Forskrift om overgangsregler for uførepensjon fra lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning som er innvilget med virkningstidspunkt før 1. januar 2015

DatoFOR-2014-07-03-949
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endretFOR-2015-05-06-463 fra 01.01.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-03-07-5 jf LOV-1949-07-28-26, LOV-1953-06-26-11, LOV-1962-06-22-12, LOV-2011-12-16-60
Kunngjort08.07.2014   kl. 15.20
KorttittelForskrift om overgangsregler for uførepensjon

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 3. juli 2014 med hjemmel i lov 7. mars 2014 nr. 5 om endringer i lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (ny uførepensjonsordning) del V nr. 2.
Endringer: Endret ved forskrifter 26 nov 2014 nr. 1463, 18 des 2014 nr. 1779, 6 mai 2015 nr. 463.
Endres ved forskrift 3 april 2017 nr. 425 (i kraft 1 juli 2017).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder beregning av midlertidig uførepensjon og uførepensjon når det er innvilget uførepensjon med virkningstidspunkt før 1. januar 2015 fra Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., pensjonsordning for sykepleiere og pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer. Det samme gjelder når det er innvilget attføringspensjon fra pensjonsordningen for sykepleiere.

§ 2.Definisjoner

I forskriften her forstås

a)«tjenestepensjonslovene» som lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv., lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere og lov 16. desember 2011 nr. 60 om pensjonsordning for stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer,
b)«ny uførepensjon» som midlertidig uførepensjon og uførpensjonen etter tjenestepensjonslovene slik de lyder fra 1. januar 2015,
c)«gammel uførepensjon» som uførepensjon og attføringspensjon etter tjenestepensjonslovene før 1. januar 2015,
d)«ytelser fra folketrygden» som uførepensjon (før 1. januar 2015), uføretrygd (fra og med 1. januar 2015), arbeidsavklaringspenger eller pensjon til gjenlevende ektefelle etter folketrygdloven og
e)«fiktivt pensjonsgrunnlag» som et pensjonsgrunnlag som benyttes ved overgangen til ny uførepensjon.
0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1779.
§ 3.Videreføring av retten til uførepensjon

Uførepensjon som omfattes av forskriften her videreføres som ny uførepensjon. Dette gjelder også når

a)det er innvilget gammel uførepensjon etter lavere uføregrad enn 20 prosent og
b)det er innvilget gammel uførepensjon etter uføregrad på 50 prosent eller høyere uten at det er innvilget ytelser fra folketrygden.

Retten til uførepensjon etter første ledd bokstav a) og b) videreføres selv om pensjonen ellers skal beregnes etter tjenestepensjonslovene i henhold til § 4 fjerde ledd.

0Endret ved forskrift 6 mai 2015 nr. 463 (med virkning fra 1 jan 2015).
§ 4.Forholdet til tjenestepensjonslovene

Etter at ny uførepensjon er beregnet etter forskriften her, gjelder bestemmelsene i tjenestepensjonslovene med de unntak som følger av andre og tredje ledd. For barnetillegg gjelder særlige overgangsregler, se kapittel 5.

Bestemmelsene i tjenestepensjonslovene om at pensjonen ikke utbetales når inntekten utgjør mer enn 80 prosent av samlet inntekt før uførhet kommer ikke til anvendelse når uføregraden er under 50 prosent.

Dersom det er innvilget gradert gammel uførepensjon og personens inntekts- eller arbeidsevne reduseres ytterligere, skal uførepensjonen beregnes på grunnlag av det fiktive pensjonsgrunnlaget, tjenestetiden og den nye uføregraden.

Dersom det er innvilget hel eller gradert gammel uførepensjon uten at det er innvilget ytelse fra folketrygden eller avtalefestet pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 65 år, og det senere blir innvilget slike ytelser, skal uførepensjonen fullt ut beregnes etter tjenestepensjonslovene. Når det er innvilget hel eller gradert gammel uførepensjon i kombinasjon med arbeidsavklaringspenger i folketrygden, skal uførepensjonen fullt ut beregnes etter tjenestepensjonslovene når det innvilges uføretrygd i folketrygden.

Når uførepensjonen beregnes etter bestemmelsene i fjerde ledd, skal det faktiske pensjonsgrunnlaget legges til grunn. Overgangsreglene gitt i forskriften her kommer da ikke til anvendelse.

0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1779. Endres ved forskrift 3 april 2017 nr. 425 (i kraft 1 juli 2017 med virkning fra 1 jan 2015).
§ 4a.Tillegg til ny uførepensjon
0Tilføyes ved forskrift 3 april 2017 nr. 425 (i kraft 1 juli 2017 med virkning fra 1 jan 2015).

Kapittel 2. Overgang til ny uførepensjon når pensjonisten har uførepensjon, arbeidsavklaringspenger eller pensjon til gjenlevende ektefelle fra folketrygden eller avtalefestet pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 65 år

0Overskriften endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1779.
§ 5.Beregning av uførepensjon

Pensjonen skal utmåles etter reglene i tjenestepensjonslovene slik de lyder fra 1. januar 2015. Det legges til grunn et fiktivt pensjonsgrunnlag, se § 6. Det fiktive pensjonsgrunnlaget reguleres i samsvar med senere endringer i folketrygdens grunnbeløp.

§ 6.Fastsetting av fiktivt pensjonsgrunnlag

Det fiktive pensjonsgrunnlaget fastsettes slik at ny uførepensjon per 1. januar 2015 utgjør det samme beløpet som gammel uførepensjon etter samordning med ytelser fra folketrygden eller avtalefestet pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 65 år umiddelbart før denne datoen.

Det fiktive pensjonsgrunnlaget fastsettes ved at det tas utgangspunkt i det årsbeløpet gammel uførepensjon utgjør etter samordning med ytelser fra folketrygden eller avtalefestet pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 65 år. Eventuelle barnetillegg regnes ikke med. Beløpet justeres når uførepensjonen er beregnet for mindre enn full tjenestetid og lavere uføregrad enn 100 prosent. Justeringen skjer ved at

a)beløpet divideres med tjenestetiden og multipliseres med full tjenestetid for vedkommende, og
b)beløpet divideres med uføregraden og multipliseres med 100.

Beløpet som går fram av andre ledd, omregnes til et fiktivt pensjonsgrunnlag på følgende måte:

a)Beløp mindre enn 33 139 kroner divideres med 0,09.
b)Beløp på 33 139 kroner eller mer, men ikke større enn 37 998 kroner, fratrekkes 22 093 kroner. Differansen divideres med 0,03.
c)Beløp på 37 999 eller mer tillegges 327 853 kroner. Summen divideres på 0,69.
0Endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1779.

Kapittel 3. Overgang til ny uførepensjon når pensjonisten har gammel uførepensjon etter tjenestepensjonslovene med en uføregrad lavere enn 2/3 uten rett til å motta ytelse fra folketrygden eller avtalefestet pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 65 år

0Overskriften endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1779.
§ 7.Beregning av uførepensjon

Pensjonen skal utmåles etter reglene i tjenestepensjonslovene slik de lyder fra 1. januar 2015 med en tilleggssats på 66 prosent for inntekter opp til 6 G. Det legges til grunn et fiktivt pensjonsgrunnlag, se § 8. Det fiktive pensjonsgrunnlaget reguleres i samsvar med senere endringer i folketrygdens grunnbeløp.

§ 8.Fastsetting av fiktivt pensjonsgrunnlag

Det fiktive pensjonsgrunnlaget fastsettes slik at ny uførepensjon per 1. januar 2015 utgjør det samme beløpet som gammel uførepensjon umiddelbart før denne datoen.

Det fiktive pensjonsgrunnlaget fastsettes ved at det tas utgangspunkt i det faktiske pensjonsgrunnlaget, som omregnes til et fiktivt pensjonsgrunnlag på følgende måte:

a)Beløp mindre enn 418 419 kroner multipliseres med 0,88.
b)Beløp større enn 418 418 kroner multipliseres med 0,95652 og deretter fratrekkes 32 018 kroner.

Kapittel 4. Overgang til ny uførepensjon når pensjonisten har gammel uførepensjon etter tjenestepensjonslovene med en uføregrad på 2/3 eller mer uten rett til å motta ytelse fra folketrygden eller avtalefestet pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning før fylte 65 år

0Overskriften endret ved forskrift 18 des 2014 nr. 1779.
§ 9.Beregning av uførepensjon

Pensjonen skal utmåles etter reglene i tjenestepensjonslovene slik de lyder fra 1. januar 2015 med en tilleggssats på 66 prosent for inntekter opp til 6 G. Det legges til grunn et fiktivt pensjonsgrunnlag, se § 10. Det fiktive pensjonsgrunnlaget reguleres i samsvar med senere endringer i folketrygdens grunnbeløp.

§ 10.Fastsetting av fiktivt pensjonsgrunnlag

Det fiktive pensjonsgrunnlaget fastsettes slik at ny uførepensjon per 1. januar 2015 gir en inntekt etter skatt tilsvarende den gamle uførepensjonen umiddelbart før denne datoen ved 100 prosent uføregrad, full tjenestetid, ingen andre inntekter og ingen fradrag utover standard fradrag.

Det fiktive pensjonsgrunnlaget fastsettes ved at det tas utgangspunkt i det faktiske pensjonsgrunnlaget, korrigert for forholdet mellom grunnbeløpet per 1. mai 2014 og gjennomsnittlig grunnbeløp 2014. Beløpet omregnes til et fiktivt pensjonsgrunnlag på følgende måte:

a)Beløp mindre enn 60 000 kroner multipliseres med 0,89050.
b)Beløp på 60 000 kroner eller høyere, men mindre enn 99 038 kroner, multipliseres med 1,18733 og deretter fratrekkes 17 810 kroner.
c)Beløp på 99 038 kroner eller høyere, men mindre enn 119 081 kroner, multipliseres med 0,97004.
d)Beløp på 119 081 kroner eller høyere, men mindre enn 246 528 kroner, multipliseres med 1,16542 og deretter fratrekkes 23 266 kroner.
e)Beløp på 246 528 kroner eller høyere, men mindre enn 272 727 kroner, multipliseres med 1,37422 og deretter fratrekkes 74 742 kroner.
f)Beløp på 272 727 kroner eller høyere, men mindre enn 355 600 kroner, multipliseres med 0,82247 og deretter tillegges 75 735 kroner.
g)Beløp på 355 600 kroner eller høyere, men mindre enn 395 062 kroner, multipliseres med 0,89399 og deretter tillegges 50 303 kroner.
h)Beløp på 395 062 kroner eller høyere, men mindre enn 464 245 kroner, multipliseres med 0,67217 og deretter tillegges 137 935 kroner.
i)Beløp på 464 245 kroner eller høyere, men mindre enn 751 613 kroner, multipliseres med 1,01424 og deretter fratrekkes 20 866 kroner.
j)Beløp på 751 613 kroner eller høyere, men mindre enn 799 091 kroner, multipliseres med 1,17782 og deretter fratrekkes 143 820 kroner.
k)Beløp på 799 091 kroner eller høyere, multipliseres med 1,02171 og deretter fratrekkes 19 067 kroner.

Kapittel 5. Overgangsregler for barnetillegg

§ 11.Hva kapittelet gjelder for

Kapittelet her gir overgangsregler for barnetillegg til pensjon som omfattes av overgangsreglene i kapitlene 2–4. Reglene i tjenestepensjonslovene legges til grunn ved beregning av barnetillegg der retten oppstår etter 31. desember 2014. Når det foreligger rett til barnetillegg som videreføres fra 1. januar 2015, gir § 12 - § 14 regler for beregning av barnetillegg. Når det fiktive pensjonsgrunnlaget er fastsatt til 0 kr, gir § 15 regler om reduksjon av barnetillegg.

§ 12.Fastsetting av referansebeløp

Det fastsettes et referansebeløp som utgjør summen av barnetillegg per 31. desember 2014. Dersom uførepensjonen er beregnet for mindre enn full tjenestetid og lavere uføregrad enn 100 prosent, fastsettes referansebeløpet som om det forelå full tjenestetid og hel uførhet. Referansebeløpet reguleres i samsvar med senere endringer i folketrygdens grunnbeløp.

Når retten til barnetillegg for ett eller flere barn faller bort, fastsettes det et nytt referansebeløp etter reglene i første ledd.

§ 13.Fastsetting av barnetillegg som er innvilget før 1. januar 2015

Barnetillegg fastsettes til referansebeløpet. Dersom uførepensjonen er beregnet for mindre enn full tjenestetid og lavere uføregrad enn 100 prosent, reduseres barnetilleggene forholdsmessig.

§ 14.Begrensningsregel når det er innvilget barnetillegg etter 31. desember 2014

Bestemmelsen i paragrafen her gjelder begrensning av barnetillegg som er innvilget etter 31. desember 2014 når det også foreligger rett til barnetillegg som er innvilget før 1. januar 2015.

Det tas utgangspunkt i følgende beløp

a)barnetillegg for samtlige barn beregnet etter tjenestepensjonslovene på grunnlag av full tjenestetid og hel uførhet og
b)referansebeløpet etter § 12.

Barnetillegg innvilget etter 31. desember 2014 utbetales med differansen mellom beløpene i bokstav a og bokstav b. Dersom uførepensjonen er beregnet for mindre enn full tjenestetid og lavere uføregrad enn 100 prosent, reduseres beløpet forholdsmessig. Det utbetales ikke barnetillegg dersom beløpet i bokstav b er størst.

0Endret ved forskrift 26 nov 2014 nr. 1463.
§ 15.Reduksjon av barnetillegg ved inntekt utover inntektsgrensen i tilfeller der fiktivt pensjonsgrunnlag er fastsatt til 0 kroner

Paragrafen her gjelder når det foreligger rett til barnetillegg og fiktivt pensjonsgrunnlag er fastsatt til 0 kroner.

Bestemmelsene i tjenestepensjonslovene om at barnetillegg skal reduseres dersom pensjonisten har inntekt utover fastsatt inntektsgrense, skal gjennomføres ved at reduksjonen av barnetillegget skal svare til den overskytende inntekten multiplisert med vedkommendes samlede barnetillegg ved 100 prosent uførhet og dividert med pensjonsgrunnlaget.

Kapittel 6. Ikrafttredelse

§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.