Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko

DatoFOR-2014-09-02-1140
DepartementLandbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 12
Ikrafttredelse03.09.2014
Sist endretFOR-2016-12-22-1876 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2007-11-21-1276
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§16, LOV-2003-12-19-124-§17, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2004-05-05-884
Kunngjort05.09.2014   kl. 14.30
KorttittelForskrift om import av visse fôrvarer og næringsmidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 2. september 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 16 og § 17, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790 og delegeringsvedtak 5. mai 2004 nr. 884.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 884/2014, som endret ved forordning (EU) 2016/24 og forordning (EU) 2016/2106).
Endringer: Endret ved forskrifter 22 des 2014 nr. 1900, 28 des 2015 nr. 1845, 15 jan 2016 nr. 27, 8 aug 2016 nr. 959, 16 des 2016 nr. 1655, 22 des 2016 nr. 1876.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder utvidet kontroll ved import av visse nøtter og frukt fra Argentina, Aserbajdsjan, Brasil, Egypt, Etiopia, Ghana, India, Indonesia, Iran, Kina, Nigeria og Tyrkia til bruk som fôrvarer eller næringsmidler, når Norge er innførselssted eller importsted i EØS-området.

Forskriften gjelder også import av produkter som inneholder mer enn 20 % av en eller flere av produktene nevnt i første ledd.

Forskriften omfatter ikke personlige forsendelser med fôr og næringsmidler beregnet på privat bruk.

Forskriften omfatter ikke forsendelser med fôrvarer eller næringsmidler med en bruttovekt på under 20 kg.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2016 nr. 27 (i kraft 2 feb 2016), 16 des 2016 nr. 1655 (i kraft 22 des 2016).
§ 2.Importbetingelser

EØS-avtalens vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 884/2014, som endret ved forordning (EU) 2016/24 og forordning (EU) 2016/2106) om særlige importbetingelser for visse fôrvarer og næringsmidler fra tredjestater på grunn av aflatoksinrisiko og om oppheving av forordning (EF) nr. 1152/2009, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I og II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 15 jan 2016 nr. 27 (i kraft 2 feb 2016), 16 des 2016 nr. 1655 (i kraft 22 des 2016).
§ 3.Utpekte innførselssteder (DPE) og utpekte importsteder (DPI)

Mattilsynets grensekontrollstasjoner ved Oslo lufthavn Gardermoen, Oslo havn, Borg havn og Larvik havn utpekes som innførselssteder (DPE) og importsteder (DPI) i henhold til forordning (EU) nr. 884/2014 artikkel 7 og 8.

Driftsansvarlig for næringsmiddel- eller fôrforetaket eller dennes representant skal fremstille forsendelsen for kontroll ved ett av disse innførsels- og importstedene.

§ 4.Gebyr

Driftsansvarlig for fôr- eller næringsmiddelforetaket eller dennes representant skal betale gebyr for den offentlige kontrollen ved import av forsendelser av fôrvarer og næringsmidler.

For import av forsendelser av fôrvarer og næringsmidler skal det betales:

a)kr 1505,– per forsendelse for dokumentkontroll,
b)kr 755,– per time eller kr 375,– per påbegynt halvtime når det gjennomføres identitetskontroll og fysisk kontroll av forsendelsen, og
c)kostnadene for analyseprøvene for forsendelsen.
0Endret ved forskrifter 22 des 2014 nr. 1900 (i kraft 1 jan 2015), 28 des 2015 nr. 1845 (i kraft 1 jan 2016), 22 des 2016 nr. 1876 (i kraft 1 jan 2017).
§ 5.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 6.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 3. september 2014. Samtidig oppheves forskrift 21. november 2007 nr. 1276 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko.

Forordninger

Konsolidert forordning (EU) nr. 884/2014 (engelsk)

0Endret ved forskrifter 15 jan 2016 nr. 27 (i kraft 2 feb 2016), 8 aug 2016 nr. 959, 16 des 2016 nr. 1655 (i kraft 22 des 2016).

Nedenfor gjengis til informasjon EØS-avtalen vedlegg I kap. I del 7.1 nr. 13, kap. II nr. 41 og vedlegg II kap. XII nr. 54zzzc (forordning (EU) nr. 884/2014, som endret ved forordning (EU) 2016/24 og forordning (EU) 2016/2106) med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsakten i samsvar med vedlegg I og II til EØS-avtalen.

Sertifikatet nevnt i artikkel 5 finnes under vedlegg II i pdf-filen nedenfor. 

B Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 884/2014 av 13. august 2014

som endret ved:

M1 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/24 av 8. januar 2016

M2 Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/2106 av 1. desember 2016

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 884/2014
of 13 August 2014
imposing special conditions governing the import of certain feed and food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Regulation (EC) No 1152/2009
(Text with EEA relevance)

THE EUROPEAN COMMISSION,

Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union,

Having regard to Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety,1 and in particular Article 53(1)(b)(ii) thereof,

Whereas:

(1) Commission Regulation (EC) No 1152/20092 has to be amended substantially and the scope has to be extended to feed.
(2) Commission Regulation (EC) No 1881/20063 lays down permitted maximum levels of aflatoxins in food for the protection of public health. It can be observed that these maximum levels of aflatoxins are frequently exceeded in certain foods from certain countries. Such contamination constitutes a serious threat to public health within the Union and it is therefore appropriate to adopt special conditions at the Union level.
(3) Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council4 lays down maximum permitted levels of aflatoxin B1 in feed for the protection of animal and public health. It can be observed that the maximum levels of aflatoxin B1 are frequently exceeded in certain feed from certain countries. Such contamination constitutes a serious threat to animal and public health within the Union and it is therefore appropriate to adopt special conditions at the Union level.
(4) For the protection of animal and public health it is important that compound feed and food containing to a significant amount the feed and food covered by this Regulation are also within the scope of this Regulation. To ensure harmonised enforcement of controls across the EU of processed and compound feed and food, it is appropriate to establish a threshold level. It is furthermore appropriate to exclude non-commercial consignments from the application of the provisions of this Regulation. The sampling and the analysis of consignments should be performed in accordance with the relevant Union legislation.
(5) The provisions on sampling and analysis for the control of aflatoxins in feed are established by Commission Regulation (EC) No 152/20095 and in food by Commission Regulation (EC) No 401/2006.6
(6) Given that for the application of special conditions governing the import of feed from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins the similar provisions are of application as those for the application of the special conditions governing the import of food from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins, it is appropriate to include feed and food, for which special conditions are imposed because of the risk of aflatoxin contamination into one Regulation. It is therefore appropriate to include into this Regulation the provisions as regards groundnuts from India and Ghana and the watermelon seeds from Nigeria provided for in Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2013.7 Implementing Regulation (EU) No 91/2013 should be replaced simultaneously by a new Regulation laying down the provisions as regards okra and curry leaves from India.
(7) Based on the control results and the outcome of Food and Veterinary Office (FVO) audits, following changes to products to be subject to specific conditions and/or control frequencies are appropriate:
-deletion of special conditions for import of almonds from the US because of favourable control results and favourable outcome of FVO inspection audit,
-reduction of sampling frequency on hazelnuts from Turkey given the favourable control results and favourable outcome of FVO inspection audit,
-reduction of sampling frequency for Brazil nuts in shell from Brazil given the absence of non-compliance also related to the very low quantities imported into the EU.
(8) The control system provided for the feed and food covered by this Regulation has been applied since many years and has continuously been improved based on the gained experiences. A full harmonisation of the controls on the import of food of non-animal origin is not possible because it is impossible to perform all required physical controls on aflatoxins at the designated point of entry. The control on the presence of aflatoxins in accordance with Regulation (EC) No 401/2006 is time consuming and requires an unloading of the consignment. Furthermore, many commodities covered by this Regulation are transported in vacuum packing and destruction of the vacuum packing through the sampling might result in quality loss in case the consignment needs to be transported over a long distance after the physical control. However in order to reduce administrative burden, it is appropriate to harmonise as much as possible the administrative documents related to the controls on feed and food of non-animal origin. Therefore, while the conditions for import for the feed and food covered by this Regulation are not identical for the feed and food covered by Commission Regulation (EC) No 669/2009,8 it is appropriate to use the same Common Entry Document (CED) in view of administrative simplification for the feed and food business operators. However, it is necessary for the application of that CED for this Regulation, to provide additional explanatory notes in the notes for guidance to address the differences in the control systems.
(9) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on the Plants, Animals, Food and Feed,
1OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.
2Commission Regulation (EC) No 1152/2009 of 27 November 2009 imposing special conditions governing the import of certain foodstuffs from certain third countries due to contamination risk by aflatoxins and repealing Decision 2006/504/EC (OJ L 313, 28.11.2009, p. 40).
3Commission Regulation (EC) No 1881/2006 of 19 December 2006 setting maximum levels for certain contaminants in foodstuffs (OJ L 364, 20.12.2006, p. 5).
4Directive 2002/32/EC of the European Parliament and of the Council of 7 May 2002 on undesirable substances in animal feed (OJ L 140, 30.5.2002, p. 10).
5Commission Regulation (EC) No 152/2009 of 27 January 2009 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of feed (OJ L 54, 26.2.2009, p. 1).
6Commission Regulation (EC) No 401/2006 of 23 February 2006 laying down the methods of sampling and analysis for the official control of the levels of mycotoxins in foodstuffs (OJ L 70, 9.3.2006, p. 12).
7Commission Implementing Regulation (EU) No 91/2013 of 31 January 2013 laying down specific conditions applicable to the import of groundnuts from Ghana and India, okra and curry leaves from India and watermelon seeds from Nigeria and amending Regulations (EC) No 669/2009 and (EC) No 1152/2009 (OJ L 33, 2.2.2013, p. 2).
8Commission Regulation (EC) No 669/2009 of 24 July 2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal origin and amending Decision 2006/504/EC (OJ L 194, 25.7.2009, p. 11).
 

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1 Scope
1. Without prejudice to the provisions of Council Regulation (EEC) No 2913/92,1 this Regulation shall apply to the import of the following feed and food falling within the CN codes and TARIC classifications set out in Annex I:
(a)Brazil nuts in shell and mixtures of nuts or dried fruits containing Brazil nuts in shell (food) originating in or consigned from Brazil;
(b)groundnuts in shell and shelled, peanut butter, groundnuts otherwise prepared or preserved (feed and food) originating in or consigned from China;
(c)groundnuts in shell and shelled, peanut butter, groundnuts otherwise prepared or preserved (feed and food) originating in or consigned from Egypt;
(d)pistachios in shell and shelled, pistachios otherwise prepared or preserved (food) originating in or consigned from Iran;
(e)the following food originating in or consigned from Turkey:
(i)dried figs;
(ii)hazelnuts (Corylus sp.) in shell and shelled;
(iii)pistachios in shell and shelled;
(iv)mixtures of nuts or dried fruits containing figs, hazelnuts or pistachios;
(v)fig paste, pistachio paste and hazelnut paste;
(vi)hazelnuts, figs and pistachios, prepared or preserved, including mixtures;
(vii)flour, meal and powder of hazelnuts and pistachios;
(viii)cut, sliced and broken hazelnuts;
(ix)hazelnut oil;
(f)groundnuts in shell and shelled, peanut butter, groundnuts otherwise prepared or preserved (feed and food) originating in or consigned from Ghana;
(g)groundnuts in shell and shelled, peanut butter, groundnuts otherwise prepared or preserved (feed and food) originating in or consigned from India;
(h)watermelon seeds and derived products (food) originating in or consigned from Nigeria.

M1

(i)groundnuts in shell and shelled, peanut butter, groundnuts otherwise prepared or preserved (feed and food) originating in or consigned from Brazil;
(j)Capsicum sp. and nutmeg originating in or consigned from India;
(k)nutmeg originating in or consigned from Indonesia.

M1

M2

(l)spices originating in or consigned from Ethiopia;
(m)groundnuts (peanuts) in shell and shelled, peanut butter, groundnuts (peanuts) otherwise prepared or preserved (feed and food) originating in or consigned from Argentina;
(n)hazelnuts in shell and shelled, mixtures of nuts or dried fruits containing hazelnuts, hazelnut paste, hazelnuts prepared or preserved including mixtures, flour, meal and powder of hazelnuts, cut sliced and broken hazelnuts, and hazelnut oil originating in or consigned from Azerbaijan;

M2

2.M2 This Regulation shall also apply to feed and food processed from the feed and food referred to in paragraph 1 and to compound feed and food, containing any of the feed or food referred to in paragraph 1 in a quantity above 20 % of either a single product or as the sum of products referred to in paragraph 1.◄M2
3. This Regulation shall not apply to consignments of feed and food referred to in paragraphs 1 and 2 which are destined to a private person for personal consumption and use only. In case of doubt, the burden of proof lies with the recipient of the consignment. ►M1 This Regulation shall also not apply to consignments of feed and food of a gross weight not exceeding 20 kg. ◄M1
1Council Regulation (EEC) No 2913/92 of 12 October 1992 establishing the Community Customs Code (OJ L 302, 19.10.1992, p. 1).
Article 2 Definitions

For the purposes of this Regulation, the definitions laid down in Articles 2 and 3 of Regulation (EC) No 178/2002 and in Article 2 of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council1 shall apply. In addition, the following definitions shall apply:

(a)'designated points of import (DPI)' means any point designated by the competent authority, through which the feed or food referred to in Article 1 may be imported into the Union;
(b)'designated point of entry (DPE)' means the point of entry as defined in Article 3 (b) of Regulation (EC) No 669/2009.

For the purpose of this Regulation, a consignment corresponds to a lot as referred to in Regulations (EC) No 401/2006 and (EC) No 152/2009.

1Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules (OJ L 165, 30.4.2004, p. 1).
Article 3 Import into the Union

Consignments of feed and food referred to in Article 1(1) and (2) (hereafter referred to as feed and food) may only be imported into the Union in accordance with the procedures laid down in this Regulation.

Article 4 Results of sampling and analysis
1. Each consignment of feed and food shall be accompanied by the results of sampling and analysis performed by the competent authorities of the country of origin, or of the country where the consignment is consigned from if that country is different from the country of origin, to ascertain compliance with Union legislation on maximum levels of aflatoxins.
2. The sampling and the analysis referred to in paragraph 1 must be performed in accordance with Regulation (EC) No 152/2009 for aflatoxins in feed and with Regulation (EC) No 401/2006 for aflatoxins in food.
Article 5 Health certificate
1. Each consignment shall also be accompanied by a health certificate in accordance with the model set out in Annex II.
2. The health certificate shall be completed, signed and verified by an authorised representative of the competent authority of the country of origin or the competent authority of the country where the consignment is consigned from if that country is different from the country of origin.

The competent authority of the country of origin is

M1

(a)the Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) for feed and food from Brazil;

M1

(b)the State Administration for Entry-Exit inspection and Quarantine of the People's Republic of China for feed and food from China;
(c)the Egyptian Ministry of Agriculture for feed and food from Egypt;

M1

(d)the Ministry of Health and Medical Education for food from Iran;
(e)the General Directorate of Food and Control of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock of the Republic of Turkey for food from Turkey;

M1

(f)the Ghana Standards Authority for feed and food from Ghana;
(g)the Export Inspection Council of India of the Ministry of Commerce and Industry for feed and food from India;
(h)the National Agency for Food and Drug Administration and Control (Nafdac) for food from Nigeria.

M1

(i)the Ministry of Agriculture for food from Indonesia.

M1

M2

(j)the Ministry of Agriculture and Rural Development for food from Ethiopia;

M2

M2

(k)National Agri-Food Health and Quality Service (SENASA) for feed and food from Argentina;

M2

M2

(l)Consumer Commodity Expertise Centre (CCEC) of the State Service for Antimonopoly Policy and Protection of Consumer Rights (SSAPPCR) which is under the Ministry of Economic Development (MED) for food from Azerbaijan.

M2

3. The health certificate shall be drawn up in the official language, or in one of the official languages, of the Member State where the designated point of entry is located. However, a Member State may consent to health certificates being drawn up in another official language of the Union.
4. The health certificate shall only be valid during four months from the date of issue.
Article 6 Identification

Each consignment of food and feed shall be identified with an identification code (consignment code) which corresponds to the identification code on the results of the sampling and analysis referred to in Article 4 and the health certificate referred to in Article 5. Each individual bag, or other packaging form, of the consignment shall be identified with that identification code. ►M1 In case of a consignment in which packaging is combining several small packages/entities, it is sufficient that the identification number of the consignment is mentioned on the package combining these small packages/entities. ◄M1

Article 7 Prior notification of consignments
1. Feed and food business operators or their representatives shall give prior notification of the estimated date and time of physical arrival of the feed and food to the competent authorities at the DPE and of the nature of the consignment.
2. For the purpose of prior notification, they shall complete Part I of the common entry document (CED) referred to in Article 3 (a) of Regulation (EC) No 669/2009 and transmit that document to the competent authority at the DPE, at least one working day prior to the physical arrival of the consignment.
3. For the completion of the CED in application of this Regulation, feed and food business operators shall take into account the notes for guidance laid down in Annex III.
4. In case the DPI is different from the DPE, the feed and food business operator shall notify the competent authority at the DPI at least one working day prior to the physical arrival of the consignment. The notification shall be done by sending by the feed and food business operator a copy of the CED completed as regards the documentary control by the competent authority at the DPE.
5. CEDs shall be drawn up in the official language, or in one of the official languages, of the Member State where the DPE is located. However, a Member State may consent to CEDs being drawn up in another official language of the Union.
Article 8 Designated points of import (DPI)

The competent authorities in Member States shall ensure that the DPI complies with following requirements:

(a)the presence of trained staff to perform official controls on consignments of feed and food;
(b)the availability of detailed instructions regarding sampling and the sending of the samples to the laboratory, in accordance with provisions in Annex I to Regulation (EC) No 152/2009 for feed and in Annex I to Regulation (EC) No 401/2006 for food;
(c)the possibility to perform the unloading and the sampling in a sheltered place at the designated point of import; it must be possible to place the consignment of the feed and food under the official control of the competent authority from the DPI onwards in cases where, after agreement by the competent authority, the consignment has to be transported to a place in the immediate neighbourhood of the DPI in order to perform the sampling;
(d)the availability of storage rooms, warehouses to store detained consignments of feed and food in good conditions while awaiting the results of analysis;
(e)the availability of unloading equipment and appropriate sampling equipment;
(f)the availability of an official laboratory for aflatoxin analysis, situated at a place to which the samples can be transported within a short period of time and which is able to perform the analysis within a due time-limit.

The Member States shall maintain and make publicly available an up-to-date list of the DPIs. The Member States shall communicate them to the Commission.

The Commission shall display the national links to those lists on the Commission's website, for information purposes.

Feed and food business operators shall ensure the unloading of the consignment of feed and food necessary for representative sampling to take place.

In the case of special transport or specific packaging forms, the operator shall make available to the official inspector the appropriate sampling equipment insofar as the sampling cannot be representatively performed with the usual sampling equipment.

Article 9 Official controls
1. All official controls before the completion of the CED shall be performed within 15 working days from the moment the consignment is offered for import and physically available for sampling at the DPI.
2. Consignments of the feed and food can only enter the Union through the DPE. The competent authority at the DPE shall carry out documentary checks on each consignment of the feed and food intended for import into the Union to ascertain compliance with the requirements laid down in Articles 4 and 5.

For the purpose of this Regulation, Points of Entry can be designated which are only authorised to perform the documentary checks. In that case these DPE have not to comply with the minimum requirements as provided for in Article 4 of Regulation (EC) No 669/2009.

3. Where a consignment of feed and food is not accompanied by the results of sampling and analysis and the health certificate or where the results of sampling and analysis or the health certificate do not comply with the provisions of the Regulation, the consignment may not enter the Union for import into the Union and must be re-dispatched to the country of origin or destroyed.
4.M2 The customs authorities shall authorise the transfer of the consignment to a DPI after favourable completion of the checks referred to in paragraph 2 and the relevant entries of part II of the CED (II.3, II.5, II.8 and II.9) are completed and subject to the physical or electronic presentation of a completed CED by the feed and food business operator or their representative to the customs authorities. ◄M2 The original certificate, results of sampling and analysis referred to in article 4 and the CED shall accompany the consignment during transfer. The competent authority of the DPE shall immediately inform the competent authority at the DPI of the sending of the consignment and the business operator has to inform the competent authority at the DPI of the arrival of the consignment at least one working day prior to the physical arrival of the consignment. In case the business operator decides to change the DPI after the consignment has left the DPE, the documents have to be presented again to the competent authority of the DPE to agree and to perform the necessary changes on the CED and the competent authority of the DPE informs consequently the relevant DPIs of these changes.
5. The competent authority at the DPI shall carry out an identity check and a physical check by taking a sample for analysis of aflatoxin B1 for feed or aflatoxin B1 and total aflatoxin contamination for food on certain consignments at a frequency set out in Annex I to this Regulation before acceptance for release for free circulation into the Union. The sampling is carried out for feed in accordance with Annex I to Regulation (EC) No 152/2009 and for food in accordance with Annex I to Regulation (EC) No 401/2006.
6. After completion of the checks, the competent authorities shall, for checks carried out by them,
(a)complete the relevant entries of Part II of the CED;
(b)join the results of sampling and analysis carried out;
(c)provide and fill the CED reference number on the CED;
(d)stamp and sign the original of the CED;
(e)make and retain a copy of the signed and stamped CED.

For the completion of the CED in application of this Regulation, the competent authority shall take into account the notes for guidance laid down in Annex III.

7. The original of the health certificate referred to in Article 5, the results of sampling and analysis referred to in Article 4 and the CED shall accompany the consignment during its transfer until it is released for free circulation.
Article 10 Splitting of a consignment
1. Consignments shall not be split until all official controls have been completed, and the CED has been fully completed by the competent authorities as provided for in Article 9.
2. In the case of subsequent splitting of the consignment, an authenticated copy of the CED shall accompany each part of the consignment during its transport until it is released for free circulation.
Article 11 Release for free circulation

The release for free circulation of consignments shall be subject to the presentation (physically or electronically) by the feed and food business operator or their representative to the custom authorities of a CED duly completed by the competent authority once all official controls have been carried out. The custom authorities shall only release the consignment for free circulation if a favourable decision by the competent authority is indicated in box II.14 and signed in box II.21 of the CED.

Article 12 Non-compliance

If the official controls establish non-compliance with the relevant Union legislation, the competent authority shall complete Part III of the CED and action shall be taken pursuant to Articles 19, 20 and 21 of Regulation (EC) No 882/2004.

Article 13 Reports

Member States shall submit to the Commission every three months a report of all analytical results of official controls on consignments of feed and food pursuant to this Regulation. That report shall be submitted during the month following each quarter.

The report shall include the following information:

-the number of consignments imported,
-the number of consignments subjected to sampling for analysis,
-the results of the checks as provided for in Article 9(5).
Article 14 Costs

All costs resulting from the official controls including sampling, analysis, storage and any measures taken following non- compliance, shall be borne by the feed and food business operators.

Article 15 Repeal

Regulation (EC) No 1152/2009 is hereby repealed. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and should be read with the correlation table in Annex IV.

Article 16 Entry into force

This Regulation shall enter into force on the twentieth day following that of its publication in the Official Journal of the European Union.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels, 13 August 2014. 

For the Commission 

The President 

José Manuel BARROSO

M2 Vedlegg I til forordning (EU) nr. 884/2014 

Feed and food subject to the measures provided for in this Regulation:

Fôrvarer og næringsmidler (tiltenkt bruk)KN-kodeNorske varenummerOpprinnelsesstat eller avsenderstatHyppighet av fysiske kontroller og identitets-kontroller (%)
Paranøtter, med skall0801 21 0008.01.2100BrasilStikkprøve
Blanding av nøtter eller tørket frukt, og som inneholder paranøtter (med skall)ex 0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5091;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
(Næringsmidler)
Jordnøtter (peanøtter), med skall1202 41 0012.02.4110;
12.02.4190
Brasil10
Jordnøtter (peanøtter), uten skall1202 42 0012.02.4210;
12.02.4290
Peanøttsmør2008 11 1020.08.1110
Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/konservert på annen måte2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
20.08.1180;
20.08.1191
(Fôrvarer og næringsmidler)
Jordnøtter (peanøtter), med skall1202 41 0012.02.4110;
12.02.4190
Kina20
Jordnøtter (peanøtter), uten skall1202 42 0012.02.4210;
12.02.4290
Peanøttsmør2008 11 1020.08.1110
Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/konservert på annen måte2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
20.08.1180;
20.08.1191
(Fôrvarer og næringsmidler)
Jordnøtter (peanøtter), med skall1202 41 0012.02.4110;
12.02.4190
Egypt20
Jordnøtter (peanøtter), uten skall1202 42 0012.02.4210;
12.02.4290
Peanøttsmør2008 11 1020.08.1110
Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/konservert på annen måte2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
20.08.1180;
20.08.1191
(Fôrvarer og næringsmidler)
Pistasjnøtter, med skall0802 51 0008.02 5100Iran50
Pistasjnøtter, uten skall0802 52 0008.02.5200
Blanding av nøtter eller tørket frukt som inneholder pistasjnøtterex 0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
Pasta av pistasjnøtterex 2007 10 eller
2007 99
ex 20.07. 1001;
ex 20.07.1008
eller
ex 20.07.9905;
ex 20.07.9909
Pistasjnøtter, tilberedt/konservert, herunder blandinger2008 19 13;
2008 19 93;
ex 2008 97
ex 20.08.1900;
ex 20.08.9701;
ex 20.08.9709
Mel og pulver av pistasjnøtterex 1106 30 90ex 11.06.3090
(Næringsmidler)
Tørkede fiken0804 20 9008.04.2090Tyrkia10
Blanding av nøtter eller tørket frukt som inneholder fikenex 0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
Pasta av fikenex 2007 10 eller
ex 2007 99
ex 20.07. 1001;
ex 20.07.1008
eller
ex 20.07.9905;
ex 20.07.9909
Fiken, tilberedt/konservert, herunder blandingerex 2008 97;
ex 2008 99
ex 20.08.9701;
ex 20.08.9709;
ex 20.08.9909
(Næringsmidler)
Hasselnøtter (Corylus sp.), med skall0802 21 0008.02.2100Tyrkia5
Hasselnøtter (Corylus sp.), uten skall0802 22 0008.02.2200
Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder hasselnøtterex 0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5091;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
Pasta av hasselnøtterex 2007 10 eller
ex 2007 99
ex 20.07.1001;
ex 20.07.1008
eller
ex 20.07.9905;
ex 20.07.9909
Hasselnøtter, tilberedt/konservert, herunder blandingerex 2008 19ex 20.08.1900
Mel og pulver av hasselnøtterex 1106 30 90ex 11.06.3090
Kuttede, skivede og knuste hasselnøtterex 0802 22 00;
ex 2008 19
ex 08.02.2200;
ex 20.08.1900
Hasselnøttoljeex 1515 90 99ex 15.15.9099
(Næringsmidler)
Pistasjnøtter, med skall0802 51 0008.02.5100Tyrkia50
Pistasjnøtter, uten skall0802 52 0008.02.5200
Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder pistasjnøtterex 0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
Pasta av pistasjnøtterex 2007 10 eller
2007 99
ex 20.07. 1001;
ex 20.07.1008
eller
ex 20.07.9905;
ex 20.07.9909
Pistasjnøtter, tilberedt/konservert, herunder blandinger2008 19 13;
2008 19 93;
ex 2008 97
ex 20.08.1900;
ex 20.08.9701;
ex 20.08.9709
Mel og pulver av pistasjnøtterex 1106 30 90ex 11.06.3090
(Næringsmidler)
Jordnøtter (peanøtter), med skall1202 41 0012.02.4110;
12.02.4190
Ghana50
Jordnøtter (peanøtter), uten skall1202 42 0012.02.4210;
12.02.4290
Peanøttsmør2008 11 1020.08.1110
Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/konservert på annen måte2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
20.08.1180;
20.08.1191
(Fôrvarer og næringsmidler)
Jordnøtter (peanøtter), med skall1202 41 0012.02.4110;
12.02.4190
India10
Jordnøtter (peanøtter), uten skall1202 42 0012.02.4210;
12.02.4290
Peanøttsmør2008 11 1020.08.1110
Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/konservert på annen måte2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
20.08.1180;
20.08.1191
(Fôrvarer og næringsmidler)
Pepperfrukter (søte), hele (Capsicum annuum)0904 21 10ex 09.04.2100India20
Pepperfrukter (søte og annet), knust eller malt (Capsicum annuum)ex 0904 22 00ex 09.04.2200
Pepperfrukter (annet enn søte), hele Capsicum annuum)ex 0904 21 90ex 09.04.2100
Muskat (Myristica fragrans)0908 11 00;
0908 12 00
09.08.1100;
09.08.1200
(Næringsmidler - tørkede krydder)
Vannmelon (egusi, Citrullus spp) frø og produkter framstilt av detteex 1207 70 00;
ex 1106 30 90;
ex 2008 99 99
ex 12.07.7090;
ex 11.06.3090;
ex 20.08.9909
Nigeria50
(Næringsmidler)
Muskat (Myristica fragrans)0908 11 00;
0908 12 00
09.08.1100;
09.08.1200
Indonesia20
(Næringsmidler - tørkede krydder)
Pepperfrukter av slekten Piper; tørkede, knuste eller malte frukter av slekten Capsicum eller Pimenta090409.04Etiopia50
Ingefær, safran, gurkemeie (kurkuma), timian, laurbærblad, karri og andre krydderier091009.10
(Næringsmidler - tørkede krydder)
Jordnøtter (peanøtter), med skall1202 41 0012.02.4110;
12.02.4190
Argentina5
Jordnøtter (peanøtter), uten skall1202 42 0012.02.4210;
12.02.4290
Peanøttsmør2008 11 1020.08.1110
Jordnøtter (peanøtter), tilberedt/konservert på annen måte2008 11 91;
2008 11 96;
2008 11 98
20.08.1180;
20.08.1191
(Fôrvarer og næringsmidler)
Hasselnøtter (Corylus sp.), med skall0802 21 0008.02.2100Aserbajdsjan20
Hasselnøtter (Corylus sp.), uten skall0802 22 0008.02.2200
Blandinger av nøtter eller tørket frukt som inneholder hasselnøtterex 0813 50ex 08.13.5010;
ex 08.13.5091;
ex 08.13.5092;
ex 08.13.5099
Pasta av hasselnøtterex 2007 10 eller
ex 2007 99
ex 20.07.1001;
ex 20.07.1008
eller
ex 20.07.9905;
ex 20.07.9909
Hasselnøtter, tilberedt/konservert, herunder blandingerex 2008 19ex 20.08.1900
Mel og pulver av hasselnøtterex 1106 30 90ex 11.06.3090
Kuttede, skivede og knuste hasselnøtterex 0802 22 00;
ex 2008 19
ex 08.02.2200;
ex 20.08.1900
Hasselnøttoljeex 1515 90 99ex 15.15.9099
(Næringsmidler)

M2

Vedlegg II til forordning (EU) nr. 884/2014 

For helsesertifikatet for forordning (EU) nr. 884/2014 se pdf-filen nedenfor.

Vedlegg III til forordning (EU) nr. 884/2014 

Notes for guidance for the CED in application of this Regulation in case of feed and food imported from certain third countries due to contamination of these products by aflatoxins

GeneralFor the use of the CED in application of this Regulation, whenever 'DPE' is mentioned, this should be read as 'designated point of entry' or 'designated point of import' as stipulated in the specific notes for each box. Whenever 'control point' is mentioned, this should be read as 'designated point of import'.
Complete the document in capital letters. Notes are shown against the relevant box number.
 
Part IThis section is to be completed by the feed and food business operator or their representative, unless otherwise indicated.
Box I.1.Consignor: name and full address of the natural or legal person (feed and food business operator) dispatching the consignment. Information on telephone and fax numbers or e-mail address is recommended.
Box I.2.All three fields in this box are to be filled in by the authorities of the DPI as defined in Article 2. Attribute a CED reference number in the first box. The CED reference number might be filled in by the authorities of the DPE. Indicate the name of the DPI and its number respectively in the second and third boxes.
Box I.3.Consignee: indicate name and full address of the natural or legal person (feed and food business operator) to whom the consignment is destined. Information on telephone and fax numbers or e-mail address is recommended.
Box I.4.Person responsible for the consignment: (also agent, declarant or feed and food business operator) indicate name and full address of the person who is in charge of the consignment when presented to the DPE and makes the necessary declarations to the competent authorities on behalf of the importer. Information on telephone and fax numbers or e-mail address is recommended.
Box I.5.Country of origin: indicate the country where the commodity is originating from, grown, harvested or produced.
Box I.6.Country from where consigned: indicate the country where the consignment was placed aboard the means of final transport for the journey to the Union.
Box I.7.Importer: indicate name and full address. Information on telephone and fax numbers or e-mail address is recommended.
Box I.8.Place of destination: indicate delivery address in the Union. Information on telephone and fax numbers or e-mail address is recommended.
Box I.9.Arrival at the DPE (estimated date): give the estimated date on which the consignment is expected to arrive at the DPE.
Box I.10.Documents: indicate the date of issue and the number of official documents accompanying the consignment, as appropriate.
Box I.11.Means of transport: tick the box to indicate the means of arrival transport.
Identification: give full details of the means of transport. For aircraft, indicate the flight number. For vessels, indicate the ship's name. For road vehicles: indicate the registration number plate with trailer number if appropriate. For railway transport: indicate the train identity and wagon number.
Documentary references: number of airway bill, bill of lading or commercial number for railway or truck.
Box I.12.Description of the commodity: provide a detailed description of the commodity using the terminology in Article 1.
Box I.13.Commodity code: use the code identifying the commodity as listed in Annex I (including the TARIC subdivision, if applicable).
Box I.14.Gross weight: specify overall weight in kg or tonnes. This is defined as the aggregate mass of the products and of the immediate containers and all their packaging, but excluding transport containers and other transport equipment.
Net weight: specify weight of actual product in kg or tonnes, excluding packaging. This is defined as the mass of the products themselves without immediate containers or any packaging.
Box I.15.Number of packages: specify the number of packages in the consignment.
Box I.16.Temperature: tick the appropriate mode of transport/storage temperature.
Box I.17.Type of packaging: identify the type of packaging of products.
Box I.18.Commodity intended for: tick the appropriate box depending on whether the commodity is destined for human consumption without prior sorting or other physical treatment (in this case tick 'human consumption') or is intended for human consumption after such treatment (tick 'further process' in this case), or is intended for use as 'feedingstuff' (in this case tick 'feedingstuffs').
Box I.19.Seal number and container number: give all seal and container identification numbers where relevant.
Box I.20.For transfer to Control Point: in case the consignment is intended for import (cf. Box I.22) and the operator uses the option to have the identity and physical control performed at a specific DPI, tick the box and identify in detail the DPI.
Box I.21.Not applicable.
Box I.22.For import: tick the box in case the consignment is intended for import.
Box I.23.Not applicable.
Box I.24.Means of transport to Control Point: tick the appropriate means of transport used for transfer to the DPI.
 
Part IIThis section is to be completed by the competent authority.
GeneralBox II.1 is to be completed by the competent authority of the DPI. Boxes II.2 to II.9 with the exception of II.4 are to be completed by the customs services or the authorities competent for the documentary control. Boxes II.10 to II.21 are to be completed by the competent authorities of the DPI.
Box II.1.CED Reference number: use the same CED reference number as in Box I.2.
Box II.2.Customs Document Reference: for use by customs services if necessary.
Box II.3.Documentary Check: to be completed for all consignments.
Box II.4.Consignments selected for physical checks: not applicable in the framework of this Regulation.
Box II.5.ACCEPTABLE for transfer: in case the consignment is acceptable for transfer to a DPI following a satisfactory documentary check, the competent authority at the DPE shall tick the box and indicate to which DPI the consignment shall be transferred for a possible physical check (following information given in Box I.20).
Onward transportation is not applicable for this Regulation.
Box II.6.NOT ACCEPTABLE: in case the consignment is not acceptable for transfer to a DPI due to the unsatisfactory outcome of the documentary checks, the competent authority at the DPE shall tick the box and indicate clearly the action to be carried out in case of rejection of the consignment. The address of the destination establishment in case of 'Re-dispatching', 'Destruction', 'Transformation' and 'Use for other purpose' should be entered in Box II.7.
Box II.7.Details of Controlled Destinations (II.6): indicate as appropriate approval number and address (or ship's name and port) for all destinations where further control of the consignment is required, for example for Box II.6, 'Re-dispatching', 'Destruction', 'Transformation' or 'Use for other purpose'.
Box II.8.Full identification of DPE and official stamp: indicate here the full identification of the DPE and the official stamp of the competent authority at this point.
Box II.9.Official inspector: signature of the official responsible of the competent authority at the DPE.
Box II.10.Not applicable.
Box II.11.Identity Check: tick the boxes to indicate whether the identity checks have been performed and with which results.
Box II.12.Physical Check: indicate here the results of the physical checks in case the physical check has taken place.
Box II.13.Laboratory tests: tick the box to indicate whether the consignment has been selected for sampling and analysis.
Tested for: indicate for which (aflatoxin B1 and/or total) and by which analytical method a laboratory test is carried out.
Results: indicate the results of the laboratory test and tick the appropriate box.
Box II.14.ACCEPTABLE for release for free circulation: tick the box in case the consignment is to be released for free circulation within the Union.
Tick one of the boxes ('Human consumption', 'Further process', 'Feedingstuff' or 'Other') to indicate the further use.
Box II.15.Not applicable.
Box II.16.NOT ACCEPTABLE: tick the box in case of rejection of the consignment due to the unsatisfactory outcome of the identity or physical checks.
Indicate clearly the action to be carried out in such case by ticking one of the boxes ('Re-dispatching', 'Destruction', 'Transformation' or 'Use for other purpose'). The address of the establishment of destination shall be entered in Box II.18.
Box II.17.Reasons for refusal: tick the appropriate box. Use as appropriate to add relevant information.
Box II.18.Details of controlled destinations (II.16): give as appropriate approval number and address (or ship's name and port) for all destinations where further control of the consignment is required following information indicated in Box II.16.
Box II.19.Consignment resealed: use this box when the original seal recorded on a consignment is destroyed on opening the container. A consolidated list of all seals that have been used for this purpose must be kept.
Box II.20.Full identification of DPE/Control Point and official stamp: put here the full identification of the DPI and the official stamp of the competent authority at the DPI.
Box II.21.Official Inspector: put name (in capital letters), date of issuing and signature of the official responsible of the competent authority at the DPI.
 
Part IIIThis section is to be completed by the competent authority.
Box III.1.Details on re-dispatching: the competent authority at the DPE or at the DPI indicates the means of transport used, its identification, the country of destination and the date of re-dispatching, as soon as they are known.
Box III.2.Follow-up: indicate the local competent authority unit responsible, as appropriate, for the supervision in case of 'Destruction', 'Transformation' or 'Use for other purpose' of the consignment. This competent authority shall report here the result of the arrival of the consignment and the correspondence.
Box III.3.Official Inspector: signature of the official responsible for the competent authority at the DPI in case of 'Re-dispatching'. Signature of the official responsible for the local competent authority in case of 'Destruction', 'Transformation' or 'Use for other purpose'.
Vedlegg IV til forordning (EU) nr. 884/2014 

Correlation table referred to in Article 12

Regulation (EC) 1152/2009This Regulation
Article 1Article 1 and Annex I
Article 2Article 2
Article 3Article 3
Article 4 (1)Articles 4 (1) and 5 (1) and (2)
Article 4 (2)Article 5 (3)
Article 4 (3)Article 5 (4)
Article 4 (4)Article 4 (2)
Article 4 (5)Article 6
Article 5Article 7
Article 6Article 8
Article 7 (1)Article 9 (1)
Article 7 (2)Article 9 (2) and (3)
Article 7 (3)Article 9 (4)
Article 7 (4)Article 9 (5)
Article 7 (5)Annex I
Article 7 (6)Article 9 (6)
Article 7 (7)Article 9 (7)
Article 7 (8)Article 11
Article 7 (9)Article 13
Article 8Article 10
Article 9---
Article 10Article 14
Article 11Article 15
Article 12---
Article 13Article 16
Annex IAnnex II
Annex IIAnnex III

Forordninger i pdf

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 884/2014.

Forordning (EU) nr. 884/2014 

For å lese forordning (EU) nr. 884/2014, med helsesertifikatet i vedlegg II, se her: pdf.gif