Forskrift om gebyr og tvangsmulkt etter folketrygdloven § 25-3 for arbeidsgiver som gir uriktige opplysninger til arbeidstakerregisteret mv.

DatoFOR-2014-07-10-968
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2000-06-29-699
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-3
Kunngjort11.07.2014   kl. 15.25
KorttittelForskrift om gebyr og tvangsmulkt etter ftrl. § 25-3

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 10. juli 2014 med hjemmel i lov av 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-3 sjuende ledd.

§ 1.Forskriftens innhold

Forskriften her gir regler om gebyr og tvangsmulkt for arbeidsgiver som i strid med folketrygdloven § 25-1 og § 25-10 med forskrifter gir uriktige opplysninger om arbeidsforhold eller inntekt.

§ 2.En eller flere forsømmelser

En eller flere uriktige opplysninger om samme arbeidstaker eller oppdragstaker regnes som én forsømmelse. Hvis samme forhold gjelder flere arbeidstakere eller oppdragstakere, regnes det som like mange forsømmelser som antall arbeidstakere eller oppdragstakere feilen berører.

§ 3.Melding til Arbeids- og velferdsdirektoratet om ileggelse av tvangsmulkt

Arbeids- og velferdsdirektoratet skal ha melding om tvangsmulkt som løper i lengre tid enn tre uker.

§ 4.Forholdet mellom gebyr og tvangsmulkt

Gebyr skal utelukkende anvendes når arbeidsgiver ikke gir korrekte opplysninger innenfor de frister som er fastsatt, slik at det må purres. Dersom det gis en ny frist til å rette på forholdet, er det tvangsmulkt som skal anvendes for å framtvinge oppfyllelse av pliktene.

§ 5.Økt gebyr og tvangsmulkt ved gjentakelse

Ved gjentatt brudd på opplysningsplikten innen tolv måneder fra ileggelse av gebyr eller tvangsmulkt, kan det bestemmes at gebyret skal utgjøre to rettsgebyr og at tvangsmulkten skal utgjøre ett rettsgebyr.

§ 6.Klage over vedtak. Ettergivelse av gebyr og tvangsmulkt

Vedtak om gebyr eller tvangsmulkt kan påklages til nærmeste overordnede organ eller til det organ som Arbeids- og velferdsdirektoratet bestemmer etter reglene i forvaltningsloven kapittel VI Om klage og omgjøring.

NAV Aa-registeret kan ettergi ilagt gebyr eller tvangsmulkt etter reglene i folketrygdloven § 25-3 sjette ledd.

Grunngitt klage eller søknad om ettergivelse må være framsatt for NAV Aa-registeret innen seks uker etter at skriftlig melding om vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Vedtak i sak om ettergivelse kan påklages etter reglene i første ledd. Klage over ilagt gebyr eller tvangsmulkt eller søknad om ettergivelse har oppsettende virkning.

§ 7.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tid oppheves forskrift 29. juni 2000 nr. 699 om gebyr og tvangsmulkt etter folketrygdloven § 25-3 for arbeidsgiver som ikke oppfyller plikten til å gi meldinger til arbeidstakerregisteret mv.