Forskrift om fastsettelse av opplag og utgaver i nyhets- og aktualitetsmedier

DatoFOR-2014-09-17-1207
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse17.09.2014
Sist endretFOR-2015-03-19-302
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2014-03-25-332-§16, Stortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort23.09.2014   kl. 14.00
KorttittelForskrift om fastsettelse av opplag mv i nyhets- og aktualitetsmedier

Hjemmel: Fastsatt av Medietilsynet 17. september 2014 med hjemmel i forskrift 25. mars 2014 nr. 332 om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 16 og Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302.

§ 1.Formål og virkeområde

Denne forskriften gir regler for fastsettelse av gjennomsnittlig nettoopplag og antall utgaver for nyhets- og aktualitetsmedier som er kvalifisert for produksjonstilskudd. Virkeområde er avgrenset til medier som fyller vilkårene i forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 3.

Formålet med forskriften er å fastsette opplag og antall utgaver for tildeling av produksjonstilskudd til tilskuddsberettigede nyhets- og aktualitetsmedier.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015).
§ 2.Definisjoner

Opplag er foregående års kontrollerte gjennomsnittlige nettoopplag fra ulike publiseringsplattformer, jf. forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 2, femte ledd.

Abonnement er forhåndsbetaling for levering av et nyhets- og aktualitetsmedium for en avgrenset periode. Et abonnement skal være individuelt ønsket, bestilt og betalt av mottakeren.

Løssalg er eksemplarsalg av enkeltutgaver av et nyhets- og aktualitetsmedium.

E-avis er en tilnærmet identisk digital utgave av en papiravis. E-avisen skal være klart gjenkjennelig sammenlignet med papiravisen. Opplag for e-avis legges til opplaget for papiravisen.

Andre digitale produkter er digitale utgivelser som skiller seg vesentlig fra medieselskapets hovedmedium. Opplag for andre digitale produkter fastsettes for seg.

Nettoopplag er fastsatt opplag etter reglene i denne forskriften § 3. Nettoopplag omfatter eksemplarer solgt i abonnement og løssalg, og frieksemplarer til ansatte, avisbud, kunder og liknende. Nettoopplag består av papirutgaver, digitale utgaver og kombinasjoner av disse. Nettoopplag for hverdager og søndager fastsettes hver for seg. Nettoopplag for hovedmediet og tilknyttede medieprodukter, jf. forskrift om produksjonstilskudd til nyhets- og aktualitetsmedier § 2, andre og tredje ledd, fastsettes hver for seg.

En utgave kan publiseres digitalt eller på papir. En utgave av en kontinuerlig oppdatert nettavis er minimum et døgns produksjon. En ny digital utgave foreligger når minimum 50 % av det egenproduserte stoffet på frontsiden er skiftet ut.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015).
§ 3.Fastsettelse av gjennomsnittlig nettoopplag
1.Abonnement: Opplag i abonnement er lik alle betalte abonnementsinntekter delt på mediets gjennomsnittlige abonnementspris samme år. Solgte abonnementer av papiraviser og e-aviser likebehandles ved beregning av opplag når disse selges uavhengig av hverandre. Dersom abonnenten kjøper e-avisen som et tillegg til papiravisen, blir det beregnet opplag for den andelen av e-avisens fullpris som kunden betaler. Abonnement gitt som gave uten betingelser betalt av andre, skal telles med i opplaget. Tilbudsabonnement eller annet abonnement som delvis blir betalt av mottakeren og delvis av andre, eventuelt av avisen selv, teller i nettoopplaget bare med den delen som mottakeren betaler.

Avisen selv, morselskap, datterselskap eller søsterselskap kan ikke kjøpe opplag i avisen utover ordinære arbeidseksemplarer til eget bruk, jf. pkt. 5 under. Aksjonærer som eier over 50 prosent i ett av de forannevnte selskaper, kan heller ikke kjøpe abonnement eller løssalg som godkjennes som opplag.

2.Løssalg: Opplag solgt i løssalg er lik eksemplarer solgt i henhold til bokførte løssalgsinntekter delt på antall utgivelsesdager og gjennomsnittlig pris. Løssalg av papiraviser og e-aviser likebehandles ved beregning av opplag.
3.Frieksemplarer til ansatte, avisbud, annonsører, eiere, osv: Det skal legges til et prosenttillegg for papireksemplarer distribuert til ansatte, avisbud, annonsører, eiere, styremedlemmer, osv. etter tabellen under. Tillegget beregnes ut fra faktisk distribuerte papireksemplarer. Prosenttillegget skal benyttes fullt ut, og høyeste tall benyttes.
Mindre enn5 000i opplag300ekspl. eller maks9,0 %
5 000-9 999i opplag450ekspl. eller maks8,0 %
10 000-19 999i opplag800ekspl. eller maks6,0 %
20 000-49 999i opplag1 200ekspl. eller maks4,5 %
50 000-199 999i opplag2 250ekspl. eller maks3,5 %
Mer enn200 000i opplag7 000ekspl. eller maks2,9 %

Frieksemplarer for digitale utgaver skal være lik 2 prosent av det digitale opplaget beregnet etter pkt. 1 og 2 over.

Kollektivt betalte en bloc abonnement skal ikke telle med i de første 1 000 eksemplarer ved fastsettelse av avisens nettoopplag.

Nyhets- og aktualitetsmediet kan selges med rabatt inklusive eventuelle tilleggsytelser på inntil 50 prosent av ordinær abonnementspris for tilsvarende abonnementstype uten at det får konsekvenser for beregning av opplag. Dersom prisen kunden betaler er lavere enn 50 prosent av fullpris, er opplaget lik det innbetalte beløpets andel av full pris. Det kan bare gis slik rabatt på et av produktene ved salg av produktkombinasjoner. Slike produktkombinasjoner kan bestå av papiravis, e-avis eller andre digitale produkter. Rabatten skal beregnes av ordinær fullpris for kjøp av produktet som selvstendig produkt, ikke pris for kjøp av produktet som et tillegg til hovedmediet.

Prisen for kombinasjoner av ulike produkttyper må være lik de offisielle prisene for det enkelte produkt i medieselskapets prisliste for å få fullt tellende opplag. Ved reduksjon av prisen vil opplaget bli tilsvarende redusert.

Inntekter fra salg av papiraviser og inntekter fra salg av digitale publikasjoner skal skilles fra hverandre i selskapets bokføring av abonnements- og løssalgsinntekter.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015).
§ 4.Fastsettelse av digitale utgaver

En oppdatert digital utgave skal ha minimum 50 prosent nytt og egenprodusert redaksjonelt innhold fra en utgave til den neste.

Det er ikke anledning til å øke antall utgivelser ved å fordele innhold i volum som har blitt publisert i få utgaver på mange utgaver. Hvis det digitale produktet er en kontinuerlig oppdatert nettavis, vil startpunktet for beregning av en utgave være snittet av siste års dagsproduksjon.

Hvis hovedmediet kommer ut som en kombinasjon av papirutgaver og digitale utgaver, må de digitale utgavenes redaksjonelle innhold i volum utgjøre minst 50 prosent av papirutgavenes redaksjonelle innhold.

0Tilføyd ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015).
§ 5.Overgangsordninger

Det er ikke lenger anledning til å sette antall frieksemplarer lik antall budruter og legge dette til opplaget. Aviser som får en reduksjon i antall frieksemplarer som følge av dette, kan fordele reduksjonen likt i 2014, 2015 og 2016 etter avtale med Norsk Opplagskontroll AS.

0Tilføyd ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015).
§ 6.Saksbehandling

Medier som mottar produksjonstilskudd må ha avgitt opplysninger om opplag på fastsatt skjema til Norsk Opplagskontroll AS. Tidsfrist for innlevering av skjema bekjentgjøres av Norsk Opplagskontroll. Norsk Opplagskontroll skal publisere en veiledning for utfylling av skjemaet. Norsk Opplagskontroll skal levere innstilling til fastsettelse av opplag til Medietilsynet senest 1. mars det påfølgende året. Medietilsynet vedtar opplag for medieselskaper som søker om produksjonstilskudd samtidig som vedtak om tildelt produksjonstilskudd finner sted.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015, tidligere § 4).
§ 7.Søknad om produksjonstilskudd

Søknad om produksjonstilskudd skal leveres på skjema fastsatt av Medietilsynet.

Søknaden om produksjonstilskudd skal attesteres av revisor. Revisor skal attestere for at alle opplysninger hentet fra søkerens regnskaper og opplysninger om utbetalt utbytte eller konsernbidrag er korrekte. Revisor skal også attestere for at opplysninger om tilleggsvirksomhet, statlig driftsstøtte fra andre kilder og offentlige eierandeler i medieselskapet er korrekte. For søkere eid av konserner skal revisor også attestere for at det er oppgitt korrekt administrasjons- og serviceavgift til dekning av konsernets felleskostnader.

Forvaltningsloven kommer til anvendelse på Medietilsynets saksbehandling etter denne forskriften.

0Tilføyd ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015).
§ 8.Kontroll

Medier som søker om produksjonstilskudd for første gang får stedlig kontroll gjennomført av Norsk Opplagskontroll de to første årene de er i tilskuddsordningen. Norsk Opplagskontroll skal gjennomføre stedlig kontroll hos alle medier som mottar produksjonstilskudd minst hvert sjette år.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015, tidligere § 5).
§ 9.Klageadgang

Enkeltvedtak truffet av Medietilsynet i henhold til denne forskriften kan påklages til Klagenemnda for mediesaker.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015, tidligere § 6).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks og gjelder for behandling av søknader om produksjonstilskudd fra og med 2014.

0Endret ved forskrift 19 mars 2015 nr. 302 (gjelder for behandling av søknader fom 2015, tidligere § 7).