Forskrift om supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip

DatoFOR-2014-07-01-956
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse15.09.2014
Sist endretFOR-2014-09-15-1218
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2007-02-16-9-§6, LOV-2007-02-16-9-§9, LOV-2007-02-16-9-§11, LOV-2007-02-16-9-§12, LOV-2007-02-16-9-§43, FOR-2007-02-16-171, FOR-2007-05-31-590
Kunngjort11.07.2014   kl. 15.25
KorttittelForskrift om supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Sjøfartsdirektoratet 1. juli 2014 med hjemmel i lov 16. februar 2007 nr. 9 om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven) § 6, § 9, § 11, § 12 og § 43, jf. delegeringsvedtak 16. februar 2007 nr. 171 og delegeringsvedtak 31. mai 2007 nr. 590.
Endringer: Endret ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1218.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for norske lasteskip med bruttotonnasje 500 eller mer i utenriksfart som hovedsakelig frakter tørr last i bulk.

§ 2.Krav om supplerende sikkerhetskrav for bulkskip

Den internasjonale konvensjonen om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS), konsolidert utgave 2009 kapittel XII, gjelder som forskrift.

§ 3.Dispensasjon

Sjøfartsdirektoratet kan etter skriftlig søknad godkjenne andre løsninger enn de som kreves etter forskriften når det er godtgjort at løsningene er likeverdige med forskriftens krav.

Sjøfartsdirektoratet kan unnta skip som unntaksvis må foreta en enkelt internasjonal sjøreise fra ett eller flere av kravene i forskriften, når rederiet søker skriftlig om unntak og ett av følgende krav er oppfylt:

a)Det godtgjøres at kravet ikke er vesentlig og unntaket anses sikkerhetsmessig forsvarlig.
b)Det godtgjøres at kompenserende tiltak vil opprettholde samme sikkerhetsnivå som kravet i forskriften.
§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. september 2014.

SOLAS 74

0SOLAS 74 kapittel XII tilføyd ved forskrift 15 sep 2014 nr. 1218.

Nedenfor gjengis Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974 (SOLAS) kapittel XII om Supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip, slik Sjøfartsdirektoratet tolker denne del av konvensjonen tatt inn i konsolidert utgave 2009 med endringer til og med IMO-resolusjon MSC.216(82).

Kapittel XII
Supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip

Regel 1 Definisjoner

I dette kapittel gjelder følgende definisjoner:

1«Bulkskip» betyr et skip som hovedsakelig er ment å frakte tørrlast i bulk, herunder skipstyper som malmskip og kombinasjonsskip.12
2«Bulkskip med enkel platehudskonstruksjon» betyr et bulkskip som definert i nr. 1, der:
.1en hvilken som helst del av et lasterom avgrenses av den utvendige platehuden, eller
.2ett eller flere lasterom er avgrenset av en dobbel platehud med en bredde på under 760 mm på bulkskip bygget før 1. januar 2000 og under 1000 mm på bulkskip bygget 1. januar 2000 eller senere, men før 1. juli 2006, der avstanden skal måles vinkelrett på den utvendige platehuden.

Slike skip omfatter kombinasjonsskip der en hvilken som helst del av et lasterom avgrenses av den utvendige platehuden.

3«Bulkskip med dobbel platehudskonstruksjon» betyr et bulkskip som definert i nr. 1, der alle lasterom er avgrenset av en dobbel platehud, unntatt som definert i nr. 2.2.
4«Dobbel platehud» betyr en konfigurasjon der hver skipsside er konstruert av den utvendige platehuden og et langskipsskott som knytter sammen dobbeltbunnen og dekket. Muddervingtanker og topptanker kan, der slike er installert, være integrerte deler i den doble platehudskonfigurasjonen.
5«Lengde» på et bulkskip betyr lengde som definert i gjeldende bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer.
6«Fast bulklast» betyr alt materiale, med unntak av væske eller gass, som består av en kombinasjon av partikler, granulater eller større biter av materiale, generelt enhetlig i sammensetning, og som lastes direkte inn i lasterommene i et skip uten noen mellomliggende form for inneslutting/oppbevaring.
7«Standardene for styrken på skott og dobbeltbunn i bulkskip» betyr «the Standards for the evaluation of scantlings of the transverse watertight vertically corrugated bulkhead between the two foremost cargo holds and for the evaluation of allowable hold loading of the foremost cargo hold», vedtatt 27. november 1997 ved resolusjon 4 fra konferansen av kontraherende staters regjeringer til Den internasjonale konvensjon om sikkerhet for menneskeliv til sjøs, 1974, med eventuelle endringer foretatt av Organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
8«Bulkskip bygget» betyr bulkskip hvis kjøl er strukket, eller som er på et tilsvarende byggetrinn.
9«Et tilsvarende byggetrinn» betyr det trinnet der:
.1bygging som kan identifiseres med et bestemt skip, begynner, og
.2montering av vedkommende skip er begynt og utgjør minst 50 tonn eller 1 % av den beregnede massen av alle konstruksjonsmaterialer, når denne verdien er mindre.
10«Bredden (B)» på et bulkskip betyr bredden som definert i gjeldende bestemmelser i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer.
1Det vises til:
.1 For skip bygget før 1. juli 2006, resolusjon 6, tolkning av definisjonen av «bulkskip», som er gitt i kapittel IX i SOLAS 1974, endret i 1994, vedtatt på SOLAS-konferansen 1997.
.2 Tolkningen av bestemmelsene i SOLAS-kapittel XII om Supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip, vedtatt av Organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.79(70).
.3 Anvendelsesbestemmelsene i vedlegg 1 til tolkningen av bestemmelsene i SOLAS kapittel XII om Supplerende sikkerhetstiltak for bulkskip, vedtatt av Organisasjonens Sjøsikkerhetskomité ved resolusjon MSC.79(71).
2For bulkskip bygget 1. januar 2009 eller senere vises det til tolkning av definisjonen av «bulkskip» i resolusjon MSC.277(85).
Regel 2 Anvendelse

Bulkskip skal oppfylle kravene i dette kapittelet i tillegg til krav som kommer til anvendelse i andre kapitler.

Regel 3 Tidsplan for gjennomføring

Bulkskip bygget før 1. juli 1999 som regel 4 eller 6 får anvendelse på, skal oppfylle bestemmelsene i disse reglene etter følgende tidsplan, med henvisning til det utvidede inspeksjonsprogrammet som kreves i regel XI-1/2:

.1bulkskip som 1. juli 1999 er 20 år gamle eller mer, innen datoen for den første mellomliggende besiktelsen eller den første periodiske besiktelsen etter 1. juli 1999, avhengig av hva som kommer først,
.2bulkskip som 1. juli 1999 er 15 år gamle eller mer, men under 20 år gamle, innen datoen for den første periodiske besiktelsen etter 1. juli 1999, men ikke senere enn 1. juli 2002, og
.3bulkskip som 1. juli 1999 er under 15 år gamle, innen datoen for den første periodiske besiktelsen etter den dagen skipet er blitt 15 år gammelt, men ikke senere enn den dagen skipet er blitt 17 år gammelt.
Regel 4 Krav til skadestabilitet gjeldende for bulkskip
1 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med enkel platehudskonstruksjon, som er utformet for å frakte faste bulklaster med en densitet på 1000 kg/m³ og mer, og som er bygget 1. juli 1999 eller senere, skal, når skipet er lastet til sommerlastelinjen, kunne motstå vannfylling av et hvilket som helst enkelt lasterom i alle lastetilstander og holde seg flytende i en tilfredsstillende likevektstilstand, som spesifisert i nr. 4.
2 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med dobbel platehudskonstruksjon, der en hvilken som helst del av langskipsskottet befinner seg innenfor B/5 eller 11,5 meter, avhengig av hva som er minst, innover fra skipssiden i rett vinkel på senterlinjen ved den fastsatte sommerlastelinjen, og som er utformet for å frakte faste bulklaster med en densitet på 1000 kg/m³ eller mer, og som er bygget før 1. juli 2006, skal, når skipet er lastet til sommerlastelinjen, kunne motstå vannfylling av et hvilket som helst enkelt lasterom i alle lastetilstander og holde seg flytende i en tilfredsstillende likevektstilstand, som spesifisert i nr. 4.
3 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med enkel platehudskonstruksjon, som frakter faste bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer, og som er bygget før 1. juli 1999, skal, når skipet er lastet til sommerlastelinjen, kunne motstå vannfylling av det forreste lasterommet i alle lastetilstander og holde seg flytende i en tilfredsstillende likevektstilstand, som spesifisert i nr. 4. Dette kravet skal oppfylles i samsvar med tidsplanen for gjennomføring som er gitt i regel 3.
4 Med forbehold om bestemmelsene i nr. 7 skal likevektstilstanden etter vannfylling oppfylle kravet til likevektstilstand som er fastsatt i vedlegget til resolusjon A.320(IX) - regel likeverdig med regel 27 i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, som endret ved resolusjon A.514(13). Den antatte vannfyllingen trenger bare å ta hensyn til fylling av lasterommet til vannhøyden utenfor skipet i den fylte tilstanden. Fyllingsgraden til et lasterom med last skal antas å være 0,9, og fyllingsgraden til et tomt lasterom skal antas å være 0,95, med mindre en fyllingsgrad som er relevant for en bestemt last, antas for det volumet av et vannfylt lasterom med last, og en fyllingsgrad på 0,95 antas for det resterende tomme volumet i lasterommet.
5 Bulkskip bygget før 1. juli 1999 som har fått fastsatt redusert fribord in samsvar med regel 27(7) i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, som vedtatt 5. april 1966, kan anses å oppfylle kravene i nr. 3 i denne regelen.
6 Bulkskip som har fått fastsatt redusert fribord i samsvar med bestemmelsene i nr. (8) i regelen som er likeverdig med regel 27 i Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, vedtatt ved resolusjon A.320(IX), som endret ved resolusjon A.514(13), kan anses å oppfylle kravene i nr. 1 eller 2, etter hva som er relevant.
7 På bulkskip som har fått fastsatt redusert fribord i samsvar med bestemmelsene i regel 27(8) i vedlegg B i 1988-protokollen til Den internasjonale konvensjon om lastelinjer, 1966, skal likevektstilstanden etter vannfylling tilfredsstille de relevante bestemmelsene i nevnte protokoll.
Regel 5 Konstruksjonsstyrke for bulkskip
1 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med enkel platehudskonstruksjon, som er utformet for å frakte faste bulklaster med en densitet på 1000 kg/m³ eller mer, og som er bygget 1. juli 1999 eller senere, skal ha en styrke som er tilstrekkelig til å motstå vannfylling av et hvilket som helst enkelt lasterom til vannhøyden utenfor skipet i den fylte tilstanden i alle laste- og ballasttilstander, idet det også tas hensyn til dynamiske virkninger knyttet til forekomsten av vann i lasterommet, og dessuten til anbefalinger vedtatt av Organisasjonen.1
2 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med dobbel platehudskonstruksjon, der en hvilken som helst del av langskipsskottet befinner seg innenfor B/5 eller 11,5 meter, avhengig av hva som er minst, innover fra skipssiden i rett vinkel på senterlinjen ved den fastsatte sommerlastelinjen, og som er utformet for å frakte bulklaster med en densitet på 1000 kg/m³ eller mer, og som er bygget før 1. juli 2006, skal oppfylle kravene til konstruksjonsstyrke i nr. 1.
1Det vises til resolusjon 3 - Anbefaling om overholdelse av regel XII/5 i SOLAS, vedtatt av SOLAS-konferansen 1997.
Regel 6 Konstruksjonskrav og andre krav til bulkskip
1 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med enkel platehudskonstruksjon, som frakter faste bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer, og som er bygget før 1. juli 1999, skal oppfylle følgende krav i samsvar med tidsplanen for gjennomføring som er gitt i regel 3:
.1Det vanntette tverrskipsskottet mellom de to forreste lasterommene og dobbeltbunnen i det forreste lasterommet skal ha en styrke som er tilstrekkelig til å motstå vannfylling av det forreste lasterommet, idet det også tas hensyn til dynamiske virkninger knyttet til forekomsten av vann i lasterommet, i samsvar med Standardene for styrken på skott og dobbeltbunn i bulkskip. I denne regelen skal Standardene for styrken på skott og dobbeltbunn i bulkskip behandles som obligatoriske.
.2Ved vurdering av behovet for og omfanget av forsterking av det vanntette tverrskipsskottet eller dobbeltbunnen for å tilfredsstille kravene i nr. 1.1, kan det tas hensyn til følgende begrensninger:
.1begrensninger på fordelingen av den totale lastevekten mellom lasterommene, og
.2begrensninger på største dødvekt.
.3Bulkskip som benytter én av eller begge de to begrensningene i nr. 1.2.1 og 1.2.2 ovenfor i den hensikt å oppfylle kravene i nr. 1.1, skal alltid etterleve disse begrensningene når det fraktes faste bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer.
2 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer bygget 1. juli 2006 eller senere skal for alle områder med dobbel platehudskonstruksjon oppfylle følgende krav:
.1Hovedavstivningsstrukturer til den doble platehuden skal ikke plasseres inne i lasterommet.
.2Med forbehold om bestemmelsene nedenfor, skal avstanden mellom den utvendige og den innvendige platehuden ved en hvilken som helst tverrskipsseksjon være minst 1000 mm målt vinkelrett på den utvendige platehuden. Den doble platehudskonstruksjonen skal være slik at den muliggjør tilgang for inspeksjon som fastsatt i regel II-1/3-6 og de tekniske bestemmelsene som henviser til den.
.1Avstandene nedenfor trenger ikke å opprettholdes med hensyn til tverrbjelker, øvre og nedre fester for tverrgående spanteverk eller endefester for det langsgående spanteverket.
.2Minstebredde for fri passasje gjennom rommet i den doble platehuden med hensyn til hindre som rør eller vertikale leidere, skal ikke være mindre 600 mm.
.3Hvor den innvendige og/eller utvendige platehuden er lagt med tverrskipsrammer, skal minste avstand mellom de innvendige overflatene av rammeverket ikke være mindre enn 600 mm.
.4Hvor den innvendige og utvendige platehuden er lagt med langskipsrammer, skal minste avstand mellom de innvendige overflatene av rammeverket ikke være mindre enn 800 mm. Utenfor den parallelle delen av lasteromlengden kan denne avstanden reduseres der det er nødvendig som følge av den konstruksjonsmessige konfigurasjonen, men skal under ingen omstendigheter være under 600 mm.
.5Den minste avstanden nevnt ovenfor skal være den korteste avstanden målt mellom antatte linjer som forbinder de innvendige overflatene til rammene til den innvendige og utvendige platehuden.
3 Rommene i den doble platehuden, med unntak av eventuelle toppvingtanker, skal ikke brukes til frakt av last.
4 På bulkskip med lengde 150 meter eller mer, som frakter faste bulklaster med en densitet på 1000 kg/m³ eller mer, og som er bygget 1. juli 2006 eller senere:
.1skal konstruksjonen av lasterommene være av en slik art at all forventet last kan lastes og losses ved hjelp av standard laste-/losseutstyr og -prosedyrer uten at det oppstår skader som kan utgjøre en risiko for konstruksjonens sikkerhet,
.2skal det sikres en effektiv forlengelse mellom den utvendige platehudskonstruksjonen og resten av skrogstrukturen, og
.3skal lasterommenes konstruksjon være av en slik art at en enkeltfeil ved én avstivende konstruksjonsdel ikke medfører umiddelbar svikt i andre konstruksjonselementer som potensielt kan føre til at alle de avstivede panelene bryter sammen.
Regel 7 Besiktelse og vedlikehold av bulkskip
1 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med enkel platehudskonstruksjon, bygget før 1. juli 1999 og som er 10 år gammelt eller eldre, skal ikke frakte faste bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer med mindre det har gjennomgått, med tilfredsstillende resultat, enten:
.1en periodisk besiktelse i samsvar med det utvidede inspeksjonsprogrammet som kreves i regel XI-1/2, eller
.2en besiktelse av alle lasterommene i samme omfang som det som kreves for periodiske besiktelser i det utvidede inspeksjonsprogrammet som kreves i regel XI-1/2.
2 Bulkskip skal oppfylle vedlikeholdskravene i regel II-1/3-1 og Standarder for eiers inspeksjon og vedlikehold av lukedeksler på bulkskip, vedtatt av organisasjonen ved resolusjon MSC.169(79), med eventuelle endringer av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I.
Regel 8 Informasjon om samsvar med krav til bulkskip
1 Heftet som kreves i regel VI/7.2, skal være påtegnet av administrasjonen, eller på vegne av den, for å angi at kravene i regel 4, 5, 6 og 7, avhengig av relevans, er oppfylt.
2 Eventuelle restriksjoner som er pålagt for frakt av faste bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer i samsvar med kravene i regel 6 og 14, skal identifiseres og nedtegnes i heftet det vises til i nr. 1.
3 Et bulkskip som omfattes av nr. 2, skal være permanent merket på den utvendige platehuden midtskips, babord og styrbord, med en ubrutt og likesidet trekant med sider på 500 mm og spissen 300 mm under dekkslinjen, og malt i en farge som står i klar kontrast til fargen på skroget.
Regel 9 Krav til bulkskip som ikke kan oppfylle regel 4.3 på grunn av særskilte forhold ved lasterommenes utforming

For bulkskip bygget før 1. juli 1999 som faller innenfor anvendelsesområdet for regel 4.3, og som er bygget med et antall vanntette tverrskipsskott som er utilstrekkelig til å tilfredsstille regelen, kan administrasjonen tillate at det lempes på anvendelsen av regel 4.3 og 6 på betingelse av at de oppfyller følgende krav:

.1for det forreste lasterommet skal inspeksjonene som er fastsatt for den årlige besiktelsen i det utvidede inspeksjonsprogrammet som er påbudt etter regel XI-1/2, erstattes av inspeksjonene fastsatt deri for den mellomliggende besiktelsen av lasterom,
.2det finnes nivåalarmer for lensebrønnen i alle lasterommene, eller eventuelt i rommene som utgjør lastens transportbane, som avgir en lydalarm og visuell alarm på kommandobroen, som godkjent av administrasjonen eller en organisasjon som er anerkjent av administrasjonen i samsvar med bestemmelsene i regel XI-1/1, og
.3det finnes detaljert informasjon om spesifikke scenarier for vannfylling av lasterom. Denne informasjonen skal ledsages av detaljerte instruksjoner om evakueringsberedskap etter bestemmelsene i avsnitt 8 i Det internasjonale regelverket for sikkerhetsstyring for drift av skip og hindring av forurensning (ISM-koden), og skal danne grunnlag for mannskapets opplæring og øvelser.
Regel 10 Erklæring om faste bulklasters densitet
1 Avskiper skal, før et bulkskip med lengde 150 m eller mer lastes med bulklast, oppgi lastens densitet i tillegg til å gi informasjon om lasten i henhold til regel VI/2.
2 For bulkskip som omfattes av regel 6, med mindre slike bulkskip oppfyller alle relevante krav i dette kapittelet som gjelder for frakt av faste bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer, skal densiteten til enhver last som oppgis å ha en densitet mellom 1250 kg/m³ og 1780 kg/m³ , verifiseres av en akkreditert prøvingsorganisasjon.1
1Ved verifiseringen av densiteten til fast bulklast, skal det vises til en ensartet målemetode for bulklastens densitet (MSC/Circ.908).
Regel 11 Lasteinstrument 

(Med mindre annet er fastsatt, gjelder denne regelen for bulkskip uavhengig av byggedato)

1 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer skal utstyres med et lasteinstrument som kan gi informasjon om aktuelle belastende bøyemomenter og skjærkrefter på skrogbjelken, idet det tas hensyn til anbefalingene vedtatt av Organisasjonen.1
2 Bulkskip med lengde 150 meter eller mer bygget før 1. juli 1999 skal oppfylle kravene i nr. 1 ikke senere enn på datoen for den første mellomliggende eller periodiske besiktelsen av skipet, som foretas etter 1. juli 1999.
3 Bulkskip med lengde under 150 meter bygget 1. juli 2006 eller senere skal utstyres med et lasteinstrument som kan gi informasjon om skipets stabilitet i intakt tilstand. Dataprogrammet skal være godkjent for stabilitetsberegninger av administrasjonen og skal inneholde standardbetingelser for prøvingsformål knyttet til den godkjente stabilitetsinformasjonen.2
1Det vises til resolusjon 5 - Rekommandasjon om lasteinstrumenter, vedtatt av SOLAS-konferansen 1997.
2Det vises til de relevante delene av vedlegget til Retningslinjer for bruk av datamaskiner om bord (MSC/Circ.891).
Regel 12 Alarmer for vanninntrenging i lasterom, ballastrom og tørrtanker 

(Denne regelen gjelder for bulkskip uavhengig av byggedato)

1 Bulkskip skal være utstyrt med detektorer for vannhøyde:
.1i hvert lasterom, som avgir en lydalarm og en visuell alarm, én alarm når vannhøyden over den innerste bunnen i ethvert lasterom når en høyde på 0,5 m og en annen alarm ved en høyde som utgjør ikke mindre enn 15 % av lasterommets dybde, men ikke over 2 m. På bulkskip som regel 9 nr. 2 får anvendelse på, er det bare nødvendig å installere detektorer med sistnevnte alarm. Detektorene for vannhøyde skal installeres i lasterommenes akterdel. For lasterom som brukes til vannballast, kan det installeres en innretning som opphever alarmen. De visuelle alarmene skal skille klart mellom de to forskjellige vannhøydene som detekteres i hvert lasterom.
.2i enhver ballasttank forut for kollisjonsskottet som krevet etter regel II-1/12, som avgir en lydalarm og en visuell alarm når væsken i tanken når en høyde som ikke overstiger 10 % av tankens kapasitet. En innretning som opphever alarmen når tanken er i bruk, kan installeres, og
.3i ethvert tørt eller tomt område unntatt avlukke for ankerkjetting, der en hvilken som helst derav strekker seg forut for det forreste lasterommet, som avgir en lydalarm og en visuell alarm ved en vannhøyde på 0,1 m over dekk. Det er ikke nødvendig å anbringe slike alarmer i lukkede rom med et volum som ikke overstiger 0,1 % av skipets maksimale volum for deplasement.
2 Lydalarmene og de visuelle alarmene som er angitt i punkt 1, skal plasseres på broen.
3 Bulkskip bygget før 1. juli 2004 skal oppfylle kravene i denne regelen senest ved datoen for første årlige besiktelse, mellomliggende besiktelse eller fornyelsesbesiktelse av skipet etter 1. juli 2004, avhengig av hva som kommer først.
Regel 13 Lensesystemenes tilgjengelighet1 

(Denne regelen gjelder for bulkskip uavhengig av byggedato)

1 På bulkskip skal midlene for tømming og pumping av ballasttanker forut for kollisjonsskottet og lensebrønner i tørre rom der en hvilken som helst del av rommet strekker seg forut for det forreste lasterommet, kunne settes i drift fra et lett tilgjengelig, innelukket rom som skal være tilgjengelig fra kommandobroen eller kontrollposisjonen for fremdriftsmaskineriet uten å måtte krysse åpne fribord eller overbygde dekk. Hvor rør som betjener slike tanker eller lensebrønner, føres gjennom kollisjonsskottet, kan bruk av fjernstyrte aktuatorer for betjening av ventilen godtas som et alternativ til betjeningen av ventiler angitt i regel II-1/12, forutsatt at plasseringen av slike ventilbetjeningsinnretninger oppfyller kravene i denne regelen.
2 Bulkskip bygget før 1. juli 2004 skal oppfylle kravene i denne regelen senest ved datoen for første mellomliggende besiktelse eller fornyelsesbesiktelse av skipet etter 1. juli 2004, men under ingen omstendigheter senere enn 1. juli 2007.
1Det vises til fortolkningen av SOLAS regel XII/13 (MSC/Circ.1069).
Regel 14 Begrensninger i å seile med tomt lasterom

Bulkskip med lengde 150 meter eller mer med enkel platehudskonstruksjon, som frakter bulklaster med en densitet på 1780 kg/m³ eller mer, og som ikke oppfyller kravene til å motstå vannfylling av et hvilket som helst enkelt lasterom som spesifisert i regel 5.1 og standardene og kriteriene for sidestrukturer i bulkskip med enkel platehudskonstruksjon («Standards and criteria for side structures of bulk carriers of single-side skin construction»), vedtatt av organisasjonen ved resolusjon MSC.168(79), med eventuelle endringer av organisasjonen, forutsatt at slike endringer vedtas, trer i kraft og får virkning i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i denne konvensjonen om endringsprosedyrene som gjelder for vedlegget, med unntak av kapittel I, skal ikke seile med lasterom som er lastet mindre enn 10 % av lasterommets maksimale lastevekt i full lastetilstand, etter at skipet er blitt 10 år. Gjeldende fulle lastetilstand i henhold til denne regelen er en last som tilsvarer, eller er større enn 90 % av skipets dødvekt ved det relevante fastsatte fribordet.