Forskrift om frakt av last på norske skip og lektere

DatoFOR-2014-07-01-945
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse15.09.2014
Sist endretFOR-2016-06-29-850 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2006-06-29-785
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§13, LOV-2007-02-16-9-§19, LOV-2007-02-16-9-§21, LOV-2007-02-16-9-§22, LOV-2007-02-16-9-§29, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort08.07.2014   kl. 15.20
KorttittelForskrift om frakt av last på norske skip og lektere

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 12, § 13, § 19, § 21, § 22 og § 29, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Endringer: Endret ved forskrifter 15 sep 2014 nr. 1216, 17 des 2014 nr. 1770, 29 juni 2016 nr. 850.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske skip og lektere som frakter last, unntatt flytende stoffer eller gass i bulk.

§ 2.Krav ved føring av last

For skip i utenriksfart gjelder som forskrift

a)Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) konsolidert utgave 2014 kapittel VI, som endret ved MSC.380(94).
b)International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC-koden), jf. MSC.268(85), som endret ved MSC.318(89) og MSC.354(92)
c)The International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk (Korn-koden), jf. MSC.23(59).

Første ledd gjelder tilsvarende for lasteskip og lektere i innenriksfart.

Kornkoden gjelder som forskrift også for et skip som fører tørr bulklast som har en naturlig rasvinkel mindre enn 35°.

0Endret ved forskrifter 17 des 2014 nr. 1770 (i kraft 1 jan 2015), 29 juni 2016 nr. 850 (i kraft 1 juli 2016).
§ 3.Supplerende bestemmelser om lastsikringsmanual, faktahefte for stabilitet og styrke og laste- og losseplan for lasteskip og lektere

Lasteskip og lektere skal ha om bord lastsikringsmanual etter SOLAS regel VI/5.6.

Skip i innenriksfart og lektere kan unnlate å følge kravene etter SOLAS regel VI/7 om faktahefte for stabilitet og styrke, og laste- og losseplan.

§ 4.Dispensasjon

Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad godkjenne andre løsninger enn de som kreves etter forskriften når det er godtgjort at løsningene er likeverdige med forskriftens krav.

Sjøfartsdirektoratet kan unnta skip i innenriksfart, lektere i innenriks- og utenriksfart og skip som unntaksvis må foreta en enkelt internasjonal sjøreise, fra ett eller flere av kravene i forskriften, når rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende krav er oppfylt:

a)Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig.
b)Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. september 2014.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 29. juni 2006 nr. 785 om frakt av last på lasteskip og lektere.

SOLAS 74

0SOLAS 74 kapittel VI tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1216.

Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) kapittel VI om Frakt av last og brennolje, slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen tatt inn i konsolidert utgave 2009 med endringer til og med IMO-resolusjon MSC.325(90).

Kapittel VI
Frakt av last og brennolje

Del A
Generelle bestemmelser

Regel 1 Anvendelse
11 Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, får dette kapittelet anvendelse på frakt av last (unntatt flytende stoffer i bulk, gass i bulk og de aspekter ved frakt som dekkes av andre kapitler) som på grunn av den spesielle fare de utgjør for skip eller de ombordværende, kan kreve særlige forholdsregler på alle skip som omfattes av disse regler, samt lasteskip med bruttotonnasje under 500. For lasteskip med bruttotonnasje under 500 kan likevel administrasjonen, dersom den den anser at farvannet og forholdene for øvrig er av en slik skjermende karakter at anvendelsen av konkrete krav i del A eller B i dette kapittelet anses som urimelig eller unødvendig, iverksette andre effektive tiltak for å sikre disse skipenes påkrevde sikkerhet.
2 For å utfylle bestemmelsene i del A og B i dette kapittel, skal hver kontraherende stats regjering påse at det gis egnet informasjon om lasten og stuing og sikring av denne, med særlig angivelse av forholdsregler som er nødvendig for sikker frakt av slik last.2
1Endret ved resolusjon MSC.282(86).
2Det vises til:
.1 «Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.714(17), med endringer,
.2 «Code of Safe Practice for Ships Carrying Timber Deck Cargoes», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.715(17), med endringer; MSC/Circ.525, «Guidance note on precautions to be taken by the masters of ships of below 100 metres in length engaged in the carriage of logs»; og MSC/Circ.548, «Guidance note on precautions to be taken by masters of ships engaged in the carriage of timber cargoes»; og
.3 «Code of Safe Practice for Solid Bulk Cargoes (BC Code)», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon MSC.268(85), med endringer.
Regel 1-11 Definisjoner

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder følgende definisjoner i dette kapittelet:

1«IMSBC-koden» betyr Det internasjonale regelverket for sikker frakt til sjøs av fast bulklast (International Maritime Solid Bulk Cargoes), vedtatt av organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.268(85), med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
2«Fast bulklast» betyr all last som ikke er flytende eller gassformig, og som består av en kombinasjon av partikler, granulert materiale eller materiale i større biter, generelt enhetlig i sin sammensetning, og som lastes direkte inn i lasterommene i et skip uten noen annen form for innpakking/oppdeling.
1Tilføyd ved resolusjon MSC.269(85).
Regel 1-21 Krav til frakt av annen fast bulklast enn korn

Frakt av annen fast bulklast enn korn skal være i samsvar med de relevante bestemmelsene i IMSBC-koden.

1Tilføyd ved resolusjon MSC.269(85).
Regel 2 Informasjon om lasten
1 Avskiperen skal gi skipsføreren eller dennes representant hensiktsmessig informasjon om lasten, i tilstrekkelig tid før innlasting til at de forholdsregler som måtte være nødvendig for forsvarlig stuing og sikker transport av lasten, kan iverksettes. Slik informasjon1 skal bekreftes skriftlig2 og med egnede fraktdokumenter før lasten innlastes i skipet. For denne regels formål skal det gis informasjon om lasten i samsvar med underkapittel 1.9 i «Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.714(17), med endringer. Enhver slik endring i underkapittel 1.9 skal vedtas, tre i kraft og få virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel 1.
2 Informasjon om lasten skal inneholde:
.1når det gjelder stykkgods og last som transporteres i lasteenheter, en generell beskrivelse av lasten, lastens eller lasteenhetenes bruttomasse, og enhver spesiell egenskap ved lasten,
.23når det gjelder fast bulklast, informasjonen som kreves i avsnitt 4 i IMSBC-koden.
3 Før innlasting av lasteenheter om bord i skip skal avskiperen påse at slike enheters bruttomasse er i samsvar med den bruttomasse som er oppgitt i fraktdokumentene.
1Det vises til MSC/Circ.663, skjema for informasjon om lasten.
2Henvisning til dokumenter i denne regelen utelukker ikke bruk av overføringsteknikker for elektronisk databehandling (EDB) og elektronisk datautveksling (EDI) som et hjelpemiddel for papirdokumentasjon.
3Endret ved resolusjon MSC.269(85).
Regel 3 Utstyr til oksygenanalyse og gassdeteksjon
11 Når det fraktes en fast bulklast som kan avgi giftig eller brannfarlig gass, eller forårsake oksygenmangel i lasterommet, skal det finnes et egnet instrument til måling av gass- eller oksygenkonsentrasjonen i luften, samt en detaljert bruksanvisning for dette. Et slikt instrument skal tilfredsstille administrasjonens krav.
2 Administrasjonen skal treffe tiltak for å sikre at skipsmannskapene får opplæring i bruken av slike instrumenter.
1Endret ved resolusjon MSC.269(85).
Regel 4 Bruk av pestisider om bord i skip1

Det skal tas egnede forholdsregler ved bruk av pestisider om bord i skip, særlig ved utrøyking.

1Det vises til:
.1 MSC/Circ.612 om «Recommendations on the safe use of pesticides in ships», som endret ved MSC/Circ.689 og MSC/Circ.746,
.2 MSC.1/Circ.1264 om «Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo holds», og
.3 MSC.1/Circ.1265 om «Recommendations on the safe use of pesticides in ships applicable to the fumigation of cargo transport units».
Regel 5 Stuing og sikring

1 Last, lasteenheter1 og lastetransportenheter,2 skal være lastet, stuet og sikret slik at skade på eller fare for skipet og de ombordværende, samt tap av last over bord, unngås så langt som praktisk mulig under hele reisen.

2 Last, lasteenheter og lastetransportenheter, skal være pakket og sikret inne i enheten slik at skade på eller fare for skipet og de ombordværende unngås under hele reisen.
3 Det skal tas egnede forholdsregler under lasting og transport av tung last eller last med unormale fysiske dimensjoner for å sikre at det ikke oppstår skade på skipets konstruksjon, og for å opprettholde tilstrekkelig stabilitet under hele reisen.
4 Det skal tas egnede forholdsregler under lasting og transport av lasteenheter og lastetransportenheter om bord på roro-skip, særlig med hensyn til sikringsarrangementer om bord på slike skip og på lasteenhetene og lastetransportenhetene, og med hensyn til sikringspunktenes og surringenes styrke.
5 Fraktcontainere skal ikke lastes til mer enn den største bruttovekten som er oppgitt på sikkerhetsskiltet i henhold til Den internasjonale konvensjonen om sikre containere (CSC), med endringer.
6 All last, med unntak av faste og flytende bulklaster, lasteenheter og lastetransportenheter, skal lastes, stues og sikres under hele overfarten i samsvar med den lastesikringsmanualen som er godkjent av administrasjonen. I skip med roro-lasterom, som definert i regel II-2/3.41, skal all sikring av slik last og slike lasteenheter og lastetransportenheter i samsvar med lastesikringsmanualen være fullført før skipet går fra kai. Lastesikringsmanualen skal utarbeides etter en standard som minst er likeverdig med retningslinjene som er utarbeidet av organisasjonen.
1Det vises til «Code of Safe Practice for Cargo Stowage and Securing», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.714(17), med endringer.
2Det vises til Det internasjonale regelverket for transport av farlig gods til sjøs (International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code), vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.714(17), med endringer.
Regel 5-11 Sikkerhetsdatablad for materialet

Skip som frakter olje eller brennolje, som definert i regel 1 i vedlegg 1 til Den internasjonale konvensjon om hindring av forurensning fra skip, 1973, som endret ved den tilhørende protokoll av 1978, skal være utstyrt med sikkerhetsdatablader for materialet, på grunnlag av de anbefalingene som er utarbeidet av organisasjonen,2 før lasting av slik olje som bulklast eller bunkring av brennolje kan finne sted.

1Endret ved resolusjon MSC.282(86).
2Det vises til «Recommendations for material safety data sheets (MSDS) for MARPOL Annex I oil cargo and oil fuel», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon MSC.286(86), med eventuelle endringer.
Regel 5-21 Forbud mot blanding av flytende bulklaster og produksjonsprosesser under sjøreiser
1 Den fysiske blandingen av flytende bulklaster under sjøreiser er forbudt. Fysisk blanding refererer til prosessen der skipets lastepumper og rørledninger brukes til å internt sirkulere to eller flere ulike laster med den hensikt å oppnå en last med en ny produktbetegnelse. Dette forbudet utelukker ikke at skipsføreren kan foreta lastoverføringer av hensyn til skipets sikkerhet eller vern av havmiljøet.
2 Forbudet i nr. 1 gjelder ikke for blanding av produkter til bruk i leting og utvinning av mineralressurser på havbunnen om bord på skip brukt ved slike operasjoner.
3 Enhver produksjonsprosess om bord på skip under sjøreiser er forbudt. Produksjonsprosesser referer til enhver tilsiktet operasjon der en kjemisk reaksjon finner sted mellom et skips last og enhver annen substans eller last.
4 Forbudet i nr. 3 gjelder ikke for produksjonsprosesser for laster til bruk i leting og utvinning av mineralressurser på havbunnen om bord på skip brukt ved slike operasjoner.2
1Tilføyd ved resolusjon MSC.325(90).
2Det vises til «Guidelines for the transport and handling og limited amounts of hazardous and noxious liquid substances in bulk in offshore support vessels», resolusjon A.673(16), med endringer.

Del B
Spesielle bestemmelser for faste bulklaster1

1Tittel endret ved resolusjon MSC.269(85).
Regel 61 Last som kan godtas for transport
1 Før en fast bulklast blir lastet, skal skipsføreren ha mottatt omfattende informasjon om skipets stabilitet og om fordeling av lasten i standard lastetilstander. Slik informasjon skal gis på en måte som administrasjonen finner tilfredsstillende.2
1Endret ved resolusjon MSC.269(85).
2Det vises til SOLAS-regel II-1/5-1 om Stabilitetsopplysninger som skipsføreren skal motta.
Regel 71 Lasting, lossing og stuing av fast last i bulk2
1 I denne regel menes med «terminalrepresentant» en person som er utpekt av terminalen eller et annet anlegg der skipet laster eller losser, og som har ansvar for arbeidsoperasjoner som foretas av vedkommende terminal eller anlegg med hensyn til det bestemte skipet.
2 For å gjøre skipsføreren i stand til å hindre at belastningene på skipets konstruksjonsdeler blir for store, skal skipet forsynes med et hefte som skal være skrevet på et språk som skipets offiserer med ansvar for laste- og losseoperasjoner er fortrolige med. Dersom dette språket ikke er engelsk, skal skipet forsynes med et hefte som også er skrevet på engelsk. Heftet skal minst inneholde:
.1stabilitetsdata, som fastsatt i regel II-1/5-1,
.2rater og kapasitet for ballastoperasjoner,
.3høyeste tillatte overflatebelastning per arealenhet på tankenes topplater,
.4høyeste tillatte belastning per lasterom,
.5allmenne laste- og losseinstrukser med hensyn til styrken på skipets konstruksjonsdeler, herunder eventuelle begrensninger i forhold til de mest ugunstige driftstilstandene under lasting, lossing, ballastoperasjoner og reisen,
.6eventuelle særskilte restriksjoner, så som begrensninger i forhold til de mest ugunstige driftstilstandene som er pålagt av administrasjonen eller en organisasjon som er anerkjent av denne, dersom dette er relevant, og
.7når styrkeberegninger er påkrevd, største tillatte krefter og momenter på skipets skrog under lasting, lossing og reisen.
3 Før en fast bulklast lastes eller losses, skal skipsføreren og terminalrepresentanten bli enige om en plan3 som skal sikre at verdiene for tillatte krefter og momenter på skipet ikke overskrides under lasting eller lossing, og som skal omfatte rekkefølge, mengde og rate for lasting og lossing, idet det tas hensyn til laste- eller lossehastigheten, antall løp og skipets evne til å foreta ballastoperasjoner. Planen og eventuelle endringer i denne skal deponeres hos rette myndighet i havnestaten.
44 Skipsføreren og terminalrepresentanten skal sikre at laste- og losseoperasjonene utføres i samsvar med den avtalte planen.
54 Dersom noen av skipets grenseverdier som det vises til i punkt 2, blir overskredet under lasting eller lossing eller står i fare for å bli overskredet dersom lastingen eller lossingen fortsetter, har skipsføreren rett til å stoppe arbeidet og plikt til å melde dette forholdet til rette myndighet i havnestaten der planen er deponert. Skipsføreren og terminalrepresentanten skal sikre at korrigerende tiltak gjennomføres. Ved lossing skal skipsføreren og terminalrepresentanten sikre at lossemetoden ikke skader skipets konstruksjon.
64 Skipsføreren skal sikre at skipets personell kontinuerlig overvåker laste- og losseoperasjonene. Når det er mulig, skal skipets dypgående kontrolleres regelmessig under lasting eller lossing for å bekrefte de oppgitte tallene for tonnasje. Enhver observasjon om dypgående og tonnasje skal nedtegnes i en lastedagbok. Dersom det oppdages betydelige avvik i forhold til den avtalte planen, skal laste- og losseoperasjonene eller ballastoperasjonene eller begge deler tilpasses for å sikre at avvikene blir rettet opp.
1Tittel endret ved resolusjon MSC.269(85).
2Det vises til «Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code)», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.862(20), med endringer.
3Det vises til «Code of Practice for the Safe Loading and Unloading of Bulk Carriers (BLU Code)», vedtatt av organisasjonen ved resolusjon A.862(20), med endringer.
4Omnummerert ved resolusjon MSC.269(85), eksisterende regel 4 og 5 slettet.

Del C
Transport av korn

Regel 8 Definisjoner

Med mindre annet er uttrykkelig fastsatt, gjelder følgende for denne delen:

1 «Kornkoden» betyr Det internasjonale regelverket for sikker transport av korn i bulk (International Code for the Safe Carriage of Grain in Bulk), vedtatt av organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.23(59), med eventuelle endringer foretatt av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
2 Betegnelsen «korn» omfatter hvete, mais, havre, rug, bygg, ris, belgfrukter, frø og bearbeidede former av disse, hvis adferd tilsvarer korn i sin naturlige tilstand.
Regel 9 Krav til lasteskip som fører korn
1 I tillegg til ethvert annet gjeldende krav i disse regler, skal lasteskip som fører korn være i samsvar med kravene i Kornkoden, og inneha et godkjenningsdokument slik koden krever. I denne regelen skal kravene i Kornkoden betraktes som ufravikelige.
2 Et skip som ikke har et slikt dokument, skal ikke laste korn før skipsføreren påviser overfor administrasjonen eller lastehavnens kontraherende regjering på administrasjonens vegne, at skipet vil være i samsvar med kravene i Kornkoden i den lastetilstand det vil få.