Forskrift om standarder, fravik, kontroll, godkjenning m.m. ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg (bruforskrift for fylkesveg)

DatoFOR-2014-09-02-1128
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse02.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1963-06-21-23-§13, LOV-1963-06-21-23-§16, LOV-1963-06-21-23-§62, FOR-2011-10-28-1052
Kunngjort02.09.2014   kl. 15.10
KorttittelBruforskrift for fylkesveg

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 2. september 2014 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) § 13, § 16 og § 62 første ledd, jf. delegeringsvedtak 28. oktober 2011 nr. 1052.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon i fylkesvegnettet ved prosjektering, bygging og forvaltning gis en god og enhetlig standard med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder fravik, kontroll, godkjenning og annen oppfølging av bestemmelser etter vegloven ved prosjektering, bygging og forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon i fylkesvegnettet.

Vegdirektoratet kan fastsette utfyllende bestemmelser for drift og vedlikehold av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon – vegnormaler.

§ 3.Definisjoner

I forskriften menes med:

-Bærende konstruksjon: Bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon.
-Bru: Bærende konstruksjon for kjørende og gående med spennvidde større enn eller lik 2,5 meter og som skal bære trafikklaster. Med bru menes også nedfylte konstruksjoner som kulverter og rør med spennvidde eller diameter på 2,5 meter eller mer.
-Ferjekai: Bærende konstruksjon for kjørende og gående som forbinder ferje med vegareal på land.
-Annen bærende konstruksjon: Løsmassetunnel, veglokk/vegoverbygg, tunnelportal, støttemur og lignende med konstruksjonshøyde større enn eller lik 5,0 meter, skredoverbygg m.m.
-Forvaltning: Inspeksjon, drift, vedlikehold, forsterkning, bruklassifisering, dispensasjon for tungtransport m.m.
-Bruksklasse: Betegnelse for den trafikklast som en bærende konstruksjon tillates for. Bruksklassen forkortes Bk og etterfølges av tall, f.eks. Bk 8 og Bk 10/50. Den angir største tillatte aksellast, last fra akselkombinasjoner og totalvekt avhengig av avstanden mellom akslene.
§ 4.Kontroll og godkjenning ved prosjektering og bygging av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon

Ved prosjektering av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon kontrollerer og godkjenner Vegdirektoratet at tekniske og funksjonelle bestemmelser fastsatt med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 (vegloven) er oppfylt. Vegdirektoratet kontrollerer prosjekteringsmateriale og godkjenner arbeidstegninger.

Vegdirektoratet kan beslutte at bygging ikke kan starte eller at bygging som er i gang skal stoppes eller bare kan videreføres på visse vilkår, inntil bestemmelser som nevnt i første ledd er oppfylt eller vedtak om fravik etter tredje ledd foreligger.

Vegdirektoratet kan ved prosjektering og bygging av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon fravike bestemmelser gitt i vegnormal etter vegloven § 13 når spesielle grunner gjør fravik nødvendig eller rimelig og fraviket ikke reduserer sikkerheten for trafikanter, omgivelser eller andre. Den fylkeskommunen som vil fravike vegnormal skal redegjøre for konsekvenser av fraviket samt beskrive nødvendige tiltak for at sikkerheten som nevnt ikke blir redusert og at den bærende konstruksjonens tekniske og funksjonelle standard opprettholdes. All fraviksbehandling skal dokumenteres. Vegdirektoratet kan sette vilkår for fravik.

Vegdirektoratet fastsetter bruksklasse.

§ 5.Forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon

Vegdirektoratet fastsetter utfyllende bestemmelser for inspeksjon, drift, vedlikehold og annen forvaltning av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon på fylkesveg – vegnormaler. I vegnormalene kan det i tillegg til tekniske og funksjonelle bestemmelser gis bestemmelser om prøvetaking, analyser og lignende som er nødvendig for å ivareta sikkerheten i konstruksjonene.

Fylkeskommunene skal gis anledning til å uttale seg før vegnormal fastsettes. Vegdirektoratet bestemmer på hvilken måte høring av vegnormal skal foregå, jf. § 3 nr. 3 i forskrift 29. mars 2007 nr. 363 etter veglovens § 13 om anlegg av offentlig veg.

Vegdirektoratet kan fravike bestemmelser fastsatt med hjemmel i første ledd når spesielle grunner gjør fravik nødvendig eller rimelig og fraviket ikke reduserer sikkerheten for trafikanter, omgivelser eller andre. Fravik behandles på samme måte som i § 4 tredje ledd.

Fylkeskommunen har ansvar for at det blir foretatt rutinemessig inspeksjon av bru, ferjekai og annen bærende konstruksjon etter bestemmelser fastsatt i første ledd. Fylkeskommunen skal sørge for å gjennomføre inspeksjon ut over rutinemessig inspeksjon når det er nødvendig for å ivareta sikkerhet og funksjonalitet for bru, ferjekai eller annen bærende konstruksjon på fylkesveg. Fylkeskommunen skal uten ugrunnet opphold utarbeide rapport fra inspeksjon og gjøre den tilgjengelig for Vegdirektoratet.

Vegdirektoratet kan beslutte å endre bruksklasse.

§ 6.Delegering

Vegdirektoratet kan delegere myndighet etter § 4 tredje ledd og § 5 tredje ledd til regionvegkontoret.

§ 7.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.