Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med innlemmelsen av Kroatia i EØS-avtalen

DatoFOR-2014-08-22-1121
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse22.08.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§33, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort02.09.2014   kl. 15.10
KorttittelForskrift om matområdet etter Kroatias EØS-tilslutning

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 22. august 2014, med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 33, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

§ 1.Formål og virkeområde

Formålet med denne forskriften er å gjennomføre innenfor matlovens virkeområde de endringer i EØS-avtalen vedlegg I kapittel I, II og III, vedlegg II kapittel XII, XIII, XIV, XV og XXVII, vedlegg XX kapittel II og protokoll 47 som følger av avtale 11. april 2014 nr. 5 om Republikken Kroatias deltakelse i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia).

Denne forskriften skal i tilfelle av motstrid gå foran:

a)andre forskrifter gitt i medhold av matloven
b)bestemmelser i matloven, så langt det er nødvendig for å oppfylle Norges forpliktelser som følge av avtalen, som endret ved EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia.
§ 2.Endring av status

Kroatia skal regnes som stat innen EØS fra denne forskriftens ikrafttredelse. Dette gjelder også for forskrifter der Kroatia er oppført som tredjestat.

§ 3.Tekniske tilpasninger og overgangsordninger

Bestemmelser i EØS-utvidelsesavtalen for Kroatia om tekniske tilpasninger eller overgangsordninger knyttet til tiltredelsen av Kroatia og bestemmelser om gjennomføringen av disse, innenfor det virkeområdet som er angitt i § 1, skal gjelde i Norge som forskrift.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.