Forskrift til a-opplysningsloven § 12a om prøvedrift for a-ordningen

DatoFOR-2014-09-30-1252
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse30.09.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-43-§12a
Kunngjort07.10.2014   kl. 14.20
KorttittelForskrift til a-opplysningsloven § 12a

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 30. september 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 12a.

§ 1.Skattedirektoratet kan gjennomføre prøvedrift frem til lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold med mer (a-opplysningsloven) trer i kraft.

I prøvedriften kan det både testes løsninger for avlevering og mottak av opplysninger i Skattedirektoratet fra de opplysningspliktige, samt løsninger for videreformidling og mottak av opplysninger i Arbeids- og velferdsetaten, Skattedirektoratet og Statistisk sentralbyrå. Det kan videre gjennomføres avstemminger mot faktiske opplysninger som leveres etter gjeldende regelverk til Skatteetaten og Arbeids- og velferdsetaten som ledd i prøvedriften.

§ 2.Fysiske og juridiske personer som skal gi opplysninger etter ligningsloven § 5-2, folketrygdloven § 24-3, § 25-1 annet ledd og § 25-10, jf. § 21-4, og § 23-2, skattebetalingsloven § 5-11 og statistikkloven § 2-2, kan delta i prøvedrift.
§ 3.Opplysninger kan gis etter nærmere avtale med Skattedirektoratet. Opplysningene skal leveres til den mottakssentral og i den form Skattedirektoratet bestemmer.

Opplysninger som leveres som ledd i prøvedriften erstatter ikke ordinær opplysningsplikt til Arbeids- og velferdsetaten, Statistisk sentralbyrå, Skattedirektoratet og skatteoppkrever.

§ 4.Etter personopplysningsloven § 2 nr. 4 er følgende myndighet behandlingsansvarlig for opplysninger som samles inn i prøvedrift:
a)Skattedirektoratet når opplysningene samles inn med hjemmel i ligningsloven § 5-2, skattebetalingsloven § 5-11, folketrygdloven § 24-3 og § 23-2,
b)Statistisk sentralbyrå når opplysningene samles inn med hjemmel i statistikkloven § 2-2 og
c)Arbeids- og velferdsetaten når opplysningene samles inn med hjemmel i folketrygdloven § 25-1 annet ledd og § 25-10, jf. § 21-4.

Skattedirektoratet behandler opplysninger på vegne av Statistisk sentralbyrå og Arbeids- og velferdsetaten i prøvedriften. Nevnte myndigheter beslutter, og er ansvarlig for, Skattedirektoratets bruk av opplysningene i prøvedriftsperioden.

Etatenes tilgang til opplysninger i prøvedrift er begrenset til opplysninger som organet har hjemmel i lov til å innhente.

§ 5.Opplysninger som leveres som ledd i prøvedriften skal slettes når prøvedriftsperioden er over.
§ 6.Forskriften trer i kraft straks.