Forskrift om endring i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)

DatoFOR-2014-07-22-995
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2014 hefte 10
Ikrafttredelse22.07.2014, 10.10.2017
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-01-922
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1976-06-11-79-§4, FOR-1977-08-05-2, FOR-1990-09-07-730
Kunngjort29.07.2014   kl. 15.00
KorttittelEndr. i produktforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 22. juli 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 7. september 1990 nr. 730.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV nr. 12w (forordning (EU) nr. 519/2012).

I

I forskrift 1. juni 2004 nr. 922 om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) gjøres følgende endringer: 

--- 

§ 2-3 siste ledd skal lyde:

Forbudene i første og annet ledd omfatter ikke de bruksområder for kvikksølvforbindelser og kvikksølv som reguleres i REACH-forordningen vedlegg XVII poster 18, 18a og 62, jf. forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften). Forbudet i annet ledd gjelder likevel for febertermometre og andre måleinstrumenter som reguleres av REACH-forordningen vedlegg XVII post 18a som er tatt i bruk før 3. april 2009.1

1Jf. REACH-forordningen vedlegg XVII post 18a nr. 1 og nr. 2, jf. forskrift 30. mai 2008 nr. 516 om registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH-forskriften).

II

§ 2-3 siste ledd trer i kraft 10. oktober 2017. Øvrige endringer trer i kraft straks.