Forskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

DatoFOR-2014-10-31-1387
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse31.10.2014
Sist endret
EndrerFOR-1999-01-29-187, FOR-1998-10-12-1440
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2013-06-07-31-§8
Kunngjort14.11.2014   kl. 15.30
KorttittelForskrift om tilskudd fra Norsk kulturfond

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 31. oktober 2014 med hjemmel i lov 7. juni 2013 nr. 31 om Norsk kulturråd (kulturrådsloven) § 8.

§ 1.Formål

Norsk kulturfond har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

§ 2.Forvaltning og økonomiske rammer

Norsk kulturfond er et statlig fond. Midlene til fondet bevilges årlig av Stortinget.

Norsk kulturråd (Kulturrådet) er et statlig forvaltningsorgan som består av et kollegialt organ (rådet) og en fagadministrasjon.

Vedtak om tilskudd fra Norsk kulturfond fattes av rådet eller den rådet delegerer myndighet til.

§ 3.Hvem kan søke

Privatpersoner, private og offentlige institusjoner, organisasjoner og andre virksomheter kan søke om tilskudd fra Norsk kulturfond. Det er en forutsetning at søker i hovedsak holder til og har sitt virke i Norge. Når det anses som rimelig, kan det gjøres unntak fra regelen om å holde til og virke i Norge.

§ 4.Hva kan det søkes om tilskudd til

Det kan søkes om tilskudd til prosjekter og tiltak innenfor fondets formål, jf. § 1. Fagadministrasjonen kan avvise søknader som faller utenfor fondets formål.

§ 5.Kunngjøring og frister

Informasjon om frister, gjeldende retningslinjer og søkerveiledning publiseres på Kulturrådets nettsider.

§ 6.Krav til søknaden

Søknaden leveres på Kulturrådets elektroniske søknadsskjema. Søknaden må tilfredsstille de til enhver tid gjeldende krav og retningslinjer som er fastsatt av Kulturrådet.

§ 7.Kriterier for tilskudd

Rådet fatter vedtak om tilskudd på grunnlag av kunst- og kulturfaglig skjønn innenfor de overordnede føringer som er gitt av Stortinget og departementet.

Tildelingene skal baseres på en helhetsvurdering av de innkomne søknadene. Kvalitetsmessige kriterier skal legges til grunn.

Norsk kulturfond har hele landet som virkeområde, herunder Svalbard, og rådet skal tilstrebe god geografisk spredning av tilskuddsmidlene.

Rådet kan fastsette nærmere retningslinjer og tildelingskriterier, herunder presiseringer av hvem som kan søke etter § 3. Disse publiseres på Kulturrådets nettsider.

§ 8.Vedtak om avslag

Kulturrådet skal informere søkere skriftlig om avslag på søknad om tilskudd. Avslag skal begrunnes i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser.

§ 9.Vedtak om tilskudd

Kulturrådet skal informere søkere skriftlig om vedtak om tilskudd. Tilskuddsbrevet skal angi vilkår og forutsetninger for tilskuddet. Tilskuddmottaker må bekrefte at vilkår og forutsetninger aksepteres før utbetaling kan skje.

§ 10.Oppfølging og kontroll mv.

Tilskuddsmottaker skal snarest mulig, og senest tre måneder etter at tiltaket er gjennomført, sende inn en rapport om gjennomføringen av tiltaket og en regnskapsrapport som viser hvordan tilskuddet fra Norsk kulturfond er brukt. Ytterligere rapporteringskrav og krav til regnskap skal framgå av tilskuddsbrevet.

Norsk kulturråd kan kontrollere at tilskudd nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10.

Dersom mottakeren ikke nytter tilskuddet etter forutsetningene, kan Kulturrådet kreve at utbetalte tilskudd betales tilbake.

§ 11.Klage

Departementet kan ikke overprøve vedtak fattet av rådet når det gjelder det kunst- og kulturfaglige skjønn, jf. lov om Norsk kulturråd § 6.

Vedtak kan påklages til departementet når det gjelder feil ved saksbehandling, rettsanvendelse og faktagrunnlag. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtaket er kommet fram, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd. Klagen sendes Norsk kulturråd for behandling i første instans, jf. forvaltningsloven § 32 første ledd a).

§ 12.Ikrafttredelse/opphevelse

Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 29. januar 1999 nr. 187 om tilskudd fra Norsk kulturfond og forskrift 12. oktober 1998 nr. 1440 om støtteordningen for fri scenekunst.