Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner over 3 500 kg

DatoFOR-2014-10-10-1276
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1965-06-18-4-§13, LOV-1965-06-18-4-§31, LOV-1965-06-18-4-§31a
Kunngjort10.10.2014   kl. 15.50
Rettet11.03.2015 (§ 5 tittel på forskrift)
KorttittelForskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) § 13, § 31 og § 31a. Fremmet av Samferdselsdepartementet.
Rettelser: 11.03.2015 (§ 5 tittel på forskrift).

§ 1.Krav til bruk av elektronisk betalingsenhet

Motorvogner med tillatt totalvekt over 3 500 kg som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte hovedsakelig benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med elektronisk betalingsenhet. Med næringsvirksomhet menes en vedvarende virksomhet som er egnet til å gi nettoinntekt.

Påbudet etter første ledd gjelder ikke traktorer og motorredskaper. Tilsvarende gjelder påbudet ikke kjøretøy som er tilknyttet NATOs militære hovedkvarter, utenlandske NATO-styrker og styrker som er med i Partnerskap for fred, og påbudet gjelder heller ikke kjøretøy tilpasset militært formål som er eid av forsvaret.

§ 2.Krav til betalingsenhet og avtale

Med betalingsenhet etter § 1 menes en godkjent innretning i norske trafikantbetalingssystemer, som avleses når motorvognen passerer en bomstasjon eller et annet betalingssnitt på veg. Betalingsenheten skal være godkjent for bruk i hele Norge og være tilknyttet norsk eller utenlandsk utsteder av betalingsenheten ved gyldig avtale.

Avtalen og betalingsenheten skal være knyttet til den enkelte motorvogn, og motorvognen skal være knyttet til en gyldig avtale. Norsk utsteder av betalingsenheter kan fastsette generelle betingelser i avtalevilkårene om avtaleforholdet, avtaleperiode, endring av avtalen og oppsigelse og bestemmelser om brukerens ansvar knyttet til bruken av betalingsenheten, betaling av depositum for betalingsenheten og betalingsvilkår.

§ 3.Ansvar

Eier av motorvognen etter § 1 er ansvarlig for at motorvognen er utstyrt med elektronisk betalingsenhet med gyldig avtale. Dersom fører av motorvognen ikke er den samme som registrert som eier, er føreren solidarisk ansvarlig.

Ved leasing regnes leasingtaker som eieren av motorvognen.

§ 4.Montering

Betalingsenheten skal være montert godt synlig i frontruten på motorvognen og være plassert i samsvar med monteringsinstruksen som følger med betalingsenheten.

§ 5.Overtredelsesgebyr

Politiet, tollvesenet og Statens vegvesens regionvegkontorer kan ilegge overtredelsesgebyr på kr 8 000 for følgende overtredelser:

a)unnlatt bruk av lesbar elektronisk betalingsenhet med en tilhørende gyldig avtale tilknyttet motorvognen
b)bruk av betalingsenhet med avtale tilknyttet feil takstgruppe.

Overtredelsesgebyret kan ilegges eieren, føreren eller leasingtaker etter ansvaret i § 3.

Ved gjentakelse kan det ilegges dobbelt overtredelsesgebyr. Med gjentakelse menes at det for samme kjøretøy tidligere er ilagt et overtredelsesgebyr for overtredelse av første ledd bokstav a eller b. Dobbelt overtredelsesgebyr ilegges bare dersom det har gått mindre enn 2 år etter at den tidligere sanksjonen ble endelig.

Bestemmelsene i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen § 3, § 5, § 6, § 7, § 8 og § 9 gjelder så langt de passer. For gebyrer som ilegges av tollvesenet, utfører tollvesenet myndigheten og oppgavene lagt til politiet og Statens vegvesens regionvegkontor etter disse bestemmelsene.

Overtredelsesgebyr ilegges normalt ikke dersom overtredelsen fremstår som særlig graverende eller av andre særlige grunner bør følges opp ved vanlig straffeprosessuell forfølgning etter vegtrafikkloven § 31 første ledd eller andre straffebud etter straffeloven, og vilkårene for ileggelse av straff ellers er oppfylt.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.