Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området

DatoFOR-2014-11-04-1396
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2014 hefte 14
Ikrafttredelse04.11.2014
Sist endretFOR-2017-04-11-466
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§23, LOV-2003-12-19-124-§19
Kunngjort14.11.2014   kl. 15.30
Rettet13.04.2016 (§ 2)
KorttittelForskrift om tiltak mot spredning av munn- og klovsyke til EØS-området

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Mattilsynet 4. november 2014 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 23 tredje ledd, jf. § 19 tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap. I innledende del nr. 8 (beslutning (EU) 2017/675).
Endringer: Endret ved forskrifter 25 jan 2016 nr. 146, 11 april 2017 nr. 466.
Rettelser: 13.04.2016 (§ 2).

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til å hindre at munn- og klovsyke spres til Norge fra land utenfor EØS-området.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder kjøretøyer og fartøyer som brukes, har vært brukt eller skal brukes til transport av levende landdyr eller fôr mellom EØS-området og Algerie.

0Endret ved forskrifter 25 jan 2016 nr. 146, 11 april 2017 nr. 466.
§ 3.Krav til erklæring om rengjøring og desinfeksjon

Transportøren eller føreren av et kjøretøy eller et fartøy som brukes eller har vært brukt til transport av levende dyr skal ved ankomst fra Algerie, enten direkte eller etter transitt gjennom Marokko eller Tunisia, gi en erklæring til Mattilsynet når kjøretøyet eller fartøyet kommer til Norge som første land i EØS-området. Erklæringen skal inneholde opplysningene som fremgår av vedlegg I. Erklæringen kan gis i form av vedlegg I eller i annen form.

Originalerklæringen skal oppbevares av Mattilsynet i tre år.

0Endret ved forskrift 11 april 2017 nr. 466.
§ 4.Kontroll av kjøretøyer og fartøyer

Mattilsynet skal visuelt kontrollere at kjøretøyer og fartøyer som brukes eller har vært brukt til transport av levende dyr og som kommer til Norge som første land i EØS-området fra Algerie, enten direkte eller etter transitt gjennom Marokko eller Tunisia, for å fastslå om de er tilfredsstillende rengjort og desinfisert.

Mattilsynet skal visuelt kontrollere at kjøretøyer eller fartøyer som skal transportere levende dyr fra Norge til Algerie er tilfredsstillende rengjort og desinfisert før dyrene blir lastet på.

Dersom kontrollen som nevnt i første og annet ledd viser at kjøretøyet eller fartøyet er tilfredsstillende rengjort og desinfisert skal Mattilsynet utstede et sertifikat etter modellen i vedlegg II. Dette gjelder også dersom Mattilsynet har pålagt, organisert og fått utført ytterligere desinfeksjon.

I tre år skal originalsertifikatet oppbevares av transportøren eller føreren av kjøretøyet eller fartøyet og en kopi oppbevares av Mattilsynet.

Dersom kontrollen som nevnt i første og annet ledd viser at kjøretøyet eller fartøyet ikke er tilfredsstillende rengjort og desinfisert, skal Mattilsynet pålegge at kjøretøyet eller fartøyet blir tilfredsstillende rengjort og desinfisert. Rengjøringen og desinfeksjonen skal foregå på et anlegg som er utpekt av Mattilsynet og som ligger så nær Norges grense som mulig. Dersom det ikke finnes et egnet anlegg i nærheten av Norges grense eller det er fare for utslipp av animalske rester, skal Mattilsynet

a)forby transportmiddelet adgang til Norge eller
b)selv desinfisere kjøretøyet eller fartøyet på kontrollstedet og pålegge at det blir rengjort og desinfisert innen 48 timer etter at grensen er passert.
0Endret ved forskrifter 25 jan 2016 nr. 146, 11 april 2017 nr. 466.
§ 5.Desinfeksjon av kjøretøyer som har transportert fôr

Mattilsynet kan pålegge at hjul eller andre deler av kjøretøyer som har transportert fôr fra eller til Algerie og som kommer til Norge som første land i EØS-området, blir desinfisert på kontrollstedet.

Pålegg som nevnt i første ledd kan bare gis hvis

a)en betydelig risiko for å spre munn- og klovsyke til EØS-området ikke kan utelukkes og
b)desinfeksjon er nødvendig for å dempe denne risikoen.
0Endret ved forskrifter 25 jan 2016 nr. 146, 11 april 2017 nr. 466.
§ 6.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak etter matloven § 23 for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak etter matloven § 24 til § 26.

§ 7.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot EØS-avtalen eller andre internasjonale forpliktelser.

§ 8.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart etter matloven § 28.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

VEDLEGG

Vedlegg I

Rengjørings- og desinfeksjonserklæring som utstedes av en transportør eller fører av et kjøretøy eller fartøy 

pdf.gif

0Endret ved forskrifter 25 jan 2016 nr. 146, 11 april 2017 nr. 466.

Vedlegg II

Rengjørings- og desinfeksjonssertifikat som utstedes av Mattilsynet 

pdf.gif

0Endret ved forskrifter 25 jan 2016 nr. 146, 11 april 2017 nr. 466.