Forskrift om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken

DatoFOR-2014-09-01-1139
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse01.09.2014
Sist endretFOR-2015-01-05-5
EndrerFOR-2009-04-03-422
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-05-29-30-§1
Kunngjort05.09.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om rentekompensasjon for kirker

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 1. september 2014 med hjemmel i lov 29. mai 2009 nr. 30 om Husbanken § 1.
Endringer: Endret ved forskrift 5 jan 2015 nr. 5.

§ 1.Formål

Rentekompensasjon skal stimulere til sikring og bevaring av kirkene, kirkenes utsmykning og inventar.

§ 2.Hvilke kirker omfattes av ordningen

Rentekompensasjonsordningen gjelder menighetskirker i Den norske kirke, slik disse er definert etter kirkeloven § 17. Døvekirker i Den norske kirke omfattes av ordningen.

§ 3.Hvem kan få rentekompensasjon

Rentekompensasjon utbetales kun til kommuner.

§ 4.Hva det kan gis rentekompensasjon til

Rentekompensasjon gis til bygningsmessige investeringer til sikring og bevaring av kirkene, samt kirkenes utsmykking og inventar. Fredede eller verneverdige kirker skal ha høy prioritet.

Rentekompensasjon kan ikke gis til ordinært vedlikehold.

§ 5.Størrelsen på rentekompensasjonen

Beregningsgrunnlaget for rentekompensasjonen er de påløpte kostnadene til prosjektet, inklusiv moms, som Husbanken godkjenner ved søknad om utbetaling.

Kompensasjonen for tilsagn gitt til og med 31. desember 2014 tilsvarer renter for et serielån i Husbanken med 20 års løpetid, inklusiv en 5 års avdragsfri periode, og med den til en hver tid gjeldende flytende rente. For tilsagn gitt fra og med 2015 beregnes et påslag på 0,5 prosentpoeng på gjennomsnittet av observert markedsrente over to måneder på statspapir (statskasseveksler) med gjenstående løpetid fra null til tre måneder.

Det beregnes kompensasjon fra den dato som Husbanken godkjenner søknad om utbetaling. Etter utløpet av den avdragsfrie perioden reduseres beregningsgrunnlaget etterskuddsvis med 1/15 per år.

0Endret ved forskrift 5 jan 2015 nr. 5.
§ 6.Søknad og saksgang

Søknad om godkjenning og søknad om utbetaling sendes Husbanken.

Husbanken utbetaler tilskudd innenfor de økonomiske rammer som er stilt til disposisjon.

Søknader fremmes av kirkeeier eller kommune på vegne av kirkeeier. Når kommunen søker, skal søknadene bekreftes av kirkeeier. Når kirkeeier søker, skal søknadene bekreftes av kommunen.

Der andre enn kommunen har dekket utgiftene til prosjektet eller tiltaket, skal midlene kanaliseres videre fra kommunen til det organ som har dekket utgiftene.

§ 7.Nærmere retningslinjer

Husbanken gir nærmere retningslinjer for gjennomføringen av kompensasjonsordningen.

§ 8.Prioritering

Departementet kan fastsette regler om prioritering.

§ 9.Sanksjoner ved mislighold

Dersom forutsetninger for rentekompensasjonen ikke er overholdt, kan staten redusere eller stanse utbetalingen, eventuelt kreve rentekompensasjonen tilbakebetalt.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2014.

Fra samme tid oppheves forskrift 3. april 2009 nr. 422 om kompensasjon for utgifter til renter til investeringer for istandsetting av kirker og kirkeinventar fra Husbanken.