Forskrift om farlig last på norske skip

DatoFOR-2014-07-01-944
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse15.09.2014
Sist endretFOR-2015-12-11-1561 fra 01.01.2016
EndrerFOR-2009-12-08-1481
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§20, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort08.07.2014   kl. 15.20
KorttittelForskrift om farlig last på norske skip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 12, § 13, § 19 og § 20, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 55a (direktiv 2009/17/EF og direktiv 2011/15/EU).
Endringer: Endret ved forskrifter 5 sep 2014 nr. 1158, 15 sep 2014 nr. 1217, 11 des 2015 nr. 1561.

Kapittel 1 Virkeområde og fellesregler

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske skip, herunder lektere.

§ 2.Forbud

Det er forbudt å frakte farlig last på norske skip, med mindre det er tillatt etter denne eller andre forskrifter fastsatt med hjemmel i skipssikkerhetsloven.

§ 3.Dokumentasjon om den farlige lasten

Skipsføreren eller rederiet skal motta dokumentasjon om den farlige lasten før lasten tas om bord på skipet. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om

a)korrekt teknisk betegnelse på den farlige lasten med
1.UN-numre når det finnes
2.IMO-fareklassen i samsvar med internasjonale regler for frakt av pakket farlig last til sjøs (IMDG-koden), internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som frakter farlige kjemikalier i bulk (IBC-koden), eller internasjonale regler for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk (IGC-koden).
b)hvilken skipsklasse som kreves for å frakte den farlige lasten i samsvar med de internasjonale sikkerhetsreglene for transport av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall på skip (INF-koden)
c)mengden farlig last
d)transportenhetens identifikasjonsnummer når den farlige lasten transporteres i andre transportenheter enn tanker
e)nødnumrene til avskiperen eller en annen person eller instans som har kunnskap om den farlige lastens fysisk-kjemiske egenskaper og om nødvendige tiltak i tilfelle en nødssituasjon.

Dokumentasjonen skal være tilgjengelig om bord på skipet.

§ 4.Førstehjelp ved kjemisk forgiftning og prosedyrer for brann og utslipp

Skip som frakter farlig last skal ha om bord håndboken «Medical First Aid for Use in Accidents involving Dangerous Goods (MFAG)» (MSC/Circ.857).

Skip som frakter pakket farlig last skal i tillegg ha prosedyrer for håndtering av brann og utslipp som følger Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS) (MSC/Circ.1025). Prosedyrene skal følges ved tilfeller av brann og utslipp.

Kapittel 2. Frakt av farlig last på skip i utenriksfart

§ 5.Frakt av farlig last på skip i utenriksfart

For lasteskip og passasjerskip i utenriksfart gjelder som forskrift

a)Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) konsolidert utgave 2014 kapittel VII
b)International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG-koden), jf. MSC.122(75) som endret ved MSC.157(78), MSC.205(81), MSC.262(84) og MSC.372(93)
c)International code for the construction and equipment of ships carrying dangerous chemicals in bulk (IBC-koden), jf. MSC.4(48), som endret ved MSC.10(54), MSC.14(57), MSC.16(58), MSC.28(61), MSC.50(66), MSC.58(67), MSC.219(82) og MSC.369(93)
d)International code for the construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk (IGC-koden), jf. MSC.5(48), som endret ved MSC.17(58), MSC.30(61), MSC.59(67), MSC.103(73), MSC.220(82) og MSC.370(93)
e)International Code for the Safe Carriage of Packaged Irridated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF-koden), jf. MSC.88(71), som endret ved MSC.118(74), MSC.135(76) og MSC.241(83).
0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Frakt av farlige flytende stoffer i offshorevirksomhet

Skip som brukes i en støttefunksjon i offshorevirksomhet og fører begrensede mengder av farlig flytende stoff i bulk, og som følger FNs sjøfartsorganisasjons (IMO) retningslinjer for transport og håndtering av begrensede mengder farlige flytende stoffer i bulk på offshore støttefartøy, jf. A.673(16), som endret ved MSC.236(82), kan unnlate å følge kravene i § 5 bokstav c og bokstav d.

Med skip som brukes i en støttefunksjon menes

a)skip som primært brukes til transport av forråd, materialer og utstyr til og fra en fast eller flyttbar boreinnretning eller installasjon, og andre liknende offshoreinstallasjoner
b)skip, herunder et brønnstimuleringsfartøy, som primært brukes til å støtte driften av en offshoreinstallasjon. Flyttbare boreinnretninger, kranlektere, rørleggingslektere eller flytende boligenheter er ikke skip som brukes i en støttefunksjon.
0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).
§ 7.Kjemikalieskip og gasstankskip bygget før 1. juli 1986

Kjemikalieskip som var kjølstrukket eller på et tilsvarende byggetrinn før 1. juli 1986 og som følger Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk (BCH-koden) (A.212(VII)), som endret ved MSC.376(93) kan unnlate å følge IBC-koden.

Gasstankskip som var kjølstrukket eller på et tilsvarende byggetrinn før 1. juli 1986 og som følger Code for Existing Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (Gasskoden) (A.329(IX)), kan unnlate å følge IGC-koden.

Gasstankskip som var kjølstrukket eller på et tilsvarende byggetrinn før 1. juli 1986 og der kontrakten om bygging ble inngått etter 31. oktober 1976, kjølen var strukket eller tilsvarende byggetrinn ble nådd etter 31. desember 1976 eller leveringen av skipet fant sted etter 30. juni 1980, og som følger Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk (GC-koden) (A.328(IX)), som endret ved MSC.377(93), kan unnlate å følge IGC-koden.

0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).

Kapittel 3. Frakt av farlig last på skip i innenriksfart og norsk kontinentalsokkel

§ 8.Frakt av farlig last på skip i innenriksfart

§ 5 gjelder tilsvarende for passasjerskip i innenriksfart.

§ 5 og § 7 gjelder tilsvarende for lasteskip i innenriksfart.

§ 9.Frakt av pakket farlig last på skip i offshorevirksomhet på norsk kontinentalsokkel

Skip som brukes i støttefunksjon i offshorevirksomhet og som fører farlig last i lukket lastbærer til, fra og mellom norsk havn og installasjoner på norsk kontinentalsokkel, kan unnlate å følge kravene i § 8 annet ledd, når de oppfyller følgende krav:

a)Krav til merking:
i.Lasten skal føres i lukket lastbærer, og hvert kolli skal merkes med fareseddel.
ii.Lastbærere som inneholder produkter som er klassifisert i henhold til IMDG-koden, skal forsynes med fareseddel med minstestørrelse 10x10 cm. Fareseddelen skal være godt synlig for skipets besetning. Merking i samsvar med ADR/RID tillates.
b)Krav til dokumentasjon:
i.Lasteliste skal angi type og mengde farlig last som føres og hvor lasten er plassert.
c)Krav til stuing:
i.Lastbærere med farlig last skal stues på åpent dekk.
ii.Last som etter IMDG-koden skal stues «away from» kan stues i samme lastbærer når lasten ikke kan gi uønskede reaksjoner og er av samme fareklasse.
iii.Last som etter IMDG-koden skal stues «separated from» kan stues i samme lastbærer på samme vilkår som under punkt ii, hvis de ulike lastene er plassert med minst 3 meters avstand.
iv.Last som etter IMDG-koden skal stues «separated by a complete compartment or hold from» skal plasseres på åpent dekk i forskjellige lastbærere med minst 3 meters avstand.

Lasten skal være emballert i henhold til IMDG-koden, Annex 1 (Packing Recommendations).

§ 10.Frakt av pakket farlig last på roro-skip i innenriksfart

Roro-skip med fastmontert skumslukkeanlegg som seiler en strekning som er en del av veinettet i Norge, kan unnlate å følge kravene i § 8 når skipet

a)har maksimalt
i.fire motorvogner med eller uten tilkoplet henger (ADR-transportenheter) samtidig på et åpent dekk eller to ADR-transportenheter på et lukket dekk, eller
ii.to ADR-transportenheter med brannfarlig væske i emballasjegruppe I og II eller brannfarlig gass samtidig.
b)plasserer og adskiller ADR-transportenhetene på en betryggende måte slik at faren for uhell reduseres og slik at beredskapstiltak kan iverksettes
c)har brann- og sikkerhetsutstyr tilpasset de ulike typene farlig last som skipet frakter
d)stuer ADR-transportenhetene etter stuingsplanen i vedlegg 1.

Lasten i ADR-transportenhetene skal være klassifisert, pakket, merket, dokumentert og lastet i samsvar med forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods.

Skipet skal ha prosedyrer som beskriver hvilke sikkerhetstiltak som skal gjennomføres ved en slik transport.

ADR-transportenheten skal plasseres slik at mannskapet kommer til transportenheten. Avstanden til oppganger, nedganger, ventilasjonsinntak og redningsutstyr skal være minst tre meter.

ADR-transportenhet med flytende dypkjølt gass skal plasseres slik at sikkerhetsventilen på tanken til enhver tid befinner seg der gassen er i gassform.

ADR-transportenheten skal holdes under oppsyn under hele overfarten.

Transport av stoffer nevnt i SP 900 i IMDG-koden er ikke tillatt.

Hvis forskjellige farlige stoffer er lastet i samme ADR-transportenhet og et av stoffene ikke er tillatt etter stuingsplanen i vedlegg 1 B, gjelder forbudet hele ADR-transportenheten.

Hvis stuingsplanen i vedlegg 1 B forbyr stuing som er tillatt etter IMDG-koden, kan stuasjekriteriene i IMDG-koden brukes i stedet.

0Endret ved forskrift 5 sep 2014 nr. 1158 (i kraft 15 sep 2014).
§ 11.Tilleggskrav for roro-skip uten fastmontert skumslukkeanlegg

Roro-skip uten fastmontert skumslukkeanlegg som seiler en strekning som er en del av veinettet i Norge, kan unnlate å følge § 8 når skipet

a)har en overfartstid fra havn til havn på under en time
b)har maksimalt én ADR-transportenhet om bord
c)plasserer ADR-transportenheten på åpent roro-dekk
d)plasserer ADR-transportenheten på en betryggende måte slik at faren for uhell reduseres og slik at beredskapstiltak kan iverksettes
e)har minst 100 liter egnet skum på kanner og minst fem sekker à 25 kg ikke-brennbart absorpsjonsmateriale som er klart til bruk når farlig last transporteres
f)stuer ADR-transportenheten etter stuingsplanen i vedlegg 2
g)følger kravene i § 10 andre til syvende ledd.

Hvis forskjellige farlige stoffer er lastet i samme ADR-transportenhet og et av stoffene ikke er tillatt etter stuingsplanen i vedlegg 2 B, gjelder forbudet hele ADR-transportenheten.

§ 12.Frakt av begrensede mengder av pakket farlig last på roro-skip

Kravene i § 10 bokstav a og d og § 11 bokstav b, e og f gjelder likevel ikke når skipet frakter pakket farlig last etter ADR kapittel 3.4 og 3.5 eller når skipsføreren eller rederiet ved levering av transportdokumentet får opplyst at transporten tilfredsstiller kravene i ADR 1.1.3.6.

Kapittel 4. Lektere i utenriks- og innenriksfart

§ 13.Frakt av farlig last på lektere

§ 5 og § 7 gjelder tilsvarende for lektere i utenriks- og innenriksfart.

Kapittel 5. Dispensasjon og ikrafttredelse

§ 14.Dispensasjon

Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad godkjenne andre løsninger enn de som kreves etter forskriften når det er godtgjort at løsningene er likeverdige med forskriftens krav.

Sjøfartsdirektoratet kan unnta et skip i innenriksfart fra ett eller flere av kravene i forskriften når rederiet søker skriftlig om unntak, og et av følgende krav er oppfylt:

a)Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig.
b)Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
§ 15.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. september 2014. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 8. desember 2009 nr. 1481 om transport av farlig last om bord på norske skip.

Vedlegg 1 A

Stuingsplaner for ADR-transportenheter med pakket farlig last i klasse 1 etter IMDG og ADR/RID (eksplosive stoffer og gjenstander) for roro-skip med fastmonterte skumslukkeanlegg 

Krav til stuing som følger av § 10

Klasseinndeling etter IMDG/ADR/RIDa)b)c)d)
Passasjerskip med åpent roro-dekkPassasjerskip med lukket roro-dekkPassasjerskip med åpent roro-dekk som fører inntil 12 passasjererPassasjerskip med lukket roro-dekk som fører inntil 12 passasjerer
1.1A,
1.1B, 1.2B, 1.4B,
1.1F, 1.2F, 1.4F
Ikke tillattIkke tillattTillattTillatt når stueområdet ut mot skipssiden ikke brukes
1.1C, 1.2C, 1.3C,
1.4C, 1.1D, 1.2D, 1.4D,
1.5D,
1.1E, 1.2E, 1.4E,
1.1G, 1.2G, 1.3G,
1.4G,
1.6N
Ikke tillattIkke tillattTillattTillatt
1.2H, 1.3H,
1.1J, 1.2J, 1.3J
Ikke tillattIkke tillattTillatt når nettomengden av eksplosiver om bord på skipet ikke overstiger 2,5 tonnTillatt når nettomengden av eksplosiver om bord på skipet ikke overstiger 2,5 tonn
1.1L, 1.2L, 1.3LIkke tillattIkke tillattTillattIkke tillatt
1.4STillattTillattTillattTillatt
 
0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).

Vedlegg 1 B

Stuingsplaner for ADR-transportenheter med pakket farlig last i klassene 2 til 9 etter IMDG og ADR/RID (ikke eksplosive stoffer og gjenstander) for roro-skip med fastmonterte skumslukkeanlegg 

Krav til stuing som følger av § 10 

a)b)c)d)
Klasse og klasseinndeling etter IMDG/ADR/RIDPassasjerskip med åpent roro-dekkPassasjerskip med lukket roro-dekkPassasjerskip med åpent roro-dekk som fører inntil 25 passasjerer, eller maksimalt 1 passasjer per 3 meter av fartøyets lengdePassasjerskip med lukket roro-dekk som fører inntil 25 passasjerer, eller maksimalt 1 passasjer per 3 meter av fartøyets lengde
2. Gass
2.1 Brannfarlige gasser
TillattIkke tillattTillattIkke tillatt
2. Gass
2.2 Ikke brannfarlige, ikke-giftige gasser
TillattTillattTillattTillatt
2. Gass
2.3 Giftige gasser
Tillatt, unntatt for gasser i henhold til stuasjekategori «D» i IMDG-kodenIkke tillattTillattTillatt, unntatt for gasser i henhold til stuasjekategori «D» i IMDG-koden
3. Brannfarlig væske
Emballasjegruppe I eller II
TillattIkke tillattTillattTillatt
3. Brannfarlig væske
Emballasjegruppe III
TillattTillattTillattTillatt
4. Brannfarlig fast stoff
4.1 Brannfarlige stoff: UN-nummer 1944, 1945, 2254, 2623
Tillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADR
4. Brannfarlig fast stoff
4.1 Brannfarlige stoff: Andre UN-numre
Tillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADR
4. Brannfarlig fast stoff
4.2 Selvantennelige stoffer
TillattTillattTillattTillatt
4. Brannfarlig fast stoff
4.3 Stoffer som utvikler brannfarlige gasser i forbindelse med vann
Tillatt. Når transport av ferrosilisium, UN 1408, skjer i bulk eller i lastbærere i kjøretøy på vei, i tankcontainere eller i avtakbare tanker, tillates dette kun når transporten og lasten følges av et sertifikat som bekrefter at lasten ble oppbevart under tak, ute i det fri, og at partikkelstørrelsen er representativ for lastenIkke tillattTillatt. Når transport av ferrosilisium, UN 1408, skjer i bulk eller i lastbærere i kjøretøy på vei, i tankcontainere eller i avtakbare tanker, tillates dette kun når transporten og lasten følges av et sertifikat som bekrefter at lasten ble oppbevart under tak, ute i det fri, og at partikkelstørrelsen er representativ for lastenIkke tillatt
5. Oksiderende stoff og organiske peroksider
5.1 Oksiderende stoff
TillattIkke tillattTillattTillatt
5. Oksiderende stoff og organiske peroksider
5.2. Organiske peroksider
Tillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRIkke tillattTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRIkke tillatt
6. Giftig stoff
6.1 Emballasjegruppe I eller II
TillattIkke tillattTillattIkke tillatt
6. Giftig stoff
6.1 Emballasjegruppe III
TillattTillattTillattTillatt
6. Giftig stoff
6.2 Infeksjonsfremmende stoff
Ikke tillattIkke tillattTillattTillatt
7. Radioaktivt stoffTillattTillattTillattTillatt
8. Etsende stoff
Emballasjegruppe I eller II
TillattIkke tillattTillattIkke tillatt
8. Etsende stoff
Flytende stoff i emballasjegruppe III
TillattIkke tillattTillattTillatt
8. Etsende stoff
Fast stoff i emballasjegruppe III
TillattTillattTillattTillatt
9. Forskjellige farlige stoff og gjenstanderTillattTillattTillattTillatt
0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).

Vedlegg 2 A

Stuingsplaner for ADR-transportenheter med pakket farlig last i klasse 1 etter IMDG og ADR/RID (eksplosive stoffer og gjenstander) for roro-skip uten fastmonterte skumslukkeanlegg 

Krav til stuing som følger av § 11 

Klasseinndeling etter IMDG/ADR/RIDa)b)
Passasjerskip med åpent roro-dekkPassasjerskip med åpent roro-dekk som fører inntil 12 når ADR-transportenheten plasseres på oppmerket felt for farlig last forut eller akter på fartøyet og det rundt ADR-transportenheten er en sikkerhetssone på minst 3 meter til øvrige kjøretøy
1.1A,
1.1B, 1.2B, 1.4B
1.1C, 1.2C, 1.3C,1.4C,
1.1D, 1.2D, 1.4D,
1.5D,
1.1E, 1.2E, 1.4E,
1.1F, 1.2F, 1.4F,
1.1G, 1.2G, 1.3G,
1.4G,
1.6N
Ikke tillattTillatt
1.2H, 1.3H
1.1J, 1.2J, 1.3J
Ikke tillattTillatt når nettomengden av eksplosiver om bord på skipet ikke overstiger 2,5 tonn
1.1L, 1.2L, 1.3LIkke tillattIkke tillatt
1.4STillattTillatt
 
0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).

Vedlegg 2 B

Stuingsplaner for ADR-transportenheter med pakket farlig last i klassene 2 til 9 etter IMDG og ADR/RID (ikke eksplosive stoffer og gjenstander) for roro-skip uten fastmonterte skumslukkeanlegg 

Krav til stuing som følger av § 11

a)b)
Klasse og klasseinndeling etter IMDG/ADR/RIDPassasjerskip med åpent roro-dekkPassasjerskip med åpent roro-dekk som fører inntil 25 passasjerer når ADR-transportenheten plasseres på oppmerket felt for farlig last forut eller akter på fartøyet og det rundt ADR-transportenheten er en sikkerhetssone på minst 3 meter til øvrige kjøretøy
2. GassIkke tillattTillatt
3. Brannfarlig væske
Emballasjegruppe I eller II
Ikke tillattTillatt
3. Brannfarlig væske
UN-nummer 1203
Tillatt når ADR-transportenheten plasseres på oppmerket felt for farlig last forut eller akter på fartøyet. Rundt ADR-transportenheten skal det være en sikkerhetssone på minst 3 meter til øvrige kjøretøyTillatt
3. Brannfarlig væske
Emballasjegruppe III
TillattTillatt
4. Brannfarlig fast stoff
4.1 UN-nummer 3221, 3222, 3231 og 3232
Ikke tillattIkke tillatt
4. Brannfarlig fast stoff
4.1 Andre UN-numre
Tillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADRTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADR
4. Brannfarlig fast stoff
4.2 Selvantennelige stoffer: Pakkegruppe I og II
Ikke tillattTillatt
4. Brannfarlig fast stoff
4.2 Selvantennelige stoffer: Pakkegruppe III
TillattTillatt
4. Brannfarlig fast stoff
4.3 Stoffer som utvikler brannfarlige gasser i forbindelse med vann
Ikke tillattTillatt. Når transport av ferrosilisium, UN 1408, skjer i bulk eller i lastbærere i kjøretøy på vei, i tankcontainere eller i avtakbare tanker, tillates dette kun når transporten og lasten følges av et sertifikat som bekrefter at lasten ble oppbevart under tak, ute i det fri, og at partikkelstørrelsen er representativ for lasten
4. Brannfarlig fast stoff
4.3 UN nummer 3170
Tillatt når ADR-transportenheten plasseres på oppmerket felt for farlig last forut eller akter på fartøyet. Rundt ADR-transportenheten skal det være en sikkerhetssone på minst 3 meter til øvrige kjøretøyTillatt
5. Oksiderende stoff og organiske peroksider
5.1 Oksiderende stoff
Ikke tillattTillatt
5. Oksiderende stoff og organiske peroksider
5.2 Organiske peroksider: UN-nummer 3101, 3102, 3111 og 3112
Ikke tillattIkke tillatt
5. Oksiderende stoff og organiske peroksider
5.2. Organiske peroksider:
Andre UN numre
Ikke tillattTillatt når stuingskravene i IMDG-kodens kapittel 7.3.7 er oppfylt, i tillegg til kravene i ADR
6. Giftig stoff
6.1 Giftig stoff
Ikke tillattTillatt
6. Giftig stoff
6.2 Infeksjonsfremmende stoff
Ikke tillattTillatt
7. Radioaktivt stoffTillattTillatt
8. Etsende stoff
Pakkegruppe I
Ikke tillattTillatt
8. Etsende stoff
Pakkegruppe II og III
TillattTillatt
9. Forskjellige farlige stoffer og gjenstanderTillattTillatt
0Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).

SOLAS 74

0SOLAS 74 kapittel VII tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1217. Endret ved forskrift 11 des 2015 nr. 1561 (i kraft 1 jan 2016).

Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) kapittel VII om Frakt av farlig last, slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen tatt inn i konsolidert utgave 2014.

Kapittel VII
Frakt av farlig last

Del A
Frakt av farlig last i emballert form

Regel 1 Definisjoner

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder følgende definisjoner for dette kapittelet:

1«IMDG-koden» betyr Det internasjonale regelverket for transport av farlig gods til sjøs (International Maritime Dangerous Goods Code) vedtatt av organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.122(75), med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
2«Farlig last» betyr stoffer, materialer og varer som omfattes av IMDG-koden.
3«Emballert form» betyr den formen for emballering som er angitt i IMDG-koden.
Regel 2 Anvendelse1
1 Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, får denne delen anvendelse på frakt av farlig last i emballert form på alle skip som omfattes av disse reglene, og på lasteskip med bruttotonnasje under 500.
2 Bestemmelsene i denne delen får ikke anvendelse på skipets forråd og utstyr.
3 Frakt av farlig last i emballert form er forbudt, med mindre frakten er i samsvar med bestemmelsene i dette kapittelet.
4 For å utfylle bestemmelsene i denne delen, skal hver kontraherende stats regjering utstede, eller sørge for at det blir utstedt, utførlige instruksjoner om nødtiltak og medisinsk førstehjelp i forbindelse med hendelser med farlig last i emballert form, idet det tas hensyn til retningslinjene utarbeidet av organisasjonen.2
1Det vises til:
.1 del D som inneholder særkrav til frakt av INF-last, og
.2 regel II-2/19 som inneholder særkrav til skip som fører farlig last.
2Det vises til:
.1 «Emergency Response Procedures for Ships Carrying Dangerous Goods (EmS Guide)» (MSC/Circ.1025), med endringer, og
.2 «Medical First Aid Guide for Use in Accidents Involving Dangerous Goods (MFAG)» (MSC/Circ.857) publisert av organisasjonen.
Regel 3 Krav til frakt av farlig last

Frakt av farlig last i emballert form skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i IMDG-koden.

Regel 4 Dokumenter
1 Transportinformasjon relatert til frakten av farlig last i emballert form og attesten om pakket container eller erklæringen om pakket kjøretøy skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i IMDG-koden, og skal gjøres tilgjengelig for personen eller organisasjonen utpekt av havnestatsmyndigheten.
2 Ethvert skip som fører farlig last i emballert form, skal ha en spesiell liste, fraktoppgave eller stuingsplan som i samsvar med de relevante bestemmelsene i IMDG-koden angir den farlige lasten om bord og plasseringen derav. En kopi av ett av disse dokumentene skal før avreise gjøres tilgjengelig for personen eller organisasjonen utpekt av havnestatsmyndigheten.
3 Den eller de personer med ansvar for pakking/lasting av farlig last i en lastetransportenhet1 skal fremlegge en signert attest om pakket container eller en erklæring om pakket kjøretøy, der det oppgis at lasten i enheten er forsvarlig pakket og sikret og at alle gjeldende transportkrav er oppfylt. En slik attest/erklæring kan kombineres med dokumentet nevnt i nr. 2.
4 Dersom det er skjellig grunn til mistanke om at en lastetransportenhet som inneholder pakket, farlig last, ikke oppfyller kravene i nr. 2 eller 3, eller dersom en attest om pakket container eller erklæring om pakket kjøretøy ikke er tilgjengelig, skal lastetransportenheten avvises for frakt.
5 Alle skip som fører farlig last i emballert form, skal ha en spesiell liste eller fraktoppgave som i samsvar med klasseinndelingen i IMDG-koden angir den farlige lasten om bord og plasseringen derav. En detaljert stuingsplan som identifiserer all farlig last om bord med klasse, og som angir plasseringen av lasten, kan brukes i stedet for en slik spesiell liste eller fraktoppgave. En kopi av ett av disse dokumentene skal før avreise gjøres tilgjengelig for personen eller organisasjonen utpekt av havnestatsmyndigheten.
1Det vises til IMDG-koden, vedtatt av organisasjonen ved resolusjon MSC.122(75), med endringer.
Regel 5 Lastesikringsmanual

All last og alle lasteenheter1 og lastetransportenheter, skal lastes, stues og sikres under hele reisen i samsvar med lastesikringsmanualen som er godkjent av administrasjonen. Lastesikringsmanualen skal utarbeides etter en standard som minst tilsvarer retningslinjene som er utarbeidet av organisasjonen.2

1Som definert i «Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.714(17), med endringer.
2Det vises til «Guidelines for the preparation of the Cargo Securing Manual» (MSC/Circ.745).
Regel 6 Rapportering av hendelser med farlig last
1 Dersom det inntreffer en hendelse der det er mistet pakket, farlig last eller det er sannsynlig at slik last er mistet i sjøen, skal skipsføreren eller en annen person med ansvar for skipet uten opphold rapportere detaljene omkring hendelsen til nærmeste kyststat, så fullstendig som mulig. Rapporten skal være basert på generelle prinsipper og retningslinjer utarbeidet av organisasjonen.1
2 Dersom skipet nevnt i nr. 1 forlates, eller dersom en rapport fra et slikt skip er ufullstendig eller ikke kan fremskaffes, skal rederiet, som definert i regel IX/1.2, så langt det er mulig påta seg de forpliktelser som er tillagt skipsføreren etter denne regel.
1Det vises til «General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements», inkludert «Guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.851(20), med endringer.

Del A-1
Frakt av farlig last som fast bulklast

Regel 7 Definisjoner

«Farlig last som fast bulklast» betyr ethvert materiale, annet enn væske eller gass, som består av en kombinasjon av partikler, granulert materiale eller materiale i større biter, generelt enhetlig i sin sammensetning, og som omfattes av IMDG-koden og lastes direkte inn i lasterommene i et skip uten noen annen form for emballering, herunder materiale som lastes i lekter på et lekterførende skip.

Regel 7-1 Anvendelse1
1 Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, får denne delen anvendelse på frakt av farlig last som fast bulklast på alle skip som omfattes av disse reglene, og på lasteskip med bruttotonnasje under 500.
2 Frakt av farlig last som fast bulklast er forbudt med mindre frakten er i samsvar med bestemmelsene i dette kapittelet.
3 For å utfylle bestemmelsene i denne delen, skal hver kontraherende stats regjering utstede, eller sørge for at det blir utstedt, instruksjoner om nødtiltak og medisinsk førstehjelp i forbindelse med hendelser med farlig last som fast bulklast,2 idet det tas hensyn til retningslinjene utarbeidet av organisasjonen.3
1Det vises til regel II-2/19 som inneholder særkrav til skip som fører farlig last.
2Det vises til Det internasjonale regelverket for sikker frakt til sjøs av fast bulklast (IMSBC-koden), vedtatt av organisasjonen ved resolusjon MSC.268(85), med endringer.
3Det vises til «Medical First Aid Guide for Use in Accidents involving Dangerous Goods (MFAG)» (MSC/Circ.857).
Regel 7-2 Dokumenter
1 Lastens riktige tekniske betegnelse skal brukes (varemerker alene må ikke brukes) i alle dokumenter vedrørende frakt til sjøs av farlig last som fast bulklast.
2 Alle skip som fører farlig last som fast bulklast, skal ha en spesiell liste eller fraktoppgave som angir den farlige lasten om bord og plasseringen derav. En detaljert stuingsplan som identifiserer all farlig last om bord med klasse, og som angir plasseringen av lasten, kan brukes i stedet for en slik spesiell liste eller fraktoppgave. En kopi av ett av disse dokumentene skal før avreise gjøres tilgjengelig for personen eller organisasjonen utpekt av havnestatsmyndigheten.
Regel 7-3 Krav til stuing og atskillelse
1 Farlig last som fast bulklast skal være lastet og stuet på betryggende og passende måte slik lastens art tilsier. Uforenlige typer av last må holdes atskilt fra hverandre.
2 Farlig last som fast bulklast som er utsatt for selvoppheting eller selvantennelse, skal ikke fraktes med mindre det er tatt tilstrekkelige forholdsregler for å minimere sannsynligheten for utbrudd av brann.
3 Farlig last som fast bulklast som avgir farlige gasser, skal stues i godt ventilerte lasterom.
Regel 7-4 Rapportering om hendelser med farlig last
1 Dersom det inntreffer en hendelse der det er mistet farlig last som fast bulklast, eller det er sannsynlig at slik last er mistet i sjøen, skal skipsføreren eller en annen person med ansvar for skipet uten opphold rapportere detaljene omkring hendelsen til nærmeste kyststat, så fullstendig som mulig. Rapporten skal være basert på retningslinjene og de generelle prinsippene som Organisasjonen har utarbeidet.1
2 Dersom skipet nevnt i nr. 1 forlates, eller dersom en rapport fra et slikt skip er ufullstendig eller ikke kan fremskaffes, skal skipets reder, som definert i regel IX/1.2, så langt det er mulig påta seg de forpliktelser som er tillagt skipsføreren etter denne regel.
1Det vises til «General principles for ship reporting systems and ship reporting requirements», inkludert «Guidelines for reporting incidents involving dangerous goods, harmful substances and/or marine pollutants», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.851(20), med endringer.
Regel 7-5 Krav til frakt av farlig last som fast bulklast

Frakt av farlig last som fast bulklast skal oppfylle de relevante bestemmelsene i IMSBC-koden, som definert i regel VI/1-1.1.

Del B
Bygging og utrustning av skip som fører farlige flytende kjemikalier i bulk

Regel 8 Definisjoner

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder følgende definisjoner i denne delen:

1«IBC-koden» betyr Det internasjonale regelverket for bygging og utrustning av skip som fører farlige kjemikalier i bulk (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk), vedtatt av organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.4(48), med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
2«Kjemikalietankskip» betyr et lasteskip bygget eller tilpasset og brukt for å frakte i bulk de flytende produktene som er oppført i kapittel 17 i IBC-koden.
3I regel 9 betyr «skip bygget» et skip hvis kjøl er strukket eller som er på et tilsvarende byggetrinn.
4«På et tilsvarende byggetrinn» betyr det trinnet der:
.1bygging som kan identifiseres med et bestemt skip, begynner, og
.2montering av vedkommende skip er begynt og utgjør minst 50 tonn eller 1 % av den beregnede massen av alle konstruksjonsmaterialer, dersom denne verdien er mindre.
Regel 9 Anvendelse på kjemikalietankskip
1 Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder denne delen for kjemikalietankskip som er bygget 1. juli 1986 eller senere, herunder kjemikalietankskip med bruttotonnasje under 500. Slike tankskip skal være i samsvar med kravene i denne delen i tillegg til eventuelle andre krav som kommer til anvendelse i disse reglene.
2 Alle kjemikalietankskip, uansett byggedato, som gjennomgår reparasjoner, forandringer, ombygginger og endring av utrustning i forbindelse med dette, skal fortsatt være i samsvar med minst de kravene som tidligere gjaldt for skipet. Et slikt skip, hvis bygget før 1. juli 1986, skal som en regel være i samsvar med kravene til et skip bygget den datoen eller senere i minst samme grad som før det gjennomgikk slike reparasjoner, forandringer, ombygginger eller endring av utrustning. Reparasjoner, forandringer og ombygging av vesentlig omfang, og utrustning i forbindelse med dette, skal oppfylle krav til skip bygget 1. juli 1986 eller senere i den grad administrasjonen finner det rimelig og praktisk mulig.
3 Et skip som er ombygget til kjemikalietankskip, skal, uten hensyn til byggedato, betraktes som et kjemikalietankskip bygget på den dato da slik ombygging ble påbegynt.
Regel 10 Krav til kjemikalietankskip
1 Et kjemikalietankskip skal være i samsvar med kravene i IBC-koden og skal, i tillegg til kravene i regel I/8, I/9 og I/10 slik de kommer til anvendelse, besiktes og sertifiseres i henhold til bestemmelsene i koden.
2 Et kjemikalietankskip som innehar et sertifikat utstedt i henhold til bestemmelsene i nr. 1, skal kontrolleres som fastsatt i regel I/19. Et slikt sertifikat skal i denne forbindelse betraktes som et sertifikat utstedt i henhold til regel I/12 eller I/13.

Del C
Bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk

Regel 11 Definisjoner

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder følgende definisjoner i denne delen:

1«IGC-koden» betyr Det internasjonale regelverket for bygging og utrustning av skip som fører flytende gasser i bulk (International Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk), vedtatt av organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.5(48), med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
2«Gasstankskip» betyr et lasteskip som er bygget eller tilpasset og brukt for å frakte i bulk de flytende produktene som er oppført i kapittel 19 i IGC-koden.
3I regel 12 betyr «skip bygget» et skip hvis kjøl er strukket, eller som er på et tilsvarende byggetrinn.
4«På et tilsvarende byggetrinn» betyr det trinnet der:
.1bygging som kan identifiseres med et bestemt skip, begynner, og
.2montering av vedkommende skip er begynt og utgjør minst 50 tonn eller 1 % av den beregnede massen av alle konstruksjonsmaterialer, dersom denne verdien er mindre.
Regel 12 Anvendelse på gasstankskip
1 Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder denne delen for gasstankskip bygget 1. juli 1986 eller senere, herunder gasstankskip med bruttotonnasje under 500. Slike gasstankskip skal være i samsvar med kravene i denne delen i tillegg til eventuelle andre krav som kommer til anvendelse i disse reglene.
2 Alle gasstankskip, uansett byggedato, som gjennomgår reparasjoner, forandringer, ombygginger og endring av utrustning i forbindelse med dette, skal fortsatt være i samsvar med minst de kravene som tidligere gjaldt for skipet. Et slikt skip, hvis bygget før 1. juli 1986, skal som en regel være i samsvar med kravene til et skip bygget den datoen eller senere i minst samme grad som før det gjennomgikk slike reparasjoner, forandringer, ombygginger eller endring av utrustning. Reparasjoner, forandringer og ombygging av vesentlig omfang, og utrustning i forbindelse med dette, skal oppfylle krav til skip bygget 1. juli 1986 eller senere i den grad administrasjonen finner det rimelig og praktisk mulig.
3 Et skip som er ombygget til gasstankskip, skal, uten hensyn til byggedato, betraktes som et gasstankskip bygget på den dato da slik ombygging ble påbegynt.
Regel 13 Krav til gasstankskip
1 Et gasstankskip skal være i samsvar med kravene i IGC-koden og skal, i tillegg til kravene i regel I/8, I/9 og I/10 slik de kommer til anvendelse, besiktes og sertifiseres i henhold til bestemmelsene i koden. I denne regel skal kravene i koden betraktes som ufravikelige.
2 Et gasstankskip som innehar et sertifikat utstedt i henhold til bestemmelsene i nr. 1, skal kontrolleres som fastsatt i regel I/19. Et slikt sertifikat skal i denne forbindelse betraktes som et sertifikat utstedt i henhold til regel I/12 eller I/13.

Del D
Særkrav til frakt av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall om bord på skip

Regel 14 Definisjoner
1 «INF-koden» betyr Det internasjonale regelverket for sikker frakt av pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall om bord på skip (International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships), vedtatt av organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.88(71), med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
2 «INF-last» betyr pakket bestrålt kjernebrensel, plutonium og høyradioaktivt avfall som føres som last i samsvar med IMDG-kodens klasse 7.
3 «Bestrålt kjernebrensel» betyr materiale som inneholder uran-, thorium- og/eller plutoniumisotoper, og som har vært benyttet til å opprettholde en kritisk kjernefysisk kjedereaksjon.
4 «Plutonium» betyr den resulterende blandingen av isotoper av materialet utvunnet fra bestrålt kjernebrensel gjennom reprosessering.
5 «Høyradioaktivt avfall» betyr flytende avfall som oppstår fra driften av utvinningsanlegget i første trinn eller konsentrert avfall fra påfølgende utvinningstrinn, i et anlegg for reprosessering av bestrålt kjernebrensel, eller faste stoffer som slikt flytende avfall er omdannet til.
Regel 15 Anvendelse for skip som fører INF-last
1 Med unntak av det som er fastsatt i nr. 2, skal denne delen gjelde for alle skip som fører INF-last, uansett byggedato og størrelse, herunder lasteskip med bruttotonnasje under 500.
2 Denne delen og INF-koden får ikke anvendelse på krigsskip, militære hjelpefartøy eller andre fartøy som eies eller drives av en kontraherende stats regjering, og som, på gjeldende tidspunkt, bare benyttes i offentlig, ikke-kommersiell tjeneste; hver administrasjon skal imidlertid sikre, ved implementering av egnede tiltak som ikke svekker driften eller driftsegenskapene til slike skip som den eier eller driver, at slike skip som fører INF-last, så langt det er rimelig og praktisk mulig opptrer i tråd med denne delen og INF-koden.
3 Ingenting i denne delen eller i INF-koden skal berøre rettighetene og pliktene til regjeringene etter folkeretten, og ethvert tiltak som iverksettes for å sørge for overholdelse, skal være i tråd med folkeretten.
Regel 16 Krav til skip som fører INF-last
1 Et skip som fører INF-last, skal være i samsvar med kravene i INF-koden i tillegg til ethvert annet relevant krav i disse reglene, og skal besiktes og sertifiseres i henhold til bestemmelsene i koden.
2 Et skip som innehar et sertifikat utstedt i henhold til bestemmelsene i nr. 1, skal kontrolleres som fastsatt i regel I/19 og XI/4. Et slikt sertifikat skal i denne forbindelse betraktes som et sertifikat utstedt i henhold til regel I/12 eller I/13.