Utvidelse av det geografiske virkeområdet for lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann

DatoFOR-2014-10-10-1287
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 13
Ikrafttredelse10.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-04-17-19-§2, LOV-2009-04-17-19-§20
Kunngjort14.10.2014   kl. 14.10
KorttittelUtvidelse av virkeområdet for havne- og farvannsloven

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. oktober 2014 med hjemmel lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann (havne- og farvannsloven) § 2 tredje ledd. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 

Med de begrensninger som er anerkjent i folkeretten eller følger av overenskomst med fremmed stat gis lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann § 20 utvidet geografisk virkeområde slik at denne også gjelder i Norges økonomiske sone.