Forskrift om unntak fra plikten til å sørge for oppholdsrom for dyr

DatoFOR-2014-08-11-1074
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 11
Ikrafttredelse11.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§23, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort15.08.2014   kl. 16.00
KorttittelForskrift om unntak fra plikt om oppholdsrom for dyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. august 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 23, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

§ 1.Påbudet om at dyr i dyrehold skal ha adgang til egnet og trygt tilholdsrom, jf. dyrevelferdslovens § 23 annet ledd, gjelder ikke for tamrein.

For øvrig kan Mattilsynet etter søknad gi dispensasjon fra påbudet for nærmere angitte dyreslag, områder og årstider.

§ 2.Det er et vilkår for dispensasjon at:
1)de klimatiske og geografiske forhold i området ikke utsetter vedkommende dyreslag for fare for å bli påført unødige lidelser,
2)terrengforhold og/eller vegetasjon og/eller kunstige innretninger kan gi vedkommende dyreslag tilstrekkelig beskyttelse mot vær og vind.

Gitt dispensasjon fritar ikke for plikten til å sørge for at dyrene får tilsyn og stell som omhandlet i dyrevelferdsloven § 24.

§ 3.Søknad om dispensasjon skal gi opplysninger om hvilket dyreslag og geografisk område søknaden gjelder, og andre opplysninger som er av betydning for eventuell dispensasjon, jf. § 2 i disse forskrifter.
§ 4.Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til dyrevelferdsloven § 37.
§ 5.Denne forskrift trer i kraft straks.