Forskrift om overgangsregler for samordning av enkelte pensjoner fra tjenestepensjonsordning og personskadetrygd når ny uføretrygd i folketrygden trer i kraft 1. januar 2015

DatoFOR-2014-07-03-948
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2014-11-26-1464
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1957-07-06-26-§30, LOV-2014-06-20-24
Kunngjort08.07.2014   kl. 15.20
KorttittelForskrift om overgangsregler for samordning av pensjoner

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 3. juli 2014 med hjemmel i lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser § 30 og lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) del XXII nr. 3.
Endringer: Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1464.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gir overgangsregler om fastsetting av samordningsfradrag når det er innvilget ytelser som omfattes av forskriften her med virkningstidspunkt før 1. januar 2015.

§ 2.Definisjoner

I forskriften her forstås

a)«samordningsloven» som lov 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser,
b)«samordningsfradrag» som fradrag i pensjon med hjemmel i samordningsloven,
c)«forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd» som forskrift 3. juli 2014 nr. 947 om omregning av uførepensjon til uføretrygd,
d)«forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra tjenestepensjonsordning» som forskrift 3. juli 2014 nr. 949 om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015,
e)«brutto tjenestepensjon» som alderspensjon fra tjenestepensjonsordning som omfattes av samordningsloven og enke- og enkemannspensjon som omfattes av samordningsloven § 3 første ledd første og tredje punktum når pensjonene gis før fylte 67 år,
f)«netto tjenestepensjon» som uførepensjon fra tjenestepensjonsordning som omfattes av samordningsloven § 3 andre ledd første og tredje punktum,
g)«personskadetrygd» som uførepensjon, enkepensjon, enkemannspensjon som omfattes av samordningsloven § 1 nr. 1 første ledd bokstav b og § 4 andre ledd når pensjonene gis før fylte 67 år og
h)«ytelser fra folketrygden» som uførepensjon (før 1. januar 2015) og uføretrygd (fra og med 1. januar 2015) etter folketrygdloven.
§ 3.Fastsetting av samordningsfradrag

Folketrygden omregnes etter forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd.

Når det ytes

a)brutto tjenestepensjon og folketrygd eller
b)personskadetrygd og folketrygd,

skal samordningsfradraget for folketrygden fastsettes til det samme beløpet som det utgjorde umiddelbart før 1. januar 2015.

Samordningsfradraget for folketrygden endres forholdsmessig ut fra endringer i uføregrad.

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1464.
§ 4.Tjenestepensjon, personskadetrygd og folketrygd

Paragrafen her gjelder når det ytes både tjenestepensjon, personskadetrygd og folketrygd.

Folketrygden omregnes etter forskrift om omregning av uførepensjon til uføretrygd.

Tjenestepensjonen skal ikke omregnes etter forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra tjenestepensjonsordning. Netto tjenestepensjon fastsettes til det samme beløpet som den utgjorde umiddelbart før 1. januar 2015.

Samordningsfradraget for folketrygden i personskadetrygden fastsettes til det samme beløpet som det utgjorde umiddelbart før 1. januar 2015.

§ 5.Enke- og enkemannspensjon og uførepensjon fra tjenestepensjonsordning

Paragrafen gjelder når det ytes enke- og enkemannspensjon og uførepensjon som reguleres etter lov om Statens pensjonskasse § 35 og tilsvarende regler for andre offentlige tjenestepensjonsordninger.

Redusert enke- og enkemannspensjon etter første ledd og samordningsfradraget for folketrygden fastsettes til det samme beløpet som de utgjorde umiddelbart før 1. januar 2015.

Dersom uføregraden i tjenestepensjonsordningen og/eller inntekten endres, fastsettes det en ny redusert enke- og enkemannspensjon.

Samordningsfradraget for folketrygden endres forholdsmessig ut fra endringer i uføregrad.

§ 6.Regulering av samordningsfradraget

Samordningsfradrag reguleres i samsvar med endringer i folketrygdens grunnbeløp.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.