Forskrift til a-opplysningsloven § 12a om tilpasset innføring av a-ordningen

DatoFOR-2014-10-29-1364
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse29.10.2014
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2012-06-22-43-§12a
Kunngjort07.11.2014   kl. 15.00
KorttittelForskrift om tilpasset innføring av a-ordningen

Hjemmel: Fastsatt av Finansdepartementet 29. oktober 2014 med hjemmel i lov 22. juni 2012 nr. 43 om arbeidsgivers innrapportering av ansettelses- og inntektsforhold m.m. (a-opplysningsloven) § 12a.

§ 1.Tilpasset innføring innebærer at det i en overgangsfase gis utsettelse med innleveringsfristen for opplysninger som skal leveres etter a-opplysningsloven § 3, jf. a-opplysningsloven § 4.

Når perioden med tilpasset innføring er avsluttet, skal den opplysningspliktige gi opplysninger etter a-opplysningsloven § 3 innen den frist og på den måte Skattedirektoratet bestemmer.

§ 2.Opplysningspliktige som bruker et lønnssystem, kan innvilges tilpasset innføring.

Tilpasset innføring er ment for virksomheter hvor det vil være uforholdsmessig byrdefullt å oppfylle opplysningsplikten etter reglene i a-opplysningsloven fra iverksettelse av ordningen. I vurderingen av om tilpasset innføring skal innvilges kan det legges vekt på følgende:

-virksomhetens kompleksitet, herunder f.eks. om virksomheten har flere forretningsområder, geografisk spredning og ulike lønnsordninger,
-den tid og kompetanse virksomheten har til rådighet for utvikling av nødvendige tilpasninger i system eller organisasjon,
-om virksomheten har skatterestanser.
§ 3.Skattedirektoratet kan oppstille nærmere vilkår før tilpasset innføring innvilges, herunder vilkår om:
-dialog med systemleverandør,
-rapportering av arbeidet med tilrettelegging for rapportering etter a-opplysningsloven,
-gjennomføring av tester før ordinær rapportering igangsettes.
§ 4.Den som er trekkpliktig etter skattebetalingsloven § 5-4 annet og tredje ledd og som innvilges tilpasset innføring, skal sende opplysninger som viser forskuddstrekket i de to foregående måneder innen fristen for betaling i skattebetalingsloven § 10-10. Det skal samtidig gis opplysninger om beregnet arbeidsgiveravgift etter folketrygdloven § 24-3 første ledd første punktum. Opplysningene skal gis til det sted og på den måte Skattedirektoratet bestemmer.
§ 5.Den som er innvilget tilpasset innføring, skal gi opplysninger om arbeidsforhold til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret etter folketrygdloven § 25-1.

Det skal gis opplysninger om:

-inntak av en arbeidstaker i tjeneste dersom arbeidsforholdet skal vare i minst sju dager og det trolig vil innebære gjennomsnittlig minst fire timers arbeid per uke,
-arbeidstaker som gjenopptar arbeid etter endt permisjon/permittering,
-ansettelse av arbeidstaker til sjøs på fartøy eller flyttbar innretning, inkludert hvilket skipsregister fartøyet eller innretningen er registrert i (NOR, NIS eller utenlandsk register), og hvilken type fart fartøyet går i (innenriks-, utenriksfart, turistskip eller oljeboring).

Arbeidsforhold anses å ta til den første dag arbeidstakeren har rett eller plikt til å utføre arbeid.

Det skal videre sendes melding om opphør når:

-arbeidsforholdet opphører, eller ved permisjoner/permitteringer med eller uten lønn utover 14 dager,
-gjennomsnittlig arbeidstid per uke i et sammenhengende tidsrom på minst to uker er lavere enn 4 timer per uke,
-arbeidstakeren har vært sammenhengende sykmeldt i 12 måneder,
-arbeidstaker overføres til arbeid som ikke omfattes av forskriften her.

Opphørsmelding skal ikke sendes ved permisjoner/permitteringer der den permitterte har tillitsverv med lønn fra arbeidsgiveren i permisjonstiden. Det skal heller ikke meldes fra dersom arbeidstakeren er inne til repetisjonsøvelse i forsvaret.

Arbeidsforhold anses å opphøre fra det tidspunkt retten eller plikten til å utføre arbeid er falt bort.

Det skal sendes endringsmelding dersom arbeidstakeren skifter yrke, overføres til en annen virksomhet innenfor samme enhet eller endrer avtalt arbeidstid. Hvis en arbeidstaker som er bosatt i Norge forlater landet for mer enn tolv måneder i forbindelse med tjenesten, skal arbeidsgiveren gi særskilt melding om dette. Det samme gjelder selv om oppholdet i utlandet varer mindre enn tolv måneder, men lønnen fra Norge opphører.

For arbeidstakere til sjøs på fartøy skal det i tillegg sendes endringsmelding dersom arbeidstakeren skifter tjeneste til et fartøy som er registrert i et annet skipsregister (NOR, NIS eller utenlandsk register) eller går i annen type fart (innenriks- eller utenriksfart, turistskip eller oljeboring).

Det skal sendes endringsmelding dersom det skjer endringer i de persondata som framgår av maritim blankett for melding om endring til Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, med mindre arbeidstakeren er norsk statsborger og bosatt i Norge. Er arbeidstakeren norsk statsborger og bosatt i Norge, skal endringer meldes til Det sentrale folkeregister.

Meldingen skal inneholde enhetens eller virksomhetens organisasjonsnummer og sendes på elektronisk skjema fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Meldinger kan sendes på maskinlesbart medium i henhold til kravspesifikasjon fastsatt av Arbeids- og velferdsdirektoratet. Meldinger på maskinlesbart medium må leveres minst en gang per måned.

§ 6.Ved brudd på vilkår satt av Skattedirektoratet og/eller opplysningsplikten etter § 4 og § 5 gjelder reglene etter a-opplysningsloven.
§ 7.Skattedirektoratet kan bestemme at en opplysningspliktig kan få tilpasset innføring av opplysningsplikten etter a-opplysningsloven.

Opplysningspliktige kan søke om tilpasset innføring frem til første leveringsfrist etter a-opplysningsloven. Vedtaket skal normalt ikke gjelde for en periode som overstiger 6 måneder.

§ 8.Forskriften trer i kraft straks.