Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering

DatoFOR-2014-09-09-1164
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse09.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-17-101-§15a
Kunngjort12.09.2014   kl. 15.30
Rettet05.02.2015 (forordning tilføyd)
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 9. september 2014 med hjemmel i lov 17. desember 2004 nr. 101 om europeisk meldeplikt for tekniske regler m.m. (EØS-høringsloven) § 15a.
EØS-henvisninger: EØS-avtalens vedlegg II kap. XIX nr. 2 (forordning (EU) nr. 1025/2012).
Rettelser: 05.02.2015 (forordning tilføyd).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg II kapittel XIX nr. 2 (forordning (EU) nr. 1025/2012) av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering og om endring av rådsdirektiv 89/686/EØF og rådsdirektiv 93/15/EØF, samt europaparlaments- og rådsdirektiv 94/9/EF, direktiv 94/25/EF, direktiv 95/16/EF, direktiv 97/23/EF, direktiv 98/34/EF, direktiv 2004/22/EF, direktiv 2007/23/EF, direktiv 2009/23/EF og direktiv 2009/105/EF og om oppheving av rådsvedtak 87/95/EØF og europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 1673/2006/EF, gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.

Forordning 

For å lese forordning (EU) nr. 1025/2012 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

0Tilføyd 5 feb 2015.