Forskrift om endring i forskrift om arbeidsrettede tiltak mv. og forskrift om tiltakspenger mv.

DatoFOR-2014-10-17-1314
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2008-12-11-1320, FOR-2013-11-04-1286
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2004-12-10-76-§12, LOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort24.10.2014   kl. 14.30
KorttittelEndr. i forskrift om arbeidsrettede tiltak mfl.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 17. oktober 2014 med hjemmel i lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 12 og § 13.

I

I forskrift 11. desember 2008 nr. 1320 om arbeidsrettede tiltak mv. gjøres følgende endringer: 

---

II

I forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. (tiltakspengeforskriften) gjøres følgende endring: 

---

III

Ikrafttredelse og overgangsregler

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.

Avtaler med forhåndsgodkjente tiltaksarrangører om tiltakene arbeid med bistand og/eller avklaring i skjermet virksomhet, kan dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig forlenges inntil 31. desember 2016 etter de avtalevilkår som gjaldt før 1. januar 2015.

Tiltaksarrangører som har inngått kontrakt med Arbeids- og velferdsetaten om levering av tiltakene avklaring og/eller oppfølging før 31. desember 2014, kan innenfor rammene av kontrakten gjennomføre tiltakene ut kontraktsperioden, dersom Arbeids- og velferdsetaten finner det hensiktsmessig.

Personer som deltar i avklaring, avklaring i skjermet virksomhet, oppfølging eller arbeid med bistand når denne forskriften trer i kraft, skal sikres et hensiktsmessig tilbud i tråd med utarbeidet plan for tiltaksdeltakeren.