumslokkingsanlegget.
f)Fastmontert skumleggingsutstyr skal være uavhengig av manuell operasjon.
g)Utløsning av skumslokkingsanlegget skal kunne skje manuelt fra to steder, fra broen eller brannkontrollsentralen, og fra et sted nær oppstilte kjøretøy.
§ 7.Brannpumper og brannledninger på passasjerskip i innenriksfart

Kravene til brannpumper etter SOLAS regel II-2/10.2.2 jf. § 3 gjelder ikke passasjerskip i innenriksfart med

a)bruttotonnasje under 50
b)bruttotonnasje 50 eller mer, men under 100 som har brannpumpe som drives av en hovedmotor eller en annen motor
c)bruttotonnasje 100 eller mer, men under 500 som har minst én selvstendig drevet brannpumpe, eller drevet av hovedmotoren hvis propellen kan koples fri
d)bruttotonnasje 500 eller mer, men under 1000 som har minst to selvstendig drevne brannpumper
e)bruttotonnasje 1000 eller mer som har brannpumper med kraftkilder og sjøvannsinntak hvorav minst én ikke skal kunne settes ut av drift ved brann i et enkelt rom.

For skip etter første ledd bokstav a til f

a)skal det hvor som helst på skipets brannledning oppnås et trykk på minst 4,0 bar når kombinert strålerør/tåkespreder er i drift
b)skal brannpumpen(e), ved trykket etter bokstav a, levere en vannmengde som ikke er mindre enn 2/3 av den mengden som lensepumpene skal håndtere når de brukes til lensing
c)kan sanitær-, ballast-, alminnelige arbeids- eller andre pumper benyttes som brannpumper. Brukes en sentrifugalpumpe som brannpumpe, skal det være en tilbakeslagsventil ved pumpen.
§ 8.Brannhydranter, slanger og strålerør på passasjerskip i innenriksfart

Kravene til brannhydranter, slanger og strålerør etter SOLAS regel II-2/10.2.1 og 10.2.3 jf. § 3 gjelder ikke for passasjerskip i innenriksfart når

a)brannslangene lett kan kobles til hydrantene
b)hydrantene alltid er lett tilgjengelige og rørene ikke legges slik at de kan skades av last eller kjøretøy
c)det ved hver hydrant er en slangepost som består av en slange og kombinert strålerør/tåkespreder med koblingsforbindelse til hydranten og to sett koblingsnøkler.

Skip etter første ledd

a)med bruttotonnasje 200 eller mer skal ha tilstrekkelig antall hydranter plassert slik at minst to vannstråler fra ulike hydranter når hvilken som helst del av skipet
b)med bruttotonnasje under 500 skal ha minst en slangepost i maskin- og kjelerom når det er påbudt med brannpumpe
c)med bruttotonnasje 500 eller mer skal ha minst to slangeposter i maskin- og kjelerom,
d)skal ha slangeposter i samme omfang som etter bokstav b og c i hjelpemaskinerirommet når hjelpemaskineriet er plassert i et eget rom.
§ 9.Brannmannsutstyr på passasjerskip i innenriksfart

Kravene til brannmannsutstyr etter SOLAS regel II-2/10.10 jf. § 3 gjelder ikke for passasjerskip i innenriksfart med

a)bruttotonnasje 1 000 eller mer som har minst fire sett brannmannsutstyr og ett sett personlig utstyr
b)bruttotonnasje 500 eller mer, men under 1 000, som har minst to sett brannmannsutstyr og ett sett personlig utstyr
c)bruttotonnasje 300 eller mer, men under 500, som har minst ett sett brannmannsutstyr
d)bruttotonnasje under 300.

Kravene til personlig utstyr etter første ledd gjelder ikke passasjerskip i innenriksfart som er bygget før 1. juli 1986.

§ 10.Strukturell brannsikring på lasteskip med bruttotonnasje under 500

Kravene til strukturell brannsikring etter SOLAS regel II-2/5.3, 9.2.3 og 11 jf. § 3 gjelder ikke lasteskip med bruttotonnasje under 500 som har

a)stål eller annet likeverdig materiale i skottene i byssen, malerskap, lamperom og lagerrom som støter til innredning
b)skott og kledning i korridorer og trappeoppganger under dekk med overflater som har lav flammespredningsevne og som begrenser røykutviklingen
c)ikke-brennbart isolasjonsmateriale og
d)eksosrør og røykopptak arrangert slik at temperaturen ikke fører til fare for antenning.
§ 11.Varslingssystem på lasteskip med bruttotonnasje under 500

Kravene til varslingssystem etter SOLAS regel II-2/7 jf. § 3 gjelder ikke for lasteskip med bruttotonnasje under 500 som har et alarmsystem som sikrer at personene ombord blir varslet ved fare.

§ 12.Brannslokkingsarrangementer i maskinrom på lasteskip med bruttotonnasje under 500

Kravene til brannslokkingsarrangementer i maskinrom etter. SOLAS regel II-2/10.5 jf. § 3 gjelder ikke lasteskip med bruttotonnasje 200 eller mer, men under 500, når skipet har

a)nok brannslokkingsapparater til at det ikke er mer enn 10 meter fra et brannslokkingsapparat til noe punkt i maskinrommet, men minst to bærbare brannslokkingsapparater
b)et brannslokkingsapparat ved hver oljefyrt kjeleinstallasjon.

Unntaket etter første ledd gjelder også lasteskip med bruttotonnasje under 200 som har minst to bærbare brannslokkingsapparater i maskinrommet.

0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1853 (i kraft 1 jan 2015).
§ 13.Brannmannsutstyr på lasteskip med bruttotonnasje under 500

Kravene til brannmannsutstyr etter SOLAS regel II-2//10.10 jf. § 3 gjelder ikke lasteskip med bruttotonnasje under 500.

§ 14.Brannpumper og brannledninger på lasteskip med bruttotonnasje under 500

Kravene til brannpumper, brannledninger, brannhydranter og slanger etter SOLAS regel II-2/10.2 jf. § 3 gjelder ikke for lasteskip med bruttotonnasje under 500 som har en selvstendig drevet brannpumpe.

For skip etter første ledd

a)skal det hvor som helst på skipets brannledning oppnås et trykk på minst 4,0 bar når kombinert strålerør/tåkespreder er i drift
b)skal brannpumpen(e), ved trykket etter bokstav a, levere en vannmengde som beregnes etter Q = (0,15 √ L(B+D) + 2,25)² m³ /t, hvor
-L = skipets lengde mellom perpendikulærene i meter
-B = skipets største bredde på spant i meter
-D = skipets største dybde i riss til skottdekket midtskips i meter
c)skal brannledningene være motstandsdyktige mot varme og ikke være brennbare
d)skal brannledningene ha diameter som sikrer jevn fordeling og jevnt trykk ved påbudt kapasitet.
0Endret ved forskrift 19 des 2014 nr. 1853 (i kraft 1 jan 2015).
§ 15.Brannhydranter, slanger og strålerør på lasteskip med bruttotonnasje under 500

Kravene til brannhydranter, slanger og strålerør etter SOLAS regel II-2/10.2 jf. § 3 gjelder ikke for lasteskip med bruttotonnasje under 500 når

a)brannslangene lett kan kobles til hydrantene
b)hydrantene alltid er lett tilgjengelige og rørene ikke legges slik at de kan skades av dekkslast
c)det ved hver hydrant er en slangepost som består av en slange og kombinert strålerør/tåkespreder med koblingsforbindelse til hydranten og to sett koblingsnøkler
d)skipet har slangepost etter bokstav c i maskin- og kjelerom.

Skip etter første ledd

a)med bruttotonnasje 200 eller mer skal ha tilstrekkelig antall hydranter plassert slik at minst to vannstråler fra ulike hydranter når en hvilken som helst del av skipet og den ene vannstrålen skal komme fra en enkelt slangelengde
b)med bruttotonnasje under 200 skal ha tilstrekkelig antall hydranter plassert slik at minst én vannstråle fra en enkelt slangelengde når en hvilken som helst del av skipet.
§ 16.Brannsikring på tankskip med bruttotonnasje under 500

Kravene om brannsikring på tankskip etter SOLAS regel II-2/4.5, 9.2.4, 10.9 og 11.6 jf. § 3 gjelder ikke for tankskip med bruttotonnasje under 500 som har transportabelt pulverapparat med minst 10 meter slange, som er klart til umiddelbar bruk og plassert nær tankdekket.

§ 17.Strukturell brannsikring på trefartøy

Kravene til strukturell brannsikring etter SOLAS regel II-2/9 og 11 jf. § 3 gjelder ikke for trefartøy som har brannslokkingsanlegg i maskinrommet.

På trefartøy der motoren ikke er i et eget rom, skal brennbart materiale som utsettes for varme fra eksosmanifolder, eksosrør og lignende, isoleres.

Motorkasse skal være isolert innvendig. Isolasjonen skal omgis av galvaniserte stål- eller aluminiumsplater.

§ 18.Brannsikring på lektere

Sjøfartsdirektoratet fastsetter i enkeltvedtak hvilke krav i forskriften en lekter skal oppfylle.

§ 19.Dispensasjon

Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad godkjenne andre løsninger enn de som kreves etter forskriften når det er godtgjort at løsningene er likeverdige med forskriftens krav.

Sjøfartsdirektoratet kan unnta et skip i innenriksfart eller et lasteskip med bruttotonnasje under 500 i utenriksfart fra ett eller flere av kravene i forskriften hvis rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende vilkår er oppfylt:

a)Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og at unntaket vurderes som sikkerhetsmessig forsvarlig.
b)Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
§ 20.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. september 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves

-forskrift 22. juni 1990 nr. 536 om sikringstiltak mot brann på skip som omfattes av Sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74)
-forskrift 17. juni 1986 nr. 1296 om sikringstiltak mot brann på skip som ikke omfattes av sjøsikkerhetskonvensjonen (SOLAS-74).
§ 21.Endringer i andre forskrifter

Fra 15. september 2014 gjøres følgende endringer i andre forskrifter: ---