Forskrift om overgangsregler for beregning av redusert ytelse under opphold i institusjon og under straffegjennomføring

DatoFOR-2014-10-31-1377
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-24 jf LOV-1997-02-28-19-§12-19, LOV-1997-02-28-19-§12-20, LOV-1997-02-28-19-§16-11, LOV-1997-02-28-19-§16-12, LOV-1997-02-28-19-§17-13, LOV-1997-02-28-19-§17-14, LOV-1997-02-28-19-§18-8, LOV-1997-02-28-19-§18-9, LOV-1997-02-28-19-§19-21, LOV-1997-02-28-19-§19-22, LOV-1997-02-28-19-§20-22, LOV-1997-02-28-19-§20-23
Kunngjort11.11.2014   kl. 15.30
KorttittelOvergangsregler for redusert ytelse under straffegjennomføring m.m.

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 31. oktober 2014 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 24 om endringer i folketrygdloven, lov om Statens pensjonskasse og enkelte andre lover (tilpasninger til ny uføretrygd i folketrygden og ny uførepensjonsordning for offentlig tjenestepensjon) del XXII nr. 2.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder for saker der et medlem per 31. desember 2014

a.får fri forpleining under langtidsopphold i helseinstitusjon o.l. under statlig eller fylkeskommunalt ansvar eller
b.sitter i varetekt, soner straff eller utholder særreaksjon i en av kriminalomsorgens anstalter

og samtidig mottar ytelser etter kapittel 12, 16, 17, 18 og 19 i folketrygdloven.

§ 2.Overgang til nye regler

Fra 1. januar 2015 skal saker som nevnt i § 1 beregnes etter nye regler i folketrygdloven § 12-19, § 12-20, § 16-11, § 16-12, § 17-13, § 17-14, § 18-8, § 18-9, § 19-21, § 19-22, § 20-22 og § 20-23.

§ 3.Ytelser som er redusert per 31. desember 2014

I tilfeller hvor ytelsen løper redusert per 31. desember 2014, skal ytelse beregnet etter nye regler likevel minst tilsvare den reduserte ytelsen som ble utbetalt per 31. desember 2014.

I tilfeller hvor mottaker per 31. desember 2014 forsørger barn og/eller ektefelle, og hvor status for forsørgelse senere endres, skal ytelsen minst tilsvare redusert ytelse med ny familiesituasjon etter regler som gjaldt per 31. desember 2014.

Første og andre ledd, som gir bestemmelser om nivået på den reduserte ytelsen, skal likevel ikke gjelde etter at en mottaker blir utskrevet og innlagt på nytt i 2015 eller senere. Dette gjelder også når ny innleggelse skjer innen tre måneder etter utskrivelse fra helseinstitusjon.

§ 4.Ytelser som ikke er redusert per 31. desember 2014 - 12 måneders varighet på oppholdet

I tilfeller hvor ytelsen ennå ikke er redusert og oppholdet antas å vare i 12 måneder eller mer (inkludert innleggelsesmåneden), skal ytelsen reduseres fra og med fjerde måned etter innleggelses- eller innsettelsesmåneden. Dersom oppholdet viser seg å være av kortere varighet enn 12 måneder, skal det foretas etterbetaling for det tidsrommet pensjonen eller uføretrygden har vært omregnet.

I tilfeller hvor ytelsen ennå ikke er redusert og oppholdet antas å vare kortere enn 12 måneder, skal ytelsen ikke reduseres. Dersom oppholdet etter en ny vurdering antas å vare 12 måneder eller mer, skal reduksjon skje fra måneden etter at antatt varighet er endret, men likevel tidligst fra og med fjerde måned etter innleggelses- eller innsettelsesmåneden. Ytelsen beregnet etter nye regler skal likevel minst tilsvare den reduserte ytelsen som ville ha blitt utbetalt per 31. desember 2014. Bestemmelsen i § 3 tredje ledd gjelder tilsvarende.

§ 5.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2015.