Forskrift om en felles sikkerhetsmetode for risikoevaluering og -vurdering

DatoFOR-2014-10-27-1344
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse21.05.2015
Sist endretFOR-2016-02-09-132
EndrerFOR-2010-03-12-401
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-12-10-1568-§1-3
Kunngjort04.11.2014   kl. 14.40
Rettet29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og engelsk versjon av rettsakten tilføyd)
KorttittelForskrift om en felles sikkerhetsmetode

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 27. oktober 2014 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 10. desember 2010 nr. 1568 om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) § 1-3 ellevte ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ej (forordning (EU) nr. 402/2013 og gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136).
Endringer: Endret ved forskrift 9 feb 2016 nr. 132.
Rettelser: 29.01.2015 (informasjonsdel: informasjonstekst og engelsk versjon av rettsakten tilføyd).

§ 1.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 402/2013

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 42ej (forordning (EU) nr. 402/2013) med de endringer som følger av gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136 (Felles sikkerhetsmetode for risikoevalueringer (CSM RA)) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 9 feb 2016 nr. 132.
§ 2.Krav til akkreditering eller godkjenning

Assesserende enhet (vurderingsorgan) nevnt i forordning (EU) nr. 402/2013 artikkel 6, jf. artikkel 7, skal:

a)være akkreditert av Norsk akkreditering eller annet akkrediteringsorgan som er signatar til den multilaterale avtalen til samarbeidsorganet for alle akkrediteringsorgan i Europa (EAs MLA), eller
b)være godkjent av Statens jernbanetilsyn. Statens jernbanetilsyn godkjenner en slik assesserende enhet hos et jernbaneforetak eller infrastrukturforvalter iht. artikkel 9. pkt. 1b ved å vurdere og føre tilsyn med sikkerhetsstyringssystemet, jf. artikkel 10 pkt. 2.
§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 21. mai 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 12. mars 2010 nr. 401 om gjennomføring av kommisjonsforordning (EF) nr. 352/2009 om innføring av felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger i henhold til artikkel 6. pkt. 3a i direktiv 2004/49/EF (forskrift om felles sikkerhetsmetode for risikovurderinger).

Forordning (EU) nr. 402/2013

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 402/2013 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 402/2013 se her: pdf.gif

0Endret 29 jan 2015 uten kunngjøring i Norsk Lovtidend.

Gjennomføringsforordning (EU) 2015/1136 Felles sikkerhetsmetode for risikoevalueringer (CSM RA) 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) 2015/1136 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) 2015/1136 se her: pdf.gif

0Tilføyd ved forskrift 9 feb 2016 nr. 132.