Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole

DatoFOR-2014-10-24-1339
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-2005-12-16-1586
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3
Kunngjort04.11.2014   kl. 14.40
KorttittelForskrift for graden ph.d. ved NMH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Norges musikkhøgskole 24. oktober 2014 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3.

Del I. Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for organisert forskerutdanning for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole (NMH). NMHs ph.d.-program omfatter fagområdene historiske og samtidsrettede oppføringspraktiske problemstillinger, musikkpedagogikk og musikkterapi.

§ 2.Omfang, innhold og målsetting for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av minimum 30 studiepoengs omfang.

Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning. Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av

-godkjent vitenskapelig avhandling
-godkjent gjennomføring av opplæringsdelen
-godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
-godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).
§ 3.Ansvar for doktorgradsutdanningen

FoU-utvalget har det overordnede ansvar for doktorgradsutdanningen og skal opprette et eget programutvalg for doktorgradsutdanningen, heretter kalt Doktorgradsutvalget. Forslag til endringer i forskriften skal behandles av FoU-utvalget etter innspill fra doktorgradsutvalget, og legges frem for styret som fatter endelig vedtak.

Studieplanen vedtas av FoU-utvalget, etter forslag fra doktorgradsutvalget.

§ 4.Kvalitetssikring

Ph.d.-utdanningen omfattes av NMHs kvalitetssikringssystem.

Del II. Opptak

§ 5.Opptak 

§ 5-1. Vilkår for opptak

For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren minimum ha en femårig mastergrad innen det fagområdet det søkes opptak til, jevnfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Doktorgradsutvalget kan etter særskilt vurdering godkjenne annen utdanning som likeverdig grunnlag for opptak. Doktorgradsutvalget kan stille ytterligere krav til kvalifikasjoner i tråd med NMHs faglige profil. Doktorgradsutvalget kan stille krav om at søkere gjennomgår særskilte kurs og/eller består særskilt prøve før opptak. Doktorgradsutvalget kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon. NMH utformer søknadsskjema som skal benyttes.

Søknaden skal inneholde

-Tilfredsstillende utfylt søknadsskjema
-Prosjektbeskrivelse
-Dokumentasjon på den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket (master eller tilsvarende)
-CV
-Eventuelle vedlegg som prosjektbeskrivelsen forutsetter
-Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.

Doktorgradsutvalget utarbeider retningslinjer for søknad og prosjektbeskrivelse.

NMH kan fastsette krav om residensplikt. 

For søkere til NMHs ph.d.-program med eksternfinansiering:

Det skal normalt søkes om opptak til NMHs ph.d.-utdanning innen tre (3) måneder etter oppstart av det forskningsprosjektet som skal lede frem til ph.d.-graden. Dersom det gjenstår mindre enn ett (1) års fulltidsarbeid med forskningsprosjektet ved søknadstidspunkt, skal søkeren normalt avvises. Doktorgradsutvalget kan etter individuell vurdering gjøre unntak fra denne regelen. 

§ 5-2. Infrastruktur

Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring avgjøres av NMH. 

§ 5-3. Opptaksprosedyre og opptaksvedtak

For kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass inngås det avtale mellom Norges musikkhøgskole og ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten fattes, eller umiddelbart etterpå.

Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søkeren. Doktorgradsutvalget er opptakskomité for opptak til doktorgradsutdanningen 

§ 5-3-1. Sakkyndig vurdering

Doktorgradsutvalget nedsetter en bedømmelseskomité for hvert av utdanningens fagområder som skal vurdere den enkelte søknad. Komiteen skal ha minst ett eksternt medlem, og så sant mulig skal begge kjønn være representert.

Komiteen skal vurdere søknadene som

a)Støtteverdig

eller

b)Ikke støtteverdig

Vurderingene skal gjøres skriftlig etter nærmere oppgitte kriterier gitt av doktorgradsutvalget. Støtteverdige søknader skal rangeres. 

§ 5-3-2. Intervju

Søkere i kategori a) kan inviteres til intervju. Doktorgradsutvalget avgjør hvem som skal innkalles til intervju, basert på en samlet vurdering av søknader, sakkyndige vurderinger og høringsuttalelser fra aktuelle fagseksjoner og fagmiljøer.

Doktorgradsutvalget utpeker intervjupanelet.

Doktorgradsutvalget foretar en endelig, rangert anbefaling for opptak til ph.d.-programmet, basert på intervjupanelets anbefaling og innenfor de rammer og som gitt av NMH. Anbefalingen skal bygge på en helhetsvurdering av søknad/søker. For eksternfinansierte søkere er doktorgradsutvalget opptaksorgan. 

§ 5-3-3. Innstilling og ansettelse

Dersom ph.d.-opptaket er knyttet til utlysning av stipendiatstillinger, skal Ansettelsesutvalget foreta tilsetting. I slike tilfeller vil opptak til ph.d.-programmet og tilsetting i stipendiatstilling være to sider av samme sak, og FoU-utvalget skal vedta en innstilling på bakgrunn av doktorgradsutvalgets anbefaling, jf. over. Innstillingen oversendes Ansettelsesutvalget.

I vedtak om opptak/tilsetting som stipendiat skal avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato. Startdato settes lik startdato for finansiering/tilsetting i stipendiatstilling. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.

Opptak til ph.d.-programmet skal nektes dersom

-avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen
-de immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at NMH ikke bør medvirke i prosjektet
-søker har forpliktelser som er til hinder for normert progresjon og tilstedeværelse. 

§ 5-4. Avtaleperiode

Ph.d.-utdanningen er normert til tre (3) års fulltidsstudier. NMH kan treffe bestemmelser om maksimaltid for gjennomføring utenom lovfestede permisjoner og pliktarbeid. Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende. NMH kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad.

Ved innvilget forlengelse kan NMH sette ytterligere betingelser. Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til NMHs infrastruktur. Kandidaten kan likevel søke om å få levere inn avhandlingen til bedømmelse for ph.d.-graden. 

§ 5-5. Avslutning før avtalt tid 

Frivillig avslutning:

Kandidaten og NMH kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater etc. skal ordnes.

Hvis kandidaten ønsker å skifte prosjekt, skal avtalen avsluttes og kandidaten må søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet. 

Tvungen avslutning:

NMH kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid. Slik avslutning kan besluttes hvis ett eller flere av følgende forhold foreligger:

-Vesentlig forsinkelse i gjennomføringen av opplæringsdelen grunnet forhold som kandidaten selv rår over.
-Gjentatte eller vesentlige brudd fra kandidatens side på informasjons-, oppfølgings- eller rapporteringsplikt.
-Forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid. For å danne grunnlag for tvungen avslutning må forsinkelsen skyldes forhold som kandidaten selv rår over.
-Brudd på de forskningsetiske retningslinjer som gjelder for fagområdet, herunder fusk som rammes av reglene i lov om universiteter og høyskoler, § 4-7.
-Opptreden fra en kandidat bryter med den tillit som må foreligge mellom NMH og kandidaten under gjennomføringen, herunder straffbare forhold knyttet til gjennomføringen av ph.d.-utdanningen.

Vedtak om tvungen avslutning av utdanningen fattes av FoU-utvalget etter anbefaling fra doktorgradsutvalget.

Ph.d.-kandidater kan sies opp fra sin stilling når det er saklig grunn i virksomhetens eller tjenestemannens forhold, jf. lov om statens tjenestemenn § 9 og § 10, eller avskjediges i henhold til § 15.

§ 6.Ph.d.-avtalen

Opptak til NMHs ph.d.-utdanning formaliseres med en skriftlig avtale som underskrives av ph.d.-kandidat, veileder(e) og NMH. Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i avtaleperioden og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø. Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den kan fullføres innenfor en normert tidsramme på tre (3) år.

NMH fastsetter avtaleskjema. For ph.d.-kandidater med finansiering fra en ekstern part, skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, NMH og den eksterne part.

I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må NMHs retningslinjer for slikt samarbeid følges.

Del III. Gjennomføring

§ 7.Veiledning 

§ 7-1. Oppnevning av veiledere

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. NMH og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

Ph.d.-kandidaten skal som hovedregel ha to veiledere, hvorav én oppnevnes som hovedveileder.

Hovedveileder oppnevnes av doktorgradsutvalget umiddelbart etter oppstart. Hovedveilederen har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Dersom doktorgradsutvalget oppnevner ekstern hovedveileder, skal det oppnevnes medveileder fra NMH. Medveiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder. Habilitetsreglene i forvaltningslovens andre kapittel «Om ugildhet» (§ 6 – § 10) gjelder for alle veilederne.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.

Ph.d.-kandidat og veileder kan be doktorgradsutvalget om å oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Tvister om veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til behandling og avgjørelse av NMH. 

§ 7-2. Veiledningens innhold

Kandidat og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige utvikling. Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 5.

Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor den avtalefestede tiden. Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon mv., og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc. Videre skal bør veilederne gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.

§ 8.Opplæringsdel 

§ 8-1. Formål, innhold og omfang

Doktorgradsutvalget har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode.

Opplæringsdelen skal tilsvare minst 30 studiepoeng, hvorav minst 20 studiepoeng skal avlegges etter opptak. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen bør ikke være eldre enn to (2) år ved opptaksdato.

Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Dersom NMH ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner. Kurs på doktorgradsnivå ved annen institusjon skal godkjennes i samsvar med reglene i Lov om universiteter og høyskoler, § 3-5 første ledd. 

§ 8-2. Kandidatens rettigheter ved permisjon

Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, kan likevel følge undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden.

§ 9.Rapportering og underveisevaluering 

§ 9-1. Rapportering

NMHs system for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen skal omfatte tiltak for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet, opplæringsdelen, mangler ved veiledningen samt rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet skal normalt omfatte årlig og separat rapportering fra ph.d.-kandidat og veileder, og utformes slik at dobbeltrapportering unngås.

Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull fremdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. § 5-5. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

NMH kan ved behov kreve særskilt rapportering. 

§ 9-2. Prøvedisputas

Prøvedisputas vil normalt finne sted 6–12 måneder før forventet innlevering. Prøveopponent oppnevnes av doktorgradsutvalget. Dersom prøvedisputasen avdekker vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.

§ 10.Ph.d.-avhandlingen 

§ 10-1. Krav til avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig, vitenskapelig forskningsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet. Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.

Det kan være aktuelt å supplere avhandlingen med annen dokumentasjon, f.eks. i form av lyd, bilde, film eller annen varig dokumentasjon. Det er en forutsetning at bruken av slik dokumentasjon inngår i den faglige drøftingen i form av illustrasjon, belegg eller lignende, og at den vurderes som dette i en vitenskapelig sammenheng. 

§ 10-2. Godkjente formater

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, vitenskapelige arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem i et sammendrag. Sammendraget skal være en skriftlig redegjørelse for problemstilling, valg av teori og metode og vurdering av resultatet i henhold til internasjonale standarder og faglig nivå innen fagområdet.

Doktorgradsutvalget bestemmer om en avhandling som er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere kan innleveres til bedømmelse. I slike tilfeller skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen hovedsakelig består av artikler, skal kandidaten normalt være førsteforfatter på minst halvparten av artiklene.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.

Avhandlingen skal skrives på et skandinavisk språk eller engelsk.

Doktorgradsutvalget utarbeider egne retningslinjer for avhandlingen. 

§ 10-3. Arbeider som ikke godtas

Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem (5) år fra publiseringsdato. Doktorgradsutvalget kan dispensere fra dette kravet dersom ekstraordinære forhold tilsier det.

Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 13-1.

§ 11.Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig utnyttelse

NMHs regelverk skal danne utgangspunkt for hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater med tilsetting ved NMH har for arbeidsresultater med næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet.

For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i avtale mellom NMH, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver. For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i opptaksavtalen mellom NMH og ph.d.-kandidaten.

Del IV. Fullføring

§ 12.Bedømmelse 

§ 12-1. Grunnlag for bedømmelse

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

a)godkjent vitenskapelig avhandling med eventuelle vedlegg (jf. § 10-1)
b)godkjent gjennomføring av opplæringsdelen
c)godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
d)godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas). 

§ 12-2. Tidsbruk fra innlevering til disputas

NMH skal bestrebe seg på at tiden fra innlevering til disputas er kortest mulig. Det skal normalt ikke gå mer enn fem (5) måneder fra innlevering til disputas:

-Bedømmelseskomiteen skal normalt levere sin innstilling senest tre måneder etter at de har mottatt arbeidet som skal bedømmes.
-Disputas avholdes normalt fem (5) – åtte (8) uker etter at innstillingen foreligger.
-Tentativ disputasdato avtales i forbindelse med kontraktsinngåelse med komitémedlemmene.
-Avhandlingen skal være tilgjengelig minst to (2) uker før det offentlige forsvar av avhandlingen.

Det er hovedveileders ansvar å gjøre doktorgradsutvalget oppmerksom på at innlevering er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.

§ 13.Innlevering 

§ 13-1. Innlevering av avhandlingen

Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen er godkjent av doktorgradsutvalget.

Som vedlegg til søknad om bedømmelse skal følge:

a)Avhandlingen i godkjent format og i henhold til NMHs bestemmelser og i den form og det antall eksemplarer NMH har bestemt
b)Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 5
c)Medforfattererklæringer der hvor dette er påkrevd i henhold til § 10
d)Erklæring om doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang
e)Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon.

NMH kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. 

§ 13-2. Behandling av søknaden

Doktorgradsutvalget behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 13-1 skal avvises.

§ 14.Oppnevning av bedømmelseskomité

Bedømmelseskomiteen skal bestå av minst tre medlemmer. Habilitetsreglene i forvaltningslovens § 6 gjelder for komiteens medlemmer. Komiteens sammensetning bør så sant mulig være klarlagt ved innleveringstidspunkt.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at

-begge kjønn er representert
-minst ett av medlemmene er uten tilknytning til NMH
-minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner
-alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse.

Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt.

FoU-utvalget fatter vedtak om oppnevning av bedømmelseskomité etter anbefaling fra doktorgradsutvalget.

Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

Dersom det er påkrevd, kan FoU-utvalget oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomiteen etter anbefaling fra doktorgradsutvalget.

§ 15.Bedømmelseskomiteens arbeid 

§ 15-1. Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling skal normalt foreligge innen tre (3) måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen.

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes NMH som forelegger denne for ph.d.-kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti (10) arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Hvis kandidaten ikke ønsker å fremme merknader, skal NMH snarest underrettes skriftlig om dette. Ph.d.- kandidatens eventuelle merknader skal sendes NMH. NMH fatter vedtak i saken i samsvar med § 16.

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. 

§ 15-2. Innhenting av supplerende opplysninger

Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen. 

§ 15-3. Omarbeiding av innlevert avhandling

Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, jf. § 15-2, anbefale at NMH gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide i skriftlig form. Tillater høgskolen en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre (3) måneder. Bedømmelseskomiteens innstilling for den omarbeidede avhandlingen skal foreligge innen tre (3) måneder etter at de har mottatt avhandlingen. NMHs vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av kandidaten.

Anledning til mindre omarbeiding etter denne paragrafen er ikke å regne som bedømmelse, men fører til at bedømmelsen utsettes. Ordningen berører derfor ikke anledningen til ny innlevering dersom avhandlingen deretter blir underkjent. 

§ 15-4. Underkjenning av avhandling

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen. I slike tilfeller må det gå minst seks (6) måneder før ny innlevering kan finne sted. Det er opp til FoU-utvalget å avgjøre om ny avhandling skal bedømmes av samme komité, ny komité eller delvis ny komité. 

§ 15-5. Retting av formelle feil i avhandlingen

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen.

Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest én uke etter at den skriftlige vurderingen er meddelt kandidaten.

§ 16.NMHs behandling av bedømmelseskomiteens innstilling

På grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling fatter NMH vedtak om ph.d.-avhandlingen er verdig til å forsvares. 

Enstemmig innstilling:

Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og doktorgradsutvalget finner å legge den enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter doktorgradsutvalget vedtak i samsvar med den enstemmige innstillingen.

Dersom doktorgradsutvalget finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal doktorgradutvalget legge saken frem for FoU-utvalget, som kan fatte vedtak i samsvar med komiteens innstilling eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. FoU-utvalget fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene. 

Delt innstilling:

Dersom komiteen avgir delt innstilling og doktorgradsutvalget finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter doktorgradsutvalget vedtak i samsvar med flertallets innstilling.

Dersom komiteen avgir delt innstilling og doktorgradsutvalget vurderer at mindretallets uttalelser bør legges til grunn for vedtak, skal doktorgradutvalget legge saken frem for FoU-utvalget, som kan fatte vedtak i samsvar med flertallets innstilling eller søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges.

Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige.

§ 17.Ny innlevering

En ph.d.-avhandling som er sendt tilbake for mindre omarbeidinger, må innleveres i omarbeidet utgave innen tre (3) måneder etter at vurderingen er gjort kjent for kandidaten, jf. § 15-3. En ph.d.-avhandling som er underkjent, kan innleveres til ny vurdering først seks (6) måneder etter at vurderingen er gjort kjent for kandidaten, jf. § 15-4. Ny bedømmelse bare kan finne sted én gang.

Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.

Dersom ny innlevering skjer ved annen institusjon, skal det foretas nytt opptak, jf. § 5.

§ 18.Offentliggjøring av avhandlingen 

§ 18-1. Krav til offentliggjøring av avhandlingen

Når avhandlingen er funnet verdig å forsvare, skal ph.d.-kandidaten umiddelbart, og senest fire uker før fastsatt disputas, levere avhandlingen til NMH for ferdigstilling.

Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk/skandinavisk språk. Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, publiseres offentlig. Norsk/skandinavisk og engelsk sammendrag trykkes innledningsvis i avhandlingen, og brukes i forbindelse med offentliggjøringen av disputasen. 

§ 18-2. Offentliggjøring

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to (2) uker før dato for offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 15-2.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at NMH og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen skal kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres, jf. § 5-3. Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.

§ 19.Doktorgradsprøve 

§ 19-1. Prøveforelesning

Etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse, jf. § 15, skal ph.d.-kandidaten forelese. Prøveforelesningen skal være på 45 minutter, den er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon. Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti (10) virkedager før forelesningen.

Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen. Normalt skal prøveforelesningen avholdes i forbindelse med disputas, enten dagen før eller samme dag. Dersom de to prøvene likevel bedømmes separat, kan FoU-utvalget oppnevne en egen komité for prøveforelesningen. Minst ett av bedømmelseskomiteens medlemmer skal da oppnevnes i forelesningskomiteen.

Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre doktorgradsutvalget godkjenner et annet språk.

Bedømmelseskomiteen/forelesningskomiteen avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått.

Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes. 

§ 19-2. Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er avholdt og godkjent, og normalt minimum fem (5), maksimalt åtte (8) uker etter at godkjenning foreligger.

Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti (10) arbeidsdager før det avholdes.

Den komiteen som har bedømt den godkjente avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. I særlige tilfeller kan FoU-utvalget oppnevne opponenter som ikke har vært medlemmer av komiteen.

Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre doktorgradsutvalget godkjenner et annet språk.

Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av FoU-utvalget. Disputasen ledes av rektor eller den rektor bemyndiger.

Den som leder disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen og for prøveforelesningen.

Deretter presenterer doktoranden avhandlingen og gjør rede for hensikten med og resultater av den vitenskapelige undersøkelsen.

Førsteopponenten innleder opposisjonen og andreopponenten avslutter opposisjonen. Før andreopponenten starter sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. Disputasleder avslutter disputasen. Bedømmelseskomiteen avgir innstilling til NMH der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

Dersom bedømmelseskomiteen henstiller om det, kan doktorgradsutvalget fastsette en annen oppgavefordeling mellom medlemmene i bedømmelseskomiteen enn den ovenfor nevnte ordning.

§ 20.Godkjenning av doktorgradsprøve

Doktorgradsutvalget fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling. Dersom prøveforelesningen ikke godkjennes, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og innen tre (3) måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

Dersom disputasen ikke godkjennes, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter tre (3) måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

§ 21.Kreering og vitnemål

På grunnlag av godkjent opplæringsdel, avhandling og doktorgradsprøve er godkjent, kreeres kandidaten til Philosophiae Doctor. Det utstedes vitnemål der det gis opplysninger om hvilket fagfelt kandidatens avhandling og opplæringsdel tilhører.

Del V. Klage, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 22.Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)

NMH skal utstede vedlegg til vitnemålet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma Supplement.

§ 23.Klage 

§ 23-1. Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen

Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 flg. 

§ 23-2. Klage over eksamen i opplæringsdelen

Klage knyttet til eksamener i opplæringsdelen omfattes av lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler, § 5-3 «Klage over karakterfastsetting» og § 5-2 «Klage over formelle feil ved eksamen». 

§ 23-3. Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens § 28 – § 36.

Dersom FoU-utvalget finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering

§ 24.Fellesgrader og cotutelle-avtaler 

§ 24-1. Fellesgrader og cotutelle-avtaler

NMH kan inngå samarbeid med en eller flere norske eller utenlandske institusjoner om samarbeid i form av fellesgrader eller cotutelle-avtaler. 

§ 24-2. Fellesgrader

Med fellesgrader menes et samarbeid mellom flere institusjoner, der alle i fellesskap har ansvar for opptak, veiledning, gradstildeling og annet som er beskrevet i disse anbefalte forskriftene. Samarbeidet organiseres normalt i et konsortium og reguleres i avtale mellom konsortiedeltakerne.

For fullført fellesgrad utstedes felles vitnemål i form av: a) et vitnemålsdokument utstedt av alle konsortiemedlemmene, b) et vitnemål fra hver av konsortiedeltakerne, eller en kombinasjon av a) og b). Fellesgrader skal normalt bare inngås dersom det fra før er et etablert stabilt faglig samarbeid mellom NMH og minst en av de andre konsortiedeltakerne. NMH vedtar nærmere retningslinjer for fellesgradssamarbeid, herunder mal for samarbeidsavtaler jf. første ledd. 

§ 24-3. Cotutelle-avtaler

Med cotutelle-avtaler menes felles veiledning av ph.d.-kandidater og samarbeid om utdanning av ph.d.-kandidater. 

§ 24-4. Krav ved fellesgrader og cotutelle

Kvalifikasjonskrav for opptak, krav om at avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig, krav om offentlig disputas med en habil bedømmelseskomité kan ikke fravikes

§ 25.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 16. desember 2005 nr. 1586 om organisert forskerutdanning for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Norges musikkhøgskole.