Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området

DatoFOR-2014-11-04-1396
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse04.11.2014
Sist endretFOR-2016-01-25-146
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort14.11.2014   kl. 15.30
Rettet13.04.2016 (§ 2)
KorttittelForskrift om tiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 4. november 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 8 (beslutning (EU) 2015/2217).
Endringer: Endret ved forskrift 25 jan 2016 nr. 146.
Rettelser: 13.04.2016 (§ 2).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å hindre at munn- og klovsyke spres til Norge fra land utenfor EØS-området.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder kjøretøyer og fartøyer som brukes, har vært brukt eller skal brukes til transport av levende landdyr eller fôr mellom EØS-området og Libya eller Marokko.

0Endret ved forskrift 25 jan 2016 nr. 146.
§ 3.Krav til erklæring om rengjøring og desinfeksjon

Transportøren eller føreren av et kjøretøy eller et fartøy som brukes eller har vært brukt til transport av levende dyr skal gi en erklæring til Mattilsynet når kjøretøyet eller fartøyet kommer til Norge som første land i EØS-området. Erklæringen skal inneholde opplysningene som fremgår av vedlegg I. Erklæringen kan gis i form av vedlegg I eller i annen form.

Originalerklæringen skal oppbevares av Mattilsynet i tre år.

§ 4.Kontroll av kjøretøyer og fartøyer

Mattilsynet skal kontrollere kjøretøyer og fartøyer som brukes eller har vært brukt til transport av levende dyr og som kommer til Norge som første land i EØS-området, for å fastslå om de er tilfredsstillende rengjort og desinfisert.

Før dyrehelsesertifikat for eksport til Libya eller Marokko utstedes skal Mattilsynet kontrollere rengjøringen og desinfeksjonen visuelt før dyr lastes på kjøretøyet eller fartøyet.

Dersom kontrollen som nevnt i første og annet ledd viser at kjøretøyet eller fartøyet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert skal Mattilsynet utstede et sertifikat etter modellen i vedlegg II. Dette gjelder også dersom Mattilsynet har pålagt, organisert og fått utført ytterligere desinfeksjon.

I tre år skal originalsertifikatet oppbevares av transportøren eller føreren av kjøretøyet eller fartøyet og en kopi oppbevares av Mattilsynet.

Dersom kontrollen som nevnt i første og annet ledd viser at kjøretøyet eller fartøyet ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert, skal Mattilsynet pålegge at kjøretøyet eller fartøyet blir tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Rengjøringen og desinfeksjonen skal foregå på et anlegg som er utpekt av Mattilsynet og som ligger så nær Norges grense som mulig. Dersom det ikke finnes et egnet anlegg i nærheten av Norges grense eller det er fare for utslipp av animalske rester, skal Mattilsynet

a)forby transportmiddelet adgang til Norge eller
b)selv desinfisere kjøretøyet eller fartøyet på kontrollstedet og pålegge at det blir rengjort og desinfisert innen 48 timer etter at grensen er passert.
0Endret ved forskrift 25 jan 2016 nr. 146.
§ 5.Desinfeksjon av kjøretøyer som har transportert fôr eller dyr av hestefamilien

Mattilsynet kan pålegge at hjul eller andre deler av kjøretøyer som har transportert fôr fra eller til Libya eller Marokko og som kommer til Norge som første land i EØS-området, blir desinfisert på kontrollstedet.

Mattilsynet kan pålegge at hjul eller andre deler av kjøretøyer som har transportert dyr av hestefamilien fra Marokko, blir desinfisert på kontrollstedet.

Pålegg som nevnt i første og annet ledd kan bare gis hvis

a)en betydelig risiko for å spre munn- og klovsyke til EØS-området ikke kan utelukkes og
b)desinfeksjon er nødvendig for å dempe denne risikoen.
0Endret ved forskrift 25 jan 2016 nr. 146.
§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak etter matloven § 23 for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak etter matloven § 24 til § 26.

§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot EØS-avtalen eller andre internasjonale forpliktelser.

§ 8.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart etter matloven § 28.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG

Vedlegg I

Rengjørings- og desinfeksjonserklæring som utstedes av en transportør eller fører av et kjøretøy eller fartøy 

pdf.gif

0Endret ved forskrift 25 jan 2016 nr. 146.

Vedlegg II

Rengjørings- og desinfeksjonssertifikat som utstedes av Mattilsynet 

pdf.gif

0Endret ved forskrift 25 jan 2016 nr. 146.