Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet

DatoFOR-2014-08-15-1076
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2014 hefte 11
Ikrafttredelse15.08.2014
Sist endretFOR-2016-05-25-539
EndrerFOR-2014-03-21-301
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort15.08.2014   kl. 16.00
Rettet15.04.2015 (vedlegg I nr. 107)
KorttittelForskrift om tiltak vedr. Ukrainas integritet mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 15. august 2014 med hjemmel i lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrifter 10 okt 2014 nr. 1278, 12 des 2014 nr. 1798, 14 april 2015 nr. 376, 3 des 2015 nr. 1389, 25 mai 2016 nr. 539.
Rettelser: 15.04.2015 (vedlegg I nr. 107).

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift betyr:

a)kontrakt eller transaksjon: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen
b)formuesgoder: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester
c)frysing av formuesgoder: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til, å selge, leie ut eller pantsette dem
d)penger: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser
vi)remburser, konnossementer og pantebrev
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser
e)frysing av penger: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning
f)varer med opprinnelse på Krim eller i Sevastopol: varer som i sin helhet er fremstilt på Krim eller i Sevastopol, eller som har gjennomgått en siste vesentlig bearbeiding der
g)formidlingstjenester:
i)forhandling eller organisering av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder fra en tredjestat til en annen tredjestat, eller
ii)salg eller kjøp av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester, herunder når disse befinner seg i tredjestater med henblikk på overføring til en annen tredjestat
h)faglig bistand: enhver form for teknisk støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes i form av instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand
i)omsettelige verdipapirer: følgende kategorier av verdipapirer som kan omsettes på kapitalmarkedet, med unntak av betalingsmidler:
i)aksjer i selskaper og andre verdipapirer som kan sidestilles med aksjer i selskaper, ansvarlige selskaper eller andre foretak, og depotbevis for aksjer
ii)obligasjoner eller andre typer gjeldsinstrumenter, herunder depotbevis for slike verdipapirer
iii)alle andre verdipapirer som gir rett til å kjøpe eller selge slike omsettelige verdipapirer
j)pengemarkedsinstrumenter: instrumenter som vanligvis omsettes på pengemarkedet, for eksempel statskasseveksler, innskuddsbevis og sertifikater, unntatt betalingsmidler
k)kredittinstitusjon: foretak hvis virksomhet består i å motta fra offentligheten innskudd eller andre midler som skal betales tilbake, og å yte kreditt for egen regning
l)krav: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig
i)krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon
ii)krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form
iii)krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon
iv)motkrav
v)krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet
m)investeringstjenester: følgende tjenester og virksomhet:
i)mottak og overføring av ordrer knyttet til ett eller flere finansielle instrumenter
ii)effektuering av ordrer på vegne av kunder
iii)handel for egen regning
iv)porteføljeforvaltning
v)investeringsrådgivning
vi)garantistillelse for finansielle instrumenter og/eller plassering av finansielle instrumenter på grunnlag av en fast forpliktelse
vii)plassering av finansielle instrumenter uten fast forpliktelse
viii)enhver tjeneste knyttet til opptak til notering på et regulert marked eller handel i et multilateralt handelssystem.
n)enhet på Krim eller i Sevastopol: ethvert selskap som er registrert som hjemmehørende i eller har sin hovedadministrasjon eller sitt hovedforetak på Krim eller i Sevastopol, som har datterselskaper eller tilknyttede foretak under sin kontroll på Krim eller i Sevastopol, eller som har filialer eller andre enheter som driver virksomhet på Krim eller i Sevastopol.
0Endret ved forskrifter 10 okt 2014 nr. 1278, 14 april 2015 nr. 376.

Kapittel 2. Finansielle restriksjoner

§ 3.Påbud om frysing og forbud mot å gjøre tilgjengelig midler mv.

Alle penger og formuesgoder som tilhører, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I, skal fryses.

Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I.

Vedlegg I omfatter

a)fysiske personer som er ansvarlige for, aktivt støtter eller gjennomfører handlinger eller politikk som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet eller stabiliteten eller sikkerheten i Ukraina, eller som hindrer internasjonale organisasjoners arbeid i Ukraina, samt fysiske eller juridiske personer tilknyttet disse personene,
b)juridiske personer som materielt eller økonomisk støtter handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet,
c)juridiske personer på Krim eller i Sevastopol hvis eierskap er overdratt i strid med ukrainsk lov, eller juridiske personer har dratt fordel av en slik overdragelse, eller
d)fysiske eller juridiske personer som aktivt gir materiell eller økonomisk støtte til eller drar fordel av russiske beslutningstakere som er ansvarlige for annekteringen av Krim og Sevastopol eller destabiliseringen av Øst-Ukraina.
e)fysiske eller juridiske personer som gjennomfører transaksjoner med separatistgruppene i Donbass-regionen i Ukraina.
0Endret ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.
§ 4.Unntak for å dekke grunnleggende behov mv.

Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet når det er fastslått at pengene eller formuesgodene

a)er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
b)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand,
c)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, eller
d)er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter.
§ 5.Unntak for betalinger i henhold til rettslige eller administrative avgjørelser

Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at

a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en voldgiftsdom avsagt før den dato den fysiske eller juridiske personen ble oppført i vedlegg I, eller for en rettslig eller administrativ beslutning truffet i Norge eller EU, eller en rettslig beslutning som er rettskraftig i Norge eller EU, før eller etter denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer som er oppført i vedlegg I, og
d)anerkjennelse av beslutningen ikke er i strid med grunnleggende rettsstatsprinsipper.
0Endret ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.
§ 6.Unntak for forpliktelser forfalt før oppføringen

I tilfeller der fysiske eller juridiske personer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person har inngått eller pådratt seg før den dato de ble oppført i vedlegg I, kan Utenriksdepartementet gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom betalingen ikke er i strid med § 3 annet ledd.

§ 7.Overføringer til frosne konti

Bestemmelsen i § 3 annet ledd skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner fra å godskrive frosne konti når de mottar penger overført av en tredjepart til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om slike transaksjoner.

Bestemmelsen i § 3 annet ledd gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av

a)renter eller annen avkastning på disse kontiene,
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen nevnt i § 3 ble oppført i vedlegg I, eller
c)beløp forfalt til betaling i henhold til rettslige, administrative eller voldgiftsmessige beslutninger som er truffet i Norge eller EU, eller som er rettskraftige i Norge eller EU, når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til § 3 første ledd.
0Endret ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.
§ 8.Rapporteringsplikt

Med forbehold om at gjeldende lovpålagte regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer

a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av bestemmelsene i dette kapittel, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med § 3, til Utenriksdepartementet, og
b)samarbeide med Utenriksdepartementet om en eventuell verifisering av disse opplysningene.

Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne paragraf, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.

0Endret ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.
§ 8a.Ansvarsfrihet ved frysing eller tilbakeholdelse

Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i den tro at slike tiltak er i samsvar med denne forskrift, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.

Kapittel 3. Restriksjoner som gjelder Krim og Sevastopol

§ 9.Forbud mot import av varer fra Krim og Sevastopol

Det er forbudt

a)å importere varer med opprinnelse på Krim eller i Sevastopol,
b)å yte, direkte eller indirekte, finansiering eller finansiell bistand samt forsikring og gjenforsikring i tilknytning til import av varer som nevnt i bokstav a.
§ 10.Forbud mot visse investeringer på Krim eller i Sevastopol

Det er forbudt

a)å erverve eller utvide eksisterende eierskapsinteresser i fast eiendom på Krim eller i Sevastopol,
b)å erverve eller utvide eksisterende eierskapsinteresser i eller kontroll over en juridisk person på Krim eller i Sevastopol, herunder full ervervelse av en slik juridisk person eller ervervelse av andeler samt andre verdipapirer som har karakter av kapitalinteresse, i en slik juridisk person,
c)å tildele eller delta i ordninger med sikte på å tildele lån eller kreditter, eller på annen måte yte finansiering, herunder egenkapital, til en enhet på Krim eller i Sevastopol eller til et dokumentert formål om å finansiere en slik juridisk person,
d)å opprette fellesforetak på Krim eller i Sevastopol og å inngå i fellesforetak med en enhet på Krim eller i Sevastopol,
e)å yte investeringstjenester som er direkte knyttet til aktivitetene nevnt i bokstav a til d.

Forbudene og restriksjonene i denne bestemmelse får ikke anvendelse på legitim forretningsvirksomhet som drives med juridiske personer utenfor Krim eller Sevastopol der de tilknyttede investeringene ikke er ment for juridiske personer på Krim eller i Sevastopol.

Forbudene i første ledd berører ikke oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 11. april 2015 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt, forutsatt at den kompetente myndighet er blitt underrettet senest fem virkedager på forhånd.

0Endret ved forskrifter 10 okt 2014 nr. 1278, 14 april 2015 nr. 376.
§ 11.Forbud mot eksport mv. av varer og teknologi til Krim og Sevastopol

Det er forbudt å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi oppført i vedlegg II

a)til fysiske eller juridiske personer på Krim eller i Sevastopol, eller
b)til bruk på Krim eller i Sevastopol.

Vedlegg II skal omfatte visse varer og teknologier som er tilpasset bruk i følgende nøkkelsektorer:

i)transport
ii)telekommunikasjon,
iii)energi,
iv)leting, utvinning og produksjon av olje, gass og mineralressurser.

Det er forbudt

a)direkte eller indirekte å yte faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til varer og teknologi som er oppført i vedlegg II, eller til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike produkter, til fysiske eller juridiske personer på Krim eller i Sevastopol eller til bruk på Krim eller i Sevastopol,
b)direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi som er oppført i vedlegg II, til fysiske eller juridiske personer på Krim eller i Sevastopol eller til bruk på Krim eller i Sevastopol.

Forbudene i første og annet ledd får, når de er knyttet til første ledd bokstav b, ikke anvendelse dersom det ikke med sannsynlighet kan fastslås at varene og teknologien eller tjenestene oppført i annet ledd skal brukes på Krim eller i Sevastopol.

Forbudene i første og annet ledd berører ikke oppfyllelse innen 12. juli 2015 av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 11. april 2015 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, forutsatt at Utenriksdepartementet er blitt underrettet senest fem virkedager på forhånd.

0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.
§ 12.Forbud mot faglig bistand og formidlingstjenester

Det er forbudt å yte faglig bistand eller formidlings-, bygge- eller anleggstjenester samt ingeniørtjenester som er direkte knyttet til infrastruktur på Krim eller i Sevastopol, i sektorene nevnt i § 11 første ledd som definert på grunnlag av vedlegg II, uavhengig av varenes og teknologiens opprinnelse.

Forbudet i første ledd berører ikke oppfyllelse innen 12. juli 2015 av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 11. april 2015 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt.

0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.
§ 13.Forbud mot å yte tjenester knyttet til turistvirksomhet på Krim og i Sevastopol

Det er forbudt å yte tjenester direkte knyttet til turistvirksomhet på Krim eller i Sevastopol.

Det er forbudt for ethvert skip som yter cruisetjenester, å anløpe eller oppholde seg i havner på Krim-halvøya som er oppført i vedlegg III.

Forbudene i første og annet ledd gjelder ikke skip som av hensyn til sjøsikkerheten i nødssituasjoner anløper en av havnene oppført i vedlegg III. Utenriksdepartementet skal underrettes om slike havneanløp innen fem virkedager.

Forbudene i første og annet ledd berører ikke oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt eller en tilknyttet kontrakt inngått før 11. april 2015 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, forutsatt at Utenriksdepartementet er blitt underrettet senest fem virkedager på forhånd.

0Tilføyd ved forskrift 14 april 2015 nr. 376 (tidligere § 13 flyttet til § 13a).
§ 13a.Unntak fra § 10, § 11 og § 12

Utenriksdepartementet kan, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, gi tillatelse knyttet til aktivitetene nevnt i § 10 første ledd og § 11 annet ledd og til varene og teknologien nevnt i § 11 første ledd, forutsatt at de

a)er nødvendige for offisielle formål på utenriksstasjoner eller i internasjonale organisasjoner på Krim eller i Sevastopol som har immunitet i henhold til folkeretten,
b)er knyttet til prosjekter der de utelukkende brukes til støtte for sykehus eller andre offentlige helseinstitusjoner som yter medisinske tjenester, eller for sivile utdanningsinstitusjoner, på Krim eller i Sevastopol, eller
c)er apparater eller utstyr til medisinsk bruk.

Utenriksdepartementet kan, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, gi tillatelse knyttet til aktivitetene nevnt i § 10 første ledd, forutsatt at transaksjonen gjelder vedlikehold for å ivareta eksisterende infrastrukturs sikkerhet.

Utenriksdepartementet kan, på de vilkår departementet finner hensiktsmessige, gi tillatelse knyttet til aktivitetene nevnt i § 10 første ledd og § 11 annet ledd og til varene og teknologien nevnt i § 11 første ledd samt tjenestene nevnt i § 12 dersom salget, leveringen, overføringen eller eksporten av produktene eller gjennomføringen av aktivitetene er nødvendig for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet, herunder eksisterende infrastrukturs sikkerhet, eller for miljøet. I behørig begrunnede hastetilfeller kan salget, leveringen, overføringen eller eksporten gjennomføres uten forhåndstillatelse, forutsatt at eksportøren innen fem virkedager etter at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted, underretter Utenriksdepartementet og gir nærmere opplysninger om den relevante begrunnelsen for at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted uten forhåndstillatelse.

0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376 (tidligere § 13).
§ 14.Unntak fra § 9

Forbudene i § 9 gjelder ikke

a)ved oppfyllelse innen 17. november 2014 av handelskontrakter som er inngått før 16. august 2014, eller av tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å kunne gjennomføre slike kontrakter, forutsatt at den fysiske eller juridiske personen som har til hensikt å gjennomføre kontrakten, senest ti virkedager i forveien har underrettet Utenriksdepartementet om aktiviteten eller transaksjonen som skal utføres,
b)for varer med opprinnelse på Krim eller i Sevastopol som er fremstilt for ukrainske myndigheter for undersøkelse, som tilfredsstiller vilkårene for å kunne innrømmes preferansetollbehandling og som det er utstedt et opprinnelsesbevis for.
0Endret ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.

Kapittel 4. Sektortiltak

§ 15.Forbud mot eksport, import og transport av forsvarsrelaterte varer

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere varer og teknologi oppført i «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester til Russland, enten disse har sin opprinnelse i Norge eller ikke. Det er også forbudt å importere, kjøpe eller transportere slike varer og teknologi fra Russland.

§ 16.Forbud mot eksport av flerbruksvarer og flerbruksteknologi

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere flerbruksvarer og flerbruksteknologi oppført i «Liste II - flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, enten disse har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland, dersom nevnte produkter helt eller delvis er eller kan være beregnet til militær bruk eller en militær sluttbruker. Dersom sluttbrukeren er det russiske militæret, skal alle flerbruksvarer og -teknologi som anskaffes av dette, anses å være beregnet til militær bruk.

Når Utenriksdepartementet treffer beslutning om søknader om tillatelser, skal de ikke gi eksporttillatelse til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland dersom departementet har rimelig grunn til å anta at sluttbrukeren kan være militær, eller at varene kan være beregnet på militær sluttbruk. Utenriksdepartementet kan gi tillatelse dersom eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 16. august 2014 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt.

0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.
§ 16a.Forbud mot eksport av flerbruksvarer og flerbruksteknologi til personer oppført i vedlegg VI

Det er forbudt direkte eller indirekte å selge, levere, overføre eller eksportere flerbruksvarer og flerbruksteknologi oppført i «Liste II - flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, enten disse har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland oppført i vedlegg VI.

Det er forbudt

a)direkte eller indirekte å gi faglig bistand, formidlingstjenester eller andre tjenester knyttet til varer og teknologi nevnt i første ledd eller til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike varer og slik teknologi til fysiske og juridiske personer i Russland oppført i vedlegg VI,
b)direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi nevnt i første ledd, herunder tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike varer og slik teknologi eller yting av tilknyttet faglig bistand eller tilknyttede formidlingstjenester eller andre tjenester til fysiske og juridiske personer i Russland oppført i vedlegg VI.

Forbudene i første og annet ledd berører ikke oppfyllelse av kontrakter som er inngått før 11. oktober 2014, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter.

Forbudene i første og annet ledd gjelder ikke ved salg, levering, overføring eller eksport av flerbruksvarer og flerbruksteknologi beregnet på luft- og romfartsindustrien eller yting av tilknyttet faglig og finansiell bistand til ikke-militær bruk og til en ikke-militær sluttbruker.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278, endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.
§ 17.Forbud mot eksport av visse produkter til bruk i oljeindustrien

Det kreves forhåndstillatelse til direkte eller indirekte salg, levering, overføring eller eksport av produkter som oppført i vedlegg IV, enten de har sin opprinnelse i Norge eller ikke, til fysiske eller juridiske personer i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel, eller i enhver annen stat, dersom produktene er beregnet på bruk i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel.

Vedlegg IV omfatter visse produkter tilpasset følgende kategorier av lete- og utvinningsprosjekter i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel:

a)oljeleting og -utvinning i vann på mer enn 150 meters dyp,
b)oljeleting og -utvinning i havområdet nord for polarsirkelen, eller
c)prosjekter som har potensial, ved hjelp av hydraulisk frakturering, til å produsere olje fra reserver som befinner seg i skiferformasjoner; dette gjelder ikke leting og utvinning gjennom skiferformasjoner i den hensikt å lokalisere eller utvinne olje fra andre reservoarer enn skiferreservoarer.

Eksportører skal gi Utenriksdepartementet alle relevante opplysninger som er nødvendige i forbindelse med deres søknad om eksporttillatelse.

Utenriksdepartementet skal ikke gi tillatelse til salg, levering, overføring eller eksport av produkter oppført i vedlegg IV dersom det med sannsynlighet kan fastslås at salget, leveringen, overføringen eller eksporten av produktene er beregnet på noen av de kategorier av lete- og utvinningsprosjekter som er omtalt i annet ledd. Utenriksdepartementet kan gi tillatelse dersom salget, leveringen, overføringen eller eksporten gjelder oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt inngått før 16. august 2014 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle en slik kontrakt. Utenriksdepartementet kan også gi tillatelse dersom salget, leveringen, overføringen eller eksporten av produktene er nødvendig for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet eller for miljøet. I behørig begrunnede hastetilfeller kan salget, leveringen, overføringen eller eksporten gjennomføres uten forhåndstillatelse, forutsatt at eksportøren innen fem virkedager etter at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted, underretter Utenriksdepartementet og gir nærmere opplysninger om den relevante begrunnelsen for at salget, leveringen, overføringen eller eksporten har funnet sted uten forhåndstillatelse.

Dersom det med sannsynlighet kan fastslås at en allerede innvilget eksporttillatelse er beregnet på prosjekter som nevnt i fjerde ledd, kan Utenriksdepartementet oppheve, suspendere, endre eller tilbakekalle tillatelsen.

0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.
§ 17a.Forbud mot å yte visse tjenester til bruk i oljeindustrien

Det er forbudt direkte eller indirekte å yte tilknyttede tjenester som er nødvendige for følgende kategorier av lete- og utvinningsprosjekter i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel:

a)oljeleting- og utvinning i vann på mer enn 150 meters dyp,
b)oljeleting og -utvinning i havområdet nord for polarsirkelen, eller
c)prosjekter som har potensial, ved hjelp av hydraulisk frakturering, til å produsere olje fra reserver som befinner seg i skiferformasjoner; dette gjelder ikke leting og utvinning gjennom skiferformasjoner i den hensikt å lokalisere eller utvinne olje fra andre reservoarer enn skiferreservoarer.

I dette ledd menes med «tilknyttede tjenester»:

i)boring
ii)brønntesting
iii)logging og komplettering
iv)levering av spesialiserte flytende innretninger

Forbudet i første ledd berører ikke oppfyllelse av en forpliktelse i henhold til en kontrakt eller rammeavtale inngått før 11. oktober 2014 eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter.

Forbudet i første ledd gjelder ikke dersom de aktuelle tjenestene er nødvendige for omgående å hindre eller begrense en hendelse som kan få alvorlige og betydelige følger for menneskers helse og sikkerhet eller for miljøet. Tjenesteyteren skal innen fem virkedager underrette Utenriksdepartementet om enhver aktivitet som iverksettes i henhold til dette ledd, og gi nærmere opplysninger om den relevante begrunnelsen for salget, leveringen, overføringen eller eksporten.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278, endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.
§ 18.Restriksjoner på faglig bistand og finansiering

Det er forbudt

a)direkte eller indirekte å gi faglig bistand knyttet til varer og teknologi som er oppført på «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, eller knyttet til levering, produksjon, vedlikehold eller bruk av varer som er oppført på denne listen, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland,
b)direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til varer og teknologi oppført på «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring eller -garanti samt forsikring og gjenforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter eller yting av tilknyttet faglig bistand til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland,
c)direkte eller indirekte å yte faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til «Liste II - flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester eller knyttet til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av slike varer eller slik teknologi, til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland, dersom nevnte produkter helt eller delvis er eller kan være beregnet på militær bruk eller en militær sluttbruker,
d)direkte eller indirekte å yte finansiering eller finansiell bistand knyttet til «Liste II - flerbruksvarer» i vedlegg II til forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, til salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller til yting av tilknyttet faglig bistand til fysiske eller juridiske personer i Russland eller til bruk i Russland, dersom nevnte produkter helt eller delvis er eller kan være beregnet på militær bruk eller en militær sluttbruker.

Forbudene i første ledd berører ikke oppfyllelse av kontrakter som er inngått før 16. august 2014, eller tilknyttede kontrakter som er nødvendige for å oppfylle slike kontrakter, eller yting av bistand som er nødvendig for å opprettholde og sikre eksisterende kapasiteter i Norge. Forbudene i § 18 første ledd bokstav a) og b) får ikke anvendelse på direkte eller indirekte yting av faglig bistand, finansiering eller finansiell bistand knyttet til følgende operasjoner:

a)salg, levering, overføring eller eksport samt import, kjøp eller transport av hydrazin (CAS 302 01 2) i konsentrasjoner på minst 70 prosent, forutsatt at den faglige bistanden, finansieringen eller finansielle bistanden omhandler en mengde hydrazin som er beregnet i samsvar med oppskytningen eller oppskytningene eller satellittene stoffet er framstilt for, og som ikke overstiger en samlet mengde på 800 kg for hver enkelt oppskytning eller satellitt,
b)import, kjøp eller transport av usymmetrisk dimetylhydrazin (CAS 57 14 7),
c)salg, levering, overføring eller eksport samt import, kjøp eller transport av monometylhydrazin (CAS 60 34 4), forutsatt at den faglige bistanden, finansieringen eller finansielle bistanden omhandler en mengde monometylhydrazin som er beregnet i samsvar med oppskytningen eller oppskytningene eller satellittene stoffet er framstilt for, i den utstrekning stoffene nevnt i bokstav a), b) og c) i dette ledd er beregnet på bruk i oppskytningsutstyr som benyttes av europeiske leverandører av oppskytningstjenester, ved oppskytninger knyttet til europeiske romprogrammer eller som drivstoff til satellitter framstilt av europeiske produsenter. Direkte eller indirekte yting av faglig bistand, finansiering eller finansiell bistand knyttet til operasjonene nevnt i dette ledd bokstav a), b) og c) krever forhåndstillatelse fra Utenriksdepartementet. De som søker om forhåndstillatelse, skal gi Utenriksdepartementet alle relevante opplysninger som er nødvendige.

Følgende skal være underlagt tillatelse fra Utenriksdepartementet:

a)yting av faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til produkter oppført i vedlegg IV og levering, produksjon, vedlikehold og bruk av disse produktene, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel, eller, dersom slik bistand gjelder produkter til bruk i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel, til fysiske eller juridiske personer i andre stater.
b)finansiering eller finansiell bistand knyttet til produkter oppført i vedlegg IV, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring, til salg, levering, overføring eller eksport av disse teknologiene, eller yting av tilknyttet faglig bistand, direkte eller indirekte til fysiske eller juridiske personer i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel, eller, dersom slik bistand gjelder produkter til bruk i Russland, herunder Russlands eksklusive økonomiske sone og kontinentalsokkel, til fysiske eller juridiske personer i andre stater.

I behørig begrunnede hastetilfeller som nevnt i § 17 fjerde ledd kan yting av tjenester omtalt i dette ledd gjennomføres uten forhåndstillatelse, forutsatt at tjenesteyteren underretter Utenriksdepartementet innen fem virkedager etter at tjenestene er levert.

Tillatelser etter tredje ledd kan ikke gis dersom det med sannsynlighet kan fastslås at bistanden er knyttet til oppfyllelse av forpliktelser i henhold til kontrakt eller avtale inngått etter 15. august 2014 vedrørende teknologi til bruk i prosjekter som gjelder oljeleting og -utvinning på dypt vann, arktisk oljeleting og -utvinning eller skiferoljeprosjekter i Russland.

0Endret ved forskrifter 10 okt 2014 nr. 1278, 14 april 2015 nr. 376, 3 des 2015 nr. 1389.
§ 19.Forbud mot handel med enkelte verdipapirer mv.

Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løpetid på over 90 dager som er utstedt etter 15. august 2014 fram til og med 10. oktober 2014, eller med en løpetid på over 30 dager som er utstedt etter 10. oktober 2014 av

a)en større kredittinstitusjon eller annen større institusjon med uttrykkelig mandat til å fremme konkurranseevnen og variasjonen i den russiske økonomien og å oppmuntre til investeringer, som er etablert i Russland med over 50 % offentlig eierskap eller kontroll per 1. august 2014 som oppført i vedlegg V, eller
b)en juridisk person etablert utenfor Norge og EU som direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av en juridisk person oppført i vedlegg V, eller
c)en juridisk person som handler på vegne av eller på instruks fra en juridisk person som nevnt i bokstav b i dette ledd eller oppført i vedlegg V.

Det er forbudt direkte eller indirekte å kjøpe, selge eller yte investeringstjenester til eller bistand ved utstedelse av, eller på annen måte handle med, omsettelige verdipapirer og pengemarkedsinstrumenter med en løpetid på over 30 dager som er utstedt etter 10. oktober av

a)en juridisk person som er etablert i Russland og primært beskjeftiget med større aktiviteter i forbindelse med utforming, produksjon, salg eller eksport av militært materiell eller militære tjenester, som oppført i vedlegg VII, med unntak av juridiske personer som er virksomme i romfarts- eller kjernekraftssektoren,
b)en juridisk person som er etablert i Russland og kontrollert av staten, eller der staten eier over 50 %, hvis samlede aktiva er beregnet til mer enn 1 billion russiske rubler, og der minst 50 % av de beregnede inntektene skriver seg fra salg eller frakt av råolje eller oljeprodukter, som oppført i vedlegg VIII,
c)en juridisk person etablert utenfor Norge og EU som direkte eller indirekte er mer enn 50 % eid av en juridisk person nevnt i bokstav a eller b i dette ledd, eller
d)en juridisk person som handler på vegne av eller på instruks fra en juridisk person som nevnt i bokstav a, b eller c i dette ledd.

Det er forbudt direkte eller indirekte å opprette eller delta i ordninger med sikte på å yte nye lån eller kreditter med en løpetid på over 30 dager til juridiske personer nevnt i første eller annet ledd etter 10. oktober 2014.

Forbudet gjelder ikke

a)lån eller kreditter som har som konkret og dokumentert formål å finansiere vareimport eller -eksport som ikke omfattes av forbud, og ikke-finansielle tjenester mellom Norge og en tredjestat, herunder utgifter til varer og tjenester fra en annen tredjestat som er nødvendige for å oppfylle eksport- eller importkontraker, eller
b)lån som har som konkret og dokumentert formål å yte nødfinansiering med sikte på å oppfylle solvens- og likviditetskriterier for juridiske personer etablert i Norge eller EU som er mer enn 50 % eid av en juridisk person oppført i vedlegg V.

Forbudet i tredje ledd gjelder ikke ved utnyttelse av kredittmuligheten eller utbetalinger foretatt i henhold til en kontrakt som er inngått før 11. oktober 2014, forutsatt at

a)alle vilkår som gjelder ved slik kredittutnyttelse eller slike utbetalinger,
i)var avtalt før 11. oktober 2014 og
ii)ikke er blitt endret på eller etter denne dato, og
b)det før 11. oktober 2014 er fastsatt en kontraktsfestet forfallsdag for full tilbakebetaling av alle penger som er stilt til rådighet, og for oppheving av alle tilsagn, rettigheter og forpliktelser i henhold til kontrakten.

Vilkårene som gjelder ved utnyttelse av kredittmuligheten og utbetalinger som nevnt i bokstav a, skal omfatte bestemmelser om lengden på tilbakebetalingstiden for hver kredittutnyttelse eller utbetaling, gjeldende rentesats eller renteberegningsmetoden samt maksimumsbeløpet.

0Endret ved forskrifter 10 okt 2014 nr. 1278, 14 april 2015 nr. 376.

Kapittel 5. Avsluttende bestemmelser

§ 20.Omgåelser

Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå forbudene i denne forskrift.

§ 20a.Krav i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner

Ingen krav i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forskrift, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, spesielt en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form, skal imøtekommes dersom de fremsettes av

a)fysiske eller juridiske personer som er oppført i vedlegg I, for så vidt gjelder tiltakene i kapitlene 2 og 3
b)juridiske personer nevnt i § 19 første ledd bokstav b eller c og annet ledd bokstav c eller d, eller oppført i vedlegg V, VI, VII og VIII, eller andre russiske personer, for så vidt gjelder tiltakene i kapittel 4
c)fysiske eller juridiske personer som handler gjennom eller på vegne av personer nevnt i bokstav a eller b i dette ledd
d)fysiske eller juridiske personer som i henhold til en beslutning truffet av en voldgiftsdomstol, en domstol eller et forvaltningsorgan har overtrådt forbudene fastsatt i kapittel 3
e)fysiske eller juridiske personer, såfremt kravet angår varer det i henhold til § 9 er forbudt å importere.

I forbindelse med enhver sak som gjelder inndrivelse av et krav, påhviler det den fysiske eller juridiske personen som forsøker å få kravet inndrevet, å bevise at innfrielsen av kravet ikke er forbudt etter bestemmelsen i første ledd.

Denne paragrafen berører ikke retten fysiske eller juridiske personer omtalt i første ledd har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i overensstemmelse med denne forskrift.

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.
§ 21.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak de restriktive tiltakene.

§ 22.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 23.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet kan endre, suspendere og oppheve forskriften.

§ 24.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks. Fra samme tid oppheves forskrift 21. mars 2014 nr. 301 om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet og uavhengighet.

Vedlegg I. Liste over fysiske og juridiske personer

EUs konsoliderte liste over personer og enheter underlagt restriktive tiltak er tilgjengelig her. Listeførte med landkode («programme») UKR, vedtatt med hjemmel i rådsforordning (EU) nr. 269/2014, er listeført under denne forskrift.

0Endret ved forskrifter 12 des 2014 nr. 1798, 14 april 2015 nr. 376, 3 des 2015 nr. 1389, 25 mai 2016 nr. 539.

Vedlegg II. Varer og teknologi omtalt i § 11

Chapter/CN codeProduct description
Chapter 25SALT; SULPHUR; EARTHS AND STONE; PLASTERING MATERIALS, LIME AND CEMENT
Chapter 26ORES, SLAG AND ASH
Chapter 27MINERAL FUELS, MINERAL OILS AND PRODUCTS OF THEIR DISTILLATION; BITUMINOUS SUBSTANCES; MINERAL WAXES
Chapter 28INORGANIC CHEMICALS; ORGANIC OR INORGANIC COMPOUNDS OF PRECIOUS METALS, OF RARE-EARTH METALS,OF RADIOACTIVE ELEMENTS OR OF ISOTOPES
Chapter 29ORGANIC CHEMICALS
3824Prepared binders for foundry moulds or cores; chemical products and preparations of the chemical or allied industries (including those consisting of mixtures of natural products), not elsewhere specified or included
3826 00Biodiesel and mixtures thereof, not containing or containing less than 70 % by weight of petroleum oils or oils obtained from bituminous minerals
Chapter 72Iron and steel
Chapter 73Articles of iron or steel
Chapter 74Copper and articles thereof
Chapter 75Nickel and articles thereof
Chapter 76Aluminium and articles thereof
Chapter 78Lead and articles thereof
Chapter 79Zinc and articles thereof
Chapter 80Tin and articles thereof
Chapter 81Other base metals; cermets; articles thereof
8207 13 00ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF SINTERED METAL CARBIDES OR CERMETS
8207 19 10ROCK-DRILLING OR EARTH-BORING TOOLS, INTERCHANGEABLE, WITH WORKING PARTS OF DIAMOND OR AGGLOMERATED DIAMOND
8401Nuclear reactors; fuel elements (cartridges), non-irradiated, for nuclear reactors; machinery and apparatus for isotopic separation:
8402Steam or other vapour generating boilers (other than central heating hot water boilers capable also of producing low pressure steam); superheated water boilers:
8403Central heating boilers other than those of heading 8402
8404Auxiliary plant for use with boilers of heading 8402 or 8403 (for example, economisers, superheaters, soot removers, gas recoverers); condensers for steam or other vapour power units
8405Producer gas or water gas generators, with or without their purifiers; acetylene gas generators and similar water process gas generators, with or without their purifiers
8406Steam turbines and other vapour turbines:
8407Spark-ignition reciprocating or rotary internal combustion piston engines
8408Compression-ignition internal combustion piston engines (diesel or semidiesel engines):
8409Parts suitable for use solely or principally with the engines of heading 8407 or 8408
8410Hydraulic turbines, water wheels, and regulators therefor
8411Turbojets, turbopropellers and other gas turbines
8412Other engines and motors
8413Pumps for liquids, whether or not fitted with a measuring device; liquid elevators:
8414Air or vacuum pumps, air or other gas compressors and fans; ventilating or recycling hoods incorporating a fan, whether or not fitted with filters
8415Air-conditioning machines, comprising a motor-driven fan and elements for changing the temperature and humidity, including those machines in which the humidity cannot be separately regulated
8416Furnace burners for liquid fuel, for pulverised solid fuel or for gas; mechanical stokers, including their mechanical grates, mechanical ash dischargers and similar appliances
8417Industrial or laboratory furnaces and ovens, including incinerators, nonelectric
8418Refrigerators, freezers and other refrigerating or freezing equipment, electric or other; heat pumps other than air-conditioning machines of heading 8415
8420Calendering or other rolling machines, other than for metals or glass, and cylinders therefor
8421Centrifuges, including centrifugal dryers; filtering or purifying machinery and apparatus, for liquids or gases
8422Dishwashing machines; machinery for cleaning or drying bottles or other containers; machinery for filling, closing, sealing or labelling bottles, cans, boxes, bags or other containers; machinery for capsuling bottles, jars, tubes and similar containers; other packing or wrapping machinery (including heat-shrink wrapping machinery); machinery for aerating beverages
8423Weighing machinery (excluding balances of a sensitivity of 5 cg or better), including weight-operated counting or checking machines; weighing machine weights of all kinds
8424Mechanical appliances (whether or not hand-operated) for projecting, dispersing or spraying liquids or powders; fire extinguishers, whether or not charged; spray guns and similar appliances; steam or sandblasting machines and similar jet projecting machines
8425Pulley tackle and hoists other than skip hoists; winches and capstans; jacks
8426Ships' derricks; cranes, including cable cranes; mobile lifting frames, straddle carriers and works trucks fitted with a crane
8427Fork-lift trucks; other works trucks fitted with lifting or handling equipment
8428Other lifting, handling, loading or unloading machinery (for example, lifts, escalators, conveyors, teleferics
8429Self-propelled bulldozers, angledozers, graders, levellers, scrapers, mechanical shovels, excavators, shovel loaders, tamping machines and roadrollers
8430Other moving, grading, levelling, scraping, excavating, tamping, compacting, extracting or boring machinery, for earth, minerals or ores; piledrivers and pile extractors; snowploughs and snowblowers
8431Parts suitable for use solely or principally with the machinery of headings 8425 to 8430
8432Agricultural, horticultural or forestry machinery for soil preparation or cultivation; lawn or sports-ground rollers
8435Presses, crushers and similar machinery used in the manufacture of wine, cider, fruit juices or similar beverages
8436Other agricultural, horticultural, forestry, poultry-keeping or bee-keeping machinery, including germination plant fitted with mechanical or thermal equipment; poultry incubators and brooders
8437Machines for cleaning, sorting or grading seed, grain or dried leguminous vegetables; machinery used in the milling industry or for the working of cereals or dried leguminous vegetables, other than farm-type machinery
8439Machinery for making pulp of fibrous cellulosic material or for making or finishing paper or paperboard
8440Bookbinding machinery, including book-sewing machines
8441Other machinery for making up paper pulp, paper or paperboard, including cutting machines of all kinds
8442Machinery, apparatus and equipment (other than the machine tools of headings 8456 to 8465) for preparing or making plates, cylinders or other printing components; plates, cylinders and other printing components; plates, cylinders and lithographic stones, prepared for printing purposes (for example, planed, grained or polished)
8443Printing machinery used for printing by means of plates, cylinders and other printing components of heading 8442; other printers, copying machines and facsimile machines, whether or not combined; parts and accessories thereof
8444 00Machines for extruding, drawing, texturing or cutting man-made textile materials:
8445Machines for preparing textile fibres; spinning, doubling or twisting machines and other machinery for producing textile yarns; textile reeling or winding (including weft-winding) machines and machines for preparing textile yarns for use on the machines of heading 8446 or 8447
8447Knitting machines, stitch-bonding machines and machines for making gimped yarn, tulle, lace, embroidery, trimmings, braid or net and machines for tufting
8448Auxiliary machinery for use with machines of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, dobbies, jacquards, automatic stop motions, shuttle changing mechanisms); parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of this heading or of heading 8444, 8445, 8446 or 8447 (for example, spindles and spindle flyers, card clothing, combs, extruding nipples, shuttles, healds and heald-frames, hosiery needles)
8449 00 00Machinery for the manufacture or finishing of felt or nonwovens in the piece or in shapes, including machinery for making felt hats; blocks for making hats
8450Household or laundry-type washing machines, including machines which both wash and dry:
8452Sewing machines, other than book-sewing machines of heading 8440; furniture, bases and covers specially designed for sewing machines; sewing machine needles
8453Machinery for preparing, tanning or working hides, skins or leather or for making or repairing footwear or other articles of hides, skins or leather, other than sewing machines
8454Converters, ladles, ingot moulds and casting machines, of a kind used in metallurgy or in metal foundries
8455Metal-rolling mills and rolls therefor
8456Machine tools for working any material by removal of material, by laser or other light or photon beam, ultrasonic, electrodischarge, electrochemical, electron beam, ionic-beam or plasma arc processes; water-jet cutting machines
8457Machining centres, unit construction machines (single station) and multi- station transfer machines, for working metal
8458Lathes (including turning centres) for removing metal
8459Machine tools (including way-type unit head machines) for drilling, boring, milling, threading or tapping by removing metal, other than lathes (including turning centres) of heading 8458
8460Machine tools for deburring, sharpening, grinding, honing, lapping, polishing or otherwise finishing metal or cermets by means of grinding stones, abrasives or polishing products, other than gear cutting, gear grinding or gear finishing machines of heading 8461
8461Machine tools for planing, shaping, slotting, broaching, gear cutting, gear grinding or gear finishing, sawing, cutting-off and other machine tools working by removing metal or cermets, not elsewhere specified or included
8462Machine tools (including presses) for working metal by forging, hammering or die-stamping; machine tools (including presses) for working metal by bending, folding, straightening, flattening, shearing, punching or notching; presses for working metal or metal carbides, not specified above
8463Other machine tools for working metal or cermets, without removing material
8464Machine tools for working stone, ceramics, concrete, asbestos-cement or like mineral materials or for cold working glass
8465Machine tools (including machines for nailing, stapling, glueing or otherwise assembling) for working wood, cork, bone, hard rubber, hard plastics or similar hard materials
8466Parts and accessories suitable for use solely or principally with the machines of headings 8456 to 8465, including work or tool holders, self- opening dieheads, dividing heads and other special attachments for machine tools; tool holders for any type of tool for working in the hand
8467Tools for working in the hand, pneumatic, hydraulic or with self- contained electric or non-electric motor
8468Machinery and apparatus for soldering, brazing or welding, whether or not capable of cutting, other than those of heading 8515; gas-operated surface tempering machines and appliances
8469 00Typewriters other than printers of heading 8443; word-processing machines
8470Calculating machines and pocket-size data-recording, reproducing and displaying machines with calculating functions; accounting machines, postage-franking machines, ticket-issuing machines and similar machines, incorporating a calculating device; cash registers
8471Automatic data-processing machines and units thereof; magnetic or optical readers, machines for transcribing data onto data media in coded form and machines for processing such data, not elsewhere specified or included
8472Other office machines (for example, hectograph or stencil duplicating machines, addressing machines, automatic banknote dispensers, coinsorting machines, coin-counting or -wrapping machines, pencil-sharpening machines, perforating or stapling machines)
8473Parts and accessories (other than covers, carrying cases and the like) suitable for use solely or principally with machines of headings 8469 to 8472
8474Machinery for sorting, screening, separating, washing, crushing, grinding, mixing or kneading earth, stone, ores or other mineral substances, in solid (including powder or paste) form; machinery for agglomerating, shaping or moulding solid mineral fuels, ceramic paste, unhardened cements, plastering materials or other mineral products in powder or paste form; machines for forming foundry moulds of sand
8475Machines for assembling electric or electronic lamps, tubes or valves or flashbulbs, in glass envelopes; machines for manufacturing or hot working glass or glassware
8476Automatic goods-vending machines (for example, postage stamp, cigarette, food or beverage machines), including money-changing machines
8477Machinery for working rubber or plastics or for the manufacture of products from these materials, not specified or included elsewhere in this chapter
8478Machinery for preparing or making up tobacco, not specified or included elsewhere in this chapter
8479Machines and mechanical appliances having individual functions, not specified or included elsewhere in this chapter
8480Moulding boxes for metal foundry; mould bases; moulding patterns; moulds for metal (other than ingot moulds), metal carbides, glass, mineral materials, rubber or plastics
8481Taps, cocks, valves and similar appliances for pipes, boiler shells, tanks, vats or the like, including pressure-reducing valves and thermostatically controlled valves
8482Ball or roller bearings
8483Transmission shafts (including cam shafts and crank shafts) and cranks; bearing housings and plain shaft bearings; gears and gearing; ball or roller screws; gear boxes and other speed changers, including torque converters; flywheels and pulleys, including pulley blocks; clutches and shaft couplings (including universal joints)
8484Gaskets and similar joints of metal sheeting combined with other material or of two or more layers of metal; sets or assortments of gaskets and similar joints, dissimilar in composition, put up in pouches, envelopes or similar packings; mechanical seals
8486Machines and apparatus of a kind used solely or principally for the manufacture of semiconductor boules or wafers, semiconductor devices, electronic integrated circuits or flat panel displays; machines and apparatus specified in note 9(C) to this chapter; parts and accessories
8487Machinery parts, not containing electrical connectors, insulators, coils, contacts or other electrical features, not specified or included elsewhere in this chapter
8501Electric motors and generators (excluding generating sets)
8502Electric generating sets and rotary converters
8503Parts suitable for use solely or principally with electric motors and generators, electric generating sets or rotary converters not specified elsewhere
8504Electrical transformers, static converters (for example, rectifiers) and inductors; parts thereof
8505Electromagnets (other than for medical use); permanent magnets and articles intended to become permanent magnets after magnetisation; electromagnetic or permanent magnet chucks, clamps and similar holding devices; electromagnetic couplings, clutches and brakes; electromagnetic lifting heads; parts thereof
8507Electric accumulators, incl. separators therefor, whether or not square or rectangular; parts thereof (excl. spent and those of unhardened rubber or textiles)
8511Electrical ignition or starting equipment of a kind used for spark-ignition or compression-ignition internal combustion engines (for example, ignition magnetos, magneto-dynamos, ignition coils, sparking plugs and glow plugs, starter motors); generators (for example, dynamos, alternators) and cut-outs of a kind used in conjunction with such engines; parts thereof
8514Industrial or laboratory electric furnaces and ovens (including those functioning by induction or dielectric loss); other industrial or laboratory equipment for the heat treatment of materials by induction or dielectric loss; parts thereof
8515Electric (including electrically heated gas), laser or other light or photon beam, ultrasonic, magnetic pulse or plasma arc soldering, brazing or welding machines and apparatus, whether or not capable of cutting; electric machines and apparatus for hot spraying of metals, metal carbides or cermets; parts thereof (excl. guns for spraying hot materials)
8525Transmission apparatus for radio-broadcasting or television, whether or not incorporating reception apparatus or sound recording or reproducing apparatus; television cameras, digital cameras and video camera recorders
8526Radar apparatus, radio navigational aid apparatus and radio remote control apparatus
8527Reception apparatus for radio-broadcasting, whether or not combined, in the same housing, with sound recording or reproducing apparatus or a clock
8528Monitors and projectors, not incorporating television reception apparatus; reception apparatus for television, whether or not incorporating radio- broadcast receivers or sound or video recording or reproducing apparatus
8529Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8525 to 8528
8530Electrical signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts thereof (other than mechanical or electromechanical equipment of heading 8608)
8531Electric sound or visual signalling apparatus; parts thereof (for example, bells, sirens, indicator panels, burglar or fire alarms) (excl. those for cycles, motor vehicles and traffic signalling)
8532Electrical capacitators, fixed, variable or adjustable (pre-set); parts thereof
8533Electrical resistors (including rheostats and potentiometers), other than heating resistors; parts thereof
8534Printed circuits
8535Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, fuses, lightning arresters, voltage limiters, surge suppressors, plugs and other connectors, junction boxes), for a voltage exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537)
8536Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits, or for making connections to or in electrical circuits (for example, switches, relays, fuses, surge suppressors, plugs, sockets, lamp holders, junction boxes), for a voltage not exceeding 1 000 V (excl. control desks, cabinets, panels, etc. of heading 8537)
8537Boards, panels, consoles, desks, cabinets and other bases, equipped with two or more apparatus of headings 8535 or 8536, for electric control or the distribution of electricity, including those incorporating instruments or apparatus of Chapter 90, and numerical control cabinets (excl. switching apparatus for line telephony or line telegraphy or videophones)
8538Parts suitable for use solely or principally with the apparatus of headings 8535, 8536 or 8537 not specified elsewhere
8539Electric filament or discharge lamps, including sealed beam lamp units and ultraviolet or infra-red lamps; arc lamps; parts thereof
8540Thermionic, cold cathode or photocathode valves and tubes (for example, vacuum or vapour or gas filled valves and tubes, mercury arc rectifying valves and tubes, cathode ray tubes, television camera tubes); parts thereof
8541Diodes, transistors and similar semiconductor devices; photosensitive semiconductor devices, incl. photovoltaic cells whether or not assembled in modules or made up into panels (excl. photovoltaic generators); light emitting diodes, mounted piezoelectric crystals; parts thereof
8542Electronic integrated circuits; parts thereof
8543Electrical machines and apparatus, having individual functions, not specified elsewhere in Chapter 85; parts thereof
8544Insulated (incl. enamelled or anodised) wire, cable (incl. coaxial cable) and other insulated electric conductors, whether or not fitted with connectors; optical fibre cables, made up of individually sheathed fibres, whether or not assembled with electric conductors or fitted with connectors
8545Carbon electrodes, carbon brushes, lamp carbons, battery carbons and other articles of graphite or other carbon, with or without metal, of a kind used for electrical purposes
8546Electrical insulators of any material (excl. insulating fittings)
8547Insulating fittings for electrical machines, appliances or equipment, being fittings wholly of insulating material apart from any minor components of metal (for example, threaded sockets) incorporated during moulding solely for purposes of assembly, other than insulators of heading 8546; electrical conduit tubing and joints therefor, of base metal lined with insulating material
8548Waste and scrap of primary cells, primary batteries and electric accumulators; spent primary cells, spent primary batteries and spent electric accumulators; electrical parts of machinery or apparatus, not specified elsewhere in Chapter 85
Confidential products under Chapter 85; goods under Chapter 85 transported by post or by parcel post (extra)/reconstituted code for statistical distribution
Chapter 86Railway or tramway locomotives, rolling stock and parts thereof; railway or tramway track fixtures and fittings and parts thereof; mechanical (including electromechanical) traffic signalling equipment of all kinds
8701Tractors (other than tractors of heading 8709):
8702Motor vehicles for the transport of ten or more persons, including the driver:
8704Motor vehicles for the transport of goods:
8705Special purpose motor vehicles, other than those principally designed for the transport of persons or goods (for example, breakdown lorries, crane lorries, fire fighting vehicles, concrete-mixer lorries, road sweeper lorries, spraying lorries, mobile workshops, mobile radiological units):
8706 00Chassis fitted with engines, for the motor vehicles of headings 8701 to 8705
8709Works trucks, self-propelled, not fitted with lifting or handling equipment, of the type used in factories, warehouses, dock areas or airports for short distance transport of goods; tractors of the type used on railway station platforms; parts of the foregoing vehicles
8710 00 00Tanks and other armoured fighting vehicles, motorised, whether or not fitted with weapons, and parts of such vehicles
8716Trailers and semi-trailers; other vehicles, not mechanically propelled; parts thereof
Chapter 88Aircraft, spacecraft, and parts thereof
Chapter 89Ships, boats and floating structures
Chapter 98Complete industrial plant
7106Silver (including silver plated with gold or platinum), unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7107Base metals clad with silver, not further worked than semi-manufactured
7108Gold (including gold plated with platinum), unwrought or in semi- manufactured forms, or in powder form
7109Base metals or silver, clad with gold, not further worked than semi- manufactured
7110Platinum, unwrought or in semi-manufactured forms, or in powder form
7111Base metals, silver or gold, clad with platinum, not further worked than semi-manufactured
7112Waste and scrap of precious metal or of metal clad with precious metal; other waste and scrap containing precious metal or precious-metal compounds, of a kind used principally for the recovery of precious metal
9013Liquid crystal devices not constituting articles provided for more specifically in other headings; lasers, other than laser diodes; other optical appliances and instruments, not specified or included elsewhere in this chapter:
9014Direction finding compasses; other navigational instruments and appliances:
9015Surveying (including photogrammetrical surveying), hydrographic, oceanographic, hydrological, meteorological or geophysical instruments and appliances, excluding compasses; rangefinders
9025Hydrometers and similar floating instruments, thermometers, pyrometers, barometers, hygrometers and psychrometers, recording or not, and any combination of these instruments
9026Instruments and apparatus for measuring or checking the flow, level, pressure or other variables of liquids or gases (for example, flow meters, level gauges, manometers, heat meters), excluding instruments and apparatus of heading 9014, 9015, 9028 or 9032
9027Instruments and apparatus for physical or chemical analysis (for example, polarimeters, refractometers, spectrometers, gas or smoke analysis apparatus); instruments and apparatus for measuring or checking viscosity, porosity, expansion, surface tension or the like; instruments and apparatus for measuring or checking quantities of heat, sound or light (including exposure meters); microtomes
9028Gas, liquid or electricity supply or production meters, including calibrating meters therefor
9029Revolution counters, production counters, taximeters, milometers, pedometers and the like; speed indicators and tachometers, other than those of heading 9014 or 9015; stroboscopes
9030Oscilloscopes, spectrum analysers and other instruments and apparatus for measuring or checking electrical quantities, excluding meters of heading 9028; instruments and apparatus for measuring or detecting alpha, beta, gamma, X-ray, cosmic or other ionising radiation
9031Measuring or checking instruments, appliances and machines, not specified or included elsewhere in this chapter; profile projectors:
9032Automatic regulating or controlling instruments and apparatus
9033Parts and accessories (not specified or included elsewhere in this chapter) for machines, appliances, instruments or apparatus of Chapter 90
0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.

Vedlegg III. Liste over havner på Krimhalvøya omtalt i § 13

(1)Sevastopol
(2)Kerch
(3)Yalta
(4)Theodosia
(5)Evpatoria
(6)Chernomorsk
(7)Kamysh-Burun
0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.

Vedlegg IV. Liste over produkter omtalt i § 17

CN codeDescription
7304 11 00Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of stainless steel
7304 19 10Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron or steel, of an external diameter not exceeding 168,3 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 19 30Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron or steel, of an external diameter exceeding 168,3 mm but not exceeding 406,4 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 19 90Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, seamless, of iron or steel, of an external diameter exceeding 406,4 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 22 00Drill pipe, seamless, of stainless steel, of a kind used in drilling for oil or gas
7304 23 00Drill pipe, seamless, of a kind used in drilling for oil or gas, of iron or steel (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7304 29 10Casing and tubing of a kind used for drilling for oil or gas, seamless, of iron or steel, of an external diameter not exceeding 168,3 mm (excl. products of cast iron)
7304 29 30Casing and tubing of a kind used for drilling for oil or gas, seamless, of iron or steel, of an external diameter exceeding 168,3 mm, but not exceeding 406,4 mm (excl. products of cast iron)
7304 29 90Casing and tubing of a kind used for drilling for oil or gas, seamless, of iron or steel, of an external diameter exceeding 406,4 mm (excl. products of cast iron)
7305 11 00Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having circular cross-sections and an external diameter of exceeding 406,4 mm, of iron or steel, longitudinally submerged arc welded
7305 12 00Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having circular cross-sections and an external diameter of exceeding 406,4 mm, of iron or steel, longitudinally arc welded (excl. products longitudinally submerged arc welded)
7305 19 00Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, having circular cross-sections and an external diameter of exceeding 406,4 mm, of flat-rolled products of iron or steel (excl. products longitudinally arc welded)
7305 20 00Casing of a kind used in drilling for oil or gas, having circular cross-sections and an external diameter of exceeding 406,4 mm, of flat-rolled products of iron or steel
7306 11Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of flat-rolled products of stainless steel, of an external diameter of not exceeding 406,4 mm
7306 19Line pipe of a kind used for oil or gas pipelines, welded, of flat-rolled products of iron or steel, of an external diameter of not exceeding 406,4 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
7306 21 00Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of flat-rolled products of stainless steel, of an external diameter of not exceeding 406,4 mm
7306 29 00Casing and tubing of a kind used in drilling for oil or gas, welded, of flat-rolled products of iron or steel, of an external diameter of not exceeding 406,4 mm (excl. products of stainless steel or of cast iron)
8207 13 00Rock-drilling or earth-boring tools, interchangeable, with working parts of sintered metal carbides or cermets
8207 19 10Rock-drilling or earth-boring tools, interchangeable, with working parts of diamond or agglomerated diamond
ex 8413 50Reciprocating positive displacement pumps for liquids, power-driven with a maximum flow-rate greater than 18m³ /hour and a maximum outlet pressure greater than 40 bar, specially designed to pump drilling muds and/or cement into oil wells
ex 8413 60Rotary positive displacement pumps for liquids, power-driven with a maximum flow-rate greater than 18m³ /hour and a maximum outlet pressure greater than 40 bar, specially designed to pump drilling muds and/or cement into oil wells
8413 82 00Liquid elevators (excl. pumps)
8413 92 00Parts of liquid elevators, n.e.s.
8430 49 00Boring or sinking machinery for boring earth or extracting minerals or ores, not self-propelled and not hydraulic (excl. tunnelling machinery and hand-operated tools)
ex 8431 39 00Parts suitable for use solely or principally with the oil field machinery of heading 8428
ex 8431 43 00Parts suitable for use solely or principally with the oil field machinery of subheadings 8430 41 or 8430 49
ex 8431 49Parts suitable for use solely or principally with the oil field machinery of heading 8426, 8429 and 8430
8705 20 00Mobile drilling derricks
8905 20 00Floating or submersible drilling or production platforms
8905 90 10Sea-going light vessels, fire-floats, floating cranes and other vessels, the navigability of which is subsidiary to their main function (excl. dredgers, floating or submersible drilling or production platforms; fishing vessels and warships)
0Endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.

Vedlegg V. Liste over institusjoner omtalt i § 19 bokstav a

1.SBERBANK
2.VTB BANK
3.GAZPROMBANK
4.VNESHECONOMBANK (VEB)
5.ROSSELKHOZBANK

Vedlegg VI. Liste over fysiske og juridiske personer omtalt i § 16a 

JSC Sirius

OJSC Stankoinstrument

OAO JSC Chemcomposite

JSC Kalashnikov

JSC Tula Arms Plant

NPK Technologii Maschinostrojenija

OAO Wysokototschnye Kompleksi

OAO Almaz Antey

OAO NPO Bazalt

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278, endret ved forskrift 14 april 2015 nr. 376.

Vedlegg VII. Liste over juridiske personer omtalt i § 19 annet ledd bokstav a

OPK OBORONPROM

UNITED AIRCRAFT CORPORATION

URALVAGONZAVOD

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.

Vedlegg VIII. Liste over juridiske personer omtalt i § 19 annet ledd bokstav b

ROSNEFT

TRANSNEFT

GAZPROM NEFT

0Tilføyd ved forskrift 10 okt 2014 nr. 1278.