Forskrift om studier og eksamen ved Forsvarets etterretningshøgskole

DatoFOR-2014-09-23-1226
DepartementForsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse23.09.2014
Sist endret
EndrerFOR-2013-11-08-1306
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-11, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§5-3, FOR-2005-12-16-1574, FOR-2005-12-16-1575
Kunngjort30.09.2014   kl. 15.20
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved FEH

Hjemmel: Fastsatt av Forsvarets etterretningshøgskole ved skolesjefen 23. september 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-2, § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-8, § 3-9, § 3-11, § 4-7 og § 5-3, forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler og forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

§ 1.Formål og virkeområde

Forskriften gjelder alle studenter som er opptatt til studier eller emne(r), eller er i studieopphold knyttet til Forsvarets etterretningshøgskole (FEH).

Forskriften gjelder alle studier og eksamener ved FEH.

§ 2.Tildeling av graden bachelor og tilleggsbetegnelse

Graden bachelor oppnås på grunnlag av eksamener i studieprogram med 180 studiepoengs omfang. Av disse må eksamener med minst 60 studiepoengs omfang være avlagt ved FEH.

Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av treårig studieprogram ved FEH skal være Bachelor i etterretning/Bachelor of Arts in Intelligence Studies.

Tilleggsbetegnelsen for graden bachelor på grunnlag av treårig selvvalgt studieløp skal være Bachelor i kultur og samfunnsfag/Bachelor of Arts.

§ 3.Krav til sammensetning av graden bachelor

Grunnlaget for graden bachelor skal omfatte ett av følgende:

a)Integrert utdanning eller studieprogram av 180 studiepoengs omfang etter studieplan fastsatt av FEH.
b)Studieprogram av 180 studiepoengs omfang bestående av integrert utdanning av 120 studiepoengs omfang kombinert med emnegruppe av 60 studiepoengs omfang etter studieplan fastsatt av FEH.
c)Selvvalgt studieløp der det inngår en integrert utdanning eller faglig fordypning tilsvarende minimum 80 studiepoeng, en integrert utdanning tilsvarende minimum 40 studiepoeng og en bachelorgradsoppgave av minst 10 studiepoengs omfang. De resterende studiepoengene kan bestå av frittstående emner eller eksamensenheter.
§ 4.Studier og studiestruktur

Ved FEH skal studiene organiseres i studieprogram og emner.

For hvert studieprogram fastsetter sjef FEH en studieplan. Studieplanen er en beskrivelse av studieprogrammet, med eventuelle studieretninger, som gjør greie for hvordan programmet er bygd opp og hvordan emnene faglig hører sammen, og som angir regler for studieprogrammet i samsvar med denne forskriften.

En studieplan skal inneholde:

-Programbeskrivelse for studieprogrammet
-Eventuell beskrivelse av studieretninger innen studieprogrammet
-Emnebeskrivelser for emner som inngår i studieprogrammet
-De fagspesifikke opptakskravene for studieprogrammet.

I den enkelte emnebeskrivelse skal det nedfelles:

-Hvilke obligatoriske aktiviteter som skal være godkjent før eksamen eller vurdering kan avlegges
-Hvilke eksamener eller vurderinger som skal være bestått før oppmelding til eller gjennomføring av den enkelte eksamen eller vurdering
-Hvilke hjelpemidler som er tillatt til eksamen eller vurdering
-Hvordan eksamensdeler og/eller vurderinger vektes
-Organisering og gjennomføring av sensuren og sensurordningen.

Endringer i studieplan, emner eller i pensum skal normalt ikke tre i kraft før ved nytt studieår/eller nytt opptak til emnet. Mindre endringer i pensum kan foretas underveis i studiet.

§ 5.Opptak og studierett

En student ved FEH er en person som er tatt opp til et studiepoenggivende studieprogram.

En enkeltemnestudent ved FEH er en person med eller uten militært eller sivilt ansettelsesforhold til Forsvaret. Enkeltemnestudenten skal fylle kravene i relevante opptaksprøver og eventuelle krav til øvrige kvalifikasjoner. En enkeltemnestudent har kun studierett til det studiepoenggivende emnet vedkommende er tatt opp til.

§ 6.Tap av studierett

En student eller enkeltemnestudent mister studieretten dersom ett eller flere av følgende tilfeller inntreffer:

a)ved utilfredsstillende faglig progresjon i første semester etter opptak
b)ved ikke-bestått krav til egnethet som militær leder
c)stryk på ny eksamen eller vurdering
d)ved stryk på to eller flere ordinære eksamener eller vurderinger.

Ved stryk i emner i siste semester i bachelorprogrammet gis normalt frist til utgangen av påfølgende semester for å avlegge ny eksamen eller vurdering.

§ 7.Studieåret

Ved FEH er studieåret delt inn i høst- og vårsemester. I løpet av et semester skal ordinær undervisning, obligatoriske aktiviteter, eksamen og vurdering være avviklet. Dette gjelder ikke sensur.

§ 8.Vilkår for å avlegge eksamen eller vurdering

Med eksamen menes en avsluttende prøve eller vurdering i ett emne eller del av emne, eller for flere emner sammen som gir grunnlag for fastsettelse av karakterer eller delkarakterer som skal angis på vitnemål eller karakterutskrift.

Et emne som består av flere eksamener eller vurderingsdeler er ikke bestått før alle delene er bestått. Alle eksamener eller vurderingsdeler må gjennomføres i det/de semestre som er angitt i studieplanen. Ny eller utsatt eksamen eller vurdering arrangeres så snart som mulig etter at ordinær eksamen eller vurdering er avholdt.

§ 9.Gjennomføring av eksamen eller vurdering

Ordinær eksamen er den første eksamenen eller vurderingen som gjennomføres i ett emne eller for flere emner. Utsatt eksamen er eksamen eller vurdering for studenter som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. Ny eksamen er eksamen eller vurdering for studenter som ikke fikk bestått karakter ved ordinær eksamen.

Studentene blir kollektivt oppmeldt til eksamener eller vurderinger som inngår i studieprogrammet, herunder ny eller utsatt eksamen. Vilkår for å melde seg opp til eksamen skal fremgå av studieplanen eller emnebeskrivelse.

Ved ikke bestått karakter kan det normalt ikke gis adgang til mer enn to forsøk til eksamen eller vurdering i ett og samme emne. Ved bestått karakter gis det ikke adgang til å avlegge ny eksamen.

Sjef FEH avgjør etter søknad om en student har adgang til å annullere oppmelding til eksamen eller vurdering. Dersom det gis adgang til å annullere oppmeldingen, er fristen 14 dager før eksamen eller vurderingen påbegynnes.

Gyldig fravær på grunn av sykdom eller sterke velferdsgrunner samt avbrutt eksamen på grunn av sykdom skal dokumenteres. Dokumentasjonen skal leveres/poststemples så raskt som mulig, og senest tre virkedager etter eksamen/vurderingen/innleveringsdato. Dokumentasjonen leveres/sendes FEH.

Sjef FEH kan gi nærmere instruks om gjennomføring av eksamen og vurdering.

§ 10.Tilrettelegging av eksamen eller vurdering

En student som på grunn av sykdom, skade, funksjonsnedsettelse eller andre spesielle forhold har vanskelighet med å gjennomføre eksamen eller vurdering på vanlig måte, kan søke sjef FEH om tilrettelagt eksamen eller vurdering.

Tilretteleggingen skal ha som formål å oppveie de ulempene som sykdommen, skaden eller funksjonsnedsettelsen medfører. Samtidig skal studentene i størst mulig utstrekning vurderes likt.

Tilretteleggingen kan være:

a)utvidet tid
b)praktisk tilrettelegging eller
c)utsatt eksamen eller vurdering.

Tilretteleggingen er individuell og avhenger av eksamens- eller vurderingsordningen. Gruppeeksamen tilrettelegges ikke.

Fristen for å søke tilrettelegging er 14 dager før eksamen eller vurdering. Fristen kan fravikes dersom sykdom, skade eller funksjonsnedsettelse oppstår etter fristens utløp, eller hvis andre særlige grunner tilsier det. Søknad med dokumentasjon sendes FEH.

Søknaden om tilrettelegging av eksamen eller vurdering må dokumenteres enten med legeattest eller attest fra annen sakkyndig. Attesten skal inneholde de opplysninger som er nødvendig for å avgjøre studentens behov for tilrettelegging. Behovet må dokumenteres hver gang en student melder seg til eksamen eller vurdering. For varige behov for tilrettelegging kan det gjøres et unntak fra dette.

§ 11.Karaktersystem

Ved FEH kan følgende karakterskalaer benyttes:

a)Bestått/ikke-bestått (engelsk pass/fail) eller
b)Den graderte skalaen med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
§ 12.Klageadgang

Klage over formelle feil ved eksamen og klage over karakterfastsetting fremsettes skriftlig til sjef FEH. Klagen skal være datert, og studentens navn og kandidatnummer skal være påført.

Krav om begrunnelse for karakterfastsetting av skriftlig eksamen eller vurdering rettes til sjef FEH.

Det er ikke klageadgang på karakterfastsettelse ved muntlige eksamen eller vurdering, eller ved bedømmelse av praktiske ferdigheter. Krav om karakterbegrunnelse må fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt.

§ 13.Vitnemål, Diploma Supplement og karakterutskrift

FEH utsteder vitnemål for fullført og bestått studieprogram som fører frem til graden bachelor. Samtidig skal det utstedes vitnemålstillegget Diploma Supplement.

Av vitnemål og karakterutskrift skal det fremgå hvilket semester eksamen eller vurdering er avlagt.

Fritak for eksamen i ett eller flere emner skal fremgå av vitnemålet og karakterutskrift, med merknad om grunnlaget for fritaket.

§ 14.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves forskrift 8. november 2013 nr. 1306 om om studier og eksamen ved Forsvarets etterretningshøgskole.