Forskrift til folketrygdloven § 25-10 om arbeidsgivers opplysningsplikt om arbeidsforhold og inntekt

DatoFOR-2014-07-10-969
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-10
Kunngjort11.07.2014   kl. 15.25
KorttittelForskrift om arbeidsgivers opplysningsplikt

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 10. juli 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-10.

§ 1.Opplysninger om arbeidsforhold og oppdragsforhold

Arbeidsgiver som plikter å sende melding om arbeidstaker til arbeidstakerregisteret, skal uoppfordret etter reglene i a-opplysningsloven gi opplysninger om arbeidsforhold som nevnt i forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret § 6 nr. 1. Opplysningsplikten etter første punktum gjelder så langt det passer også for den som utbetaler lønn eller yter annen godtgjørelse til en oppdragstaker utenfor tjenesteforhold.

§ 2.Opplysninger om inntekt

Arbeidsgiver og den som utbetaler lønn eller yter annen godtgjørelse utenfor tjenesteforhold, plikter etter reglene i a-opplysningsloven uoppfordret å gi opplysninger om arbeidstakerens og oppdragstakerens inntektsforhold. Inntekt som rapporteres etter første punktum skal fordeles på hver virksomhet som er registrert i Enhetsregisteret.

§ 3.Særskilt om opptjeningsperiode for inntekt

Arbeidsgiver og den som utbetaler lønn eller yter annen godtgjørelse utenfor tjenesteforhold, kan uoppfordret gi opplysninger om at inntekt som nevnt i § 2 er opptjent i en annen periode enn rapporteringsmåneden eller i en del av rapporteringsmåneden.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.