Forskrift om beregning av uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon

DatoFOR-2014-10-31-1376
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
EndrerFOR-1997-03-11-207
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§12-19, LOV-1997-02-28-19-§16-11, LOV-1997-02-28-19-§17-13, LOV-1997-02-28-19-§18-8, LOV-1997-02-28-19-§19-21, LOV-1997-02-28-19-§20-22
Kunngjort11.11.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om uføretrygd og pensjon under opphold i institusjon

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 31. oktober 2014 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 12-19 femte ledd bokstav a), § 16-11 femte ledd bokstav a), § 17-13 femte ledd bokstav a), § 18-8 sjuende ledd bokstav a), § 19-21 femte ledd bokstav a) og § 20-22 femte ledd bokstav a).

§ 1.Beregning av graderte ytelser

Når en gradert uføretrygd skal reduseres etter folketrygdloven § 12-19 andre ledd, skal uføretrygden utgjøre 14 prosent av ytelsen. Uføretrygden skal likevel utgjøre 45 prosent av grunnbeløpet, justert for uføregrad.

Når en gradert alderspensjon skal reduseres etter folketrygdloven § 19-21 andre ledd eller § 20-22 andre ledd, skal ytelsen utgjøre 14 prosent av pensjonen. Alderspensjonen skal likevel utgjøre minst 22,5 prosent av minste pensjonsnivå med høy sats, justert for uttaksgrad.

§ 2.Tillegg for faste utgifter

Dersom ytelsesmottaker har faste utgifter til bolig, kan det for opptil tre måneder om gangen bestemmes at det fra omregningstidspunktet skal gis et tillegg til det beløpet som gis etter folketrygdloven § 12-19 andre ledd, § 16-11 andre ledd, § 17-13 andre ledd, § 18-8 tredje og fjerde ledd, § 19-21 andre ledd og § 20-22 andre ledd, se også folketrygdloven § 12-19 tredje ledd, § 16-11 tredje ledd, § 17-13 tredje ledd, § 18-8 femte ledd, § 19-21 tredje ledd og § 20-22 tredje ledd.

Tillegg gis dersom det er nødvendig for at mottakeren skal kunne beholde boligen. Det kan gis tillegg for renter og avdrag av lån på boligen, og husleie når leieavtalen er langvarig. Det kan videre gis tillegg for andre faste utgifter knyttet til boligen. Dette gjelder blant annet utgifter til forsikringer, kommunale avgifter og nødvendig oppvarming.

Hvis mottakeren har hjemmeboende ektefelle, skal tillegget fastsettes ut fra en utgiftsfordeling som baseres på ektefellenes inntekter før innleggelsen. Utgiftene fordeles mellom ektefellene i forhold til inntektenes størrelse.

§ 3.Maksimal ytelse

Ytelsene etter denne forskriften må ikke overstige den ytelsen vedkommende har rett til etter lovens vanlige bestemmelser.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft den 1. januar 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 11. mars 1997 nr. 207 om beregning av uførepensjon og alderspensjon under opphold i institusjon som nevnt i folketrygdloven § 3-27.